close-icon
Bank täzelikleri we makalalar
photo
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
2023-09-24 06:37:08

Şu gün paýtagtymyzda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň ileri tutulýan wezipeleri girizildi.

Häzirki döwürde Halk Maslahaty Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda hereket edýän halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy bolmak bilen, döwürleriň aýrylmaz baglanyşygyny hem-de nesilleriň dowamatlylygyny, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgelere, saýlap alan döredijilikli ýoluna ygrarlydygyny alamatlandyrýar.

...Maslahat köşgünde aýratyn dabaraly we ruhubelentlik ýagdaýy emele geldi. Bu ýere ýurdumyzyň ähli künjeginden wekiller ýygnandylar. Mejlise gatnaşýanlar Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylaýarlar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri zalyň sahnasyna geçýär we foruma gatnaşyjylary mähirli mübärekleýär. Munuň özi türkmen jemgyýetinde demokratik ýörelgeleriň barha uly ähmiýete eýe bolýandygynyň we rowaçlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Gahryman Arkadagymyz ýygnananlara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, ata-babalarymyzyň döwletlilik däplerinden ugur alyp, şu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda, Garaşsyz hem Bitarap Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýram edilýän günlerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilýändigini belledi.

Bu taryhy mejlise Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine girýän döwlet häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalary, hormatly ýaşulular, ýurdumyzyň ähli sebitlerine wekilçilik edýän jemgyýetçilik wekilleri, beýleki çagyrylan adamlar gatnaşýarlar.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk bu biziň göterilen ykbalymyzdyr! Garaşsyzlyk Magtymguly atamyzyň arzuwlan zamanasydyr, berkarar döwletli we bagtyýar ýaşaýşymyzdyr! Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmek bilen, geçilen taryhy menzillere ser salmak, geljekde öňde duran wezipeleri anyk kesgitläp, Garaşsyz döwletimiziň gazananlaryny berkitmek esasy wezipämizdir. Ösüşlerimiziň binýadyny berk tutmak, döwletimiziň geljegi bolan ýaşlary ak ýollara ugrukdyrmak baş maksadymyzdyr.

Dabaraly pursat gelip ýetýär: Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan edýär. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Umumymilli foruma gatnaşyjylaryň ählisi oňa öz seslerini goşýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Halk Maslahatynyň mejlisiniň prezidiumynyň saýlanan agzalaryny öz ýerlerine geçmäge çagyrýar.

Gahryman Arkadagymyz ýygnananlary we ýurdumyzyň ähli halkyny ýetip gelýän şanly baýram bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, bagtyýarlyk, rowaçlyk arzuw edip, umumymilli foruma gatnaşýanlaryň onuň gün tertibi bilen tanyşmaga mümkinçilik alandyklaryny belledi hem-de ara alyp maslahatlaşmaga girizilen meseleler we resminamalar boýunça tekliplerdir bellikleriň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklandy.

Ýygnananlaryň biragyzdan goldamagynda we doly makullamagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň gün tertibiniň tassyklanýandygyny yglan etdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýygnananlara ýüzlenip, milli demokratik däplerimize, aýanlyk, adalatlylyk, döwletlilik, kanunylyk we jemgyýetçilik pikirini nazara almak tejribämize esaslanyp, döwlet ähmiýetli, il-ýurt bähbitli soraglary halk bilen maslahatlaşyp çözmekde toplan milli tejribämizden ugur alyp, biz şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris diýip belledi.

Gahryman Arkadagymyz bu wekilçilikli mejlisiň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerimizi has-da berkitmekde, halkymyzyň abadan ýaşaýşynyň bähbidine öňde duran örän möhüm soraglary maslahatlaşyp, anyk wezipeleri kesgitlemekde uly ähmiýetiniň boljakdygyna berk ynam bildirdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň garaşsyzlyk we döwletlilik, watansöýüjilik hem-de ynsanperwerlik düşünjeleri gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýar. Bu düşünjeler biziň günlerimizde halklaryň ýakynlaşmagyna, dostlukly gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edýän milli we umumadamzat ähmiýetli taglymatlara öwrüldi. Milli bitewüligi emele getirip, döwlet Garaşsyzlygynyň esaslaryny düzdi.

Biz, nesip bolsa, geljek ýyl dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejede giňden belläp geçeris. Ykbalyny halkyň ykbaly bilen mäkäm baglan şahyryň bu gün arzuw eden zamany geldi. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bagtyýarlygyň we agzybirligiň, ösüşleriň ýurduna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyz bu barada «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynda hem belläp geçdi.

Biziň beýik ýeňişlerimiziň hem-de üstünliklerimiziň, döwletimiziň barha artýan halkara abraýynyň esasynda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy durýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi. Garaşsyzlyk döretmäge kuwwat, gurmaga güýç, рarahatçylygy we dostlugy pugtalandyrmaga egsilmez ylham berýär. Türkmen halky döwlet gurujy halkdyr. Biz döwlet gurmak babatda merdana ata-babalarymyzyň wesýetlerine eýerip, ösüşiň milli nusgasyny saýlap aldyk. Halkymyzyň agzybirligine, ukyp-başarnygyna, parahatçylyk söýüjilik däplerine daýanyp, özygtyýarly döwleti döretdik. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan halk häkimiýeti berkarar edilen döwletdir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Häzirki döwürde şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýeti baradaky däpleri mynasyp dowam etdirilýär. Şu ýyl ýurdumyzda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizi depginli ösdürmek maksady bilen, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi.

«Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabymda belleýşim ýaly, Halk Maslahaty ata-babalarymyzyň ýaşululardan maslahat sorap, akyldar, ylymdar geňeşdarlary ýygnap, karara gelmek däbini, demokratiýany durmuşa ornaşdyrmagyň bir ugrudyr diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Biziň ösüş nusgamyz häzirki ählumumylaşma döwründe ýüze çykýan soraglary çözmegiň netijeli ýoludyr. Milli agzybirligimiz, kanunlaryň hökmürowanlygy, häkimiýet edaralarynyň we dolandyryş ulgamynyň netijeli bolmagy, jemgyýetçilik pikiriniň ileri tutulmagy biziň saýlap alan ýolumyzyň kesgitleýji aýratynlygydyr.

Döwür öňümizde täze-täze wezipeleri goýýar. Biziň döwleti we jemgyýeti ösdürmekde milli nusgamyz döwlet syýasatynyň binýatlyk esaslaryny düzýär. Garaşsyzlygymyzy we Bitaraplygymyzy agzybirligimizi hem-de watançylygymyzy, parahatçylyga, dostluga ygrarlylygymyzy, Watanyň, il-günüň öňündäki jogapkärçiligimizi döwletimizidir jemgyýetimizi kämilleşdirmegiň esasy hem-de täze eýýamyň biri-biriniň üstüni doldurýan, özara baglanyşykly bitewi taglymaty hasap edýärin diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady.

Halk bilen häkimiýetiň mizemez jebisligi biziň ähli işlerimizi rowaçlandyrýan güýçdür. Biziň bu ugurda gazanan üstünliklerimiz kanunlaryň berjaý edilmegine esaslanýar. Esasy Kanunymyzda halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşy hökmünde ykrar edilýär. Halkyň öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýandygy nygtalýar diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem esasy wezipeleri halk bilen häkimiýeti jebisleşdiriji güýç hökmünde häkimiýet edaralarynyň ählisini il-ýurt bähbitli işlerde jemlemäge gönükdirilendir. Sebäbi Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň ösüş nusgasynda döwletimiziň syýasy taýdan durnukly, ykdysady taýdan kuwwatly, raýatlaryň durmuş taýdan goragly bolmagy esasy maksat edilip goýlandyr.

Taryh üçin uzak bolmadyk döwürde biz döwleti dolandyrmagyň ygtybarly, demokratiýa we hukuga esaslanýan nusgasyny döredip, jemgyýetimiziň her bir wekiliniň erk-islegini beýan etmeginiň netijeli ulgamyny kemala getirdik diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi.

Bu ugurda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny tapgyrlaýyn kämilleşdirmegiň ýolunda, birinjiden, döwlet häkimiýet we dolandyryş, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň, ýerli wekilçilikli we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň guramaçylyk hem-de üpjünçilik mümkinçiliklerini has-da artdyrdyk. Ikinjiden, ýörite bilimli, ukyp-başarnykly ýolbaşçylaryň we gullukçylaryň täze neslini taýýarlap, döwlet dolandyryş ulgamynyň işgärler düzümini kämilleşdirdik. Üçünjiden, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny senagatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak bilen, döwlet häkimiýet we dolandyryş, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine döwrebap usullary ornaşdyrdyk diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Dördünjiden, parahatçylygyň we ylalaşygyň, durnukly ösüşiň aýrylmaz hem-de kesgitleýji şerti hökmünde döwletimiziň hukuk binýadyny, raýat jemgyýetiniň institutlaryny tapgyrlaýyn berkitdik.

Gadymdan gelýän demokratik ýolumyza we ynsanperwer taglymatymyza laýyklykda, döwletimizi ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň özara baglanyşygyny üpjün edip, jemgyýetçilik-syýasy, kanunçylyk-hukuk taýdan ähli mümkinçilikleri döretdik. Bu mümkinçilikler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýär. Ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik gurluşynyň örän oýlanyşykly hem-de sazlaşykly dolandyrylmagyna, giň gerimli özgertmelerimiziň işjeňleşmegine ýardam edýär diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet dolandyryş ulgamyny institusional we hukuk taýdan kämilleşdirmek babatda öňe sürýän başlangyçlary bolsa ösüşiň täze tapgyryna ynamly gadam basmaga mümkinçilik berýär. Bularyň ählisi halkymyzy beýik işlere galkyndyrýar.

Geçen 32 ýylda biz amala aşyran işlerimiz netijesinde halk bilen häkimiýetiň, döwlet bilen raýatyň arasynda örän mäkäm we synmaz gatnaşyklary — milli bähbitlerimiziň bitewüligini üpjün etdik. Bu bolsa Garaşsyz Türkmenistanyň ösüş nusgasynyň düýpli aýratynlygydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Ýurdumyzyň durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, raýat jemgyýetiniň edaralaryny kemala getirmek we olaryň üstünlikli işlemegini ýola goýmak işlerini netijeli amala aşyrýarys. Şol işlerde halk häkimiýetiniň gadymy däpleri, ata-babalarymyzyň döwlet gurmakdaky baý tejribesi bilen birlikde, üçünji müňýyllygyň dünýä tejribesine hem daýanýarys. Şeýdip, biz täze taryhy döwrüň öňe sürýän wezipelerini çözmekde häkimiýetiň gözbaşy bolan halk köpçüliginiň ornuny has-da ýokarlandyrýarys.

Halk häkimiýetiniň döwrebap guralmagy, ilkinji nobatda, kämil saýlaw ulgamy bilen berk baglydyr diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Şu ýylyň 26-njy martynda erkin bäsdeşlik, açyklyk, pikir we söz azatlygy boýunça hakyky demokratiýa esaslanyp geçirilen saýlawlaryň netijesinde, Türkmenistanyň Mejlisiniň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň täze düzüminiň saýlanmagyna biz demokratiýanyň ýokary derejede ýüze çykmasy hökmünde garaýarys. Bu saýlawlar syýasy ulgamyň kämilleşýändigini, raýatlaryň aň-düşünjesiniň, jemgyýetçilik-syýasy işjeňliginiň artýandygyny hem-de halk häkimiýetiniň berkeýändigini görkezdi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň birinji maslahatyna gatnaşyp, ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda syýasy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek bilen bagly wezipeleri kesgitlemegi biziň başlangyçlarymyzyň mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi.

Täze taryhy döwürde biz döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň işini il-ýurt bähbitli tagallalara gönükdirýäris. Wekilçilikli edaralara hukuk we usuly taýdan goldaw berýäris. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlislerinde ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň, deputatlaryň gatnaşmagynda döwlet ähmiýetli möhüm soraglary ara alyp maslahatlaşýarys. Türkmeniň täze taryhynda indiki wezipämiz eziz Watanymyzy mundan beýlägem gülledip ösdürmekden ybaratdyr. Bu wezipäni Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerimizi has-da berkitmek, halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrmak arkaly amala aşyryp bileris. Ine, hut şu işlerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň orny uludyr.

Halk häkimiýetiniň wekilçilikli edaralarynyň ulgamynda halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň möhüm orny bardyr diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi we Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň jemgyýetimiziň agzybirligini üpjün etmäge mundan beýläk-de işjeň gatnaşjakdyklaryna, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin ak ýürekden yhlasly zähmet çekip, bu mukaddes işe mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynam bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz ýygnananlara ýüzlenip, türkmen halkynyň terbiýe mekdebiniň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelendigine ünsi çekdi. Şoňa görä-de, biz nesil terbiýesine, pähim-parasatly ýaşulularymyzyň, eziz enelerimiziň bu ugurdaky hyzmatyna uly ähmiýet berýäris. Şonuň üçin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýanynda Ýaşulular geňeşi döredildi. Ýaşulular agzybirligimizi pugtalandyrmakda, milli bitewüligimizi berkitmekde, watansöýüji nesilleri kemala getirmekde ýakyn maslahatçylardyr. Eziz Watanymyzy ýürekden söýmegi, ata-enä hormat goýmagy, halal ýaşamagy ündeýän ýaşuly nesillerimize hormatymyz örän uludyr. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşi häzirki döwürde döwlet bilen halkyň jebisligini, ösüş ýollaryna garaýyşlarynyň bitewüligini berkidýän esasy syýasy-jemgyýetçilik güýç hökmünde ornuny pugtalandyrýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi.

Biziň durmuşa geçirýän bu işlerimiziň ählisi döwletimiziň, Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan syýasatyny goldamaga, amala aşyrylýan özgertmeleriň netijeliligini artdyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilendir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Ýaşlar baradaky döwlet syýasatymyz ýaş raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny, döwlet kepilliklerini üpjün etmäge we olary goldamaga gönükdirilen durmuş-ykdysady, syýasy, medeni, guramaçylyk hem-de hukuk çäreleriniň ulgamyny öz içine alýar diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy. Garaşsyz Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlara uly ynam bildirilip, şu ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyryldy. Ýaşlaryň ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna işjeň gatnaşmaklary, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly nesiller bolup kemala gelmekleri döwlet derejesinde hemişe aýratyn ähmiýet berilýän sorag bolmagynda galýar. Bu barada Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň borçlary barada geçiren umumy sapagymda hem giňişleýin durup geçdim. Adamzat taryhynyň bütin dowamynda türkmenleriň döwleti emele getirmekde we dolandyrmakda, adalatly jemgyýeti gurmakda toplan baý tejribesi hakynda gürrüň etdim. Men Watanymyzyň güýç-kuwwaty, abraý-mertebesi hem-de beýik geljegi bolan ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berýärin. Sebäbi ýaşlar halkymyzyň daýanjydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy çykyşyny dowam edip, ýurdumyzyň ösüşiniň dünýäniň tehnologik özgertmeleri bilen utgaşykly dowam etmelidigini belledi. Aýratyn-da, hormatly Prezidentimiziň ykdysadyýetimizi innowasion esasda ösdürmek we sanlylaşdyrmak, jemgyýetimiziň aň-bilim we ylmy mümkinçiliklerini has-da ýokarlandyrmak babatda öňe sürýän garaýyşlary, kabul edýän çözgütleri netijesinde, durmuşymyz barha gözelleşmelidir. Ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwaty, tebigy baýlyklary, adam mümkinçilikleri bu maksada ýetmäge gönükdirilendir.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» we beýleki maksatnamalar esasynda döwletimiziň ykdysady kuwwaty barha artýar. Raýatlarymyzyň durmuş goraglylygy, iş üpjünçiligi we ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar, täze şäherdir obalar gurulýar. Bularyň ählisi nesilleriň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek barada edilýän örän uly aladadan nyşandyr. Halkymyzyň agzybirligini, ýurtda milli bitewüligi we jebisligi pugtalandyrmakda bahasyna ýetip bolmajak işlerdir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda döwlet dolandyryş işini döwrüň talaplaryna laýyk guramak döwlet gullukçylaryndan ýokary ussatlygy we ukyp-başarnygy talap edýär. Bu iş berk binýada esaslanýar we yzygiderli kämilleşdirilýär. Ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň döwrebap binasynyň ulanmaga berilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Biziň milli ykdysady nusgamyzda öňe sürýän baş wezipelerimiziň ýene-de biri azyk howpsuzlygyny üpjün etmekdir. Şu maksat bilen, oba hojalygynyň ykdysady netijeliligi we düşewüntliligi ýokarlandyrylýar.

Gaýtadan işleýän kärhanalar döwrebaplaşdyrylyp, galyndysyz tehnologiýalar ornaşdyrylýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. Azyk howpsuzlygynyň gazanylmagy ilatyň uzak ömrüniň we ýokary hilli ýaşaýşynyň möhüm esaslaryny emele getirmäge oňyn täsir edýär.

Suw serişdelerini aýawly saklamak we tygşytly peýdalanmak boýunça hem Türkmenistanda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Suwy tygşytly peýdalanmagyň we suwarymly ýerleri ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň usullary ylmy esasda öwrenilip önümçilige ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda «ýaşyl» ykdysadyýetiň ösdürilmegine hem-de onuň geljegine uly orun berilýär. Halkara ekologik talaplara laýyk gelýän zawod-fabrikler gurulýar. Bu işler bilen birlikde, Aşgabat şäherini, welaýatlarymyzy, etraplarymyzydyr obalarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek işleri giň gerimde alnyp barylýar diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy nygtady.

Şu ýylyň 29-njy iýunynda gadymy Ahal topragynda Arkadag şäheriniň birinji tapgyry ulanmaga berildi diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. Ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady we maýa goýum kuwwatyny görkezýän geljegiň şäheri adam hakyndaky aladanyň netijesinde ýaşaýyş üçin iň amatly gurşawyň döredilýändigi bilen aýratyn ähmiýetlidir.

Hormatly Prezidentimiziň wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda: «Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar» diýip bellemegi raýatlaryň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň döwlet syýasatynda esasy orny eýeleýändigini ýene-de bir gezek görkezýär diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Halkyň ýaşaýyş derejesi şähergurluşyk işi bilen berk baglydyr. Bu ugurda ýurdumyzda zerur kanunçylyk binýady döredildi. Kabul eden kanunlarymyz adamyň talabalaýyk ýaşaýyş jaýynyň bolmagy we durmuş gurşawynyň emele getirilmegi, ilatly ýerleriň durnukly ösdürilmegi bilen bagly durmuşa geçirýän işlerimizi mundan beýläk hem üstünlikli dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda şäherleri ösdürmegiň strategiýasyny işläp taýýarlamak zerur diýip hasap edýäris. Bu strategiýa täze eýýamda baş maksadymyza ýetmekde — halkymyzyň hal-ýagdaýyny dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň derejesine çykarmakda ýene-de bir möhüm ädim bolar.

Halk Maslahatynyň Başlygy watandaşlarymyza ýüzlenip, ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýolumyza eýermek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilendigini belledi. Gazna tarapyndan ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan galan çagalar we ýetginjekler aýratyn alada bilen gurşalyp alynýar. Gaznanyň serişdeleriniň hasabyna howandarlyga mätäç köp sanly çagalaryň saglygy dikeldildi. Biz bu işleri geljekde-de dowam etdireris. Munuň üçin döwletimiziň hem, gaznanyň hem ýeterlik serişdeleri bar. Sebäbi halkyň saglygy diňe bir ýurduň baş baýlygy bolman, eýsem, türkmenistanlylaryň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň hem berk binýadydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Biz öňümizde belent wezipeleri goýduk diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow yhlas bilen başyna barlan işleriň bolsa bitmän galmajakdygyna ynam bildirdi. Şoňa görä-de, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, merdana halkymyzyň abadançylygy üçin egsilmez gujur-gaýratymyza we synmaz erkimize daýanyp, öňküden-de jebisleşip, yhlasly, tutanýerli zähmet çekmelidiris.

“Biz diňe, halk bilen beýik işleri we belent wezipeleri amala aşyrmalydyrys!” diýip, Gahryman Arkadagymyz çykyşyny jemledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň çykyşy uly üns berlip diňlenildi we dowamly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Soňra Gahryman Arkadagymyz mejlisiň gün tertibine hödürlenen meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçip, oňa gatnaşyjylara söz berdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy, pensioner Garry Pirgulyýew ähli ýaşulularyň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygyny we Türkmenistanyň Prezidentini Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Dana ata-babalarymyzyň asylly däplerine we wesýetlerine eýerip, Gahryman Arkadagymyzyň ähli işlerinde halk bilen, ýaşuly nesliň wekilleri bilen hemişe geňeşýändigi bellenildi. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ähli watandaşlarymyzyň, ýurdumyzyň her bir maşgalasynyň, her bir raýatynyň abadançylygy barada uly alada edýändigi nygtaldy. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň alyp barýan giň gerimli işleri ýaş türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýagty geljegine umyt berdi.

Ýaşuly nesliň wekiliniň aýdyşy ýaly, 2023-nji ýylyň 29-njy iýuny halkymyz üçin taryhy sene boldy. Şol gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köpetdagyň gözel künjeginde ajaýyp Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy geçirildi. Şonda türkmen halkynyň Milli Lideri haj parzyny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna ugrap, täze şäheriň üstünden uçarynda uçup geçip, guşuçar belentlikden onuň ulanmaga berilmegine ak pata berdi. Ýaşulular bilen bilelikde haj parzynyň ýerine ýetirilmeginiň özi hem milli ruhy däplere aýratyn hormat goýulýandygynyň, asylly ýörelgeleriň dowamat-dowamdygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Gahryman Arkadagymyz bilen döwürdeş, zamanadaş bolup ýaşamak, mähriban Watanymyzyň ösüşine we rowaçlanmagyna goşandyňy goşmak uly bagtdyr diýip, hormatly ýaşuly belledi. Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideriniň beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny baýram etmek baradaky başlangyjynyň tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň makullamagyna we goldamagyna mynasyp bolandygy nygtaldy. Türkmen nusgawy edebiýatynyň ajaýyp şahyryna we filosofyna bagyşlap, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ajaýyp şygyr eserini döretdi. Ol goşgy türkmenistanlylar üçin baýramçylyk sowgady boldy.

Çykyş edeniň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygynyň ajaýyp eserlerinden ruhlanýan ýaşuly nesliň wekilleri ýaşlary Watana söýgi we wepalylyk, zähmetsöýerlik, halkymyzyň gadymy däp-dessurlaryna ygrarlylyk ruhunda terbiýelemekde tagallalaryny gaýgyrmazlar.

Ýaşulularyň Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşyny höwes bilen diňländigi nygtaldy we şu günki mejlisde kabul edilen çözgütleriň ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmäge kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirildi. Türkmen halkynyň Milli Liderine we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, döwlet işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, ýaşuly nesliň wekili çykyşyny joşgunly goşgy setirleri bilen tamamlady.

Soňra Mary welaýatyndan lukman Ogulnabat Agajanowa çykyş edip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşiniň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň hem-de hormatly Prezidentimiziň alyp barýan giň gerimli işleriniň netijesi bolup durýandygyny nygtady.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyçlarynyň netijesinde halkyň saglygyny goramagyň we berkitmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenendigi bellenildi. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ata Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamy dünýä ülňüleriniň derejesinde ösdürilýär. Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren “Il saglygy — ýurt baýlygy” diýen ýörelgesine esaslanyp, Türkmenistanda häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen saglygy goraýyş desgalarynyň, şypahanalaryň ençemesi gurlup ulanmaga berildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk we ykdysady ylymlaryň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseri diňe bir lukmanlar üçin däl, eýsem, halkymyz üçin hem saglygy goramak boýunça bilimleriniň gymmatly çeşmesi bolup hyzmat edýär. Häzirki wagtda “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, jemgyýetde sagdyn we işjeň durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, ilatyň bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmagyny höweslendirmek boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edildi. Munuň şeýledigine ýurdumyza gowşurylan halkara güwänamalar hem şaýatlyk edýär. Bularyň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz zähmetiniň aýdyň miweleridir.

Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesilleriň saglygynyň türkmen halkynyň Milli Lideriniň aýratyn üns merkezinde durýandygy bellenildi. Munuň aýdyň subutnamasy hökmünde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegini görkezmek bolar. Gahryman Arkadagymyzyň ösüp gelýän nesiller barada hemmetaraplaýyn aladasy we olara berýän uly ünsi saglygy goraýyş işgärleri üçin görelde mekdebidir diýip, O.Agajanowa nygtady.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyçlarynyň häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet strategiýasynda mynasyp dowam etdirilmegi bilen, paýtagtymyzyň, täze Arkadag şäheriniň, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň saglygy goraýyş edaralary raýatlarymyza ýokary derejede hyzmat edýär. Türkmenistanlylar hemme zerur derman serişdeleri bilen üpjün edilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň çuň manyly taryhy çykyşynyň maslahata gatnaşyjylaryň mähriban Watanymyza tüýs ýürekden buýsanç duýgusyny artdyrandygyny nygtap, çykyş eden ähli kärdeşleriniň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygyny hem-de döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady. Saglygy goraýyş ulgamynyň wekili iň oňat arzuwlaryny beýan edip, çykyşyny şahyrana setirler bilen tamamlady.

Soňra «Türkmendemirýollary» agentliginiň Türkmenabat ýol we desgalar edarasynyň hünärmeni Yhlas Geldimyradowa söz berildi. Çykyş eden ulag we kommunikasiýalar toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy we ähli türkmen halkyny Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen mähirli gutlap, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçýän ýylyň her bir gününiň taryhy wakalara beslenýändigini nygtady. “Döwlet adam üçindir!” diýen binýatlyk ýörelgäniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar, ýurdumyzda häzirki zaman, köptaraply ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek babatda uly işler alnyp barylýar.

Diýarymyzda sebit we halkara ulag geçelgeleriniň möhüm bölegi bolup durýan ýokary tizlikli awtoulag ýollarynyň hem-de demir ýollaryň, täze köprüleriň, Halkara howa menzilleriniň, “Orta Aziýanyň deňiz derwezesi” diýlip atlandyrylýan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň gurulmagy ulag diplomatiýasynyň barha uly orun eýeleýändigine şaýatlyk edýär. Bu döredilen mümkinçilikler Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge, müňlerçe iş ornunyň döredilmegine, türkmen topragynda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara amatly ýagdaýda eksport edilmegine ýardam berýär diýip, çykyş eden nygtady hem-de ýaşlaryň saýlap alan hünärlerinde yhlasly zähmet çekmek bilen, özlerine bildirilen ynamy ödejekdiklerine ynandyrdy.

Bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň strategik öňdengörüjiligi we döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary netijesinde ulag ulgamynda ýurdumyzyň halkara abraýy barha belende galýar. Şunuň bilen baglylykda, Y.Geldimyradow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen 26-njy noýabryň “Bütindünýä durnukly ulag güni” diýlip yglan edilmeginiň türkmen halkynyň Milli Lideriniň öňe sürýän dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň BMG tarapyndan ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýany bolandygyny nygtady. Ulag ulgamynyň işgärleri bu taryhy waka tüýs ýürekden buýsanýarlar diýip, çykyş eden belledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly eseriniň ikinji kitabyndaky: “Türkmenistan Demirgazyk bilen Günortanyň, Günbatar bilen Gündogaryň, Aziýa bilen Ýewropanyň “altyn derwezesine” öwrüldi” diýen sözlerini mysal getirip, çykyş eden onuň wajypdygyny nygtady.

Ulag-kommunikasiýa ulgamynyň işgärleri döwletimiziň halkara hyzmatdaşlyga işjeň goşulyşmagyny, ulag düzümleriniň we üstaşyr mümkinçilikleriň netijeli ulanylmagyny doly goldaýarlar, pudagyň ösdürilmegi barada uly alada edýändigi, işlemäge we dynç almaga oňaýly şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirýärler. Mejlise gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy çykyşyny uly üns bilen diňlediler diýip, çykyş eden nygtady hem-de Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we çykyşyny şahyrana setirler bilen jemledi.

Soňra Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş hünärmeni Allaýar Mämmedorazowa söz berildi. Ol çykyşynyň başynda türkmen halkynyň Milli Liderini, hormatly Prezidentimizi we ähli watandaşlarymyzy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda abadançylygyň we rowaçlyklaryň belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň ýakynlaşyp gelýän Garaşsyzlyk güni bilen mähirli gutlady.

Nygtalyşy ýaly, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz toplumynyň ýokary depginlerde ösdürilmegine uly üns berýär. Bu ugurdaky işlere örän uly möçberde maýa goýumlar gönükdirilýär. Durmuşa geçirilýän işleriň netijesinde, täze nebitgaz ýataklary özleşdirilýär, alynýan nebitiň we gazyň mukdary, olary gaýtadan işlemekden dünýä ülňülerine gabat gelýän ýokary hilli önümleriň öndürilişiniň möçberi artdyrylýar. Türkmenistan dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başyny başlan we häzir hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň netijesinde ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar, pudagyň kärhanalary döwrebap enjamlar, öňdebaryjy sanly we ekologik taýdan arassa tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Nebitgaz toplumynyň işine ylmyň iň täze gazanylanlary ornaşdyrylýar. Ugurdaş düzümler giňeldilýär, täze iş orunlary döredilýär. Bularyň ählisi Türkmenistany kuwwatly ykdysadyýeti bolan, senagat taýdan ösen döwlete öwürmäge ýardam berýär.

Çykyşyň dowamynda Türkmenistanyň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýändigi bellenildi. Nebitgaz pudagynyň eksport kuwwaty ýokarlanýar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklar pugtalandyrylýar we giňeldilýär. Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisiniň amala aşyrylan gurluşygy, gazhimiýa toplumlarynyň, geljegi uly täze düzümleýin taslamalaryň gurulmagy munuň aýdyň mysallarydyr.

A.Mämmedorazowyň nygtaýşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşyndan ruhlanan nebitgaz toplumynyň işgärleri türkmen halkynyň Milli Lideriniň Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge hem-de halkymyzyň abadançylygyna we röwşen geljegine gönükdirilen tekliplerini doly goldaýarlar. Ýangyç-energetika toplumynyň işgäri çykyşyny joşgunly şygyr setirleri bilen tamamlap, ähli kärdeşleriniň adyndan Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan giň gerimli asylly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Arkadag şäheriniň häkimliginiň esasy hünärmeni Batyr Gurbanmuradow ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň adyndan Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk toýunyň bosagasynda şeýle wekilçilikli umumymilli foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi. Çykyş eden häzirki ýaşlaryň ylymda-bilimde, sportda, döredijilikde, gurluşykda uly üstünlikleri gazanýandyklaryny belläp, ýaş nesilleriň adyndan çykyş etmegiň özi üçin uly mertebe bolup durýandygyny nygtady.

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça öňde goýlan belent wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen kabul edilen uzak möhletleýin maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyz ägirt uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, B.Gurbanmuradow sebitde deňi-taýy bolmadyk Arkadag şäheriniň gurluşygynda ýaş talyplaryň pikirlerine we tekliplerine aýratyn üns berilýändigine ruhlanýandyklaryny nygtap, şunda ýaş nesilleriň jogapkärçiliginiň barha artýandygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäherindäki gurluşyk işlerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy netijesinde, geljegiň ajaýyp “akylly” şäheri döredildi diýip, maslahata gatnaşyjy nygtady hem-de talyplyk ýyllarynda deň-duşlary bilen bilelikde “akylly” şäheriň taslamasyny taýýarlamaga we olary durmuşa geçirmäge gatnaşmak bagtynyň özüne miýesser edendigini belledi.

Okuwlaryny tamamlanlaryndan soňra, talyp ýaşlara işlemäge we “Ýaşlaryň şäheri” diýlip atlandyrylýan Arkadag şäherinde hünär taýdan başarnyklaryny kämilleşdirmäge mümkinçilikleriň döredilendigi üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza hoşallyk bildirip, çykyş eden ýaş türkmenistanlylaryň özlerine bildirilen belent ynama okuwda üstünlikli okamak hem-de döredijilikli zähmet çekmek bilen jogap berjekdiklerini nygtady.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçen umumy sapagynyň dowamynda aýdan öwüt-ündewlerine eýerip, ýurdumyzyň ýaşlary öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmazlar. Çykyş eden Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylaryň türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň maksatnamalaýyn çykyşyny çuňňur üns bilen diňländiklerini belläp, gurluşyk toplumynyň zähmetkeşleriniň halkymyzyň geljegi we abadan durmuşy, Watanymyzyň gülläp ösüşi baradaky atalyk aladasyny gyzgyn goldaýandyklaryny aýtdy.

Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan asylly, döredijilikli işlerinde ajaýyp üstünlikleri arzuw edip, umumymilli foruma gatnaşyjy çykyşyny watançylyk mazmunly şygyr bilen jemledi.

Soňra Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Japarow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Perman Gurbandurdyýewe söz berildi. Ol oba zähmetkeşleriniň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we ähli türkmen halkyny Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen mähirli gutlap, forumyň üstünlikli işlemegini arzuw etdi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary we berýän goldawlary netijesinde ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny toplumlaýyn ösdürmäge, dänäniň, pagtanyň we beýleki oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Türkmenistan dünýäniň işjeň senagatlaşýan döwletine öwrülmek bilen, azyk we gaýtadan işleýän senagatyň täze kuwwatly kärhanalarynyň, elewatorlaryň, ýyladyşhanalaryň, sowadyjy ammarlaryň, maldarçylyk we guşçulyk toplumlarynyň sany artýar. Bu bolsa gök we miwe önümleriniň möçberini artdyrmaga, ýurdumyzyň bazarlarynda ýylyň islendik döwründe haryt bolçulygyny üpjün etmäge ýardam edýär.

Daýhanlary daşary ýurtly öndürijileriň ýokary öndürijilikli häzirki zaman tehnikalary bilen yzygiderli üpjün edýändigi üçin ekerançylaryň Gahryman Arkadagymyza hoşallyklarynyň çäksizdigi bellenildi. Şol tehnikalar biziň toprak-howa şertlerimizde işlemäge laýyk gelýär we sanly ulgam arkaly dolandyrylýar. Häzir obasenagat toplumynda hususyýetçileriň, şol sanda gaýtadan işleýän ulgamda hususy öndürijileriň hem sany artýar. Munuň özi daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, bäsdeşlige ukyply we eksport ugurly önümleri öndürmäge, täze iş orunlaryny döretmäge, şeýlelikde, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga giň mümkinçilikleri açýar diýip, kärendeçi belledi.

Bu gazanylan üstünlikler Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi netijesinde mümkin bolup, şol ýörelge Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär diýip, çykyş eden nygtady hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň iň uly döredijiligiň öz-özüňi döredip bilmekdigi, iň uly açyşyň öz zehiniňi, ukyp-başarnygyňy açyp bilmekdigi, iň uly tapyndynyň bolsa durmuşdan öz ornuňy tapyp bilmekdigi barada aýdan sözlerine ünsi çekdi. Bu gün türkmen ýaşlary durmuşda öz ornuny tapýarlar. Sahawatly türkmen topragynda yhlasly, halal, päk zähmet çekip, ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmäge ýardam edýärler diýip, P.Gurbandurdyýew nygtady.

Umumymilli foruma gatnaşyjy Halk Maslahatynyň şu mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň çuň manyly çykyşynyň taryhy ähmiýetini nygtap, täze zähmet ýeňişlerini gazanmak üçin daýhanlaryň mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine we ýaş nesiller bolup ýurdumyzyň dünýä derejesinde ösmegine goşant goşjakdyklaryna ynandyrdy. Foruma gatnaşyjynyň nygtaýşy ýaly, beýik döwleti beýik şahsyýetler berkarar edýärler. Şunuň bilen baglylykda, Garaşsyz döwletimiziň kuwwatynyň, at-abraýynyň we şöhratynyň Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň atlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydygy bellenildi.

Kärendeçi türkmen halkynyň Milli Liderine we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyýar geljeginiň we abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, çykyşyny joşgunly şygyr setirleri bilen jemledi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan medeniýet işgäri Merjen Manadowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň we medeniýet işgärleriniň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy hem-de ähli mejlise gatnaşyjylary ýakynlaşyp gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu günki taryhy çykyşynda Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 32 ýylynda ýurdumyzyň gazanan uly üstünlikleri, şeýle hem geljekde ähli ugurlar boýunça amala aşyryljak tutumly maksatnamalar öz beýanyny tapdy.

Siziň dana paýhasyňyz akyl hazynasynyň özeni, parasatly eserleriňiz bolsa medeniýet işgärlerine we sungat ussatlaryna täze eserleri döretmekde, güneşli Diýarymyzyň beýik ösüşlerini wasp etmekde nusgalyk ylham çeşmesidir. Mähriban käbäňiz Ogulabat ejäniň bize miras goýan el hünäri, şol sanda alaja örmek sungaty ýaş neslimizde ruhy medeniýeti terbiýelemegiň milli mekdebidir diýip, M.Manadowa aýtdy.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ýyl ýazgysyna taryhy sene hökmünde ýazylan Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji sentýabrda Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçen umumy sapagynda Watan mukaddeslikleriniň, jemgyýetimiziň ruhy sütünleriniň hatarynda milli medeniýetimize aýratyn ähmiýet berlendigi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň: “Dünýäde iň gadymy ekerançylyk medeniýetleriniň biri bolan Jeýtun, Änew medeniýetlerini, Altyndepe siwilizasiýasyny, Marguş şalygyny döredenler biziň ata-babalarymyzdyr” diýip, türkmen halkynyň adamzat medeniýetindäki mynasyp ornuny kesgitländigi bellenildi.

Çykyşda nygtalyşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideriniň taýsyz zehini, egsilmez yhlasy bilen bina edilen Arkadag şäheri halkymyzyň medeniýetli dynç alşyny ýokarlandyrmak, däp-dessurlarymyzy gorap saklamak, olary dünýä ýüzüne ýaýmak ugrunda beýik işleriň durmuşa geçirilýän, sungatyň hem-de döredijiligiň gülläp ösýän şäherine öwrüldi.

Türkmeniň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň ÝUNESKO-nyň “Dünýä hakydasy” maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilmegi, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly şygrynyň halkymyza gowuşmagy döredijilik dünýäsine ýagty nur çaýdy.

Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjy wekil Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Medeniýet halkyň kalbydyr!» diýen parasatly sözleri biziň üçin nusgalyk ýörelgedir, durmuş şygarydyr diýip bellemek bilen, watansöýüjilik taglymatynyň kämil nusgasyny döredip, halkymyzyň medeniýetini has-da ösdürmek, umumadamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrmak babatda berýän uly goldaw-hemaýatlary üçin türkmen halkynyň Milli Liderine we Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra harby gullukçy Sanjar Joýtyýew Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwrümiziň wajyp jemgyýetçilik-syýasy wakasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň öz işine başlamagy bilen ähli Watan goragçylarynyň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyny we ýygnananlaryň ählisini tüýs ýürekden gutlady.

Biz — ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň uly dabaralara beslenýän günlerinde geçirilýän bu döwletli maslahatda kabul ediljek, «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgä esaslanýan, il-halkymyzyň bähbidine gönükdirilen taryhy çözgütleriň ösüşli menzillere badalga boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýarys diýip, çykyş edýän nygtady. Bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda toplumlaýyn harby özgertmeler amala aşyrylýar, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk we iş şertleri bilen yzygiderli gyzyklanýar, Milli goşunymyzyň kuwwaty bolan häzirki zaman harby tehnikalary bilen ýakyndan tanyşýar, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramçylyklary mynasybetli geçirilýän dabaraly harby ýörişe, harby okuw-türgenleşiklerine gatnaşýar. Bu bolsa Watan goragçylarynyň buýsanjyny artdyrýar, olaryň eziz Watanymyza, mähriban halkymyza ak ýürekden gulluk etmäge bolan höwesini artdyrýar.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” — biz bu belent şygary baýdak edinip, döwletimiziň ýaşlar hakyndaky çuňňur aladalaryndan, ýurt goragçylarynyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak babatdaky tagallalardan ruhlanyp, görnükli türkmen serkerdeleriniň, milli gahrymanlarymyzyň watançylyk mekdebini mynasyp dowam etdirip, harby ylmyň hem-de harby sungatyň döwrebap gazananlaryny birkemsiz ele alyp, Garaşsyz Watanymyza hemişe wepadarlyk bilen gulluk ederis diýip, S.Joýtyýew aýtdy we harby gullukçylaryň Garaşsyz Türkmenistanyň parahat durmuşyny gözleriniň göreji deýin gorajakdyklaryna ynandyrdy.

Çykyşda bellenilişi ýaly, watançylyk terbiýesi türkmen maşgalasynda terbiýäniň gönezligi hasaplanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly gymmatly eserinde hem watançylyk terbiýesine aýratyn bölüm bagyşlanýar. Watana gulluk etmek hormatly, jogapkärli borçlaryň biridir. Harby gullukçylar Gahryman Arkadagymyzyň watançylyk sargytlaryny, nesihatlaryny gündelik harby borçlaryny ýerine ýetirenlerinde özlerine ýörelge hem-de belent şygar edinýärler. Bu günki gün merdana pederlerimizi özlerine nusgalyk görelde edinýän watançy ýaşlar ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň düzüminde eziz Watanymyza, mähriban halkymyza wepadarlyk bilen gulluk edip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň, çäk bitewüliginiň ygtybarly goragyny üpjün edýärler. Mähriban pederleriňiziň nusgalyk ömür ýollaryna ser salanyňda, «Är ömri!» diýen buýsançly jümle hakydaňa dolýar. Çünki gadymy pähimde jaýdar bellenilişi ýaly, atalar öz perzentlerinde ýaşaýarlar diýip, harby gullukçy belledi.

Foruma gatnaşyjy harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzüminiň adyndan döredilen ajaýyp şertler we mümkinçilikler üçin aýratyn hoşallyk bildirip, harby gullukçylaryň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişden buýsançly gadamlar bilen geçjekdiklerine ynam bildirdi.

«Siziň mähriban pederleriňiz — ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň, Watanyň wepaly ogly, içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Siziň hem-de Belent Serkerdebaşymyzyň nusgalyk göreldesine eýerip, eziz Watanymyzyň goragynda sarsmaz gala we polat galkan bolup durjakdygymyza tüýs ýürekden ynandyrmaga rugsat ediň!» diýip, harby gullukçy çykyşyny jemledi.

Soňra Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby Ogulhajar Gulowa çykyş etdi. Ol Gahryman Arkadagymyzy we mejlise gatnaşyjylary mübärekläp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik ösüşleriniň bähbidine geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin ýurdumyzyň ähli ýaşlarynyň adyndan türkmen halkynyň Milli Liderine tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ýaşlara bildirilýän beýik ynamdan nyşandyr. Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasly öwüt-ündewlerini her bir amalda ýörelge edinýän türkmen ýaşlary şeýle beýik ynama mynasyp jogap bermegi özlerine mukaddes borç hasaplaýarlar.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilmegi, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagy şu ýylyň ýatdan çykmajak wakalary boldy.

Dünýäniň iň abraýly akademiýalarynyň akademigi, ýokary okuw mekdepleriniň hormatly doktory Gahryman Arkadagymyzyň ylmy ähmiýetli üstünlikleri türkmen ýaşlary üçin mukaddes mertebedir. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Bilimler we talyp ýaşlar gününde geçen, ylmy taýdan esaslandyrylan umumy sapagynda baý durmuş tejribesini, gymmatly pentlerini paýlaşmagynyň ýaşlar üçin watansöýüjiligiň, zähmet çekmegiň, tutanýerliligiň kämil mekdebi bolandygy nygtaldy.

Çykyşda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň täze taryhy döwründe talyp ýaşlaryň döwrebap, ýokary hilli bilim almaklary üçin ähli şertler döredilýär. «Ýaşlaryň şäheri» diýlip yglan edilen Arkadag şäherinde ýaş hünärmenleriň işlemegi, bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşamaklary üçin ähli şertler döredildi. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri we hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlary üçin nusgalyk görelde mekdebidir. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy», «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly ajaýyp kitaplary nesillerde ynsanperwerligi, päk ahlaklylygy, sungata söýgini we buýsanjy terbiýelemekde gymmatly eserlerdir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, «Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 — 2030-njy ýyllar üçin Strategiýasynyň» tassyklanylmagy ata Watanymyzyň ýaşlarynyň buýsançly başyny has-da belende göterdi.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby türkmen halkynyň Milli Lideriniň Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisinde kabul eden çözgütlerini durmuşa geçirmekde ýurdumyzyň ýaşlarynyň öňdäki hatarlarda boljakdygyna ynandyrdy hem-de Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize iň gowy arzuwlaryny beýan edip, öz çykyşyny “Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen, öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen sözler bilen tamamlady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ara alyp maslahatlaşmalaryň jemini jemläp, Halk Maslahatynyň şu günki taryhy mejlisinde döwlet we syýasy-jemgyýetçilik durmuşyndaky örän möhüm meselelere garalandygyny, çykyşlaryň diňlenendigini belledi. Şol çykyşlarda öňe sürlen başlangyçlaryň ählisi goldanyldy. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz çykyş edenleriň we ara alyp maslahatlaşmalara işjeň gatnaşanlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi.

Soňra gysga wagtlyk arakesme yglan edildi. Arakesmeden soňra, Halk Maslahatynyň mejlisi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda öz işini dowam etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanda ýerine ýetirilen işleri beýan etmek üçin döwlet Baştutanymyza söz berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlary mähirli mübärekläp, mejlise gatnaşyjylary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň ähli halkyny Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, bagtyýar durmuş, eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlyk binýadyny has-da pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Bellenilişi ýaly, 1991-nji ýyldan bäri geçen 32 ýylyň dowamynda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýadyny pugtalandyrmakda örän köp işler amala aşyryldy. Bu döwür möhüm wakalar we ägirt uly üstünlikler bilen şöhratlandy. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň at-abraýyny belent derejelere göteren türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň we abadançylygyň aýdyň ýoly bilen täze belentliklere ýetdi.

Durnukly ykdysady ösüş biziň uzak möhletleýin strategiýamyzyň baş maksady bolup durýar. Şoňa görä-de, ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýan maksatnamalarymyzy hem-de özgertmelerimizi üstünlikli amala aşyrýarys. Döwlet maýa goýum syýasatynyň netijeliligini hem-de işjeňligini has-da ýokarlandyrmak üçin zerur işleri alyp barýarys. Gaýtadan işleýän we önüm öndürýän senagat pudaklaryny çalt depginler bilen ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberini yzygiderli artdyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Maksatnamalaýyn alnyp barlan bu işleriň netijesinde, şu ýylyň başyndan bäri jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim möçberde durnukly saklanýar. Bu bolsa ýurdumyzda alnyp barylýan syýasatyň oýlanyşykly häsiýetini görkezýär. Şu ýyl önümçilik we medeni-durmuş ulgamlaryna jemi 37 milliard 400 million manat möçberde maýa goýumlary goýmak göz öňünde tutulýar. Bu serişdeleriň hasabyna täze önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalary gurýarys hem-de döwrebaplaşdyrýarys. Şäherlerimizi, obalarymyzy özgerdip, ýaşaýyş jaý toplumlaryny giň gerimde bina edýäris.

Döwrebap kärhanalarda öndürilýän, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümlerimiziň möçberi hem-de görnüşleri artýar. Bu bolsa depginli ösýän döwletimiziň dünýäniň ykdysady, senagat, maýa goýum, ylmy-tehniki we tehnologik giňişligine ynamly aralaşýandygyny görkezýär. Biziň ýokary tehnologiýalara esaslanýan we bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge, sebitlerimiziň ykdysady we durmuş ulgamlaryny döretmäge gönükdirilen giň gerimli sebit we milli maýa goýum taslamalarymyz bar. Şoňa görä-de, uzak möhletleýin döwürde maýa goýumlary çekmegiň ugurlaryny has-da kämilleşdirmek hem-de bu ugurdaky şertleri yzygiderli gowulandyrmak, maýadarlaryň töwekgelçiliklerini azaltmak üçin zerur işler alnyp barylýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şonuň bilen birlikde, halkara maýa goýum mümkinçilikleri netijeli ulanylyp, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak utgaşykly we toplumlaýyn esasda ýola goýulmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Daşary ýurt döwletleri, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Yslam ösüş banky ýaly halkara maliýe institutlary bilen hyzmatdaşlyk has-da işjeňleşdirilmelidir. Bilelikde maýa goýum forumlary we işewürlik maslahatlary geçirilmelidir.

Arkadagly Serdarymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, biziň ykdysady syýasatymyzyň baş maksadynyň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny yzygiderli gowulandyrmakdan ybaratdygyny nygtady. Häzirki döwürde ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda we 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Oba milli maksatnamasynda şu ýyl üçin göz öňünde tutulan esasy wezipeleriň ählisi diýen ýaly üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munuň üçin ýurdumyzyň senagat pudaklaryny ösdürmek; innowasion häsiýetli bilelikdäki kärhanalaryň işini ýola goýmak; eksporta gönükdirilen we importy çalyşýan önümçilikleri döretmek; oba hojalygynda özgertmeleri geçirmek hem-de azyk üpjünçiligini gowulandyrmak; ýurdumyzyň ähli sebitlerinde täze iş orunlaryny döretmek we ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp baryldy.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl sanly tehnologiýalar arkaly ýurdumyzyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçirildi. Halkara standartlara doly laýyklykda ýerine ýetirilen bu işe Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň bilermenleri ýokary baha berdiler. Ilat ýazuwynyň netijeleri boýunça 2022-nji ýylyň 17-nji dekabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzyň ilaty 7 million 57 müň 841 adam boldy. Şunuň bilen baglylykda, biziň öňümizde täze wezipeler ýüze çykýar. Ilat ýazuwynyň jemlerinden ugur alyp, geljek ýyllardaky meýilnamalarymyza degişli seljermeler geçirilip, takyklamalar girizilse, maksadalaýyk bolar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, Döwlet býujeti ykdysadyýetimizi meýilleşdirmegiň möhüm guralydyr. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyndan bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti ösdürmäge, durmuş üpjünçiligine, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygyna, döwlet hyzmatlaryna, önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyna köp möçberde serişdeler gönükdirildi. Bu serişdelerden önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyna maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 56 göterimi, medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy üçin hem 44 göterimi goýberildi. Şu ýyl göz öňünde tutulan 2688 iş ornunyň ýerine 7607 täze iş ýeri döredildi.

Täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýene-de 10 göterim ýokarlandyrylar. Biziň gazanan üstünliklerimiz alyp barýan syýasatymyzy halkymyzyň giňden goldamagynyň hem-de işjeň gatnaşmagynyň netijesidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Ýangyç gorlaryna baý ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek, tebigy gazy dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek, nebitgaz serişdelerini gaýtadan işläp, dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmek Garaşsyz döwletimiziň alyp barýan energetika strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Häzirki döwürde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çig nebiti galyndysyz düýpli gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagy munuň ýene-de bir mysalydyr. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny tamamlamagy; daşary ýurt maýa goýumlaryny Hazar deňziniň türkmen böleginiň geljegi uly bolan toplumlaryny özleşdirmäge we önüm çykarmak boýunça iri taslamalara çekmegi; gaz boýunça ylmy we tejribäni, täze tehnologiýalary ösdürmegi hem-de burawlamagyň tehniki mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi; uglewodorod serişdelerini has ýokary derejede düýpli gaýtadan işlemegiň çygryny giňeltmegi; sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de seýsmiki gözleg we geologiýa-gözleg işlerinde öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen tejribe alyşmagy nebitgaz pudagyny ösdürmekde esasy ugurlaryň hatarynda görkezdi.

Gurmak we döretmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň esasy şygarydyr. Innowasion önümçilikleri döretmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli özgertmek boýunça gurluşyk we senagat toplumynda uly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň özgerýän keşbi ykdysady ösüşimiziň aýdyň mysalydyr diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady.

Biz gurluşyk senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, bu ugurda hususy işewürligiň önümçilik binýadyny ösdürmek üçin zerur şertleri döredýäris. Ýurdumyzda magdan däl gurluşyk materiallaryny, sementi, keramziti, gurluşyk aýnasyny öndürmekde oňyn tejribe toplandy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şu ýylyň ahyryna çenli Türkmenbaşy — Farap we Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýollarynyň, Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän köpriniň gurluşygynda bahasy 545 million 55 müň manada deň bolan düýpli maýa goýumlar özleşdiriler.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlykda ýurdumyzda senagatyň aýry-aýry ugurlaryny ösdürmegiň, senagat marketingini, halkara bazarlara çykmagyň, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmagyň, dolandyryş tejribesini kämilleşdirmegiň ugurlaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň bilelikdäki taslamalaryny we maksatnamalaryny işläp taýýarlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Aşgabat we Arkadag şäherlerinde nusgalyk işler amala aşyrylýar. Ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, dolandyryş binalary, bilim we saglyk edaralary, söwda-dynç alyş merkezleri, seýilgähler gurlup ulanmaga berildi diýip, döwlet Baştutanymyz aýratyn belledi. Öz gurluşykçylarymyz tarapyndan bary-ýogy dört ýyldan gowrak wagtda bina edilen Arkadag şäheri iri ylym-bilim, medeni we halkara hyzmatdaşlygyň merkezine öwrüler. Bellenilişi ýaly, halkara sylaglaryň 21-sine mynasyp bolan bu ajaýyp şäheriň gurluşygynda «akylly» şäher konsepsiýasynyň kadalary, «ýaşyl» tehnologiýalar giňden ulanyldy.

Şäheriň derejesi we ähmiýeti ýurdumyzyň kanunçylygynda hukuk taýdan berkidildi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäde mynasyp orny eýelemegi üçin Arkadag şäherini 2024 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň Konsepsiýasyny taýýarlamagy hem maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Sanlyja ýyllarda biz döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, durmuş-medeni binalary, ösen innowasion tehnologiýaly pudaklary öz içine alýan «Aşgabat-sitini» we Arkadag şäheriniň ikinji tapgyryny hem gurarys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bitarap döwletimiz möhüm halkara meseleleriň, aýratyn-da, energetika howpsuzlygynyň, ulag düzümini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň oňyn çözülmegine işjeň gatnaşýar. Köpugurly hem-de görnüşli turba geçirijiler ulgamyny döretmek bilen, energiýa serişdeleriniň halkara bazarlara iberilmegi üçin täze ugurlary açýar. Biz öňdebaryjy ýurtlar, ýöriteleşdirilen halkara guramalar, şol sanda Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentlik, Halkara energetika agentligi we Halkara energetika hartiýasy, Atom energiýasy boýunça halkara agentlik bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris. Demirgazyk — Günorta, Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän üstaşyr ulag we energetika geçelgelerini gurmaga hem işjeň gatnaşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we ýakyn onýyllyklarda Türkmenistanyň Ýewraziýada ulag we energetika ulgamlarynyň geçýän esasy ýurtlarynyň birine öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumy çalt depginler bilen ösýär. Diňe Oba milli maksatnamasy esasynda hem ýaşaýyş-durmuş pudaklarynyň we inženerçilik üpjünçilik ulgamlarynyň 15 ugruny, ýagny hassahanalary, saglyk öýlerini we merkezlerini, mekdebe çenli çagalar hem-de umumy bilim edaralaryny, medeniýet öýlerini, sport mekdeplerini we desgalaryny, suw, lagym, gaz, elektrik geçirijilerini we desgalaryny, awtomobil ýollaryny, aragatnaşyk ulgamyny, ýaşaýyş jaý hojalygyny öz içine alýan gurluşyklar dowam etdirilýär diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, pudakda geçirilýän düýpli özgertmeler ýokary hilli dürli oba hojalyk önümleriniň möçberini we eksportyny artdyrmaga, azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Pudagy has ýokary sepgitlere çykarmak üçin welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, ylmy taýdan esaslandyrylan usullar ulanylýar. Ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, önüm öndürijileri höweslendirmek boýunça anyk işler geçirilýär. Bu ugurda alnyp barlan işleriň netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer gallaçylary şu ýyl hem bol bugdaý hasylyny ýetişdirip, azyk bolçulygyny döretmäge öz mynasyp goşantlaryny goşdular.

Ýurdumyzyň oba hojalygyny we daşky gurşawy goramagy düýpli özgertmek maksady bilen, ýakynda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň binýadynda Oba hojalyk ministrligi hem-de Daşky gurşawy goramak ministrligi döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şu ýyl pudakda 1 milliard 600 million manat möçberde düýpli maýa goýumlar özleşdiriler. Häzirki döwürde ähli hojalyklarda gara mallaryň baş sany 2 million 530 müňe, dowarlaryň sany 20 million 88 müňe, guşlaryň sany 21 million 957 müňe, düýeleriň sany hem 141 müňe ýetirildi. Biz ekerançylykda we maldarçylykda halkara tejribäni ornaşdyrmak üçin dünýäniň öňdebaryjy ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmelidiris. Hasyllylygy ýokarlandyrmak, tohumçylygy gowulandyrmak boýunça zerur işleri geçirmelidiris. Ekinleriň naýbaşy tohumlaryny önümçilige ornaşdyryp, tohumçylyk edaralarynyň işini halkara derejede kämilleşdirmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Häzirki döwürde oba hojalygyny suw bilen üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrüldi. Şonuň üçin suwy rejeli peýdalanmaga, suw desgalarynyň tehniki ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreler geçirildi. Bu işleri depginli dowam etdirip, suw serişdelerini örän tygşytly ulanmaly. Halkymyzyň «Suw damjasy — altyn dänesi» diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, önümçilige suw tygşytlaýjy öňdebaryjy usullary we tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaly diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy.

Suw diplomatiýasy alyp barýan daşary syýasatymyzyň we daşary ykdysady işimiziň aýrylmaz bölegidir. Şoňa görä-de, biz suw serişdelerini gorap saklamaga we tygşytly ulanyp, onuň ýitgisini azaltmaga örän jogapkärli çemeleşmeli. Şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde suw ulgamyndaky howpsuzlyk we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, Aral deňziniň guramagynyň ýaramaz netijelerini azaltmak boýunça goňşy döwletler bilen, şol sanda Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy has-da ösdürmeli. Biz Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasynyň resmileşdirilmegi ugrunda hem çykyş edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Daşky gurşawy goramak ministrligi çölleşmä, ýerleriň şorlaşyp zaýalanmagyna garşy göreşmek, gurakçylygyň täsirini azaltmak boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan zerur işleri amala aşyrmalydyr.

Türkmenistan daşky gurşawyň howpsuzlygyny üpjün etmek we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek ugrunda çykyş edýär, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň “Ählumumy metan borçnamasy” atly täze başlangyjyny goldaýar we metan zyňyndylarynyň howa aralaşmagyny azaltmak ugrunda tagalla edýär.

Biz daşky gurşawy goramak we ekologik meseleler bilen bagly milli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirýäris. Ýurdumyzyň obalarynyň we şäherleriniň daş-töwereginde tokaý zolaklaryny, gök guşaklary döredýäris. Çöl, dag, derýa we köl ekoulgamlarynyň, hususan-da, haýwanlaryň hem-de ösümlikleriň seýrek görnüşleriniň goralyp saklanmagyna, aýratyn goralýan tebigy çäkleriň giňeldilmegine gönükdirilen işleri alyp barýarys diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi.

Daşky gurşawa ýaramaz täsiriň öňüni almak üçin, ýurdumyzda polimer we plastik materiallary ulanmagyň hem-de olaryň galyndylaryny gaýtadan işlemegiň ylmy taýdan esaslandyrylan kadalaryny we düzgünlerini ornaşdyrmak ugrunda hem zerur işleri alyp barmak möhümdir. Bu galyndylary toplamak we gaýtadan işlemek boýunça ýörite maksatnamany kabul etmeli. Biz geljekde hem halkara we sebit guramalarynyň, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň degişli konwensiýalary esasynda bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdireris diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, içerki söwdany kämil dolandyryş we düzgünleşdiriş ulgamy harytlaryň elýeterli, bahalaryň durnukly bolmagyny üpjün edýär, söwda hyzmatynyň hilini hem-de medeniýetini ýokarlandyrýar. «Türkmenistanda öndürildi» diýen nyşanly, dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän harytlar ýurdumyzy ýokary derejeli, bäsdeşlige ukyply, kuwwatly döwlet hökmünde tanadýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Biz ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň dünýä bazarlarynda eýeleýän ornuny giňeltmek üçin amatly şertleri döretmäge aýratyn üns berýäris. Täze bazarlary özleşdirmäge, bar bolanlaryny ösdürmäge hemmetaraplaýyn goldaw berýäris. Şunuň bilen birlikde, hususy ulgamyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, halkara bazarlara erkin bäsleşikli şertlerde çykmak, harytlaryň päsgelçiliksiz hereketini üpjün etmek üçin tagalla etmelidiris. Bu ugurda ykdysadyýetiň hususy pudagyny we hyzmatlar bölegini ösdürmegiň, importyň ornuny tutýan önümçiligi goldamagyň konsepsiýalaryny hem-de eksport ugurly senagaty goldamagyň strategiýasyny taýýarlamagy zerur hasaplaýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Bütindünýä Söwda Guramasynda “işjeň synçy” derejesi berlen ýurdumyz erkin söwda boýunça halkara şertnamalara gatnaşýan döwlet hökmünde netijeli syýasaty alyp barýar. Biz ýurdumyzyň bu abraýly halkara gurama agza bolmagyny hem-de daşary söwda ulgamyny we logistik düzümlerini has-da ösdürmegi göz öňünde tutýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli bähbitlerimizi nazarda tutup, Bütindünýä Söwda Guramasyna agza bolmak üçin talap edilýän köptaraply ylalaşyklary baglaşmak üçin zerur işleri alyp barmaly; ýurdumyzyň ätiýaçlandyryş bazaryny, ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek hem-de halkara standartlara laýyk getirmek bilen, bu ugurda öňdebaryjy kompaniýalar we dellallar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmeli; standartlaşdyrmak boýunça halkara we sebitara guramalar, daşary ýurtlaryň ygtyýarly edaralary bilen özara hyzmatdaşlygy giňeltmeli; dünýäniň we sebitiň iri haryt-çig mal biržalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin teklipleri taýýarlamaly; milli önüm öndürijilerimiziň we hyzmatlary ýerine ýetirijilerimiziň ählumumy gymmatlyklar ulgamynda hyzmatdaşlygyny ýola goýmaly; öz önümlerimiziň dünýä bazaryna eksportyny artdyrmak üçin lomaý söwda-logistika merkezlerini döretmeli diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ýeňil senagatyny ösdürmek, gaýtadan işleýän senagaty döwrebaplaşdyrmak, dokma önümlerini öndürýän iri döwletleriň arasynda Türkmenistanyň ornuny berkitmek boýunça köp işler amala aşyrylýar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky gön zawodynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda täze, häzirki zaman dokma toplumyny gurmagy hem meýilleşdirýäris. Bu işleriň ählisi pudagy depginli ösdürmäge, uly islegden peýdalanýan, täze önümleri öndürmäge mümkinçilik berer.

Biz Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurdumyzda ilaty elýeterli hem-de ýokary hilli lukmançylyk we bilim hyzmatlary bilen üpjün etmek, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, onuň täsirini azaltmak boýunça netijeli işleri alyp barýarys. Ruhy taýdan kämil, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly ýaş nesilleri terbiýelemäge örän uly ähmiýet berýäris. Dünýäniň öňdebaryjy tejribelerinden ugur alyp, ýaşlaryň döwrebap bilim almagy, ylym, sport we döredijilik bilen meşgullanmagy üçin giň mümkinçilikleri döredýäris. Okuw-terbiýeçilik işleriniň esaslaryny we usullaryny döwrebaplaşdyrýarys. Bu ugurda milli maksatnamalary, konsepsiýalary durmuşa geçirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şu ýyl Bilimler we talyp ýaşlar gününde Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdeplerinde bagtyýar talyplarymyz okuwa başladylar.

Şeýle hem bu ýerde Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebine, Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebine, mekdebi we çagalar bagyny öz içine alýan okuw-terbiýeçilik toplumyna, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen mekdeplere okuwçylarymyz, çagalar baglaryna bolsa eziz körpelerimiz ilkinji gadamlaryny basdylar.

Bilimler we talyp ýaşlar gününde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumy açyldy. Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmenabat şäherinde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumlarynyň, Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň täze okuw binalar toplumynyň we umumy ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna badalga berildi. Şonuň ýaly-da, ýurdumyzyň welaýatlarynda häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan, döwrebap orta mekdepler we çagalar baglary dabaraly açylyp ulanmaga berildi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini Garaşsyzlyk ýyllarynda kemala gelen nesiller düzýär. Biz olara berkarar Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow buýsanç bilen belledi. Nygtalyşy ýaly, eziz Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, aň-bilim ösüşini üpjün etmek, syýasy-jemgyýetçilik durmuşyny kämilleşdirmek, ilkinji nobatda, şu nesilleriň taýýarlygyna baglydyr. Biz ýaş raýatlaryň durmuş üpjünçiligini gowulandyrmak, ýaş çatynjalara goldaw bermek, olary häzirki zaman ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek, ýaşlaryň telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek boýunça alyp barýan işlerimiziň gerimini has-da giňelderis diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýaşlar baradaky döwlet syýasatymyzy üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ýaşlar bilen işleşýän ýöriteleşdirilen guramalaryň işini güýçlendirmegi, hukuk esaslaryny we maliýe meselelerini geljekde hem kämilleşdirmegi maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Çykyşda bellenilişi ýaly, ylmyň we tehnikanyň örän çalt depginler bilen ösmegi, täze tehnologiýalaryň döremegi, dünýäniň bilim giňişligine ýurdumyzyň işjeň goşulyşmagy bilim edaralarynda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegi talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, Arkadagly Serdarymyz mekdebe çenli, başlangyç, esasy orta, doly orta, mekdepden daşary we goşmaça bilim boýunça okatmagyň usulyýetini milli tejribä, döwlet we halkara bilim standartlaryna laýyk getirýän resminamany — Türkmenistanda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny taýýarlamagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwür täze pikirleri hem-de innowasion önümçilikleri talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak esasynda ýurdumyzda smart-telewizorlary, noutbuklary, planşetleri we beýleki döwrebap tehnikalary öndürmek arkaly dünýä bazaryna çykarýan elektron önümlerimiziň bäsdeşlige ukyplylygy hem ýokarlanýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, ylmy-barlag edaralary hem-de ýokary okuw mekdepleriniň ylmy merkezleri, önümçilik kärhanalarynyň arasynda aragatnaşyk, senagat we awtomobil elektronikasyny, lukmançylyk hem-de kompýuter tehnikasyny, elektron harytlary we beýleki önümleri öndürmek boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegi, täze kärhanalary döretmegi geljekki ösüşlerimiziň esasy şertleriniň biri hasaplamalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, milli innowasion önümlerimiziň dünýä standartlaryna laýyk gelmegi üçin mekdep okuwçylaryny, talyplary, aspirantlary çekmegi göz öňünde tutýan düzümler, halkara hyzmatdaşlyga laýyklykda, ylmy-tehniki, ylmy-inženerçilik, dolandyryş hünärmenlerini taýýarlamagy has işjeňleşdirmelidir. Ýurdumyzda innowasiýa işini ösdürmek, ylmy barlaglaryň we täze tehnologiýalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, milli medeni mirasy ylmy taýdan öwrenmek we wagyz etmek boýunça köp işler ýerine ýetirildi. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen taryhy-medeni ýadygärliklerimizde gazuw-agtaryş işlerini geçirmek boýunça birnäçe maksatnamalar durmuşa geçirildi diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmegiň 2024 — 2052-nji ýyllar üçin Strategiýasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, saglygy goraýyş ulgamy depginli ösdürilip, halkymyza dünýä ülňülerine laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Şu ýyl bu ulgama Döwlet býujetinden 2 milliard 900 million manat möçberinde maliýe serişdelerini goýberdik. Saglygy goraýyş desgalarynyň gurluşygy üçin 1 milliard 900 million manat maýa goýum serişdesini gönükdirdik. Aşgabatda Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki we Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşygy dowam etdirilýär. Halkara iç keselleri, Halkara «Ene mähri» we Halkara saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen paýtagtymyzda Halkara pediatriýa, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezleriniň we Stomatologiýa merkeziniň düýbi tutuldy. Derman senagatyny ösdürmek, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önüm çykarýan kärhanalary döretmek dowam etdirilýär. Lukmançylyk diplomatiýasynyň kadalaryna laýyklykda, milli saglygy goraýyş ulgamyna keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça öňdebaryjy tejribeler giňden ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz Olimpiýa hereketini ösdürmäge mynasyp goşant goşýar. Bitarap döwletimizde «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisi, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça ylgaw ýaryşlary hem-de köpçülikleýin welosipedli ýörişler, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ýokary derejede geçirildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bolsa sport, parahatçylyk, dostluk däplerimizi Ýer ýüzünde dabaralandyrdy.

Ýurdumyzyň türgenleri sporty ösdürmekde, halkara ýaryşlarda oňat netijeleri gazanýarlar. Şu ýyl hem olar halkara ýaryşlarda 164 altyn, 177 kümüş, 259 bürünç medala, jemi 600 medala mynasyp boldular.

Noýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Kuraş boýunça dünýä çempionatyny hem ýokary derejede guramalydyrys. Şeýle-de geljek ýyl Fransiýada geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna gowy taýýarlyk görmelidiris diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady we türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň sport abraýyny gorap, watansöýüjiligiň hem-de ussatlygyň nusgasyny görkezjekdiklerine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, milli mirasymyzy, taryhy, medeni we ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamagyň, ylmy taýdan öwrenmegiň, dünýä ýaýmagyň hem döwlet syýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýandygyny nygtady. Döwrebap teatrlar, kitaphanalar, muzeýler, medeniýet öýleri milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň gülläp ösýändiginiň subutnamasydyr.

Şu ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygyny dabaraly belläp geçdik. Geçen döwürde ýurdumyz ÝUNESKO we onuň degişli komitetleri, ylmy-barlag institutlary bilen hyzmatdaşlyk edip, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim, sport, aragatnaşyk we maglumat ugurlary boýunça baý tejribe toplady.

Şu ýyl Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Medeni miras: geçmişden geljege» hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda «Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi» atly ÝUNESKO kafedralary açyldy.

Birleşen Milletler Guramasyndan şu baýramçylyk günlerinde şatlykly habar gelip gowuşdy. Bu Guramanyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň Bütindünýä mirasy komitetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Özbegistan we Täjigistan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi» hem-de Türkmenistanyň Özbegistan we Gazagystan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» atly köptaraplaýyn hödürnamalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek hakynda çözgüt kabul edildi. Bu sanawa ýurdumyzyň «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlary hem girizildi. Bu işleriň ählisi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň durnukly ösüşine goşýan goşandydyr diýip, Arkadagly Serdarymyz kanagatlanma bilen nygtady.

Türkmenistan bu gurama bilen hyzmatdaşlykda alyp barýan işlerini geljekde has-da giňelder diýip, döwlet Baştutanymyz birnäçe gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitledi. Hususan-da, Türkmenistanyň 2023 — 2026-njy ýyllar üçin ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň düzümine saýlanmagy; ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Sanly ylym» atly ÝUNESKO kafedrasyny döretmek; ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň ýanynda bu guramanyň klublarynyň milli federasiýasyny döretmek; Türkmenistanyň endemik dermanlyk ösümlikleri bilen bagly türkmenleriň halk lukmançylygyndaky gadymy däplerini, şeýle hem Hazar deňziniň günorta kenaryndaky Akpatlawuk we Gökpatlawuk läbik wulkanlaryny tebigy geologik ýadygärlikler hökmünde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä tebigy mirasynyň sanawyna goşmak wezipeleri bar.

Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşen gadymy Daýahatyn kerwensaraýyny, Dehistanyň ýadygärliklerini Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak; türkmeniň milli dograma tagamyny, keçe we kilim taýýarlamak hem-de hüwdini ýerine ýetirijilik sungatyny, çaga sallançagyny bejermek we türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek däplerini ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna; Aşgabat we Arkadag şäherlerini bu guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek üçin zerur işleri alyp barmak ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Çykyşynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2024-nji ýylda türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden bellenip geçiljekdigini nygtady. Bu şanly sene bilen bagly köp çäreler bellenildi. Biz bu çäreleri örän ýokary derejede guramaçylykly, dabaraly ýagdaýda geçirmelidiris. Öz halkyny agzybirlige we özbaşdak, berkarar döwletlilige çagyran beýik ynsanperwer şahyryň şanly ýubileýini ählihalk baýramçylygyna öwürmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasy bilen baglanyşykly meseleler barada durup geçip, onuň esasy maksatlarynyň döwletimizi we jemgyýetimizi parahatçylykly hem-de durnukly ösdürmek üçin amatly daşarky şertleri döretmekden; Bitarap ýurdumyzyň ornuny dünýäde has-da berkitmekden; halkara gatnaşyklar ulgamynda milli bähbitlerimizi yzygiderli goramakdan ybaratdygyna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, şu maksatlardan ugur alyp, Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, ýurdumyzyň oňyn Bitaraplygyny dünýä giňişliginde ösdürmek, daşary ykdysady gatnaşyklary has-da giňeltmek, halkara gatnaşyklara ynsanperwerligi, ýokary ahlak we adalat standartlaryny ornaşdyrmaga hemaýat etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistan bitaraplyk kadalaryna berk eýermek bilen, gapma-garşylyklaryň parahatçylykly, syýasy serişdeler arkaly çözülmeginiň tarapdary bolup çykyş edýär. Halkara hukugyň ählumumy kadalaryna, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň düzgünlerine ygrarly bolmagynda galýar. Dünýä bileleşiginiň jogapkärli agzasy hökmünde hem-de Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna daýanmak bilen, «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly filosofik ýörelge esasynda halkara gatnaşyklaryň ösüşine mynasyp goşant goşýar. Öňüni alyş diplomatiýasyny bu gatnaşyklaryň tejribesine ornaşdyrmaga ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşylandygy barada aýdyp, bu guramanyň belent münberinden sebit we ählumumy derejedäki möhüm meseleler boýunça ýurdumyzyň beýan eden ileri tutýan ugurlary, ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge gönükdirilen täze başlangyçlary barada durup geçdi. Şolaryň hatarynda BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada we onuň bilen ýanaşyk zolaklarda Howpsuzlyk boýunça maslahaty, Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini, «Hazar ekologik başlangyjyny» döretmek, halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumy çagyrmak teklipleri görkezildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri asyrlardan gözbaş alyp, geljege uzaýan, agzybirligimize we jebisligimize daýanyp, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işlerimiz bilen şöhratlanýan döwürdir diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady.

Täze döwürde ýurdumyzyň parlamentiniň işini hem barha ösdürýäris. Milli kanunçylygymyzy halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan giň möçberli işleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, täze kanunçylyk namalaryny kabul etmegiň hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirip durmagyň häzirki döwrüň iň wajyp meseleleriniň biridigi nygtaldy. Jemgyýetimizde täze hukuk medeniýetini kemala getirmek, döwletlilik ýörelgelerimizi we demokratiýany ösdürmek boýunça Halk Maslahatynyň agzalary hem-de Mejlisiň deputatlary tarapyndan köp işleriň ýerine ýetirilendigini we dowam etdiriljekdigini aýratyn bellemek isleýärin diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny giňden belleýän Bitarap Türkmenistan ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Berkarar döwletimiziň ähli mümkinçilikleri öňde goýlan belent maksatlara ýetmegiň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň, tutuş halkymyzyň bagtyýar we eşretli durmuşyny üpjün etmegiň anyk ugurlaryna gönükdirilýär. Häzirki döwür biziň ählimizden alyp barýan işlerimize täzeçe çemeleşmegi talap edýär. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Halk Maslahaty, Mejlisi, Hökümeti we biziň ählimiz yhlasly işlemelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Döwrüň talabyna görä, milli kanunçylygy kämilleşdirmek döwlet gurluşyny ösdürmegiň esasy ugruna öwrülýär. Şunuň bilen baglylykda, ata Watanymyzyň, häzirki we geljek nesillerimiziň öňündäki jogapkärçilikden ugur alyp, ýokary döwlet häkimiýet edaralarynyň dolandyryş ulgamyny mundan beýläk-de berkitmegiň zerurdygy bellenildi.

Meniň maksadym Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň binýatlyk esaslaryny has-da kämilleşdirip, ýurdumyzy ynamly öňe alyp gitmekden ybaratdyr diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy we çykyşyny “Goý, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz mundan beýläk-de gülläp össün! Goý, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň berkararlygy dowamat-dowam bolsun!” diýen sözler bilen jemledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň maksatnamalaýyn çykyşy uly üns berlip diňlenildi hem-de dowamly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň ýerine ýetiren işleri baradaky çykyşyny tamamlandan soňra, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, edilen işler barada sowallaryň, çykyş etmäge isleg bildirýänleriň bardygy ýa-da ýokdugy barada gyzyklandy.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Baýrammyrat Allanazarowa söz berilýär.

Hormatly ýaşuly çykyşyny Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň parasatly goşgy setirlerinden başlady we bu gün beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň hasyl bolup, berkarar Watanymyzyň şan-şöhratynyň dünýä dolýandygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan ähli pudaklarda örän baý tejribe toplap, dünýäniň ykdysady taýdan ösýän kuwwatly döwletleriniň hatarynda orun aldy. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ösüşini, ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleri göreniňde, halkymyzyň göwni galkynýar.

Kabul edilen giň gerimli döwlet maksatnamalarynyň çäklerinde Watanymyzda çagalar baglarynyň, orta we ýokary okuw mekdepleriniň, sport mekdepleriniň, medeni-durmuş maksatly binalaryň, ençeme ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrebap obalaryň, şäherçeleriň we Arkadag şäheriniň açylyp ulanmaga berilmegi ata Watanymyzyň kuwwatyny görkezýär. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygy doly üpjün edildi. Bazarlarymyzyň, dükanlarymyzyň özümizde önýän harytlardan dolup durmagy gözüňi dokundyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän özgertmeler deňsiz-taýsyzdyr diýip, pensioner B.Allanazarow aýtdy we ýaşuly nesliň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleri doly goldaýandygyny nygtady.

Türkmenistany ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly alyp barýan we häzirki döwürde ata-babalarymyzyň asylly däplerini dowam etdirmek babatda giň gerimli işleri amala aşyrýan gujur-gaýratly, zehinli, maksada okgunly döwlet Baştutanymyzyň ägirt uly hyzmatlaryny belläp, foruma gatnaşyjy ýaşulularyň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy baradaky teklip bilen çykyş etdi.

Çykyşynyň ahyrynda B.Allanazarow ähli türkmen halkyny şanly baýram — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, Halk Maslahatynyň Başlygyna we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk arzuw etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň mugallymy Senem Möwliýewa söz berildi.

Ählihalk forumynyň belent münberinden ýygnananlara ýüzlenip, mejlise gatnaşyjy eneleriň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we ähli watandaşlarymyzy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň aýratyn ähmiýetini belläp, çykyş edýän kabul edilen taryhy çözgütleriň Watanymyzyň mundan beýläk-de ösmegine täze kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ählihalk tarapyndan goldawa mynasyp bolýandygy barada aýdyp, S.Möwliýewa peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän we mähriban halkymyzyň söýgüsini gazanan Arkadagly Serdarymyzyň milli ýörelgelere, mukaddes däp-dessurlara we ruhy-ahlak gymmatlyklara, ilkinji nobatda, maşgala ojagynyň synmaz sütünine uly üns berýändigini nygtady. Taýsyz tagallalaryň netijesinde döwletimiz her bir adam hakda, ylaýta-da, her bir çaga, ýaşlar hakda uly alada edýär. Durmuşa geçirilýän ynsanperwer syýasat türkmenistanlylaryň kalplarynda buýsanç duýgusyny döredýär. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegi, Arkadag şäherinde çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň we beýlekileriň gurulmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Bellenilişi ýaly, şu ýyl halkymyz üçin iň döwletli ýyllaryň biri boldy. Uly-uly işler durmuşa geçirildi, ähli ulgamlarda uly ösüş gazanyldy. Mähriban Watanymyzyň islendik künjeginde gurlan we gurulýan binalar ýaş nesillerimiziň geljegi, bagtly ömür sürmegi üçin niýetlenendir. Köpetdagyň gözel künjeginde “akylly” şäher bolan Arkadag şäheri döredildi. Munuň özi Türkmenistanyň ägirt uly kuwwatyna şaýatlyk edýär.

Berkarar döwletimizi paýhasly dolandyryp, halkymyzy agzybirlikde, jebislikde ynamly öňe alyp barýan, Watanymyzyň dünýäde abraý-mertebesini arşa galdyrýan, ýaş, gujurly, parasatly, Watanyny, halkyny jandan söýýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly syýasaty watandaşlarymyzyň kalplaryny şatlykdan we buýsançdan doldurýar. Şular barada aýtmak bilen, S.Möwliýewa ýurdumyzyň eneleriniň we zenanlarynyň adyndan döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak baradaky teklip bilen çykyş etdi.

Pursatdan peýdalanyp, mejlise gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Liderine we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyýarlygy, abadançylygy ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ählihalk forumynyň wekilleriniň çykyşlaryny diňläp, beýan edilen teklipleri Mejlisiň deputatlarynyň garamagyna bermegiň zerurdygyny belledi.

Soňra arakesme yglan edildi. Onuň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de hormatly Prezidentimiz toý sadakasyna gatnaşdylar.

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň rowaçlygy we Türkmenistanyň abadançylygy, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň jan saglygy, ähli asylly işleriniň we başlangyçlarynyň üstünliklere beslenmegi dileg edilip, aýat-töwir okaldy.

Arakesme wagtynda Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty geçirildi. Onda Halk Maslahatynyň işiniň geçişi barada durlup geçilip, oňa gatnaşyjy wekilleriň çykyş etmeginde aýdylan teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, häzirki wagtda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň ähmiýeti nygtaldy. Döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ady dakmak hakyndaky teklibe garamak esasy meseleleriň biri boldy. Şunda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn okgunly ösdürmäge, türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň halkara giňişlikdäki abraýyny has-da artdyrmaga gönükdirilen öňdengörüjilikli döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hyzmatlary aýratyn bellenildi.

Nygtalyşy ýaly, Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar tarapyndan döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy hakyndaky teklibiň biragyzdan goldanylmagy onuň ählihalk goldawyna eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Mejlisiň maslahatynda ara alyp maslahatlaşmalaryň netijesi boýunça degişli çözgüt kabul edildi.

Arakesme tamamlanandan soňra, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol foruma gatnaşyjylary Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edilen karar bilen tanyşdyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimize zähmetde öz gazanan üstünlikleri bilen tapawutlanan ýurdumyzyň raýatlaryny Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda resminamalara gol çekmegi baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ertir sylaglamak dabaralarynyň boljakdygyny aýtdy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, Halk Maslahatynda, däp bolşy ýaly, ýaşuly nesliň wekilleri sylaglar bilen sylaglanylýar. Gahryman Arkadagymyz mejlise gatnaşyjylaryň adyndan Arkadagly Serdarymyza her welaýatdan we Aşgabat şäherinden “Hormatly il ýaşulusy” diýen ada we «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan adamlara sylaglary gowşurmak haýyşy bilen ýüzlendi.

Soňra Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulular geňeşiniň agzalary bilen bilelikde umumymilli foruma gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ada mynasyp bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa döwlet sylagyny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza minnetdarlyk sözleri bilen ýüzlenip, bu ýokary sylagyň mähriban halkymyzyň bähbitleri üçin mundan beýläk-de yhlas bilen, gujur-gaýratyny gaýgyrman zähmet çekmäge borçly edýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde Garaşsyz Watanymyz ösüşleriň ak ýolundan ynamly öňe barýar. Biz «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary öňe sürmek bilen, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak ugrunda giň gerimli işleri alyp barýarys. Garaşsyz ýurdumyz Ýer ýüzüniň döwletleri bilen hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Dünýäde parahatçylygyň, durnukly ösüşiň hem-de abadançylygyň berkarar bolmagyna saldamly goşandyny goşýar.

Taryh üçin örän gysga döwrüň içinde Garaşsyz Türkmenistanda uly işler amala aşyryldy. Bu ajaýyp üstünlikler merdana halkymyzyň yhlasly we tutanýerli zähmeti bilen gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şular barada aýtmak bilen, özüne berlen bu belent döwlet sylagyna tutuş halkymyza, bilelikde amala aşyrylan beýik işlere berlen sylag hökmünde garaýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz kabul edilen giň gerimli maksatnamalary ýerine ýetirmek üçin heniz etmeli işleriň köpdügini nygtap, bu belent wezipeleri mähriban halkymyz bilen bilelikde üstünlikli amala aşyrjakdygyna berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow özüne berlen ýokary baha we Türkmenistanyň Gahrymany diýen adyň dakylandygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, bu sylagyň halkymyzyň özüne bildiren uly ynamydygyny, bu belent ynamy ödemek üçin mundan beýläk-de jan aýaman, yhlas bilen zähmet çekjekdigini belledi. Sözüniň ahyrynda döwlet Baştutanymyz hemmeleri ýene-de bir gezek berkarar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadagly Serdarymyzy Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy bilen gutlap, eziz halkymyzyň abadançylygy ugrunda alyp barýan asylly işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Gahryman Arkadagymyz mejlisi dowam edip, Türkmenistanyň we Russiýanyň Gahrymany, Russiýa Federasiýasynyň «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenkonyň häzirki wagtda älem giňişliginde öz uçuşyny ýerine ýetirýändigini belläp, onuň türkmen halkyna gutlagynyň göni ýaýlymda beýan ediljekdigini habar berdi.

Türkmenistanyň we Russiýanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa, şeýle hem mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hemmeleri umumymilli forumyň geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Tälimçi-kosmonawt-synagçynyň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda Halk Maslahaty türkmen döwletliliginiň, Garaşsyzlygyň we Bitaraplygyň binýadynyň berkliginiň hem-de mizemezliginiň, ykdysady ulgamyň we jemgyýetçilik institutlarynyň, diýmek, ýurduň demokratik binýadynyň durnuklylygynyň möhüm şerti bolup durýar. Bellenilişi ýaly, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy Türkmenistanyň ykdysady durmuşynda uly orun eýeleýär, “Açyk gapylar” syýasatynyň amala aşyrylmagyna, parlament diplomatiýasy arkaly ýurduň halkara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Halk Maslahatynyň işi Türkmenistanyň halkara abraýynyň has-da belende galdyrylmagyna we onuň parahatçylyk döredijilik, hyzmatdaşlyk we özara düşünişmek merkezi hökmünde ykrar edilen ornunyň berkidilmegine ýardam berýär.

Oleg Kononenkonyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanda doglan we ömrüni kosmonawtika bagyşlan adam hökmünde ýurduň kosmos ulgamynda gazanýan üstünlikleri aýratyn buýsanç döredýär. Şunda Halk Maslahatynyň bu ugra ýeterlik derejede üns berjekdigine ynam bildirildi. Nygtalyşy ýaly, Halk Maslahatynyň geljekki döredijilikli işi hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň işi bilen baglanyşyklydyr. Döwlet Baştutanymyzyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň aladasy we hemişelik ünsi netijesinde Türkmenistanyň kanun çykaryjylaryna häzirki günde halkyň, döwletiň bähbidine döredijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli şertler döredildi.

Tälimçi-kosmonawt-synagçy mejlise gatnaşyjylara kosmosdan salam ýollap we netijeli işlemeklerini arzuw edip, onuň täze taryhy çözgütlere beslenjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistana abadançylyk arzuw edip, Oleg Kononenko hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowy, ähli türkmenistanly watandaşlaryny ýene-de bir gezek bu uly we şanly waka bilen gutlady.

Mejlisiň dowamynda sylaglamak hakyndaky Permanlary okamak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa söz berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Hormatly il ýaşulusy» diýen ada mynasyp bolan ýaşuly nesliň wekillerine hem-de «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan ildeşlerimize dürli ulgamlarda tutanýerli zähmeti, ýaşlary watançylyk we milletiň belent ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ruhunda terbiýeländikleri üçin sylaglary gowşurdy.

Olar döwlet Baştutanymyzdan mynasyp bolan sylaglaryny buýsanç duýgusy bilen kabul edip, halkymyzyň abadançylygy we ýurdumyzyň gülläp ösmegi barada edýän ýadawsyz aladalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Türkmen halkynyň Milli Lideri mejlise gatnaşyjylara jemleýji söz bilen ýüzlenip, şu gün Halk Maslahatynyň mejlisinde örän möhüm meseleleriň giňden ara alnyp maslahatlaşylandygyny hem-de geljekde Prezident Maksatnamasyna laýyklykda öňde durýan wezipeleriň kesgitlenendigini belledi we ählihalk forumyna işjeň gatnaşandygy üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz öňümizde Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzy ösdürmek boýunça belent maksatlaryň goýlandygyny nygtap, olaryň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli halkymyz bilen bilelikde üstünlikli amala aşyryljakdygyna berk ynam bildirdi. Biz bu işlerde gujur-gaýratly, ukyp-başarnykly we bilimli hem synmaz erkli ýaşlarymyza daýanýarys. Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolsa adamlary belent maksatlaryň daşynda birleşdirip, öňe alyp gitmekde uly güýç bolup çykyş eder diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy mejlisiň jemini jemläp, mundan beýläk hem her bir raýatymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagy, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uly sepgitlere ýetmek üçin etmeli işleriň köpdügini belläp, bilelikdäki tagallalar bilen bu möhüm wezipeleriň üstünlikli çözüljekdigine ynam bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz hemmeleri şanly baýram — berkarar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady we hemmelere iň gowy arzuwlaryny hem-de “Gahryman Serdarymyzyň ak ýoly bilen, öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen ganatly sözlerini beýan etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Döwlet senasynyň owazy ýene-de belentden ýaňlandy.

* * *

Mejlis tamamlanandan soňra, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ähli asylly işlerinde we başlangyçlarynda egsilmez güýç-gaýrat, täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Döwlet Baştutanymyz bu ýokary sylaga eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň we Bitaraplyk ýörelgeleriniň esaslaryny pugtalandyrmak işine ägirt uly şahsy goşandy hem-de döwletiň we jemgyýetiň öňündäki ajaýyp hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglardyr hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, öňde Garaşsyzlyk eýýamynyň gazananlaryny artdyrmaga, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça giň gerimli işleriň durýandygyny nygtady we hemmelere öňde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
2023-09-19 12:33:34

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.

Bu waka eziz Watanymyzyň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu konsepsiýada Milletler Bileleşigi bilen strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmak ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bu hyzmatdaşlyk täze many-mazmuna eýe boldy.

Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni BMG-niň ştab-kwartirasyna tarap ugrady.

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyz ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça sazlaşykly çözgütleri işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşyp, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, sebit hem-de halkara derejede 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallalara saldamly goşant goşýar. Ýurdumyz dünýäniň syýasy, ykdysady we hukuk giňişligine goşulyşmak bilen, tutuş adamzadyň bähbidine özüniň baý döredijilik kuwwatyndan netijeli peýdalanýar. BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we ugurdaş düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy, dürli ulgamlarda bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegi munuň aýdyň mysalydyr. Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasynyň işine gatnaşmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, muňa Milletler Bileleşiginiň doly hukukly agzasy hökmünde yzygiderli işiň dowamy hökmünde garalýandygyny bellemek gerek.

BMG-niň ştab-kwartirasyna gelende, döwlet Baştutanymyzy BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş we Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň Başlygy Dennis Frensis mähirli garşyladylar.

Bu ýerde ECOSOC zalynda BMG-niň Baş sekretarynyň adyndan resmi kabul edişlik boldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.

Şu sessiýanyň gün tertibi okgunly ykdysady ösüşe ýardam bermek, dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki döwrüň ählumumy wehimlerine, howplaryna garşy durmak, ekologiýa we daşky gurşawy goramak, adam hukuklary ýaly möhüm ugurlara we beýlekilere degişli meseleleriň giň toplumyny öz içine alýar.

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden çykyş edip, sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny, şeýle hem ählumumy abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge gönükdirilen täze, döredijilikli başlangyçlaryny beýan etdi.

Çykyşynyň başynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlary BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň başlanmagy bilen gutlady we netijeli işlemegi arzuw etdi. Döwlet Baştutanymyz ilçi Dennis Frensisi Baş Assambleýanyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady hem-de oňa şu jogapkärli döwürde alyp barjak işinde goldaw we ýardam beriji sözlerini beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde hut örän ýokary jogapkärçilik duýgusy biziň guramamyzyň agza ýurtlarynyň 193-siniň ählisini hem birleşdirmelidir. Geografik taýdan ýerleşýän ýerine, ilatynyň sanyna, ykdysadyýetiniň möçberine, jemgyýetçilik-syýasy nusgasyna garamazdan, olaryň her biri Milletler Bileleşiginiň öňünde durýan wezipeleri çözmäge öz möhüm goşandyny goşmalydyr. Köp sanly sebäplere görä, häzirki zaman dünýäsi örän düýpli wehimleriň birnäçesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ýüze çykmagynyň aýratynlyklary bilen, olaryň ählisi döwletara gatnaşyklaryň barşyna azda-kände täsir edýär. Ählumumy gün tertibiniň esasy ugurlary boýunça ylalaşylan ösüş meýilnamalarynyň hem-de maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ýygy-ýygydan ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu bolsa, öz gezeginde, BMG-niň esasy işi hökmünde ählumumy howpsuzlygyň düýpli sütünleriniň weýran bolmagyna getirip biler. Muňa, elbetde, ýol bermek bolmaz diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Şundan ugur alyp, Türkmenistan köp ýyllaryň dowamynda howpsuzlygyň bölünmezligi we bitewüligi, onuň dürli ugurlarynyň bir-birinden aýrylmazlygy ýörelgesini berk we durnukly goraýar. Biz harby we syýasy howpsuzlyga ykdysady, ekologik, tehnogen, energetika, ulag, azyk, biologik, maglumat howpsuzlygyndan aýrylykda seredip bolmajakdygyna ynanýarys. Sanalyp geçilen ugurlaryň hiç biri ikinji derejeli ýa-da möhüm däl bolup bilmez, olary çözmegi bolsa has giçki möhlete goýup bolmaz diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Men BMG-niň baş wezipesi howpsuzlyk meselesine hut şeýle, utgaşykly çemeleşmegi üpjün etmekden ybaratdyr diýip hasaplaýaryn. Agza döwletleriň tejribesini, ygtyýarlylygyny, ideýasyny we başlangyçlaryny döredijilikli ugra gönükdirmeli diýip pikir edýärin. Hakyky ykbal kesgitleýji maksatlara ýetmek üçin wagtlaýyn bähbitlerden we artykmaçlyklardan el çekmeli diýip hasap edýärin. Şol maksatlar pugta parahatçylygy we howpsuzlygy, uzak döwür üçin ösüşi üpjün edip biler diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Nygtalyşy ýaly, muny bolsa diňe bilelikde we Birleşen Milletler Guramasynyň aýgytly orny bolanda gazanyp bolar. Häzirki zaman dünýäsinde BMG-niň orny baradaky çekişmeler, ony özgertmek boýunça teklipler netijesinde, bu guramanyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugy üýtgewsiz we äşgär bolup galýar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bu meseledäki düýpli garaýyşlary barada aýdyp, esaslandyrylan gününden bäri geçen onýyllyklaryň dowamynda bolşy ýaly, BMG-niň häzirki döwürde hem parahatçylygy saklamak, ählumumy hem-de hemmetaraplaýyn howpsuzlygy, halkara gatnaşyklaryň häzirki gurluşynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin jogapkär bolan ýeke-täk köptaraply we kanuny gurama bolup çykyş edýändigine ünsi çekdi. Munuň özi Türkmenistanyň düýpli garaýşydyr.

Şoňa görä-de, bolup geçýän wakalara hem-de meýillere oýlanyşykly, ideologiýalaşdyrylmadyk bahany bermek, dünýä syýasatynda ynamsyzlygy, gapma-garşylykly dartgynlylygy ýeňip geçmek, ylalaşyk, bähbitleri özara hasaba almak boýunça geljegi anyklamaga çalyşmak üçin bütindünýä guramasynyň mümkinçiligini, syýasy-diplomatik guralyny, at-abraýyny yzygiderli we doly peýdalanmalydyrys. Muny diňe Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda aç-açan, dogruçyl gatnaşyklarda amala aşyryp bolar. Şeýle gatnaşyklary gazanmagyň ýönekeý bolmajakdygy äşgärdir. Şeýle-de bolsa, ol zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň birnäçe başlangyçlary beýan edildi. Hususan-da, dünýä ösüşiniň möhüm ýagdaýlaryny hem-de meýillerini hasaba almak bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kadalary we halkara hukugyň umumy ykrar edilen düzgünleri esasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmaga başlamak teklip edildi. Biziň pikirimizçe, şeýle strategiýa adaty töwekgelçilikler bilen bilelikde, soňky döwürde ýüze çykan töwekgelçilikleriň hem bardygyny beýan etmelidir. Şeýle hem biz strategiýa BMG-niň işiniň birnäçe ugurlaryny, hususan-da, gapma-garşylyklaryň öňüni almagyň, olary ýok etmegiň guraly hökmünde öňüni alyş diplomatiýasyny; jedelleri we dawalary parahatçylykly, syýasy-diplomatik taýdan düzgünleşdirmek üçin bitaraplygyň mümkinçiliklerini peýdalanmagy; BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» hem-de 2023-nji ýyly «Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» diýip yglan etmek hakynda Kararnamalary esasynda ynanyşmak dialogynyň medeniýetini girizmegi zerur hasap edýäris. Wagt häzirki pursatda bu Kararnamalaryň zerurdygyny tassyklady diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ählumumy we hemmetaraplaýyn howpsuzlygy gazanmak maksady bilen, Türkmenistan BMG-niň işine sebit meselesi beýan edilen garaýyşlary ornaşdyrmagyň zerurdygyndan ugur alýar. Şeýle çemeleşme bilelikdäki işe gerek bolan takyklygy girizmek, onuň wezipesini hem-de netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerur diýip hasaplaýarys. Hormatly Prezidentimiz «Merkezi Aziýa — BMG» ugry boýunça inklýuziw, doly görnüşli we ulgamlaýyn dialogy ýola goýmagyň wagtynyň gelendigine ynam bildirip, Türkmenistanyň oňa girişmäge hyzmatdaşlary hormat bilen çagyrýandygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada we onuň bilen ýanaşyk zolaklarda Howpsuzlyk boýunça maslahaty döretmek baradaky başlangyç beýan edildi. Maslahatyň maksady Merkezi Aziýa ýurtlaryny we dünýä bileleşigini, halkara guramalary, maliýe we ykdysady institutlary ýakynlaşdyrmaga, bu sebiti durnukly, gapma-garşylyksyz ösdürmegi üpjün etmek işinde olaryň tagallalaryny utgaşdyrmaga gönükdirilen çemeleşmeleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan ybaratdyr. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň birinji maslahaty 2024-nji ýylda Aşgabatda geçirmäge taýýardygy beýan edildi.

Türkmenistan BMG-niň geljek ýyllar üçin işiniň esasy ugurlarynyň arasynda howa we ekologiýa meselelerini çözmegi möhüm hasaplaýar. Şolaryň hatarynda metan boýunça ählumumy borçnamalar bilen bagly meseleleri aýratyn belleýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyzyň howa boýunça Pariž Ylalaşygyna goşulmagy bilen, 2017-nji ýylda birnäçe degişli milli maksatnamalar kabul edildi. Metanyň howa ýaýramagynyň ýaramaz netijelerini azaltmak we ýok etmek maksady bilen, umumydöwlet çäreleri ileri tutulyp amala aşyrylýar. Gürrüň, ilkinji nobatda, ekologik taýdan arassa, serişde tygşytlaýjy häzirki zaman tehnologiýalary, aýratyn-da, energetika, senagat we ulag pudaklarynda ornaşdyrmaga tapgyrlaýyn geçmek hem-de peýdalanmak hakynda barýar.

Şol bir wagtda, biz dünýä bileleşiginiň Ählumumy metan borçnamasyny amala aşyrmak boýunça tagallalaryny goldaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Şunda türkmen tarapynyň bu işde BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri, agza ýurtlar, beýleki gyzyklanýan hyzmatdaşlar tarapyndan anyk kooperasiýa we salgyly ýardama bil baglaýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ýaňy-ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Ählumumy metan borçnamasyna goşulmagy baradaky meseläni öwrenmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatdaky “Ýol kartasy” tassyklanyldy. Bu resminama ýakyn wagtda guramanyň Sekretariatyna iberiler.

Umuman, BMG-de Merkezi Aziýadaky ekologik meselelere has düýpli we täsirli üns bermek üçin wagt ýetdi diýip hasaplaýaryn. Bu meselelere seredilende, belli bir hereketsizligi ýeňip geçmeli we örän uly giňişlikleri eýeleýän, özboluşly tebigy serişdeleri hem-de biologik köpdürlüligi bolan, şol bir wagtda düýpli ekologik töwekgelçilikleriň zolagynda ýerleşýän 80 milliona golaý ilatly sebit babatda BMG-niň maksatly ekologik strategiýasyny taýýarlamak boýunça belli bir salgyly we anyk çärelere başlamaly diýip pikir edýärin diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Merkezi Aziýanyň ekologik meselelerine strategik çemeleşme kabul edilende, Türkmenistan möhüm ädim hökmünde ýöriteleşdirilen düzümi — Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş edýär. Bu merkez howa meselesi boýunça anyk we ulgamlaýyn işleri alyp barar. Şunuň bilen baglylykda, merkeziň işlemegi üçin Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda guramaçylyk we tehniki şertleri döretmäge ýurdumyzyň taýýardygy beýan edildi.

Merkezi Aziýa Hazar deňzine galtaşýan sebitdir. Özboluşly tebigy toplum bolan bu deňziň Ýer togalagynyň ekologiýasy babatda nähili ähmiýetiniň bardygy hemmelere mälimdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Kenarýaka ýurtlar tarapyndan köpýyllyk tutanýerlilik we hormat goýmak arkaly alnyp barlan hyzmatdaşlygyň netijesinde, Hazar syýasatynyň umumy esasy düzgünleri işlenip taýýarlandy. Şol sanda esasy resminama — Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýa kabul edildi. Türkmenistanda geçen ýylyň tomsunda geçirilen altynjy Hazar sammitine ähli gatnaşyjylaryň ekologik mesele boýunça ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy tassyklanyldy. Bu bolsa kenarýaka döwletleriň BMG bilen giňden we ulgamlaýyn hyzmatdaşlyk etmäge başlamagy üçin gowy mümkinçilik açýar diýip hasap edýärin diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, «Hazar ekologik başlangyjyny» döretmek barada teklip girizildi. Ol Hazar deňziniň gurşawyny we biologik serişdelerini gorap saklamak, emele gelen ekologik meseleleri çözmek bilen bagly wezipeleriň giň toplumy boýunça jikme-jik we ýokary derejede hyzmatdaşlyk etmek üçin halkara platforma bolmaga niýetlenendir. Biz bu başlangyç Birleşen Milletler Guramasy, onuň agentlikleri, edaralary we institutlary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda amala aşyrylmalydyr diýip hasap edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

BMG-niň jogapkärçilikli agza döwleti hökmünde Türkmenistan ileri tutýan ugurlaryny belläp, öz çemeleşmelerini we hereketlerini anyk beýan edýär hem-de durmuşa geçirýär. Bu ugurlar boýunça ýurdumyzyň goşandy netijeli bolar we umumydünýä maksatlarynyň bähbidine hyzmat eder, olaryň çalt gazanylmagyna ýardam berer.

Ileri tutulýan şol meseleleriň arasynda ulag babatda Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagy aýratyn belleýäris.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan şu möhüm ugur boýunça dialog üçin netijeli halkara platformany döretmegiň başyny başlaýjy boldy. Aşgabatda 2016-njy ýylda üstünlikli geçirilen durnukly ulag boýunça BMG-niň birinji ählumumy maslahatyny, şeýle hem geçen ýylyň tomsunda BMG bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda guralan deňze çykalgasy bolmadyk ösýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygyny ýatlap geçeliň diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Biz Türkmenistanyň maksada gönükdirilen işiniň netijesinde, diňe soňky ýyllarda ulag babatda öňe süren başlangyçlarymyz boýunça Baş Assambleýanyň alty Kararnamany kabul edendigine buýsanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Şolaryň soňkularynyň hatarynda şu ýylyň maý aýynda kabul edilen «Bütindünýä durnukly ulag güni» atly Kararnamany görkezmek bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we bu resminamany biragyzdan goldandyklary üçin ähli agza döwletlere minnetdarlyk bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, şol Kararnamanyň düzgünlerine esaslanyp, Türkmenistan bu mejlisiniň çäklerinde «Bütindünýä durnukly ulag güni» mynasybetli ýokary derejeli maslahaty çagyrmagy teklip edýär. BMG-niň degişli düzümleriniň bu çäräni Nýu-Ýorkda guramakda ýardam berjekdigine umyt edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Azyk meselesini çözmekde BMG-ä doly ýardam bermek Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça işiniň örän möhüm ugrudyr. СOVID-19 pandemiýasy beýleki amatsyz şertler bilen bir hatarda, hut azyk meselesiniň çözülmedik meseledigini, ilaty doly bahaly iýmit almaýan döwletleriň gowşaklygyny ýüze çykardy. Şoňa görä-de, döwletleriň we sebitleriň azyk serişdelerine elýeterli bolmagy bilen bagly meselelere seredilende, agzybirlik, tutanýerlilik, aýgytlylyk zerurdyr. Islendik adamyň aýrylmaz hukugy, ozaly bilen, çagalaryň sagdyn we kadaly ösüşiniň esasy şerti hökmünde doly bahaly iýmite kepillendirmeler möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi.

Bu işde syýasat, ideologiýa we ýagdaý bilen bagly päsgelçilikleri ýeňip geçýän aýgytly çözgütler, täze çemeleşmeler zerurdyr. Şundan ugur alyp, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda, Bütindünýä azyk maksatnamasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, BMG-niň Çagalar gaznasy bilen hyzmatdaşlykda azyk howpsuzlygy boýunça uly halkara forumy çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we bu çäräni ylalaşylan möhletlerde türkmen paýtagtynda geçirmek üçin şertleri döretmäge taýýardygyny tassyklady.

Geljek ýyl Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynda türkmen halkynyň görnükli ogly, akyldar şahyr, filosof Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden belleniler. Ähli medeniýetli adamzat diňe bir dünýä edebiýatyna däl-de, eýsem, tutuş Gündogaryň, bütin dünýäniň medeni ösüşine örän uly goşant goşan beýik ynsanperwer şahyry ýatlaýar we oňa hormat goýýar. Men öz çykyşymy Magtymgulynyň «Adamzat» atly goşgusynyň şu sözleri bilen tamamlamak isleýärin. Bu goşguda şahyr döwürdeşlerine we geljek nesillere örän täsirli şeýle setirler bilen ýüzlenýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Ýatsa-tursa hyýalyndan çykarmaz,
Kaýsy işe maýyl bolsa adamzat.

Çykyşynyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz: “Goý, döredijilikli oý-pikirlere, parahatçylyk, adalatlylyk, ösüş ideallaryna wepalylyk biziň bilelikdäki işimizde esasy we aýdyň ýörelge bolup hyzmat etsin!” diýip arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy uly üns we gyzyklanma bildirilip diňlenildi hem-de el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş sapary dowam edýär.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2023-09-08 06:04:58

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gündelik wezipeleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu geçen döwürde Mejlisiň maslahatlarynyň 3-si geçirilip, Türkmenistanyň Kanunlarynyň 30-sy, şeýle hem Mejlisiň kararlarynyň 36-sy kabul edildi. Hereket edýän kanunlar zerur bolan üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek arkaly Konstitusion kanunlaryň hem-de halkara kadalaryň talaplaryna laýyk getirildi.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde degişli hünärmenleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda döredilen iş toparlarynda milli hukuk binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar.

Şu ýylyň sekiz aýynyň dowamynda halkara we parlamentara gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, dürli duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Deputatlar kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça okuw maslahatlaryna gatnaşdylar, daşary ýurtlaryň birnäçesine iş saparlaryny amala aşyrdylar.

Halk Maslahaty, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler, syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görlüşi barada hem aýdyldy.

Şeýle hem deputatlaryň ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň, Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikleriň taryhy ähmiýetini ilata düşündirmek boýunça dürli çärelere gatnaşandyklary barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kanunlary döwrüň talabyna laýyklykda mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, degişli möhüm kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak we kabul etmek işlerini çaltlandyrmagyň zerurdygyna üns çekildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň hasabat döwründe gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň sekiz aýynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edildi. Bu görkeziji 6,2 göterim artdy. 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek satuw haryt dolanyşygy 9,6 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 2,5 göterim ýokarlandy.

Şu ýylyň sekiz aýynda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 112,6 göterim we çykdajy bölegi 97,9 göterim ýerine ýetirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,9 göterim artdy.

Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde dürli maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň we Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny bellenen möhletlerde taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady. Bank ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bank hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmek we banklaryň tölege ukyplylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda geçen sekiz aýda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, nebit we gaz kondensatyny çykarmak boýunça tehniki-ykdysady görkezijiler barada aýdyldy.

Hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasy 100,4 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 100,8 göterim ýerine ýetirildi. Benzin öndürmegiň meýilnamasy 103,3 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 104,1 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 111,8 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 111,7 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem polipropilen çykarmak boýunça gazanylan görkezijiler barada aýdyldy.

Tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 109,3 göterim, «mawy ýangyjy» eksport etmegiň meýilnamasy 114,4 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri boýunça özleşdirilen serişdeleriň meýilnamasy 111,5 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz toplumynyň maliýe-ykdysady durnuklylygyny üpjün etmek, onuň önümçilik işini kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we desgalaryň doly kuwwatynda hem-de bökdençsiz işledilmegini gazanmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz nebit we gaz ýataklary boýunça geologiýa gözleg, gazuw işlerini netijeli alyp barmagyň wajypdygyny belläp, ýangyç-energetika toplumynyň eksport kuwwatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek meselesine aýratyn ünsi çekdi hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Oba hojalyk toplumynda önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 104,4 göterime, şol sanda Oba hojalyk ministrligi boýunça 104,6 göterime, Daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 101,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 102,3 göterime hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 101,7 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 237,8 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi bilen welaýatlarda bugdaý ekişine guramaçylykly girişildi. Bu jogapkärli işi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirmek üçin ähli çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, pagta ýygymy möwsümine başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär.

Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatlarda güýzlük ýeralma, gök we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinlerine hem-de Daşoguz, Lebap welaýatlarynyň şaly, Mary welaýatynyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär. Suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak hem-de ekerançylyk meýdanlaryny suwaryş suwlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu ugurda suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak işleri dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň öňdebaryjy tejribelerini önümçilige giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz suw üpjünçiligini we ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak barada aýdyp, bellenen meýilnamalaýyn çäreleriň öz wagtynda we talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Suw howdanlarynyň göwrümini giňeltmek hem-de suw tygşytlaýjy usullary önümçilige giňden ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmagyň wajypdygyna aýratyn üns çekildi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mallardan alynýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça çäreleri görmek, mallary talabalaýyk gyşlatmak üçin zerur möçberde ot-iýmleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň möhümdigini aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow 2023-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda gurluşyk-senagat toplumy, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi hem-de Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça iş meýilnamasy 108 göterim ýerine ýetirildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň hem-de ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 109 göterim üpjün edildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 113,8 göterim berjaý edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 105,6 göterime, daşary ýurtlara iberilen elektrik energiýasynyň ösüş depgini bolsa 101,7 göterime barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan 1 milliard 533 million manatlyk önüm öndürildi we hyzmatlar ýerine ýetirildi.

Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 102,4 göterim berjaý edildi, Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň meýilnamasy 123,3 göterim amal edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny, senagat we gurluşyk önümçiliginiň çig mal gorlaryny netijeli ulanmak üçin gurluşyk we himiýa kärhanalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini gazanmagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda gurulýan desgalaryň öz wagtynda we ýokary hilli tabşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamalydygyny nygtap, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, ýol gurluşyk işini ösdürmek, döwrebap ýollary gurmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda şu ýylyň sekiz aýynda gazanylan görkezijiler barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106 göterime barabar boldy. Öndürilen önümleriň ösüş depgini 103 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň öndürilişi 102,7 göterime, nah matalar 106,1 göterime, tikin we trikotaž önümler 100,9 göterime, gön önümleri 104 göterime barabar boldy. Şu ýylyň sekiz aýynda 439 million 900 müň manatlyk maýa goýumlar özleşdirildi.

Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda «Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 106,9 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça şu ýylyň sekiz aýynda 199 birža söwdalary geçirilip, 20 müň 114 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 111,7 göterime barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri sergileriň 11-si we maslahatlaryň 49-sy geçirildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 108,5 göterime hem-de senagat önümleriniň ösüş depgini 107,1 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzdaky bazarlaryň we söwda nokatlarynyň azyk hem-de beýleki zerur harytlar bilen üpjünçiligini hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, bar bolan önümçilikleri netijeli ulanyp, öndürilýän önümleriň hem-de edilýän hyzmatlaryň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz dokma senagaty kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny doly ulanyp, öndürilýän dokma önümleriniň möçberlerini artdyrmagyň hem-de hilini has-da ýokarlandyrmagyň möhümdigine aýratyn ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen sekiz aýynyň dowamynda dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, brifingler, media forumlary, sergiler, wagyz-nesihat we aýdym-sazly medeni çäreler geçirildi. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli çäreler guralyp, döredijilik bäsleşikleri yglan edildi.

Hasabat döwründe halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde hem dürli çäreler geçirildi. Türkmen hünärmenleri daşary ýurtlaryň onlarçasynda iş saparlarynda bolup, ol ýerlerde geçirilen halkara medeni çärelere, festiwallara, forumlara, maslahatlara we okuwlara gatnaşdylar.

Medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek maksady bilen, ýurdumyzda hem möhüm ähmiýetli çäreleriň birnäçesi guraldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly täze goşgusyny halkymyza sowgat etmegi mynasybetli Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda «Arkadagly döwrüň bardyr, Pyragy!» atly maslahat geçirildi.

Paýtagtymyzdaky «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry guramaçylykly geçirilip, ýeňijilere Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan baýraklar gowşuryldy.

Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Bulardan başga-da, hasabat döwründe medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli geçirilen dabaralarda aýdym-sazly çykyşlar guraldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem wise-premýer döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigi yglan etmek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, beýik akyldar şahyrymyzyň baý medeni mirasyny düýpli öwrenmek, döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlary höweslendirmek, şahyryň hormat-sarpasyny has-da belende götermek maksady bilen geçiriljek bu bäsleşigi 2023-nji ýylyň dekabr aýynda jemlemek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň arasynda geçiriljek «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigiň uly ähmiýetini belläp, oňa ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe öňde goýlan wezipelere laýyklykda, ylymly-bilimli nesli terbiýelemek, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek işleri dowam etdirildi.

Hormatly Prezidentimiziň Kararlaryna laýyklykda, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutlarynyň binalar toplumlaryny, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň goşmaça täze okuw binasyny, umumy ýaşaýyş jaýyny, sport desgasyny gurmak işlerine girişildi.

Okuwçylar we talyp ýaşlar halkara ders, internet bäsleşiklerine işjeň gatnaşdylar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly şygar bilen meýilnamalaýyn çäreler, halkara ylmy-amaly maslahatlar, duşuşyklar geçirildi.

Ýylyň başyndan bäri ylmy-barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we önümçilige ornaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýaş alymlar neslini kemala getirmek bilen bagly işler dowam etdirildi, ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy guraldy. Ylmy-tehnologik merkezler hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, tanyşdyryş çäreleri we beýleki dabaralar geçirildi. Daşary ýurtlaryň 3-sine ylmy saparlar amala aşyrylyp, gymmatly golýazma çeşmeleriniň elektron nusgalary ýurdumyza getirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň hemaýat-goldawy bilen keselleriň öňüni almak, bejermek boýunça halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Bu tejribeler esasynda öňüni alyş-bejeriş işleriniň öňdebaryjy usullary amaly lukmançylyga ornaşdyrylýar. Milli saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär. «Türkmenistanda ilatyň saglyk abadançylygyny üpjün etmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Milli maksatnama» tassyklanyldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara operasiýalar we bejergiler amala aşyryldy.

Hasabat döwründe täze hassahanalaryň gurluşyk işleri batly depginlerde alnyp baryldy. Şu ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasynyň halkara maslahaty geçirildi.

Sporty we bedenterbiýäni ösdürmek boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky guramaçylyk topary döredildi.

Hasabat döwründe ýurdumyzyň türgenleri halkara sport ýaryşlaryna gatnaşyp, 136 altyn, 145 kümüş we 209 bürünç medallary gazandylar. Sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenlere Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ylym-bilim edaralarynyň işini döwrebap guramagyň, olaryň işine sanly ulgamy giňden ornaşdyrmagyň, şeýle hem ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi.

Sport desgalaryny netijeli ulanmak, ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak möhüm wezipeleriň hatarynda durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek maksady bilen degişli işler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna, Katar Döwletine we Täjigistan Respublikasyna döwlet saparlaryny, Bahreýn Patyşalygyna resmi sapary, Azerbaýjan Respublikasyna, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasyna, Hytaý Halk Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparlaryny amala aşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky sammitine gatnaşdy.

Şu ýylyň geçen döwrüniň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýe Respublikasynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynda, Eýran Yslam Respublikasynda we Saud Arabystany Patyşalygynda saparlarda boldy.

Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň hem-de Wengriýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza saparlary boldy. Hormatly Prezidentimiz birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi. Şeýle hem daşary ýurtlaryň parlamentleri we ugurdaş halkara guramalary bilen gatnaşyklaryň okgunly ösdürilýändigi bellenildi.

Daşary ýurt wekiliýetleriniň Türkmenistana yzygiderli amala aşyrýan saparlary, şeýle hem ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara saparlary daşary syýasy gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilýändigine şaýatlyk edýär. Hasabat döwründe dürli derejede, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar we gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň şertnamalaýyn-hukuk binýadynyň üsti 168 resminama bilen ýetirildi.

Daşary işler ministrlikleriniň derejesinde gatnaşyklar yzygiderli amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň daşary-ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bilelikdäki Hökümetara toparlaryň, beýleki degişli düzümleriň mejlisleri, şeýle hem işewürlik duşuşyklary we beýleki degişli çäreler guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýyl möhüm saparlaryň birnäçesiniň amala aşyrylandygyny belledi. Şol saparlar däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýylyň ahyryna çenli möhüm ähmiýetli wakalaryň ençemesi bolar, şol sanda daşary ýurtlara saparlar guralar, şeýle hem eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk güni hem-de Halkara Bitaraplyk güni baýram ediler we beýleki çäreler geçiriler. Şol çärelere we dabaralara ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek hem-de daşary ýurtly myhmanlaryň mynasyp garşylanmagyny üpjün etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere, daşary işler ministrine degişli tabşyryklar berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň 4 — 6-njy sentýabrda Fransiýa Respublikasyna bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Saparyň çäklerinde Parižde Fransiýa Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler ministri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesi bellenildi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy meseleleri boýunça pikir alyşmalar bilen baglylykda, ýokary derejedäki duşuşyklaryň möhüm ornuna üns çekildi. Fransuz tarapy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek işinde Türkmenistanyň oňyn başlangyçlarynyň diňe bir sebit derejesinde däl, eýsem, dünýä giňişliginde hem uly ähmiýete eýedigini nygtady. Duşuşygyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Fransiýa Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň arasynda 2024 — 2026-njy ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna hem-de Bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Ýurdumyzyň wekiliýetiniň Fransiýanyň Prezidentiniň diplomatik geňeşçisi bilen duşuşygynyň barşynda ikitaraplaýyn görnüşde hem-de BMG-niň we beýleki halkara düzümleriň çäklerinde giň ugurlar boýunça türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça pikir alşyldy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktorynyň orunbasarlary bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň hem-de ÝUNESKO-nyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralarynyň açylmagy hem-de ýurdumyzyň birnäçe orta mekdepleriniň ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepleriniň toruna girizilmegi köpýyllyk hyzmatdaşlygyň aýdyň netijeleri bolup durýar.

Duşuşygyň barşynda 2024-nji ýylda giňden belleniljek Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem BMG-niň bu ýöriteleşdirilen edarasynyň Türkmenistan tarapyndan öňe sürülýän milli we transmilli hödürnamalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak ugrunda bilelikde anyk işleri geçirmäge gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi.

Pariže saparyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Halkara sergiler býurosynyň (HSB) Baş sekretary bilen duşuşygy geçirildi. HSB bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli işjeňleşdirmek maksady bilen, türkmen tarapy «2024-2025-nji ýyllar üçin Ýol kartasynyň» taslamasyny taýýarlamagy teklip etdi.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň iş saparynyň barşynda türkmen-fransuz işewürlik forumy geçirildi. Oňa iki ýurduň döwlet edaralarynyň hem-de iri fransuz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Forumyň gün tertibine özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giň meseleleri, şeýle hem ony mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary girizildi.

Mundan başga-da, saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Arap we Fransuz banklarynyň birleşmesiniň (UBAF) arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga hem-de Arkadag şäheri bilen Fransiýanyň Mezon-Laffit şäheriniň arasynda dostluk ylalaşygy hakynda Jarnama gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly we netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Fransiýa Respublikasyna iş sapary taraplaryň syýasy-diplomatik gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, söwda-ykdysady ulgamda, işewürler toparlarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, medeni-ynsanperwer ulgamda däp bolan gatnaşyklary höweslendirmäge taýýardyklaryny görkezdi. Şunuň bilen birlikde, saparyň barşynda ýurdumyzyň abraýly halkara guramalar, şol sanda ÝUNESKO we HSB bilen hyzmatdaşlygynyň yzygiderli, netijeli häsiýete eýedigi tassyklanyldy. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, bu ugurda toplumlaýyn işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiziň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisine gatnaşmak üçin 14-15-nji sentýabrda Täjigistan Respublikasyna boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda guramaçylyk we beýleki degişli işler alnyp barylýar. Duşenbe şäherinde geçiriljek ýokary derejedäki duşuşyklaryň çäklerinde beýleki birnäçe çäreleriň guralmagy meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmegiň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

Türkmenistan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edip, ähli ugurlar boýunça däp bolan gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça anyk teklipleri öňe sürýär. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sebit hyzmatdaşlygy meselelerinde mundan beýläk-de işjeň orny eýelejekdigini nygtap, wise-premýere, daşary işler ministrine Duşenbede geçiriljek sammitlere hem-de göz öňünde tutulan beýleki çärelere ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 123,8 göterime deň boldy. Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 106,2 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 104,6 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 107,2 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça ösüş depgini 117,7 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça ösüş depgini 245,9 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 107,1 göterime deň boldy. «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça bolsa ösüş depgini 111,8 göterime barabar boldy.

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hem hasabat berildi. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-kommunikasiýa toplumyna degişli önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň dowam edýändigi barada aýdyldy. Şeýle hem daşary ýurtlar bilen ulag-logistika hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleri boýunça bilelikdäki iş toparlarynyň mejlisleriniň netijeleri barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň içerki we daşarky gatnawlarynda ýolagçy hem-de ýük dolanyşygyny depginli ösdürmek, hyzmatlaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini we howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen bir hatarda, daşary ýurtlara amala aşyrylýan howa gatnawlarynyň ugurlaryny we sanyny köpeltmek boýunça täze teklipleri taýýarlamak, awiapetekleri sanly ulgam arkaly satyn almak üçin şertleri gowulandyrmak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz awtoulag, deňiz we demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamaga ýüztutmalary sanly ulgam arkaly kabul etmek üçin zerur işleri geçirmegiň, şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny doly kuwwatynda ulanmak boýunça görülýän çäreleri güýçlendirmegiň wajypdygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy hem-de dürli pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
2023-09-06 05:15:08

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň sekiz aýynda alyp baran işleriniň netijeleri, Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, Milli goşunymyzyň harby bölümlerinde Watanymyzyň goranmak ukybyny berkitmek, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, serkerdeleriň we olaryň maşgala agzalarynyň netijeli gulluk etmegi, göwnejaý ýaşaýyş-durmuşy üçin ähli şertleri döretmek boýunça ýylyň başyndan bäri alnyp barlan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Hasabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly ýerine ýetirilýän işler barada aýdyldy. Şeýle hem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň degişli ýokary okuw mekdeplerinde giriş synaglary üstünlikli geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, üstünlikli durmuşa geçirilýän, ýurdumyzda parahatçylygyň hem-de asuda durmuşyň ygtybarly kepili hökmünde çykyş edýän Harby doktrinanyň ileri tutulýan wezipelerine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmagyň hasabyna Goranmak ministrliginiň we onuň garamagyndaky düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy. Şunuň bilen birlikde, ýaş serkerdeleriň we çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esgerleriň arasynda watançylyk-terbiýeçilik çärelerini yzygiderli guramagyň möhümdigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministrine Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesi mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe ýokary derejede taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Baş prokuror S.Mälikgulyýew şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda prokuratura edaralarynyň ulgamyny ösdürmek boýunça degişli maksatnamany durmuşa geçirmek maksady bilen ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, kanunylygy üpjün etmek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, jemgyýetiň, döwletiň bähbitlerini goramak üçin anyk çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň takyk ýerine ýetirilmegine ygtybarly prokuror gözegçiliginiň amala aşyrylmagy boýunça öňde durýan wezipeleriň anyk berjaý edilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, Baş prokuraturanyň ýolbaşçysyna birnäçe görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli resminamalara gol çekip, Baş prokurora bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra içeri işler ministri M.Hydyrow garamagyndaky düzümleriň jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, düzgün bozulmalaryň öňüni almak, jenaýatçylyga garşy göreşmek we ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny berjaý etmek boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem ministrligiň işgärleriniň netijeli gullugy, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy, düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler, hasabat döwründe ulanmaga berlen durmuş maksatly desgalar barada habar berildi.

Şeýle hem IIM-niň ýolbaşçysy, däp bolşy ýaly, sentýabr aýynda geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, öňde goýlan wezipeleri takyk ýerine ýetirmek üçin döwrebap usullary, sanly ulgamy işjeň ulanmagyň wajypdygyny belledi. Ilat arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek hem gaýragoýulmasyz wezipeler bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Şol bir wagtyň özünde, döwrüň häzirki ýagdaýyny nazara alyp, düzümleýin bölümleriň işini döwrebaplaşdyrmak we durmuş maksatly meseleleri yzygiderli çözmek babatda ministre birnäçe görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygy ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly mesele barada durup geçip, ministre bellenen ähli çäreleriň, aýratyn-da, paýtagtymyzda we welaýatlarda ulag gatnawlaryny kadalaşdyrmak, ýolagçylaryň, sürüjileriň ýol hereketiniň kadalary barada habarlylygyny ýokarlandyrmak babatdaky çäreleriň ýokary derejede geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ýokary kazyýetiň başlygy B.Hojamgulyýew şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ulanmagyň hasabyna milli kazyýet ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada-da aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu ulgamy ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň wajypdygyny belledi. Bu ugurdaky ähli işler kanunçylygyň berk berjaý edilmegine, adalatlylyga we hukuk tertibiniň berk ýerine ýetirilmegine, düzgün bozulmalaryň ýüze çykmagynyň sebäplerini, şertlerini aradan aýyrmaga gönükdirilmelidir. Kazyýet ulgamynyň netijeli işlemegi üçin işgärleriň hünärini ýokarlandyrmak boýunça çäreler yzygiderli geçirilmelidir, sanly tehnologiýalar ornaşdyrylmalydyr diýip, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy nygtady we Ýokary kazyýetiň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda resminama gol çekdi.

Soňra milli howpsuzlyk ministri N.Atagaraýew hasabat döwründe milli howpsuzlyk edaralaryny ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzda durnuklylygy we asudalygy üpjün etmek boýunça görlen anyk çäreler, edara üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň meseleleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny goramagyň, Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyny üpjün etmegiň, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmagyň ministrligiň işiniň möhüm ugurlarydygyny nygtap, ministre birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew ýolbaşçylyk edýän düzüminiň şu ýylyň sekiz aýynda Watanymyzyň serhetlerini goramak boýunça ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem şu ýylyň awgust aýynda Hazaryň kenarynda Döwlet serhet gullugynyň täze binalar we desgalar toplumynyň açylyp ulanmaga berlendigi barada aýdyldy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, serhet goşunlarynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň, serhet birikmelerini öňdebaryjy harby tehnikalar we enjamlar bilen üpjün etmegiň, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň, has möhüm wezipeleri üstünlikli çözmäge ukyply, ýokary söweşjeň tälimli serkerdeleri taýýarlamagyň ýerine ýetirilmeli işleriň ileri tutulýan ugurlarydygyna ünsi çekdi. Biziň serhetlerimiz goňşy ýurtlaryň ählisi bilen dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň serhetleri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Serhetçileriň ygtybarly gullugy üçin amatly şertleriň döredilmeginiň we olaryň maşgala agzalarynyň durmuş derejesiniň yzygiderli gowulandyrylmagynyň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, döwlet Baştutanymyz bu ugra degişli meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Adalat ministri M.Taganow ýolbaşçylyk edýän ministrliginiň şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, milli kanunçylygy halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmegiň hasabyna ony hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem degişli maksatnamanyň durmuşa geçirilişi, bitewi sanly ulgamy döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hukuk ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini yzygiderli öwrenmegiň we ornaşdyrmagyň möhümdigini belledi. Şunuň bilen birlikde, kanunlary mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak maksady bilen, hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny yzygiderli seljermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew hasabat döwründe bu gullugyň işini kämilleşdirmek, döwrebap iş usullaryny we sanly ulgamy ulanmak boýunça yzygiderli amala aşyrylýan çäreler, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, üstaşyr ulag geçelgeleriniň möhüm çatrygy hökmünde Ýewraziýa yklymynda Watanymyzyň eýeleýän geostrategik ornunyň barha artýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, gullugyň ýolbaşçysyna bu edaranyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak bilen baglanyşykly tabşyryklar berildi.

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy A.Sazakow ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, bu edarany ösdürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, onuň işinde innowasion usullary we döwrebap tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Bu ulgamda öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy mejlisi jemläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Garaşsyz Watanymyz Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ygrarlydyr hem-de dünýäniň döwletleridir halklary bilen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny saklaýar. Şu ýörelgelerden ugur alyp, Harby doktrinamyz diňe goranyş häsiýetine eýedir. Bellenilişi ýaly, bu doktrinada kesgitlenen wezipelere laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümleri mundan beýläk-de kämilleşdiriler, Watanymyzyň goranyş ukyby berkidiler, harby gullukçylaryň, olaryň maşgala agzalarynyň gulluk hem-de ýaşaýyş-durmuş şertleri yzygiderli gowulandyrylar.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
2023-09-05 06:01:43

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň prezidenti Kýosuke Nagatany kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Ýaponiýanyň Imperatorynyň we Premýer-ministriniň mähirli salamyny hem-de ýapon tarapynyň döredijilik ýolundan ynamly öňe barýan Türkmenistan bilen däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigi baradaky sözlerini ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Günüň dogýan ýurdunyň» öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň biriniň ýolbaşçysyny gadymy we myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp hem-de dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, şu saparyň dowamynda bilim ulgamynda ýola goýlan gatnaşyklary has-da berkitmek boýunça gepleşikleri geçirmäge, özara gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlar barada pikir alyşmaga mümkinçiligiň boljakdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu saparyň netijeleriniň medeni-ynsanperwer ulgamdaky türkmen-ýapon gatnaşyklaryny täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga itergi berjekdigine berk ynam bildirildi.

Nygtalyşy ýaly, däp bolan döwletara gatnaşyklar köpýyllyk dostluga, ynanyşmaga we özara düşünişmäge esaslanýar. Ýaponiýa bilen köpugurly, uzak möhletli strategik hyzmatdaşlygy berkitmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň dürli ugurlarda, şol sanda syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer we beýleki ugurlarda ýokary derejede alnyp barylýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Ylym we bilim ulgamynda däp bolan türkmen-ýapon gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin açylýan giň mümkinçilikler ara alyp maslahatlaşmalaryň esasy meseleleriniň biri boldy. Ýurtlaryň ikisi hem bu ulgamy kämilleşdirmäge hemmetaraplaýyn ösüşiň möhüm şerti hökmünde garaýarlar. Taraplaryň pikirine görä, bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek babatda eýýäm bilelikde uly işler durmuşa geçirildi, şol bir wagtyň özünde, bu gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, milli bilim ulgamyny ösdürmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek arkaly ony hil taýdan täze derejä çykarmak ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugrudyr. Golaýda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze bilim edaralaryny açyp ulanmaga bermek hem-de düýbüni tutmak dabaralary geçirildi.

Biz bilim ulgamyny kämilleşdirmekde halkara tejribäniň we gazanylanlaryň ulanylmagyna aýratyn ähmiýet berýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ylym-bilim babatda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini aýratyn belledi. Türkmen ýaşlarynyň Ýaponiýada bilim almaklary, ýurdumyzyň birnäçe orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýapon diliniň öwredilmegi, ylym-bilim wekilleriniň gatnaşyklary muňa mysal bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz Sukuba uniwersiteti bilen Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň hem-de Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, döwrebap bilimli, sazlaşykly ösen we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ýaş nesli kemala getirmekde wajyp bolan bu hyzmatdaşlygyň geljekde-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Sukuba uniwersitetiniň prezidenti döwlet Baştutanymyza iki ýurduň köpugurly gatnaşyklaryny ösdürmäge hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin hoşallyk bildirip, öz nobatynda, köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň esasynyň türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan goýlandygyny belledi. Şeýle hem myhman Gahryman Arkadagymyzyň Sukuba uniwersitetiniň hormatly doktory bolup durýandygyny we giň gerimli döwlet işi bilen bir hatarda, hemişe ylmy-barlag işlerine uly üns berendigini we berýändigini hem-de türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly şahsy goşandyny goşýandygyny buýsanç bilen belledi.

Bellenilişi ýaly, ozal ýokary derejede gazanylan ylalaşyklar işgärleri taýýarlamak, şol sanda ýapon hünärmenlerini ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okatmak, dürli pudaklaryň hünärmenleri üçin okuwlary we tejribe alyşmagy guramagyň hasabyna işgärleri taýýarlamak ulgamynda ysnyşykly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin amatly şertler döredilýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Sukuba uniwersitetiniň prezidenti Kýosuke Nagata birek-birege berk jan saglyk, bagtyýarlyk, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz täze bilim ojaklarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
2023-09-01 04:42:55

Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, asylly däbe görä, täze bilim edaralaryny açyp ulanmaga bermek hem-de olaryň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi.

Şanly waka mynasybetli guralýan dabaralaryň birnäçesine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda bilim syýasaty üstünlikli amala aşyrylýar, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe başy başlanan beýik özgertmeleri geljekde mynasyp dowam etdirjek, ösüp gelýän nesil baradaky hemmetaraplaýyn alada bu syýasatyň esasyny düzýär.

Watanymyzyň golaýlaşyp gelýän mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna ajaýyp sowgat hökmünde Arkadag şäherinde häzirki zaman bilim edaralary — Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi, Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebi bereketli güýz paslynyň ilkinji gününde ýaşlar üçin gapylaryny giňden açdylar. Milli senenamamyzyň şanly senesiniň öň ýanynda ýurdumyzyň hususy kärhanalary tarapyndan bina edilen iri desgalaryň hatarynda paýtagtymyzda gurlan Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumy hem bar.

Milli bilim ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi hem-de onuň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegi, bu ulgamyň hil taýdan täze derejä çykarylmagy türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugrudyr. Şunuň bilen baglylykda, ýokary bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär, munuň özi milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklary üçin ýokary hünärli işgärleriň kemala gelmegine gönükdirilendir.

Şu gün paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda birbada ýokary okuw mekdepleriniň üçüsiniň — Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmenabat şäherinde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumlarynyň, Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň çäginde goşmaça okuw binasynyň hem-de beýleki desgalaryň düýbüni tutmak dabaralarynyň geçirilmegi munuň güwäsidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna hem-de bilim ulgamynyň ähli işgärlerine Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli iberen Gutlagynda: “Belent sepgitler, beýik ösüşler, ilkinji nobatda, ylymly-bilimli nesliň güýji, zehin baýlygy hem-de döredijilik başarnygy bilen berk baglanyşyklydyr” diýip belleýär.

Şeýlelikde, häzirki wagtda orta we ýokary okuw mekdepleri diňe bir döwrebap bilimli, sazlaşykly ösen ýaşlary taýýarlamak üçin talabalaýyk enjamlaşdyrylan okuw merkezleri bolmak bilen çäklenmän, olar milletimiziň aň-bilim kuwwatyny doly açmak, jemgyýetimiziň medeni we ruhy ösüşiniň, Watanymyzyň mundan beýläk-de durmuş-ykdysady abadançylygynyň ygtybarly binýady bolup durýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynda: “Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir, ol ynsany belentliklere göterýär” diýip belleýär.

Soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň şäherlerinde hem-de obalarynda döwrebap mekdepler we mekdebe çenli çagalar edaralary bina edilýär, olar kompýuterler, zerur bolan beýleki enjamlar, okuw gollanmalary bilen üpjün edilýär, okuw işine ylmyň täze gazananlary, interaktiw-multimediýa hem-de sanly tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar. Her ýyl 1-nji synp okuwçylarynyň ählisine “Bilimli” atly kompýuterler sowgat berilýär, munuň özi döwletimizde körpe nesliň mynasyp terbiýelenmegi we sazlaşykly ösmegi ugrunda edilýän aladanyň ýene bir aýdyň mysalydyr.

Ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak wezipesi ýurdumyzda himiýa, biologiýa we beýleki dersleriň çuňlaşdyrylyp öwrenilmegine niýetlenilen ýöriteleşdirilen orta mekdepleriň döredilmegini şertlendirdi. Halkara hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşini hasaba almak bilen, mekdep okuwçylaryna daşary ýurt dillerini öwretmek işi kämilleşdirilýär, iňlis, fransuz, nemes, ýapon dillerini çuňlaşdyryp öwredýän bilim edaralary üstünlikli hereket edýär.

Mugallymlaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna hem aýratyn üns berilýär. Mugallymlaryň döredijilik mümkinçiliklerini doly açmak, olaryň hünäriniň abraýyny ýokarlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzda “Ýylyň mugallymy” hem-de “Ýylyň terbiýeçisi” atly döwlet derejesindäki bäsleşikler yzygiderli esasda geçirilýär.

Bir söz bilen aýdylanda, döwletimizde ýaş nesliň aň-paýhas hem-de beden taýdan sazlaşykly ösmegi, olaryň häzirki zaman bilimlerini düýpli özleşdirmekleri üçin ähli şertler döredilýär, munuň özi geljekde olara eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna hem-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşine mynasyp goşant goşmaga mümkinçilik berer.

...Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binalar toplumynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi.

Ýurdumyzyň döwrebap bilim we ylym merkezleri bolan ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagy ylym-bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugrudyr. Häzirki wagtda bu ulgamy ösdürmek üçin ýurdumyzda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ykdysadyýetiň dürli pudaklary üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamagyň netijeli ulgamynyň döredilmegi bu özgertmeleriň baş maksadydyr. Ýurdumyzda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlaýan okuw mekdepleri hereket edip, olaryň uçurymlary giň gerimli maksatnamalary, hususan-da, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» hem-de “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” amala aşyrmaga saldamly goşant goşýarlar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty (TDBGI) 2012-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda döredildi. Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak we binagärlik-gurluşyk, jemagat hojalygy, himiýa, energetika, senagat we ýol-ulag pudaklaryny inžener işgärleri bilen üpjün etmek ýokary okuw mekdebiniň esasy wezipesidir. Häzirki wagtda institutda 7 fakultet, 26 kafedra hereket edýär, olarda 3 müňden gowrak talyp bilim alýar. Bu ýokary okuw mekdebinde her ýyl 600-den gowrak hünärmen taýýarlanylýar.

“Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 9 ugur we 29 hünär ugry boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Bu ýokary okuw mekdebiniň düzümine okuw-gurluşyk, Türkmen-hindi okuw-önümçilik merkezleri girýär. Ýokarda agzalan konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, institutda içki tor döredildi, onuň binýadynda sanly bilim portaly hereket edýär hem-de onuň mazmuny yzygiderli täzelenilýär. Ýokary okuw mekdebiniň okuw işine elektron resminama dolanyşyk ulgamy ornaşdyryldy.

Ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumynda işleýän işgärleriň hünär-bilim derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, institutda hünär derejesini ýokarlandyryş fakultetiniň hereket edýändigini bellemek gerek. Bilelikde ylmy-barlag, taslama, tejribe-konstruktorçylyk işlerini geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ylmy-barlag edaralarynda institutyň binýatlyk kafedralary hereket edýär.

Häzirki wagtda bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, milli sanly bilim ulgamynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegi, onuň ähli tapgyrlarynda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, okuw işiniň dowamynda innowasion çemeleşmeleriň ulanylmagy ugrunda uly işler alnyp barylýar. Şu maksat bilen, TDBGI-de degişli ylalaşyklaryň hem-de ähtnamalaryň esasynda Russiýa Federasiýasynyň, Rumyniýanyň, Belarusuň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Hindistanyň we beýleki ýurtlaryň esasy ýokary okuw mekdepleri bilen netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy hem-de işjeň ösdürilýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň gurlup ulanylmaga berilmegi ýaş hünärmenleri taýýarlamaga, ýurdumyzyň hem-de dünýä ylmynyň, maglumat tehnologiýalarynyň ýokary gazananlaryny işjeň peýdalanmaga, ylmy-barlag işlerini has-da giňeltmäge mümkinçilik berer.

...Dabaranyň geçirilýän ýerinde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Asylly däbe görä, dabara gatnaşyjylaryň öňünde ýurdumyzyň sungat ussatlary çykyş etdiler.

Döwlet Baştutanymyz ýörite taýýarlanan münbere geçýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de ähli ildeşlerimize ýüzlenip, şu günüň taryhy ähmiýetini belledi. Bilimler we talyp ýaşlar güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň durmuşynda uly orun tutýan ajaýyp baýramlaryň biridir. Eziz Watanymyzda bu baýramçylyk mynasybetli täze binalaryň düýbüni tutýarys we açylyş dabaralaryna gatnaşýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bina galdyrmak, ýol, köpri gurmak halkymyzda ata-baba sogaply iş hasaplanýar. Bu gün ir säher bilen şeýle asylly işlere başlaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady we şu gün ýurdumyzda birbada üç sany ýokary okuw mekdebiniň düýbüniň tutulýandygyny, olaryň biriniň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň 5 müň talyba niýetlenen täze binalar toplumydygyny belledi.

Bellenilişi ýaly, Garaşsyz ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. On iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda, bilim işi has-da döwrebaplaşdyrylýar.

Mugallymlar we bilim işgärleri yhlasly, döredijilikli zähmet çekmek bilen, mukaddes käriň abraýyny, ýurdumyzyň bilim kuwwatyny artdyrýarlar. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly nesilleri terbiýeläp, Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýarlar. Täze binalar toplumy hem mugallymlaryň we bilim işgärleriniň täze neslini kemala getirmäge hyzmat eder.

Düýbi tutulýan binalaryň ýene biri Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň täze goşmaça binalar toplumydyr. Bu toplum 2 müň talyp üçin niýetlenendir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň kuwwatyny artdyrmakda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň energetika diplomatiýasy sebitiň ösüşine, energiýanyň ähli halklar üçin elýeterli bolmagyna, ylmyň iň täze gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna giň mümkinçilikleri açýar. Energiýa serişdelerimizi diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä çykarmakda amala aşyrýan beýik işlerimiz parahatçylygyň berkemegine, halklaryň arasynda dost-doganlygyň ösmegine giň şertleri döredýär.

Döwür ösýär, täze innowasiýalar, tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Diňe bir ýurdumyzda däl, umuman, dünýäde elektroenergetikanyň ösmegi bilen, täze hünärlere, kärlere zerurlyk artýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de Döwlet energetika institutynyň täze binalar toplumynyň gurulmagynyň uly ähmiýete eýedigini belledi.

Şu gün bu ýerde bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbüni tutýarys. Bu ýerde 5 müň talybyň bilim almagy üçin ähli şertler dörediler diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Gurluşykçy, binagär ýaşlarymyz berkarar Watanymyzyň çar künjeginde beýik binalary, köprüleri, ýollary gurýarlar. Olar ak arzuwlar bilen ýurdumyzy has gözel görnüşe getirýärler. Şoňa görä-de, binagärlik-gurluşyk boýunça hünärleri kämilleşdirmek möhüm bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ençeme etraplar, şäherçeler, şäherler guruldy. Gurluşyk önümçiligi boýunça täze, döwrebap kärhanalar döredildi. Bu işler häzir hem üstünlikli dowam etdirilýär. Bularyň ählisi biziň ykdysady kuwwatymyzy, depginli ösüşimizi aýdyň görkezýär.

Bellenilişi ýaly, öňdebaryjy dünýä tejribelerini nazara alyp bina ediljek bu ýokary okuw mekdeplerinde ýene-de sanlyja ýyldan talyplara häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän bilim berler. Ýokary derejeli hünärmenleriň, mugallymlaryň nesli kemala geler.

Şu gün Arkadag şäherinde ýerleşýän Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň dabaraly açylyp, ilkinji talyplaryny kabul etmegi ählimizi guwandyrýar diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady. Ahalteke bedewleriniň gadymy mekanynda gurlan bu bilim ojagy atçylygy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Bu gün Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň öz işine başlaýandygy hem aýratyn buýsandyryjydyr.

Şeýle hem şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalary açylýar. Akademiýada bilim almak üçin ähli şertler döredilendir. Munuň özi ýaşlar baradaky alyp barýan döwlet syýasatymyzyň rowaçlanýandygynyň nusgasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi hem-de täze binalar toplumynda bilim aljak ýaşlaryň, hünär derejelerini ýokarlandyrjak diňleýjileriň alan bilimlerini eziz Watanymyzyň hem-de mähriban halkymyzyň bähbitlerine gönükdirjekdiklerine berk ynam bildirdi.

Şu gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň hem ençemesi açylyp ulanylmaga berilýär. Bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan körpelerimize bolsa ýadygärlik sowgady — «Bilimli» atly noutbuk kompýuterleri gowşurylýar. Nygtalyşy ýaly, Garaşsyz ýurdumyzda döwrebap bilim ojaklarynyň açylyp, ulanmaga berilmegi, okuw maksatnamalaryna täze hünärleriň girizilmegi ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary üçin zerur bolan hünärmenleri taýýarlamakda, milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmekde möhüm işlerdir.

Ýaşlarymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy, sagdyn ösmegi, gowy okamagy, ökde hünärmenler bolup ýetişmegi üçin döwletimiz ähli zerur şertleri döredýär. Şonuň netijesinde Watana, halka wepaly, merdana pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerýän, ruhubelent, zähmetsöýer ýaşlar kemala gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň agzalygyna kabul edilmegi şu günki baýramçylyga uly sowgat boldy. Munuň özi täze taryhy eýýamda geljegimiz bolan ýaşlara bildirilýän uly ynamymyzyň netijesidir.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýar durmuş, işlerinde, okuwlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra ýaş nesliň wekilleri hormatly Prezidentimize Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk täze binalar toplumynyň binýadyna şu günki şanly waka mynasybetli ýadygärlik ýazgy ýazylan gutyny goýup, onuň düýbüni tutmaga ak pata bermegini haýyş etdiler.

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň telekeçileriniň hünär ussatlygyna hem-de mümkinçiliklerine esaslanyp, olara möhüm ähmiýetli desgalary gurmagy ynanýar. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji awgustynda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda bina ediljek bu desganyň taslamasyny düzmek, ony gurmak, ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak, ozal bar bolan inženerçilik ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak hem-de täzelerini gurmak Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Ajaýyp gurluşyk” hususy kärhanasyna tabşyryldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binalar toplumyny gurmak dünýä şähergurluşyk meýillerini hasaba almak bilen amala aşyrylar, şunda gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri giňden peýdalanylar, onuň ulanylmaga berilmegi pudaklaýyn bilim ulgamyny ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Gujur-gaýratly hem-de ukyp-başarnykly ýaşlar bu ýerde döwrebap bilim alarlar, ýokary derejeli hünärmenler bolup ýetişerler, ele alan çuňňur bilimleri, döredijilikli hem-de tutanýerli zähmeti bilen geljekde, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyzyň abraýyny we şöhratyny has-da belende götererler.

Hormatly Prezidentimiz binalar toplumynyň binýadyna ýadygärlik ýazgyly gutyny goýup, pil bilen beton garyndysyny oklady, munuň özi halkymyzyň asylly işlere we beýik başlangyçlara ak pata bermek ýaly gadymdan gelýän ajaýyp ýörelgeleriniň dowamatlylygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Soňra baýramçylyk dabaralary Arkadag şäherinde dowam etdi. Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen täze, täsin şähere kanunçylyk esasynda döwlet ähmiýetli şäheriň aýratyn hukuk derejesi berildi. Bu ägirt uly taslamany durmuşa geçirmegiň esasynda “akylly” şäher konsepsiýasy goýuldy. Onda ýaşaýyş-durmuşyň ähli ulgamlaryna öňdebaryjy sanly, maglumat-kommunikasiýa we “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Şu ýylyň 29-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylan Arkadag şäheriniň çäginde gurluşygyň birinji tapgyrynyň çäklerinde durmuş-medeni we beýleki maksatly desgalaryň 336-sy guruldy. Bu ýerde ekologiýa ýaly möhüm meselä aýratyn üns berildi. Şäheriň taslamalary işlenip düzülende we onuň desgalary gurlanda, bu mesele ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Desgalaryň gurluşygynda ekologiýa taýdan arassa serişdeler ulanyldy. Şäheriň ýaşaýjylary üçin jemgyýetçilik ulagynyň ekologiýa taýdan arassa görnüşleri — elektrobuslar we elektrotaksiler niýetlenildi.

Arkadag şäherine “Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berilmegi bu ulgamda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändigini aýdyň tassyklaýar. Ýeri gelende aýtsak, täze “akylly” şäher güwänamalaryň, diplomlaryň ençemesine mynasyp boldy we oňa BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleriniň, daşary ýurtlaryň ylmy edaralarynyň, meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň birnäçesinden gutlag hatlary gelip gowuşdy. Şolaryň hatarynda Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynyň “539 adamyň gatnaşmagynda iň uly bagbançylyk sapagy” atly şahadatnamasy hem bar.

Arkadag şäheriniň keşbinde milli binagärligiň iň gowy däpleri hem-de binagärlik we bezeg ulgamyndaky döwrebap ýörelgeler sazlaşykly utgaşdyryldy. Bu ýerde döredilen, halkara ülňülere, şol sanda tebigaty goramak ulgamyndaky standartlara laýyk gelýän toplumlaýyn düzüm şäheriň ýaşaýjylary üçin has oňaýly şertleri üpjün edýär. Türkmenistanyň durmuş ugurly syýasy strategiýasynyň esasynda goýlan “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgäniň durmuşa geçirilmegi hut şunda öz aýdyň beýanyny tapýar. Şeýlelikde, Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde döredilen şäher häzirki zamanyň şähergurluşyk, inžener-tehniki, intellektual pikirinde jemlenen ähli täze we oňyn ýörelgeleri özünde jemleýär. Arkadag şäherinde gurlan bilim ulgamynyň ajaýyp desgalary hem munuň aýdyň güwäsidir.

Şolaryň hatarynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça döredilen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy hem bar. Bu ýokary okuw mekdebi özüne esasy dokuz gatly hem-de onuň her tarapynda dört gatly binalary, beýleki ugurdaş binalary we desgalary birleşdirýän ajaýyp toplumda ýerleşýär. Bu gün täze ýokary okuw mekdebi özüniň ilkinji talyplaryny kabul edýär.

Irden bu ýerde hakyky baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Täze ýokary okuw mekdebine barýan ýoluň iki tarapynda talyp ýaşlar ellerinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny we gülleri galdyryp durlar.

Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Akademiýanyň baş binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň taýýarlan edebi-sazly kompozisiýasy ýaýbaňlandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda açylyş toý bagyny kesýär we binanyň içine girýär. Döwlet Baştutanymyz atçylyk pudagy üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlajak täze ýokary okuw mekdebi bilen tanşyp başlaýar. Ýurdumyzda bu pudagy ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

Häzirki wagtda mähriban halkymyzyň baý medeni mirasyny, şol sanda onuň behişdi bedewleri köpeltmek, ösdürip ýetişdirmek, terbiýelemek we seýislemek baradaky köpasyrlyk däplerini aýawly saklamak, öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli işleri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýar. Milli we dünýä medeniýetiniň taryhy gymmatlygy bolmak bilen, ýelden ýyndam ahalteke bedewleri häzirki wagtda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikleriniň, döwürleriň arabaglanyşygynyň hem-de nesilleriň dowamatlylygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Mähriban halkymyz özleriniň gözelligi we syratlylygy bilen tapawutlanýan behişdi bedewleri tutuş dünýä sowgat bermek bilen çäklenmän, eýsem, bu täsin tohumy yzygiderli kämilleşdirip, onuň arassalygyny saklap galmagy hem başardy. Meşhur seýis, ussat atşynas, şan-şöhraty dünýä dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň ugurbaşy nesillerini döreden halypa seýis Aba Annaýewiň adynyň hormatly Prezidentimiziň degişli Permanyna laýyklykda döredilen halkara akademiýa dakylmagy ýurdumyzda zehinli seýislere we halypalara ägirt uly hormat-sarpa goýulýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Täze ýokary okuw mekdebiniň binagärlik keşbi özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Onuň bezeginde milli bezegiň usullary ulanyldy, esasy binanyň girelgesi bolsa nal görnüşinde ýerine ýetirildi.

Akademiýanyň düzümi özüne atçylyk, atçylygyň weterinariýasy, atly sport, syýahatçylyk we milli at üstündäki oýunlar, oba hojalygynyň ykdysadyýeti fakultetlerini, şeýle hem ugurdaş kafedralaryň 8-sini birleşdirýär. Döwrebap kompýuter, multimediýa we beýleki zerur bolan enjamlar, ýörite okuw serişdeleri bilen üpjün edilen ýokary okuw mekdebinde umumy, tejribe we amaly otaglar, diplom we ylmy-barlag işlerini alyp barmaga niýetlenen otaglar, 600 orunlyk uly we 200 orunlyk kiçi mejlisler zallary bar. Molekulýar genetika, mikrobiologiýa, immunologiýa, anatomiýa, fiziologiýa we gistologiýa hem-de beýleki barlaghana otaglary talyplaryň we mugallymlaryň ygtyýaryndadyr. Bularyň ählisi ýaşlara diňe bir saýlan hünäri boýunça ýokary bilim almaga däl, eýsem, ylym bilen meşgullanmaga hem mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz türgenleşik otagyna baryp, ol ýerde bedew atlara erk etmegiň düzgünleri, atly sportuň we atly ýörişiň ýokary mekdebinde dürli tilsimleri ýerine ýetirmegiň, sanly ulgamyň üsti bilen talyplara tejribede bilim bermegiň mümkinçilikleri bilen tanyşýar.

Akademiýanyň mugallymy hormatly Prezidentimizi mähirli mübärekläp, “Racewood” britan kompaniýasynyň önümi bolan türgenleşdiriji sport atynyň innowasion enjamy barada gürrüň berdi. Bu enjam kompýuteriň kömegi bilen, ýörite programma esasynda işläp, atly sportuň nusgawy — Olimpiýa görnüşleriniň biri bolan “At münmegiň ýokary mekdebi” oýnuna türgenleşmek, atlaryň tebigy we öwredilen hereketlerinde ýerine ýetirilýän emelleridir tilsimler babatda tejribe geçmek üçin niýetlenendir. Munuň özi çapyksuwar türgenlere piaffe, ýagny aty duran ýerinde ýöretmek, gapdal ýöretmek we başga-da birnäçe emeller bilen bir hatarda aty duruzmak, yza ýöretmek ýaly tilsimleri üstünlikli özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Türgenleşdiriji sport atynyň kellesinde, boýnunda, arkasynda hem-de iki tarap depgisinde ýerleşdirilen ýerine ýetiriji sensorlaryň kömegi bilen atyň üstünde dogry oturmagy, jylawyny dogry tutmagy, takyk buýruklary bermegi özüniň hereketlerini görmek arkaly öwrenýär. Bu bolsa talyba nazary bilimlerini tejribede özleşdirip, özüni kämilleşdirmäge uly ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa talyplaryň adyndan seçip alan hünärlerini üstünlikli özleşdirmekleri babatda döredilen ajaýyp mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy. Akademiýanyň innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi hünärleri üstünlikli ele almaga mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz ýokary okuw mekdebiniň barlaghanalarynyň birine — molekulýar genetika barlaghana otagyna baryp, onuň enjamlaşdyrylyşy hem-de barlaglary geçirmek üçin döredilen mümkinçilikler bilen gyzyklandy. Häzirki wagtda molekulýar genetika häzirki biologiýanyň köp bölümleriniň usulyýet esasy bolup hyzmat edýär we ylmyň dürli ugurlarynda möhüm wezipeleri çözmäge gönükdirilendir. Häzirki döwürde bu ulgamda nazaryýet bilimleriniň hem-de amaly tilsimleriň özleşdirilmegi atçylyk pudagy üçin, ilkinji nobatda bolsa, seçgi-tohumçylyk işi babatda uly ähmiýete eýedir.

Bu ýerde akademiýanyň mugallymy hormatly Prezidentimizi döwrebap enjamlar arkaly ahalteke bedewlerinde genetiki barlaglary gysga wagtyň içinde hem-de takyk geçirmegiň usullary bilen tanyşdyrdy. Munuň üçin barlaghanada ýöriteleşdirilen döwrebap enjamlar bar. Mysal üçin, ýokary tehnologiýaly Qubit-4 enjamy DNK-nyň mukdaryny anyk ölçemäge mümkinçilik berýär. Alnan degişli nusgany barlamak işi üç tapgyrda amala aşyrylýar. Barlaglaryň netijesi sanly ulgam arkaly kompýuter toplumyna geçirilýär.

Arkadag şäherinde Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň hem gurlandygy bellärliklidir. Bu ýerde akademiýanyň talyplary geljekde öz bilimlerini kämilleşdirip hem-de ylmy barlaglara gatnaşyp bilerler.

Döwlet Baştutanymyza ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň hem-de mugallymlarynyň adyndan düýpli we amaly ylym bilen meşgullanmak üçin döredilen ajaýyp şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy. Nygtalyşy ýaly, bu aladalara jogap edip, akademiýanyň talyplary döwrebap ylmy we hünär bilimlerini özleşdirmek üçin gujur-gaýratyny gaýgyrmazlar.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlisler zalyna baryp, halkara derejeli şahadatnamalaryň gowşurylyş dabarasyna gatnaşdy.

Abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, BMG we onuň esasy düzümleri bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Şolaryň hatarynda Milletler Bileleşiginiň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy hem bar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, ÝUNESKO bilen däp bolan gatnaşyklar yzygiderli täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ýurdumyzyň orta mekdepleriniň birnäçesiniň ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko Aşgabat şäherindäki Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýanyndaky daşary ýurt dillerini, takyk, tebigy dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 140-njy orta mekdebiň, Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiň, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiň, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt diline ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiň, Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 24-nji zehinli ýaşlar mekdebiniň müdirlerine degişli şahadatnamalary gowşurdy.

Mälim bolşy ýaly, “ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepleri” atly taslama 1953-nji ýylda badalga aldy. Ol tutuş dünýäniň bilim edaralaryny umumy maksadyň — parahatçylyk döredijilik we ynsanperwerlik gymmatlyklary ilerletmek, medeniýetleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary ösdürmek maksadynyň töwereginde jemleýär.

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy hem halkara şahadatnamalaryň birnäçesine mynasyp boldy.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda Ýewraziýa atly sport assosiasiýasynyň prezidenti Marina Seçina ýokary okuw mekdebiniň rektoryna sebitde atçylyk we atly sport boýunça ýokary hünärmenleri taýýarlaýan ilkinji halkara akademiýa bolan Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň Türkmenistanda döredilendigi üçin Ýewraziýa atly sport assosiasiýasynyň Hormat şahadatnamasyny gowşurýar.

Täze ýokary okuw mekdebi, şeýle hem Aziýa atly sport federasiýasynyň “Sebitde atly sport boýunça ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamakda ähli mümkinçilikleri we amatlyklary bolan halkara akademiýa” atly şahadatnamasyna mynasyp boldy. Bu şahadatnamany ýokary okuw mekdebiniň rektoryna Kataryň Atçylyk federasiýasynyň we Döwrebap oýunlar federasiýasynyň Baş sekretary Şeýh Ahmad bin Nuh Al-Tani dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

Şanly waka mynasybetli hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy we iň gowy arzuwlar beýan edildi.

Dabara tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz mejlisler zalyndan çykdy.

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň düzümine, okuw binalary bilen bir hatarda, beýleki desgalaryň hem girýändigini bellemek gerek. Şolaryň hatarynda kitaphana bar. Onda 240 orunlyk okalga zaly, 40 orunlyk elektron okalga zaly ýerleşýär. Bu ýerde ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlar düzüminiň hem-de talyplarynyň ýokary tizlikli Internet torundan peýdalanmaklary üçin ähli şertler göz öňünde tutulypdyr.

Kitaphanada türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ahalteke bedewleri barada döreden ajaýyp kitaplary aýratyn orun eýeleýär. Giň taryhy çeşmeleri hem-de häzirki döwrüň maglumatlaryny ylmy taýdan seljermegiň we umumylaşdyrmagyň esasynda ýazylan bu eserler daşary ýurt dillerine terjime edildi. Munuň özi bu eserleriň daşary ýurtly hünärmenler we alymlar, umuman, ady rowaýata öwrülen behişdi bedewlere uly gyzyklanma bildirýän okyjylar üçin elýeterli bolmagyny üpjün etdi. Ýokary okuw mekdebinde muzeý hem bar. Onda ahalteke atçylygynyň baý taryhy barada gürrüň berýän dürli gymmatlyklar hem mowzuklaýyn serişdeler ýerleşdirilipdir.

Akademiýanyň hem-de BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzüminiň (ÝUNESKO) arasynda netijeli gatnaşyklary ýola goýmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek. ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň 26-njy awgustda geçirilen mejlisiniň gün tertibine laýyklykda, ýokary okuw mekdebiniň ýanynda «Ahalteke atlary — parahatçylygyň ilçileri» atly ÝUNESKO klubunyň döredilmegi muňa ýardam etdi. Bu klub hem şu gün açyldy. Munuň özi ahalteke atçylyk sungatyny we atlary bezemek däpleri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek babatda ýurdumyzyň BMG-niň iri düzümi bilen özara gatnaşyklarynyň dowamy bolup hyzmat eder.

Akademiýanyň çäginde 315 tomaşaça niýetlenen ýapyk görnüşli sirk sahnasy (manež) hem ýerleşýär. Bu ýerde milli at üstündäki oýunlary görkezmek, şeýle hem atly sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşikleri geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi, talyplar üçin trenažýorlar, okuw otaglary bar.

Degişli derejede enjamlaşdyrylan we 20 bedewe niýetlenen athana atlary saklamak hem-de olara talabalaýyk ideg etmek maksady bilen döredildi. Şeýle hem bedewleri türgenleşdirmek üçin açyk meýdança göz öňünde tutuldy. Munuň özi talyplaryň atçylyk we seýisçilik, atly sport, at üstündäki milli oýunlar we sirk sungaty, atly syýahatçylyk ugurlary boýunça nazaryýetde aljak bilimlerini amalyýetde has-da kämilleşdirmeklerine ýardam eder.

Arkadag şäherinde Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň gurlandygy hem bellärliklidir. Bu ýerde akademiýanyň uçurymlary geljekde ukyp-başarnyklaryny hem-de alan bilimlerini ulanyp bilerler.

Bilim bermek işinde ýaş nesliň saglygyny berkitmegiň, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmegiň möhüm şerti hökmünde bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga hem uly ähmiýet berilýär. Şu maksatlar bilen, akademiýanyň sport toplumynda basketbol, woleýbol, kiçi futbol oýnamak üçin meýdançalar, trenažýor zaly hem-de suwda ýüzmek üçin howuz göz öňünde tutuldy.

Ýokary okuw mekdebinde talyplar we mugallymlar üçin ähli amatly şertler döredildi. Bu ýerde 150 we 70 orunlyk naharhanalar bar.

Akademiýanyň çäginde her biri 250 orunlyk iki sany umumy ýaşaýyş jaýy ýerleşýär. Bu ýerde talyplar hem-de maşgalaly mugallymlar üçin ähli oňaýly şertler göz öňünde tutuldy. Amatly ýaşaýyş otaglary bilen birlikde, degişli otaglar, zerur bolan hojalyk enjamlary bilen üpjün edilen aşhanalar ýerleşýär. Şeýle hem bu ýerde sport we trenažýor zallary bar.

Soňra döwlet Baştutanymyz Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň binasyna tarap ugrady. Ol ýerde hormatly Prezidentimizi dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Sungat ussatlary — belli türkmen aýdymçylary hem-de tans toparlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne bagyşlanan edebi-sazly kompozisiýa bilen çykyş etdiler.

...Jemgyýetiň ruhy, durmuş-ykdysady we medeni binýady bolup durýan bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy Türkmenistany ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bilim şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň ýaş nesli döwrebap terbiýelemäge hem-de olary okatmaga bolan zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilen yzygiderli we toplumlaýyn guraldyr. Şunda ýaşlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek, olaryň ukyp-başarnyklaryny ösdürmek we doly açmak, bu ulgamyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli çäreler geçirilýär.

Garaşsyzlyk ýyllary içinde Bitarap Türkmenistanda milli bilim ulgamynyň ygtybarly binýady kemala getirildi, iň öňdebaryjy usullar giňden ornaşdyrylýar, okuw maksatnamalary yzygiderli kämilleşdirilýär, okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň mazmuny baýlaşdyrylýar.

Her ýylda diňe bir şäherlerde däl, Watanymyzyň iň alys künjeklerinde hem dünýä derejesine laýyk gelýän bilim edaralary gurlup ulanmaga berilýär. Şu gün hem täze okuw ýylynyň başlanmagyna gabatlanyp, mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gapylaryny giňden açdy, oňa, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, zehinli mugallym, il içinde uly hormata eýe bolan Berdimuhamet Annaýewiň ady dakyldy.

Mugallymçylyk mekdebinde 5-nji we 6-njy synplarda matematika, informatika, geografiýa, rus we iňlis dilleri derslerini okatmaga hukuklary bolan başlangyç synp mugallymlary taýýarlanylar, şeýle hem çagalar baglarynda iňlis dilini okatmaga ygtyýar berlen terbiýeçiler bilim alarlar.

3 gatly okuw binasynda giň we ýagty ders otaglary, kitaphana, arhiw, sport zaly, naharhana, şeýle hem dürli dersleri okadýan mugallymlaryň usulyýet otaglary ýerleşýär. Bu ýerde daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin lingafon otaglary, kompýuter we internet otaglary hem göz öňünde tutulandyr.

Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebinde üç gatly iki umumy ýaşaýyş jaýy bar, olar 112 talyp üçin niýetlenendir. Onda talyplaryň boş wagtyny peýdaly geçirmekleri, okuw sapaklaryna taýýarlanmaklary, zerur bolan maglumatlar bilen tanyşmaklary, Internet torundan peýdalanmaklary üçin ähli şertler göz öňünde tutulandyr. Şeýle hem futbol, woleýbol, basketbol oýnamak hem-de sportuň beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak üçin sport meýdançalary döredilendir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesýär hem-de mekdebiň binasyna girýär.

Döwlet Baştutanymyz we dabara gatnaşyjylar Berdimuhamet Annaýewiň binanyň eýwanynda ornaşdyrylan ýadygärlik heýkeline tagzym edip, halk arasynda belent abraýa eýe bolan, ynsanperwerlik hem-de adalatlylyk ugrunda aýgytly göreş alyp baran beýik ynsany, nusgalyk watançyny hormat-sarpa bilen hatyraladylar.

Hormatly Prezidentimiz mugallymçylyk mekdebi bilen tanyşlygy binanyň birinji gatynda ýerleşýän muzeýden başlady.

Mugallym hormatly Prezidentimizi mähirli garşylap, ussat mugallym Berdimuhamet Annaýewe bagyşlanyp döredilen bu muzeýiň 4 bölümden ybaratdygyny aýtdy. Olarda Berdimuhamet Annaýewiň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň kyblasy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň atasy Mälikguly Berdimuhamedowyň şöhratly durmuş ýollaryny açyp görkezýän gymmatly maglumatlar — arhiw materiallary dürli resminamalaryň, wideoşekilleriň, fotosuratlaryň nusgalary ýerleşdirilipdir.

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň gadymy taryhy Watanymyzyň şöhratly ogullarynyň gaýduwsyz edermenliginiň we gahrymançylygynyň mysallaryna baýdyr. Olaryň hatarynda Gahryman Arkadagymyzyň atasy, hormatly Prezidentimiziň garry atasy Berdimuhamet Annaýew aýratyn orun eýeleýär. Mugallym hem-de merdana esger hökmünde ol ilkinjileriň hatarynda Watan goragyna gitdi. Ol Beýik Watançylyk urşunda batyrgaý söweşip, agyr ýaralanandan soňra Watanymyza gaýdyp geldi, muňa garamazdan, asylly kärini — ýaş nesle bilim we terbiýe bermegini dowam edip, özi barada iň gowy ýagty ýatlamalary galdyrdy.

Berdimuhamet Annaýew üçin mugallymçylyk işi diňe bir hünär bolman, onuň arzuwydy, halkyň öňündäki borjudy. Ussat mugallym, halkymyzyň baý edebi we folklor mirasyny wagyz ediji, köpasyrlyk medeniýetimize belent sarpa goýýan mugallym halk arasynda magaryfçy hökmünde hem giňden tanalypdyr.

Muzeýde milli bilim ulgamynyň ösüş tapgyrlaryny beýan edýän gymmatly arhiw resminamalary we fotoresminamalar hem görkezilýär.

Muzeý gymmatlyklary bilen tanyşlykdan soň, mugallym durmuş we zähmet ýoly watançylygyň hem-de borja wepalylygyň nusgasy bolup hyzmat edýän beýik halypa Berdimuhamet Annaýewiň ýoluny mynasyp dowam etdirjekdiklerine we ýaş nesle döwrebap bilim bermek, öňde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin özleriniň ähli bilimlerini hem-de güýç-gaýratlaryny aýamajakdyklaryna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdylar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kompýuter otagyna geçýär.

Talyplara kompýuterde işlemegiň tälimlerini öwretmegiň kämilleşdirilmegi bilen bagly döredilen ajaýyp şertler üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, mugallym häzirki wagtda ýaş hünärmenlerden dürli ulgamlarda düýpli bilim almagyň, şol sanda innowasiýa tehnologiýalaryndan kämil baş çykarmagyň talap edilýändigini belledi. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär. Şu maksat bilen ähli ýerlerde iň täze kompýuter tehnologiýalary ornaşdyrylan, okuw enjamlary, multimediýa usullary bilen üpjün edilen mekdepler gurulýar.

Mugallym talyplaryň Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň röwşen geljeginiň bähbidine giň dünýägaraýyşly, hemmetaraplaýyn bilimli şahsyýetler bolup ýetişmek üçin tutanýerli bilim aljakdyklaryna ynandyryp, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, tutumly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tebigy we takyk ylymlar boýunça dersleri utgaşykly öwretmäge niýetlenen okuw otagyna barýar.

Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy döwlet Baştutanymyzy bu ýerde gurnalan häzirki zaman enjamlary bilen tanyşdyrýar.

Okuw işinde ylmyň öňdebaryjy gazananlarynyň, interaktiw-multimediýa hem-de sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylýandygy nygtaldy. Talyplaryň robot tehnologiýalaryny çuňňur özleşdirmekleri hem-de olary dersleriň özara baglanyşygynda okatmaga niýetlenilen ýörite STEM (Sсienсe, Teсhnology, Engineering, Mathematiсs — Ylym, Tehnologiýa, Inženeriýa, Matematika) barlaghanasy göz öňünde tutulandyr.

Dabara gatnaşyjylar ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna hem-de mugallymlaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, bu mekdepde döredilen şertleriň we mümkinçilikleriň ýaşlary saýlap alan hünäri boýunça döwrebap bilim almaga, mugallymlary bolsa netijeli zähmet çekmäge höweslendirýändigini bellediler.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň binasyna tarap ugraýar. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy köp sanly dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen mübärekleýärler.

Ähli ýerde bolşy ýaly, bu ýerde hem ir säherden uly baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Bu şanly waka mynasybetli talyp ýaşlaryň döredijilik toparlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy.

Mälim bolşy ýaly, halkyň saglygy we rowaçlygy baradaky alada ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» ýörelgesi esasynda durmuşa geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň özenini düzýär. Hut şonuň üçin hem milli saglygy goraýyş ulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi we kämilleşdirilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň esasy wezipeleriniň hataryndadyr. Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bu ugurda alnyp barylýan işleriň möhüm bölegi bolup durýar. Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň açylmagy bolsa munuň aýdyň güwäsidir.

Dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz toý bagyny kesýär we binanyň içine girýär.

Arkadag şäherinde gurulýan saglygy goraýyş edaralaryny orta hünär bilimli işgärler bilen doly üpjün etmek maksady bilen, ýöriteleşdirilen bilim edarasyny döretmek baradaky başlangyjy türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň beýan edendigini bellemek gerek.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň fewral aýynda lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi döredildi we şu ýylyň mart aýynda Mejlisiň karary bilen oňa zenan lukman Saçly Dursunowanyň ady dakyldy.

Täze bilim edarasynyň binalar toplumynyň umumy meýdany 52 müň inedördül metrden gowrakdyr. Onuň düzümine esasy bina, sport meýdançalary, dynç alyş zolaklary hem-de ähli amatlyklary bolan umumy ýaşaýyş jaýy girýär.

Okuw otaglarynda ornaşdyrylan döwrebap sanly tehnologiýalardyr bilim bermek serişdeleri saýlanyp alnan hünäriň we binýatlaýyn lukmançylyk ylymlarynyň — biologiýanyň, anatomiýanyň hem-de fiziologiýanyň esaslaryny çuňlaşdyryp öwrenmäge ýardam berer. Giň umumy sapak otaglary hem-de tejribe sapaklaryny geçmek üçin iň täze multimediýa enjamlary bilen üpjün edilen barlaghanalar sapaklary innowasion usulda gurnamaga mümkinçilik berer.

Toplumyň baş binasynda kompýuter hem-de lingafon otaglary, sport we köpçülikleýin çäreleri geçirmek üçin uly zallar ýerleşdirilipdir. Lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň elektron kitaphanasynyň gaznasynda köp sanly ýörite okuw we okuw-usulyýet kitaplary, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmy-barlag işleri we monografiýalary bar.

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, muzeýe barýar. Onda meşhur alym-lukman, birnäçe döwlet baýraklarynyň eýesi, frontçy, harby lukman Saçly Dursunowanyň ýeňil bolmadyk durmuş we zähmet ýoly, ylmy işi baradaky dokumental materiallar jemlenipdir.

Mugallym muzeýiň gymmatlyklary bilen tanyşdyryp, ömrüni mähriban halkyna hem-de Watanyna gulluk etmäge bagyş eden gahryman türkmen zenany baradaky hatyranyň hiç haçan öçmejekdigini, ony häzirki we geljekki nesilleriň ýatlajakdygyny belledi.

1941-nji ýylda Türkmen döwlet lukmançylyk institutyny ýaňy tamamlan ýaş hirurg meýletinçileriň hatarynda fronta gidýär. Uruşdan soňky ýyllarda alym-lukman bu ugurda köp sanly hünärmenleri taýýarlap, saglygy goraýyş ulgamynyň ösdürilmegine saldamly goşant goşdy. Saçly Dursunowa «lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty» we «lukmançylyk ylymlarynyň doktory» diýen alymlyk derejelerine eýe bolýar. Türkmen döwlet lukmançylyk institutynda dürli wezipelerde işlän Saçly Dursunowanyň zähmet ýoly häzirki wagtda türkmen ýaşlary üçin nusgalyk bolup durýar.

Mugallym hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa bilim almak we işlemek üçin döredilen giň mümkinçilikler hem-de şertler üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, bildirilýän alada jogap hökmünde özüniň we kärdeşleriniň tutanýerli hem-de halal zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz biologiýa otagyna baryp, bu ýerde ornaşdyrylan häzirki zaman interaktiw tagtasynyň kömegi arkaly sapaklary innowasion usul arkaly geçmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Bu otag ähli zerur enjamlar, mikroskoplar we beýleki okuw gollanmalary bilen üpjün edilipdir. Döwrebap interaktiw tagta umumy we amaly sapaklary öwretmäge mümkinçilik berýär.

Wideosapaklaryň kömegi bilen Türkmenistanyň baý tebigatyna gaýybana syýahat etmek, dermanlyk ösümlikleri, olaryň gurluşyny, ösüş aýratynlyklaryny öwrenmek bolýar.

Bellenilişi ýaly, şunda türkmen halkynyň Milli Lideri, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik eseri iň gowy gollanma bolup durýar. Bu kitapda ýerli dermanlyk ösümlikleriň, şol sanda endemikleriň bejerijilik häsiýetleri, ylmy we halk lukmançylygynda ulanylyşy giňişleýin beýan edilýär.

Mugallym bilim we saglygy goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça edýän uly tagallalary üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, berk jan saglyk, türkmen halkynyň bagtyýar geljeginiň hatyrasyna alyp barýan köpugurly işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz halkara ülňülere laýyk gelýän innowasion enjamlar bilen üpjün edilen simulýasiýa otagyna barýar.

Nazaryýet bilimleriniň tejribede berkidilmegi orta hünär bilimli lukmançylyk işgärlerini taýýarlamagyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Mugallym bu ýerde bar bolan döwrebap serişdeleriň — manekenleriň we görkezme esbaplarynyň talyplara saýlan hünärleri boýunça alan bilimlerini gowy özleşdirmäge mümkinçilik berýändigini aýtdy.

Bu ýerde şepagatçylyk işi, reanimasiýa we çaga dogrulýan otaglar ýerleşdirilipdir. Talyplar sanjymlaryň dürli görnüşlerini ýerine ýetirmegi, arterial gan basyşyny ölçemegi, ýürek we dem alyş ulgamlarynyň reanimasiýa çärelerini geçirmek arkaly ilkinji lukmançylyk kömegini bermegi öwrenýärler. Geljekki lukmanlary okatmakda ulanylýan bu usul olara işlerinde ýardam berer.

Mugallym täze bilim edarasynyň talyplarynyň we mugallymlarynyň adyndan döwlet Baştutanymyza ýaşlar baradaky edýän aladasy hem-de bu ýerde döredilen ajaýyp şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň milli saglygy goraýyş ulgamynyň ýokary derejeli hünärmenlerini taýýarlamaga mynasyp goşant goşjakdygyna ynandyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz paýtagtymyza, baýramçylyk dabaralarynyň dowam edýän ýerine ugrady.

Ak mermerli Aşgabat ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň öň hatarynda bolmak bilen, onuň ajaýyp binagärlik toplumy haýran galdyrýar. Bu toplumyň üsti her ýyl täsin binalar hem-de dürli maksatly desgalar bilen ýetirilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän täzeçil şähergurluşyk konsepsiýasy netijesinde, türkmen paýtagty geljege ynamly barýan, okgunly ösýän şäheriň köpugurly nusgasyny özünde jemleýär.

Bu gün bu ýerde ýene-de bir baýramçylyk dabarasy — Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň açylyşy boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permanyna laýyklykda döredilen bu akademiýa şu ýyl özüniň 15 ýyllygyny belleýär. Döwlet edaralarynyň hem-de ýerli ýerine ýetiriji häkimiýetiň we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň netijeli işlemegi ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmeginiň, onuň dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna işjeň goşulmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Şu maksatlar bilen, akademiýanyň öňünde ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly ösmegine mynasyp goşant goşjak hünärmenleri taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak boýunça örän jogapkärli wezipeler goýuldy.

Döwlet Baştutanymyzyň awtoulagy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň öňündäki meýdança gelýär. Hemme ýerde bolşy ýaly, bu ýerde hem hakyky baýramçylyk we ruhubelentlik ýagdaýy emele geldi.

Ak mermerli binalar toplumy täsin binagärlik keşbi we içki bezegi bilen haýran galdyrýar. Bu ýerde milli binagärligiň we bezegiň däpleri häzirki döwrüň özboluşly usullary bilen utgaşýar.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen garşylaýarlar. Bu ýerde aýdym-saz we tans toparlarynyň şowhunly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Garaşylýan pursat gelip ýetýär, hormatly Prezidentimiz ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesýär we şeýlelikde, täze binalar toplumy açylýar.

Döwlet Baştutanymyz binanyň içine girýär hem-de akademiýanyň toplumy bilen tanşyp başlaýar. Bu ýerde, döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýolbaşçy işgärleri we döwlet gullukçylaryny taýýarlamak, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli şertler döredildi.

Akademiýanyň düzüminde iki fakultet — döwlet dolandyryş hem-de hünär ýokarlandyryş fakultetleri hereket edýär. Bu ýerde 7 kafedra — döwlet we halkara hukugy, raýat hukugy, ykdysadyýet we maliýe, menejment, sanly ykdysadyýet we maglumat tehnologiýalary, jemgyýeti öwreniş ylymlary, daşary ýurt dilleri kafedralary işleýär. Birnäçe ugurlar boýunça okuwlar magistraturada amala aşyrylýar.

Akademiýanyň 600 diňleýjä niýetlenen binalar toplumynyň umumy meýdany ýedi gektara barabardyr. Baş bina ýokary amatlyklary bolan dürli okuw otaglaryny, maslahatlary geçirmek üçin zallary, onlaýn duşuşyklary we maslahatlary geçirmek üçin niýetlenen otaglary, kompýuter we lingafon, internet otaglaryny, kitaphanany, muzeýi, şeýle hem professor-mugallymlar düzümi üçin niýetlenen iş otaglaryny, beýleki degişli otaglary öz içine alýar. Olaryň ählisi döwrebap enjamlar, şol sanda interaktiw displeýler bilen üpjün edildi. Munuň özi okuwlary sanly tehnologiýalar we öňdebaryjy usullar, dünýäniň iň gowy tejribesi esasynda geçirmäge ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary okuw mekdebi bilen tanyşlyga başlap, kompýuter okuw otagyna bardy we onuň enjamlaşdyrylyşy hem-de programma üpjünçiligi bilen gyzyklandy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy akademiýanyň mugallymy we diňleýjileri mähirli garşyladylar. Nygtalyşy ýaly, şu günki taryhy waka — Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumynyň açylmagy onuň diňleýjileri we professor-mugallymlar düzümi üçin buýsançly wakadyr. Akademiýa döwrebap kompýuter enjamlary hem-de ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi, bu ýerde sanly bilim portaly hereket edýär. Munuň özi okuw işiniň guralyşyny has-da kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Akademiýanyň mugallymy we diňleýjileri döwlet gullugy ulgamyny kämilleşdirmek meselelerine uly üns berilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň hatyrasyna alyp barýan giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow okuw otaglarynyň birine baryp, bu ýerde sapaklary geçmek üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanyşdy. Bu ýerde sapak geçýän mugallym döwlet Baştutanymyzy mähirli mübärekläp, hormatly Prezidentimizi Bilimler we talyp ýaşlar güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Bu senä gabatlanyp, tutuş ýurdumyzda uly baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy.

Bellenilişi ýaly, milletiň baý taryhy mirasynda döwlet we döwlet gurluşy baradaky taglymatlar aýratyn orun eýeleýär. Bu babatda türkmen halkynyň beýik akyldarlarynyň we nusgawy şahyrlarynyň, şol sanda Döwletmämmet Azadynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň eserleri bilimleriň esasy çeşmesi bolup hyzmat edýär.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuň manyly, ylmy taýdan esaslandyrylan, halkymyzyň şöhratly taryhy we onuň belent ruhy-ahlak ýörelgeleri hem-de asyrlaryň dowamynda kemala gelen parasatly däpleri, şol sanda döwlet gurluşy we dolandyryşy bilen bagly däpleri barada gürrüň berýän ajaýyp eserleri mugallymlar üçin gymmatly usuly gollanma bolup durýar.

Akademiýanyň mugallymlarynyň we diňleýjileriniň adyndan hormatly Prezidentimiziň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyna täze binalar toplumynda netijeli işlemek, üstünlikli okamak babatda ähli şertleriň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi. Akademiýanyň täze binalar toplumynyň açylmagy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şanly wakalarynyň birine öwrüldi.

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmagyň esasy wezipeleriniň biri milli ykdysadyýetiň we durmuş ulgamynyň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmakdan, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmakdan ybaratdyr. Akademiýanyň okuw sapaklarynda innowasion tehnologiýalaryň we interaktiw usullaryň ulanylmagy sapagy çuňňur özleşdirmäge ýardam edýär.

Döwlet gullugy akademiýasynyň düzümine 50 müň kitaby saklamaga niýetlenen kitap gaznasy bolan kitaphana girýär. Bu ýerde 60 orunlyk okalga zaly, internet zallary, döwürleýin neşirler hem-de täze neşir edilen kitaplar üçin niýetlenen zallar ýerleşýär. Şeýle hem içki elektron kitaphana ulgamy göz öňünde tutulypdyr. Kitaphanada Gahryman Arkadagymyzyň eserleri we ylmy işleri aýratyn orun eýeleýär. Bularyň ählisi professor-mugallymlara, diňleýjilere ylmy işleri ýazmakda, okuw sapaklaryna taýýarlanmakda kitaphananyň hyzmatyndan giňden peýdalanmaga mümkinçilik döredýär.

Akademiýanyň muzeý otagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet dolandyryşyň kämil nusgasyny özünde jemleýän ömür ýoluna bagyşlanan maglumatlar hem-de ýokary okuw mekdebiniň esaslandyrylmagynyň taryhy bilen baglanyşykly resminamalar ýerleşdirilendir.

Akademiýanyň täze binalar toplumy bilen tanyşlygyň barşynda döwlet Baştutanymyz diňleýjiler üçin 450 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýyna hem-de 50 orunlyk ýaş mugallymlara we hünärmenlere niýetlenen gulluk maksatly ýaşaýyş jaýyna baryp gördi. Hormatly Prezidentimiz otaglaryň üpjünçiligine we ýaşaýjylar üçin döredilen amatlyklaryna aýratyn üns berdi.

Akademiýanyň diňleýjileriniň we mugallymlarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýaşamak, dynç almak, wagtyňy peýdaly geçirmek, şol sanda çagalar üçin oňaýly şertleriň üpjün edilendigi üçin hoşallyk sözleri aýdyldy.

Sport bilen meşgullanmak we dürli ýaryşlary geçirmek üçin hem oňyn şertler döredildi. Sport toplumy hem diňleýjileriň we mugallymlaryň ygtyýaryndadyr. Bu ýerde köpugurly sport zaly, dürli türgenleşik enjamlary bilen üpjün edilen fitnes zaly, bilýard we stoluň üstünde oýnalýan tennis üçin niýetlenen zallar bar. Şeýle hem kiçi futbol, woleýbol we basketbol üçin açyk sport meýdançalary göz öňünde tutuldy.

Mundan başga-da, çagalar üçin niýetlenen oýun meýdançalary, şeýle hem bassyrmaly we ýapyk görnüşli awtoduralgalar göz öňünde tutulypdyr.

Bir söz bilen aýdylanda, akademiýanyň täze binalar toplumynda diňleýjileriň netijeli okamagy, mugallymlaryň talabalaýyk işlemegi, şeýle hem olaryň göwnejaý ýaşaýyş-durmuşy, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklary üçin oňaýly şertler döredildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow okuw binasyna barýar. Binanyň eýwanynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna şahadatnamalary gowşurmak dabarasy boldy.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “DUISBURG ESSEN” uniwersitetiniň “Iň gowy binagärlik” şahadatnamasyny akademiýanyň rektoryna şu uniwersitetiň uly mugallymy Bernd Reinhold Rosin dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

Soňra GFR-iň Fraungofer Energetika ykdysadyýeti we energetika ulgamy tehnologiýasy institutynyň geňeşçisi professor Harald Apel ýygnananlaryň el çarpyşmasy astynda akademiýanyň rektoryna şu institutyň durnuklylyk we öňdebaryjy tehnologiýa baradaky şahadatnamasyny gowşurýar.

Şanly waka hem-de şu gün bellenilýän baýramçylyk mynasybetli hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyna ýürekden gutlaglar, iň gowy arzuwlar beýan edildi.

Şu günki wakanyň hormatyna döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýazgy galdyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalar toplumy bilen tanyşlygy tamamlap, akademiýanyň rektoryna täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, hemmelere abadançylyk we üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Şeýlelikde, Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanyp geçirilen dabaralar Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň şanly ýyl ýazgysyna ýene-de bir ajaýyp sahypany ýazdy. Bu günki wakalar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrýan öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň aýdyň netijesidir. Ýaş nesliň abadançylygy baradaky alada şol syýasatyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Türkmenistanyň ýaşlary döwlet Baştutanymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň hemmetaraplaýyn aladasyna okuwda, zähmetde gazanýan üstünlikleri bilen jogap berip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de okgunly ösmegine hem-de rowaçlanmagyna, onuň parahatçylygyň, döredijiligiň, ösüşiň ýoly bilen täze sepgitlere tarap ynamly öňe gitmegine mynasyp goşant goşmaga çalyşýarlar.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Wengriýa iş sapary
2023-08-20 08:25:02

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Budapeştde geçirilýän Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty, şeýle hem ýurduň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin Wengriýa iş sapary bilen ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Wengriýanyň Premýer-ministriniň çakylygy boýunça amala aşyrýan bu sapary netijeli döwletara gatnaşyklary okgunly ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolup durýar. Häzirki döwürde bu gatnaşyklara kuwwatly itergi berildi we täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy.

Mälim bolşy ýaly, iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda ýola goýuldy. Şol döwürden bäri dostluga we taraplaryň hoşmeýilli erk-isleglerine esaslanýan türkmen-wenger hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrylýar. Şunda ýokary we Hökümet derejesindäki duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Wengriýanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylda Türkmenistana amala aşyran resmi sapary we Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylda bolan resmi sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhynda möhüm wakalar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Aşgabada resmi sapar bilen gelen Premýer-ministr Wiktor Orbanyň arasynda şu ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen gepleşikleriň barşynda iki ýurduň özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge berk ygrarlydygy tassyklanyldy. Duşuşygyň gün tertibine türkmen-wenger hyzmatdaşlygynyň ençeme meseleleri girizildi. Munuň netijeleri boýunça möhüm ylalaşyklar gazanyldy we geljegi nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilen resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 8-nji iýunda Wengriýanyň Hökümetiniň ýolbaşçysy bilen geçiren duşuşygynyň barşynda hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy. Duşuşykda deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak esasynda guralýan däp bolan hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň mümkinçilikleri barada hem pikir alşyldy.

Türkmenistan oňyn Bitaraplyk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýany durmuşa geçirip, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda ýewropaly hyzmatdaşlar bilen deňhukukly, netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr. Şunuň bilen baglylykda, golaýda Aşgabatda geçirilen gepleşikler we hormatly Prezidentimiziň Budapeşte şu gezekki sapary iki ýurduň hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga, täze taryhy tapgyrda ony mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň ugurlaryny işläp taýýarlamaga çalyşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Bu baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, söwda-ykdysady ulgamda türkmen-wenger gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, dürli pudaklarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, işewür düzümleriň arasynda, maýa goýum ulgamynda, senagat kooperasiýasy ugry boýunça netijeli gatnaşyklary ýola goýmak, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki Hökümetara toparyna möhüm orun degişlidir. Onuň işi anyk netijeleri gazanmaga ýardam bermäge gönükdirilendir.

Ynsanperwer ulgam hem döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar. Şunda iki halkyň taryhy-medeni umumylygy baglanyşdyryjy şert hökmünde çykyş edýär. Bu babatda bilim, ylym we medeniýet ulgamlarynda däp bolan gatnaşyklary pugtalandyrmak, sport ugry boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Ýokarda aýdylanlar bilen birlikde, Türkmenistan we Wengriýa syýasy-diplomatik ulgamda, şol sanda köptaraplaýyn görnüşde, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkara düzümleriň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, derwaýys sebit we ählumumy meseleler boýunça garaýyşlarynyň gabat gelýändigini ýa-da ýakyndygyny görkezýärler. Bularyň ählisi iki ýurduň umumy abadançylygyň bähbidine laýyk gelýän giň gerimli hyzmatdaşlyga meýillidigine şaýatlyk edýär.

...Hormatly Prezidentimiziň uçary Budapeşte çenli uçuşy amala aşyryp, Ferens List adyndaky Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.

Soňra döwlet Baştutanymyz Wengriýanyň Premýer-ministriniň kabulhanasyna ugrady. Bu ýerde, merkezi girelgäniň öňünde belent mertebeli myhmany wenger Hökümetiniň ýolbaşçysy Wiktor Orban mähirli garşylady.

Türkmenistanyň we Wengriýanyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde däp bolan bilelikde surata düşmek dabarasyndan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Premýer-ministr Wiktor Orbanyň duşuşygy boldy. Bu duşuşyk giňişleýin düzümde, iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirildi.

Wengriýanyň Hökümetiniň ýolbaşçysy belent mertebeli myhmany ýene-de bir gezek mähirli mübärekläp, döwlet Baştutanymyza Budapeşte gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin hoşallyk bildirdi. Premýer-ministr Wiktor Orban golaýda Aşgabada bolan saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. Şol saparyň barşynda möhüm ylalaşyklar gazanyldy. Häzirki wagtda olary durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Wenger Hökümetiniň ýolbaşçysy mümkinçilikden peýdalanyp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Premýer-ministr Wiktor Orban Wengriýanyň Türkmenistany hoşniýetli dost we ygtybarly hyzmatdaş hasaplaýandygyny nygtap, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Budapeşte şu ilkinji saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Milli baýram — Keramatly Stefanyň güni hem-de Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Wengriýa gelmek baradaky çakylygy hem-de mähirli kabul edendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Premýer-ministr Wiktor Orbany we onuň üsti bilen dostlukly ýurduň ähli halkyny bu şanly wakalar bilen gutlady.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iň gowy arzuwlaryny aýdyp, wenger Hökümetiniň ýolbaşçysyna türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny we gutlaglaryny ýetirdi, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň gutlag hatyny gowşurdy.

Döwlet Baştutanymyz türkmen-wenger gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, Premýer-ministr Wiktor Orbanyň şu ýylyň iýun aýynda Aşgabada bolan resmi saparynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga uly itergi berendigini nygtady. Ykdysadyýetiň geljegi uly pudaklarynyň ençemesi boýunça we medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň uly toplumyna gol çekilmegi türkmen paýtagtynda geçirilen gepleşikleriň netijeli häsiýete eýe bolandygyna şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda Türkmenistan we Wengriýa gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça netijeli işleri amala aşyrýarlar. Munuň özi bolsa umumy bähbitlere doly laýyk gelýär.

Duşuşygyň dowamynda energetika ulgamy tagallalary birleşdirmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Bu babatda uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolan Türkmenistan energiýa serişdelerini ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak strategiýasyny durmuşa geçirip, öndürijileriň, sarp edijileriň we üstaşyr geçirijileriň deň derejede bähbitlerini nazara almak esasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa ugrunyň Türkmenistan üçin ileri tutulýan ugurlaryň biri bolandygy we şeýle bolmagynda galýandygy bellenildi. Ýurdumyz daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda netijeli hyzmatdaşlyga hemişe taýýardyr.

Bellenilişi ýaly, Wengriýa Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy strategiýasyny we onuň BMG-niň Baş Assambleýasynyň we beýleki halkara düzümleriň münberinden öňe sürýän ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek baradaky oňyn başlangyçlaryny doly goldaýar. Şeýle hem wenger tarapy ýurdumyzyň durmuşa geçirýän, diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady.

Ulag, senagat, derman senagaty, oba hojalygy we beýleki birnäçe pudaklar hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Şunuň bilen birlikde, türkmen-wenger ynsanperwer gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, sport ulgamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy höweslendirmek däp bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň many-mazmunyny baýlaşdyrmaga ýardam eder.

Şeýle hem Türkmenistanyň we Wengriýanyň abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň çäklerinde netijeli gatnaşyklara ygrarlydygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Premýer-ministr Wiktor Orban netijeli döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirip, iki ýurduň halklaryna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

Günüň ikinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz Milli atletika merkezine ugrady. Dunaýyň gündogar kenarynda gurlan bu täze sport toplumynda şu günler Ýeňil atletika boýunça XIX dünýä çempionaty geçirilýär. Sportuň bu görnüşi tutuş dünýäde uly meşhurlyga eýedir.

19-njy awgustda badalga alan ýaryşlara 200-den gowrak ýurtdan türgenleriň 2 müňden gowragy gatnaşýar. Wengriýanyň paýtagty Budapeşt Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyny ilkinji gezek kabul edýär. Munuň özi Ýeňil atletika federasiýalarynyň halkara assosiasiýasynyň (World Athletics) howandarlygynda guralýan ýaryşlaryň 19-njysydyr.

Ýeňil atletikanyň taryhynyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýandygy bellärliklidir. Onuň Gadymy Gresiýanyň Olimpiýa ýaryşlarynda (b.e. öňki 776-njy ýyl) ylgamak boýunça geçirilen bäsleşiklerden başlanandygy barada aýdylýar. Häzirki döwürde ýeňil atletika sportuň esasy we köpçülikleýin görnüşleriniň biri bolmak bilen, ençeme görnüşleri, şol sanda ylgamak, sport ýörişi, bökmek we beýleki köp görnüşlerini birleşdirýär.

Ýeňil atletikanyň okgunly ösüşi Olimpiýa oýunlarynyň dikeldilmegi (1896-njy ýyl) bilen baglanyşyklydyr. Şol oýunlarda ýeňil atletika möhüm orun berildi. Häzirki döwürde olimpiadalar sportuň bu görnüşini tutuş dünýäde ösdürmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatlary barada aýdylanda bolsa, olar 1983-nji ýyldan bäri geçirilýär. 1991-nji ýyldan bäri bu ýaryşlar iki ýylda bir gezek guralýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň sportuň iň meşhur görnüşleriniň biri boýunça dünýä birinjiliginiň ýaryşlaryna tomaşa etmegi ýurdumyzda sport hereketini höweslendirmäge we ösdürmäge, bu ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly üns berilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň giň gerimli işleriniň netijesinde, häzirki döwürde ýurdumyzyň sporty hil taýdan täze derejä çykaryldy. Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty giňden wagyz etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek boýunça yzygiderli ädimler ädilýär. Bu ugurdaky işler uzak möhletli, umumymilli maksatnamanyň häsiýetine eýe boldy.

Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde dünýä standartlaryna laýyk gelýän sport toplumlary, döwrüň talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan sport mekdepleri guruldy. Ýöriteleşdirilen desgalaryň ençemesi Aşgabatda ýerleşýän Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýär. Olarda sportuň dürli görnüşleri, şol sanda ýeňil atletika bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. 2017-nji ýylda bu köpugurly sport toplumynyň meýdançalarynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylda bolsa Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi.

Bedenterbiýe we sport, hususan-da, onuň suwdaky görnüşleri bilen meşgullanmak üçin Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ajaýyp şertler döredildi. 2014-nji ýylda bu ýerde Windsörfing boýunça dünýä Kubogynyň tapgyry geçirildi. Şol ýaryşlar bilen Türkmenistan ilkinji gezek ýelkenli sport boýunça halkara bäsleşikleriň senenamasyna girdi. Şeýlelikde, ýurdumyz sebit we dünýä möçberindäki iri ýaryşlary guramak hem-de geçirmek üçin uly tejribä, mümkinçiliklere, zerur bolan düzümlere eýedir.

Diýarymyzda türgenleriň netijeli türgenleşmegi hem-de ýaryşmagy, şeýle hem ýokary hünärli tälimçileri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýeläp ýetişdirmek, olimpiýaçy türgenleri kemala getirmek üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy. Halkara ýaryşlara işjeň gatnaşýan türkmen türgenleriniň ajaýyp üstünlikleridir ýeňişleri Gahryman Arkadagymyzyň bu ugurda başyny başlan we häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli strategiýanyň aýdyň netijeleridir. Bularyň ählisi Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýynyň has-da belende galmagyna, sport döwleti hökmünde ýurdumyzyň abraýynyň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Häzirki wagtda türkmenistanlylaryň köpüsi bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga barha köp çekilýär. Bu babatda döwlet Baştutanymyz ildeşlerimize, aýratyn hem ýaşlara görelde bolýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti bolmak bilen, ýurdumyzda guralýan köpçülikleýin sport çärelerine yzygiderli gatnaşýar.

Sport — güýç-kuwwatyň, gözelligiň, sagdynlygyň we sazlaşygyň, şol bir wagtyň özünde parahatçylygyň, halklaryň arasyndaky dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň aýdyň beýanydyr. Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara amala aşyrýan saparlarynyň barşynda sport ugry boýunça hyzmatdaşlyk etmek meselesi hem gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşylýar. Öz tarapyndan, Bitarap Watanymyz halkara sport we olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine saldamly goşant goşýar. Munuň özi adamlary ynsanperwerlik gymmatlyklarynyň töwereginde birleşdirýän möhüm şert bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyzyň Ýeňil atletika boýunça XIX dünýä çempionatynyň dabaralaryna gatnaşmaga çagyrylmagy Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň, onuň parahatçylygy pugtalandyrmaga hem-de dünýäniň ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge uly goşandynyň ykrarnamasynyň aýdyň subutnamasydyr.

Budapeştiň Milli atletika merkezine gelende, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýene-de Premýer-ministr Wiktor Orban mähirli garşylady.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz beýleki belent mertebeli myhmanlar bilen bilelikde iň gyzykly ýaryşlaryň biriniň — erkekleriň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň tomaşaçysy boldy. Gysga aralyga ylgamak boýunça türgenleriň arasyndaky ýaryşlar sport muşdaklarynda hemişe uly gyzyklanma döredýär. Dünýä çempionatlarynda we Olimpiýa oýunlarynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça ýaryşyň jemleýji tapgyrynyň ýeňijisi bolmak ugrunda dünýäniň iň güýçli türgenleri bäsleşýärler.

Bu ýerde wenger tarapynyň adyndan belent mertebeli myhmanlar üçin her ýyl 20-nji awgustda bellenilýän Wengriýanyň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli kabul edişlik guraldy.

Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Budapeştiň Ferens List adyndaky halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

Ginisleyin
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
2023-08-17 04:58:38

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Aşgabadyň günorta künjeginde ýerleşýän Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işler hem-de paýtagtymyzy ösdürmegiň möhüm ugurlaryna degişli şekil taslamalary bilen tanyşdy. Şunda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň 2024-nji ýylda belleniljek doglan gününiň 300 ýyllyk dabarasyna taýýarlyk çärelerine möhüm ähmiýet berildi.

“Aziýanyň merjeni” diýen ada mynasyp bolan Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň hatarynda eýeleýän ornuny barha pugtalandyrýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň täsin binagärlik çözgütlerine eýe bolan desgalary bilen Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna birnäçe gezek girizilmegi paýtagtymyzyň binalarynyň özboluşly keşbiniň we ýokary hiliniň ykrarnamasydyr.

Ak mermerli Aşgabadyň günorta künjeginde, Köpetdagyň etegindäki belent baýryň üstünde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň heýkeli uzaklardan seleňläp görünýär. Häzirki wagtda bu ýerde ýadygärlik toplumyna ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ir bilen Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň ýanyna geldi. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlary we Aşgabat şäheriniň häkimi garşyladylar.

Hormatly Arkadagymyz toplumyň ähli çäginiň we ýanaşyk ýerleriniň ýokary derejede abadanlaşdyrylmagyna, ekologiýa hem-de arassaçylyk ýagdaýyna zerur üns berilmelidigini belledi. Beýik şahyryň adyny göterýän medeni-seýilgäh toplumy şäheriň günorta künjegindäki beýleki desgalar bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidir. Şunda bezeg işlerine hem-de olaryň özboluşly milli binagärlik çözgüdi bilen utgaşdyrylmagynyň möhümdigine üns çekildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri biziň halkymyzyň umumadamzat medeni hazynasyna ägirt uly goşant goşan akyldar şahyra belent sarpa goýýandygyny belledi. Magtymguly Pyragynyň ajaýyp şygyrlarynyň dünýä halklarynyň dürli dillerine terjime edilmegi beýik akyldaryň kämil döredijiliginiň halkara derejede ykrar edilýändiginiň beýanydyr. Şunuň bilen baglylykda, şahyryň döredijiliginiň çuňňur öwrenilmeginiň, aýratyn-da, bu işe ýaşlaryň işjeň çekilmeginiň wajypdygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu ugurda öňde durýan wezipeleriň çözgüdine örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini aýtdy we degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Dünýä edebiýatynyň naýbaşy eserleriniň hatarynda pugta orun alan Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň dünýä alymlarynyň, edebiýatçylarynyň üns merkezinde saklanýandygyny aýdyp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow beýik akyldaryň öçmez-ýitmez eserleriniň giňden wagyz edilmeginiň, türkmen ýazyjylarynyň häzirki zaman eserlerinde Magtymguly Pyragynyň wasp edilmeginiň möhümdigini nygtady.

Soňra Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň çäginde taýýarlanan taslamalar we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy.

Wise-premýer B.Annamämmedow toplumyň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy, onuň yşyklandyryş ulgamy, desgalarynyň diwarlarynda ýerleşdiriljek ýazgylar, şeýle hem toplumyň agşamky görnüşleri bilen baglanyşykly şekil taslamalary hem-de olaryň bezeg aýratynlyklaryna degişli çyzgylar barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde tebigy we şäher gurşawynyň sazlaşykly utgaşmagynyň, ýaşyl zolaklaryň döredilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, bu işleriň paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy bolup durýandygyny belledi hem-de bu täsin künjegi abadanlaşdyrmak, bagy-bossanlyga öwürmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Medeni-seýilgäh toplumynda täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň möhümdigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri birnäçe bellikleri etdi we bu künjegiň, aýratyn-da, Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň agşamlaryna ýokary derejede ýagtylandyrylmalydygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge jogapkärli we toplumlaýyn çemeleşilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady.

Soňra bu ýerde wise-premýer M.Mämmedowa Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy mynasybetli işlenip taýýarlanylýan medeni maksatnama hem-de onuň çäklerinde guralmagy meýilleşdirilýän köpçülikleýin çärelere, teatrlaşdyrylan çykyşlara görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz bu iri medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagynyň 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldar şahyrynyň 300 ýyllygynyň giňden baýram ediljek senesiniň hormatyna geçiriljek giň gerimli dabaralaryň özboluşly başlangyjyna öwrüljekdigini belläp, toplumyň açylyş dabarasy mynasybetli guraljak çäreleriň ýatda galyjy pursatlara beslenmelidigine ünsi çekdi hem-de sözüni dowam edip, taryhy ähmiýeti boljak sene mynasybetli guraljak aýdym-sazly çykyşlar häzirki döwrüň ruhuna kybap gelmelidir we olarda mähriban Watanymyzyň ösüşi, şahyra ählihalk söýgüsi öz beýanyny tapmalydyr diýip belledi.

Gahryman Arkadagymyz diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýäniň dürli künjeklerinde akyldar şahyrymyzyň döredijiligine, şeýle hem ýetip gelýän şanly senä bagyşlanyp, medeni çäreleriň ýaýbaňlandyrylýandygyny belläp, bu işleriň mähriban Watanymyzyň dünýä döwletleri bilen ýola goýýan medeni gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň beýanydygyny aýtdy.

Şahyryň goşgy setirlerinde watançylyk, ynsanperwerlik, il-halkyna wepalylyk, halallyk, belent adamkärçilik ýaly pelsepewi garaýyşlaryň beýan edilmegi Magtymgulynyň döredijilik äleminiň çygrynyň giňdigini açyp görkezýär. Bu dürdäne setirler häzirki wagtda halkymyzyň däp-dessurlarynda öz beýanyny tapmak bilen, ýol-ýörelgämize öwrülen mizemez gymmatlyklardyr. Beýik şahsyýetiň umman ýaly giň şygryýet dünýäsi ýazyjy-şahyrlarymyzyň, bagşy-sazandalarymyzyň ylham çeşmesine öwrüldi diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berip, paýtagtymyzyň Halkara howa menziline barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça taslamalar we ýoluň ugrunyň çyzgylary bilen tanyşdyrdy.

Gahryman Arkadagymyz görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Ähli gurluşyk işlerinde bolşy ýaly, paýtagtymyzyň ýol gurluşygynda ulanylýan serişdeleriň hil taýdan ýokary derejede bolmagy, olaryň dünýä ülňülerine we häzirki zamanyň talaplaryna doly laýyk gelmegi möhüm wezipe bolup durýar.

2024-nji ýylda beýik akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly senesi uly dabaralar bilen belleniler. Bu toýa halkymyz uly üstünlikler, belent sepgitler bilen barýar.

Şanly sene mynasybetli sowgatlyk hökmünde akyldar şahyrymyzyň ýörite heýkeljikleriniň taýýarlanylmagynyň göz öňünde tutulmagy babatda Gahryman Arkadagymyz degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Magtymguly Pyragynyň belent heýkeline, seýilgäh toplumyna gezelenç etmek bilen bir hatarda, ulagly syýahat etmek üçin hem ýörite elektromobilleriň hyzmaty ýola goýulsa, maksadalaýyk bolar diýip, Milli Liderimiz belledi.

Hormatly Arkadagymyz sanlyja günden täze okuw ýylynyň başlanjakdygyny, Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde birnäçe bilim ojaklarynyň açylyş dabaralarynyň guraljakdygyny belläp, meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde, türkmen halkynyň Milli Lideri 1-nji sentýabrda ýurdumyzyň teatrlarynda Magtymguly Pyragy bilen baglanyşykly sahna oýunlarynyň goýulmagynyň, olara okuwçy we talyp ýaşlaryň gatnaşdyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi hem-de bu barada wise-premýer N.Amannepesowa birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem çeper döredijilige aýratyn gadyr goýýan alym Arkadagymyz dynç alyş günlerinde Magtymguly Pyragynyň öňde boljak şanly senesi barada oýlanyp, täze goşgusyny döredendigini aýtdy we ony ajaýyp seýilgäh toplumynyň saýaly oturgyjynda oturan ýerinde okap berdi.

Täze goşgynyň ilkinji diňleýjileri bolmak bagty miýesser eden wise-premýerler we häkim Gahryman Arkadagymyza döredijilik üstünliklerini arzuw etdiler.

Soňra Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak we bagy-bossanlyga öwürmek baradaky meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalydygyny ýene bir gezek belledi. Bu toplum ýurdumyzyň ilatynyň, aýratyn-da, ýaşlaryň söýgüli künjegine öwrülmelidir, çeper döredijilik bilen gyzyklanýan ýaşlary täze döredijilik ylhamyna ruhlandyrmalydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hemmelere alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Ginisleyin
Sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek — döwlet syýasatynyň möhüm ugry
2023-08-11 05:01:02

Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Hazaryň kenarynda welosipedli gezelenç etdi hem-de “Awaza” sport toplumynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, jemgyýetimizde bedenterbiýe hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanmagy wagyz etmek boýunça öňe süren başlangyçlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Säher bilen Günüň dogýan çaglarynda Hazaryň kenarynyň howasy, aýratyn-da, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň gurşawy ynsan üçin ýakymlylygy bilen tapawutlanýar. Munuň özi ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, deňziň kenarynda ýokary ekologik derejäni saklamak boýunça giň gerimli işleriň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Ilatyň saglygyny berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini jemgyýetimizde berkarar etmek amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu syýasat bolsa durmuş ugurlydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli welosipedli gezelenç etmegi ýaşlar üçin nusgalyk bolmak bilen, tutuş dünýäde meşhurlykdan peýdalanýan hem-de ekologik taýdan arassa bolan welosiped sportuny ýurdumyzda ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmek boýunça ajaýyp we asylly däbiň başyny başlady. Bu başlangyç watandaşlarymyzyň giň goldawyna eýe bolup, olar ýurdumyzda yzygiderli guralýan giň gerimli sport çärelerine uly höwes bilen gatnaşýarlar. Şol çäreler adamlaryň saglygyny berkitmäge, raýatlarda daşky gurşawa aýawly garamak duýgusyny kemala getirmäge ýardam edýär.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen döredilen Bütindünýä welosiped güni her ýylyň 3-nji iýunynda giňden bellenilýär. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň asylly ýörelgeleriniň halkara derejede ykrar edilýändiginiň, ýurdumyzyň sport we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, milli we ählumumy derejede durnukly ösüşiň esaslary hökmünde jemgyýetde ekologik dünýägaraýşy berkarar etmek ulgamynda ýurdumyzyň tagallalaryna berilýän ýokary bahanyň nobatdaky subutnamasydyr. Sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk, ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlylyk ýaly umumadamzat gymmatlyklaryny alamatlandyrýan bu senäniň döredilmegi parahatçylygyň ilçisi hökmünde sporty wagyz etmek, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar.

2022-nji ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň teklibi boýunça “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi nobatdaky möhüm ädim boldy. Dünýäniň 62 döwleti bu Kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi. Bularyň ählisi parahatçylyk söýüjilik, döredijilik, ynsanperwerlik we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan oňyn syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Bitarap Türkmenistanyň halkara giňişlikde abraýynyň barha artýandygyny görkezýär.

2018-nji hem-de 2019-njy ýyllarda Aşgabatda welosiped bilen bagly Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen iki çäräniň geçirilendigini bellemek gerek. Şol çäreler, degişlilikde, “Iň köpçülikleýin tälim beriş sapagy” hem-de welosipedçileriň 2019-syny birleşdiren “Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş” diýen derejelere mynasyp boldy.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda welosiped sportunyň muşdaklarynyň sanynyň artýandygyny, onuň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigini bellemeli. Munuň özi köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek ugrunda döwlet tarapyndan edilýän tagallalaryň rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Welosiped ulagyň ýönekeý we elýeterli görnüşi bolmak bilen, gezelenç etmek üçin amatly ulag serişdesi hasaplanýar. Welosiped sürmek boş wagtyňy ýylyň islendik paslynda açyk howada gyzykly, peýdaly geçirmäge mümkinçilik berýär. Ylmyň subut edişi ýaly, welosipedli gezelenç edilende adamyň bedeniniň çydamlylygy, işe ukyplylygy ýokarlanýar, bogunlar we myşsalar, nerw ulgamy berkeýär.

Welosiped sporty bilen meşgullanmak arterial gan basyşyny durnuklaşdyrmaga, ýürek-damar we beýleki keselleriň döremek howpuny azaltmaga ýardam edýär, energiýa çalşygyny kadalaşdyrýar, kesele garşy durnuklylygy ýokarlandyrýar, ynsanyň uzak wagtlap sagdyn bolmagyny üpjün edýär. Mundan başga-da, welosipedli gezelenç etmek, ýadawlygy aýyrmaga, artyk kaloriýalardan dynmaga mümkinçilik berýär. Umuman, bularyň ählisi adamyň özüni duýşuna, onuň fiziki hem-de psihologik ýagdaýyna oňyn täsir etmek bilen, bedeniň ähli babatda sagdyn bolmagyna ýardam berýär. Şeýle hem welosiped ulagyň ekologik taýdan iň arassa görnüşidir. Munuň özi bolsa ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirmek babatda aýratyn ähmiýete eýedir. Daşky gurşawa aýawly garamak şol syýasatyň möhüm ugrudyr.

Hormatly Prezidentimiz welosipedli ýörişiň dowamynda keşbi düýpli özgeren we bagy-bossanlyga bürenen “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň çäklerini synlady. Bu ýerde her ýylda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegi esasynda deňziň kenarynda tokaý zolaklarynyň çägi giňedi we seýilgähleriň sany artdy. Adamlaryň gezelenç etmegi, oňaýly dynç almagy üçin ähli mümkinçilikleri özünde jemleýän dynç alyş zolagynyň şertleri häzirki zamanyň ösen talaplaryna, halkara görkezijilere doly laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda ekologik abadançylygy üpjün etmek, Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmek, Diýarymyzyň gözel tebigatyny, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak, biodürlüligini baýlaşdyrmak hem-de ylmy taýdan düýpli öwrenmek boýunça möhüm işler durmuşa geçirilýär. Awazanyň çäginde döredilen seýilgäh zolaklary, suw çüwdürimleri bu künjegiň ýol-ulag düzümine degişli desgalar we Hazaryň kenarynyň esasy bezegine öwrülen belent başly binalar bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Bu bolsa adamlaryň şatlygyna şatlyk goşup, olary täze belentliklere ruhlandyrýar.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, bu ýerde hem bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki hereket etmek, gezelençleri amala aşyrmak, boş wagtyňy peýdaly we işjeň geçirmek üçin ajaýyp serişde bolan welosiped ulagyň ekologik taýdan iň arassa görnüşi bolmak bilen bir hatarda, sport ulagy hökmünde-de uly meşhurlyga eýedir. Welosipedli gezelençler saglyk üçin örän peýdaly bolmak bilen, daşky gurşawyň gözelligine syn etmäge mümkinçilik berýär. Wagtyňy açyk howada geçirmek, aýratyn-da, säher çagyndaky gezelençler ruhuňy belende göterýär, güýç-kuwwatyňy artdyrýar.

Awazada dynç alýanlaryň sanynyň ýylsaýyn artýandygyny, olaryň saglygyny berkitmekleri üçin ýokary derejede hyzmat edilýändigini bellemek gerek. Bu ýerde göwnejaý dynç almak üçin döredilen şertler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatynyň rowaçlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şol syýasatyň esasy maksady Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmekden ybaratdyr. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda-da giň ykrarnama eýe bolan ajaýyp däpler “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgeden ugur alýan Arkadagly Serdarymyzyň syýasaty esasynda üstünlikli dowam etdirilýär.

Hazaryň kenaryndaky bu täsin tebigy dynç alyş zolagynda ajaýyp şypahanalar, bejeriş-sagaldyş bölümlerini öz içine alýan myhmanhanalar, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri, maşgala bolup dynç almak üçin niýetlenen kottejler, sport toplumlary guruldy we olaryň gurluşygy dowam etdirilýär. Amatly howa şertleri hem-de Hazar deňziniň kenar ýakasynyň baý şypahana kuwwaty, iň döwrebap tehnologiýalardan, innowasiýalardan, öňdebaryjy binagärlik hem-de inženerçilik-tehniki pikirden ugur alynmagy, öňde goýlan maksatlara ýetmek babatda oýlanyşykly çemeleşmeler eziz Diýarymyzy halkara syýahatçylygyň, şypahana-dynç alşyň we sportuň ykrar edilen merkezine öwürýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz “Awaza” sport toplumyna geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türgenleşik enjamlarynyň birnäçesinde dürli maşklary ýerine ýetirdi.

Bellenilişi ýaly, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmak saglygyňy berkidýär, adamyň ortaça ömrüniň dowamlylygyny artdyrmaga ýardam berýär, işjeňligini üpjün edýär. Şoňa görä-de, sagdyn durmuş ýörelgeleri berkarar bolýan ýurdumyzda sport muşdaklarynyň sany yzygiderli artýar.

Ýöriteleşdirilen sport enjamlarynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek bedeniň ähli agzalarynyň işjeňligini artdyrýar, gujur-gaýratyňy, ruhubelentligiň ýokarlandyrýar, gan basyşynyň durnuklaşmagyna ýardam edýär. Sport toplumynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň döredilendigini bellemeli. Ol döwrebap sport enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde ornaşdyrylan köpugurly trenažýorlar dürli ýaşdaky tejribeli türgenler, şeýle hem höwesjeňler üçin netijeli türgenleşikleri geçirmäge mümkinçilik berýär.

Sport enjamlarynyň her biriniň özboluşly aýratynlygy bolup, olar bedeniň taplanmagynda, adam saglygynyň berkidilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Sport enjamlarynda ýerine ýetirilýän maşklaryň kada boýunça dürs ýerine ýetirilmegi aýratyn wajypdyr. Munuň özi saglygyňy berkitmekde ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyz türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge örän jogapkärli çemeleşmek bilen, sportuň dürli görnüşlerini höweslendirmek we wagyz etmek meselelerini hem hemişe üns merkezinde saklaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sporty wagyz etmek, halkara derejeli iri sport döwleti hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar.

Ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine hem-de oňa ilatyň, aýratyn-da, ýaşlaryň işjeň çekilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýär. Munuň özi öňde goýlan belent maksatlara ýetmegiň esasy şerti bolup durýar. Sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak saglygy hemmetaraplaýyn berkidýär. Häzirki wagtda bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş kadasyna öwrülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler özüniň oňyn netijesini berýär.

Bu gün Diýarymyzda sportuň ösüşi täze derejä çykdy. Türkmen türgenleri iri halkara ýaryşlara işjeň gatnaşyp, ýokary netijeleri gazanýarlar. Munuň özi Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki ornuny has-da pugtalandyrmaga ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow “Awaza” sport toplumynda dürli maşklary ýerine ýetirip, bu ýerden ugrady.

Ginisleyin
Türkmenistanyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn sammiti
2023-08-04 04:56:52

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagynda üçtaraplaýyn sammit geçirildi.

Kaşaň “Arkadag” myhmanhanasy ýokary derejeli duşuşygyň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde belent mertebeli myhmanlary kabul etmek hem-de iri halkara çäreleri guramak üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy.

Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda türkmen-täjik we türkmen-özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny bellemek gerek. Ýurtlarymyzyň arasyndaky ilkibaşdan deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak esasynda guralýan hyzmatdaşlyk depginli häsiýete eýedir. Türkmenistan, Täjigistan, Özbegistan abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde, beýleki köptaraplaýyn meýdançalarda ysnyşykly gatnaşyk edip, sebit we ählumumy derejede oňyn tagallalaryň ilerledilmegine saldamly goşantlaryny goşýarlar. Üçtaraplaýyn duşuşyklar hem netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabat sammiti taryhy waka bolmak bilen, strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ösdürilýän, däp bolan döwletara gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze möhüm tapgyry alamatlandyrýar.

Türkmenistan, Täjigistan we Özbegistan netijeli hyzmatdaşlyk, onuň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, bilelikdäki geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek üçin uly kuwwata eýedir. Şu nukdaýnazardan, bu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk häzirki döwrüň ýagdaýyndan we geljek üçin meýilnamalardan ugur alyp, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistan bu meselelerde işjeň orny eýeläp, netijeli döwletara we sebit gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça möhüm başlangyçlary öňe sürýär.

Aşgabadyň Halkara howa menziline gelende, belent mertebeli myhmanlary türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli mübärekledi. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz dostlukly döwletleriň Baştutanlary bilen duşuşyklary geçirdi.

Belent mertebeli myhmanlar howa menzilinden paýtagtymyzyň “Arkadag” myhmanhanasyna tarap ugradylar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerini mähirli mübärekledi. Sammitiň öňüsyrasynda döwlet Baştutanymyz doganlyk ýurtlaryň Liderleri bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi.

Türkmenistanyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde resmi surata düşmek dabarasyndan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde ýokary derejedäki duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplaryň netijeli hyzmatdaşlyga hem-de umumy abadançylygyň bähbidine tagallalary birleşdirmäge berk ygrarlydyklary tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belent mertebeli myhmanlary ýene-de bir gezek tüýs ýürekden mübärekläp we sammite gatnaşmak üçin ýurdumyza gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn görnüşdäki ilkinji duşuşygynyň biziň hyzmatdaşlygymyzyň mazmunyna laýyk gelýän we onuň yzygiderli häsiýetini alamatlandyrýan möhüm ähmiýetli, kanunalaýyk wakadygyny belledi.

Häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasyndaky özara düşünişmek, ynanyşmak, açyklyk ýokary derejä çykaryldy. Munuň özi bize öňümizde uzak möhletli döwür üçin batyrgaý we bilelikdäki anyk wezipeleri goýmaga, iri taslamalaryň başyny başlamaga, üçtaraplaýyn gatnaşyklaryň strategik ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz munuň diňe bir üç ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösmegine kuwwatly itergi bermek bilen çäklenmän, eýsem, sebit işlerine-de oňyn täsir etjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň aýratyn nygtaýşy ýaly, ysnyşykly bilelikdäki işler ileri tutulýan ugurlaryň ylalaşylmagy, ösüşiň meýilnamalarynyň utgaşdyrylmagy halklarymyzyň jana-jan bähbitlerine, milli ykdysadyýetleriň mümkinçiliklerine we isleglerine laýyk gelýär. Taraplaryň öz gatnaşyklaryny häzirki döwrüň ýörelgeleri esasynda gurap, umumy ösüş binýadyna daýanýandygy, olaryň köpasyrlyk oňyn tejribäni ulanyp, häzirki geosyýasy we ykdysady şertlerde taryhy dowamatlylygy üpjün edýändigi wajypdyr.

Aziýanyň we Ýewropanyň arasyndaky ulag geçelgesini ösdürmekde Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň eýeleýän möhüm orny, biziň çäklerimizde netijeli logistika düzüminiň döredilmegi bu babatda ähmiýetlidir. Halkara energetika hyzmatdaşlygynda, yklymda energiýa serişdelerini ibermegiň täze ugurlaryny döretmekde biziň döwletlerimiziň orny ýokarlanýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Möhüm suw hojalygy, ekologiýa meseleleriniň üstünlikli çözülmegi köp babatda biziň başlangyçlarymyza hem-de ylalaşykly hereketlerimize baglydyr. Şu we beýleki wajyp meseleler häzirki üçtaraplaýyn gün tertibinde durmak bilen, umumy sebit ösüşiniň wezipeleri we geljegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Şoňa görä-de, şu günki sammit Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň çäklerinde bäştaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm bölegi, bu formatyň üstüniň ýetirilmegi we baýlaşdyrylmagy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz häzirki çylşyrymly halkara şertleriň ýokary derejede jebisligi, ylalaşyklylygy we özara goldawy talap edýändigini belläp, biziň ýurtlarymyzyň halklarynyň ençeme asyrlyk tejribä esaslanýan umumy döredijilikli ýörelgelerden, däp-dessurlardan, gymmatlyklardan ugur alýandyklaryna ünsi çekdi. Parahatçylyk, durnuklylyk, hoşniýetli goňşuçylyk uly baýlykdyr. Biz bu baýlygy aýawly saklamalydyrys, artdyrmalydyrys we geljek nesillere geçirmelidiris.

Döwlet Baştutanymyz sammitiň gün tertibine ünsi çekip, birnäçe möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmalydygyny belledi. Şol meseleleriň çözülmegi uzak möhletli geljek üçin üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlikli bolmagyny üpjün etmäge, artykmaçlyklary hem-de mümkinçilikleri doly derejede herekete getirmäge ýardam berer.

Hormatly Prezidentimiz durnukly suw üpjünçiligini sebitiň ýurtlary üçin derwaýys meseleleriň hatarynda görkezip, suw serişdelerini rejeli dolandyrmagyň gurallaryny kemala getirmek, bu ugurda netijeli çäreleri görmek meselesiniň wajypdygyny nygtady. Gürrüň, hususan-da, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, degişli suw hojalyk desgalaryny döwrebaplaşdyrmak, beýleki degişli çäreler hem-de biziň ýurtlarymyzyň suwa bolan isleglerini doly derejede we özara bähbitleri nazara almak arkaly üpjün etmäge mümkinçilik berjek tehnologik çözgütler barada barýar. Suw turbageçiriji infrastrukturasyny döretmegiň mümkinçiliklerine garamak şeýle çözgütleriň biri bolup bilerdi.

Energetika ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hyzmatdaşlygyň netijeli nusgasyny döretmegiň maksadalaýykdygy barada aýtdy. Ol üç ýurduň artýan energiýa isleglerini hem-de milli energiýa ulgamlarynyň berkliginiň zerur bolan ätiýaçlygyny üpjün eder. Bu strategik maksatlara ýetmek üçin ulgamlaýyn, anyk çemeleşme zerur bolup durýar. Bu ulgamda eýýäm belli bir tejribe toplandy hem-de özara gatnaşyklaryň, hususan-da, elektrik energetikasy ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň oňat mysallary bar. Umuman, Türkmenistan şeýle hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge, onuň durnukly häsiýetli bolmagyny üpjün etmäge taýýardyr. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gaz pudagynda uzak möhletli üçtaraplaýyn gatnaşyklary ýola goýmaga degişli teklibi beýan etdi.

Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň hyzmatdaşlygynda ulag ulgamyna hem möhüm orun degişlidir. Munuň özi kanunalaýyk ýagdaýdyr. Biziň ýurtlarymyz Aziýa we Ýewropanyň arasyndaky üstaşyr ulag gatnawlarynda geografik taýdan möhüm orny eýeleýär. Munuň özi üç döwletiň çäginde Ýewraziýa yklymynyň iki bölegini birleşdirýän doly derejeli logistika merkezini döretmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bitewi ulag strategiýasyny döretmek üçin tagallalary birleşdirmegiň wajypdygyny aýtdy. Şeýle hem bu ugurda gatnaşyklaryň köp babatda halkara hyzmatdaşlar bilen ylalaşygyň gazanylmagyny üpjün etmäge ukyplydygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz dünýä giňişliginde ylalaşykly ulag diplomatiýasyny bilelikde has maksada okgunly amala aşyrmagyň zerurdygyny nygtady. Bu diplomatiýa ýöriteleşdirilen düzümler — BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy, BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy, Halkara awtomobil ulaglary birleşigi, Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasy bilen işleri işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýar. Mundan başga-da, söwdany giňeltmek we özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, senagat kooperasiýasy, kiçi we orta telekeçilik ulgamynda hyzmatdaşlyk, maýa goýum işini höweslendirmek ýaly üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri çetde galmaly däldir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda serhetýaka söwda zolagyny döretmegiň taslamasyny bu ugurlardaky geljegi uly başlangyçlaryň hatarynda görkezdi. Iki hepde mundan ozal Daşoguz welaýatynda şu zolakda ýerleşjek Söwda merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak hakynda Karara gol çekildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň maý aýynda Täjigistana amala aşyran döwlet saparynyň barşynda doganlyk ýurduň çäginde türkmen kompaniýalarynyň gatnaşmagynda dokma fabrigini döretmek boýunça taslamany durmuşa geçirmegiň mümkinçiligine garamaga taýýardygy tassyklanyldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şular barada aýtmak bilen, biziň ýurtlarymyzda bar bolan kuwwatyň ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen çäklenmezlige, senagat önümçiligi, obasenagat toplumy, gurluşyk, çig maly gaýtadan işlemek, köpçülikleýin sarp edilýän harytlary çykarmak ýaly ulgamlarda iri üçtaraplaýyn taslamalara çykmagy meýilleşdirmäge mümkinçilik berýändigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz aýdylanlary jemläp, şu günki duşuşygyň köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmekde tapgyrlaýyn waka boljakdygyna, biziň döwletlerimiziň we halklarymyzyň arasyndaky doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy, özara hormat goýmagy pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň biziň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge şahsy goşandyny aýratyn belläp, Türkmenistanyň umumy bähbitlere laýyk gelýän üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Soňra Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona söz berildi.

Täjik Lideri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistana gelmäge çakylygy we myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypa hökmünde üçtaraplaýyn Aşgabat sammitiniň ähmiýetini nygtady. Şunda Täjigistanyň Baştutany şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan duşuşygyň netijeli häsiýetini belledi. Şol duşuşygyň barşynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň we üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Nygtalyşy ýaly, bu sammit biziň ýurtlarymyzyň köpugurly strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, doganlyk halklaryň bähbidine ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga berk ygrarlydygyny tassyklaýar. Şeýle hem döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn giňeldilmeginiň Merkezi Aziýada parahatçylygy, durnuklylygy üpjün etmäge ýardam berýändigi bellenildi.

Häzirki döwürde deňhukuklylyk, birek-biregiň bähbitlerini nazara almak we olara hormat goýmak, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, geljekki umumy gün tertibini kemala getirmek ýörelgeleri esasynda gatnaşyklar yzygiderli we toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurtlarymyzda uzak möhletleýin geljek üçin netijeli bilelikdäki iş babatda giň mümkinçilikler bar. Syýasy dialog yzygiderli ösdürilýär, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlyga täze kuwwatly itergi berildi. Bu ugurlarda uly tejribe toplandy. Taraplar suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagyň aýratyn ähmiýetlidiginden ugur alyp, bu ulgamda yzygiderli hyzmatdaşlyk edýärler.

Täjigistanyň Baştutany ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň wajypdygyny aýtdy. Munuň özi milli ykdysadyýetleriň durnuklylygyny üpjün etmäge ýardam berer. Şeýle-de parlamentara gatnaşyklar işjeňleşdirilýär. Halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk alnyp barylýar.

Prezident Emomali Rahmon Türkmenistanyň döwletara we sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmek baradaky başlangyçlaryna ýokary baha berip, Täjigistan Respublikasynyň öňde goýlan maksatlara ýetmegiň bähbidine netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklady.

Mümkinçilikden peýdalanyp, dostlukly ýurduň Lideri kärdeşlerini Täjigistana gelmäge we Duşenbede geçiriljek halkara çärelere gatnaşmaga çagyrdy.

Soňra Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe söz berildi.

Özbek Lideri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa mähirli kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, sammitiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi we bilelikde üstünlikli işlemek üçin ajaýyp şertleriň döredilendigini nygtady. Özbegistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan duşuşykda hem gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy. Gahryman Arkadagymyz bu meselelere hemişe uly üns berýär.

Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasyndaky dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň taryhy däplerine, uzak möhletli maksatlaryň we bähbitleriň umumylygyna esaslanýan gatnaşyklar hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolýar. Soňky ýyllarda gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça durnukly ösüş üpjün edilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki ýokary derejedäki duşuşygyň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Bu duşuşyk strategik häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygyň köpugurly mümkinçiliklerini has doly açyp görkezmäge ýardam eder.

Biziň ýurtlarymyz söwda-ykdysady, maýa goýumlar, energetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda we beýleki ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Oba we suw hojalygy hem möhüm ugurlar bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe teklipler, şol sanda öňdebaryjy suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, suw serişdelerini dolandyrmak işini sanlylaşdyrmak, bu meselelerde Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň kuwwatyndan peýdalanmak, hyzmatdaşlyk guramalarynyň we düzümleriniň ugry boýunça gatnaşyklar babatda teklipler beýan edildi.

Yzygiderli ösdürilýän medeni-ynsanperwer hem-de parlamentara gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýar. Bellenilişi ýaly, biziň döwletlerimiz sebit we halkara derejede ysnyşykly, özara goldamak ýörelgeleri esasynda hyzmatdaşlyk edip, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek işine anyk goşant goşýar.

Prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek baradaky tekliplerini goldaýandygyny aýdyp, şu günki duşuşygyň sebit gatnaşyklaryna hil taýdan täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Sammitiň dowamynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň orunbasary Filipp Saprykine söz berildi. Ol merkeziň işi barada maglumat bilen çykyş etdi.

Bellenilişi ýaly, soňky 30 ýylyň dowamynda sebitiň döwletleri ösüş babatda uly üstünlikleri gazandylar. Häzirki wagtda Merkezi Aziýa köp ugurlarda sebit hyzmatdaşlygynyň nusgasy bolup durýar. Merkezi Aziýanyň ýurtlary ählumumy wehimlere garşy durmaga saldamly goşant goşýarlar. BMG-niň Baş Assambleýasy muňa jogap edip, Parahatçylyk üçin täze gün tertibini öňe sürdi.

Merkezi Aziýanyň durnukly durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şertleri bilen baglylykda, Aşgabat sammitiniň taraplaryň bu meseleleri çözmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydygyna şaýatlyk edýändigi bellenildi. Suwdan rejeli peýdalanmak, ekologiýa we howanyň üýtgemegi ýaly ugurlar möhüm meseleleriň hatarynda görkezildi. Merkezi Aziýanyň ýurtlary Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça bilelikdäki uly işi alyp bardylar we ýokarda agzalan hem-de beýleki ugurlarda sebit hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak boýunça zerur bolan çäreleri durmuşa geçirýärler. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň ähmiýeti bellenildi. Şolaryň netijeleri BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işi üçin möhüm ähmiýete eýe boldy.

Häzirki wagtda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi sebit döwletleriniň arasynda suw-energetika, ekologiýa we howa ulgamlarynda hyzmatdaşlyga goldaw bermegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Strategiýasynyň çäklerinde toplumlaýyn çäreleri amala aşyrýar. Merkez öz işiniň çäklerinde hyzmatdaş guramalar we düzümler: Araly halas etmegiň halkara gaznasy, Merkezi Aziýanyň Döwletara utgaşdyryjy suw hojalyk komissiýasynyň ylmy-maglumat merkezi, ÝUNESKO we beýlekiler bilen iş gatnaşyklaryny ösdürýär.

Şunda BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlyga berýän möhüm ähmiýeti nygtaldy. Çykyşyň ahyrynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň özara gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge taýýardygy tassyklanyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sammite gatnaşyjylara jemleýji söz bilen ýüzlenip, şu gün netijeli pikir alyşmalaryň bolandygyny, özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge we häzirki döwrüň täze wehimlerine garşy çäreleri görmäge gönükdirilen ençeme anyk teklipleriň beýan edilendigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şu gezekki duşuşyk biziň döwletlerimiziň parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek, sebitde ynanyşmak, özara düşünişmek ýagdaýyny döretmek üçin tagallalary birleşdirmäge çalyşýandyklaryny we syýasy erk-islegini ýene-de bir gezek tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat sammitiniň dostlukly ýurtlaryň üçüsiniň arasyndaky gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze sahypany açjakdygyna ynam bildirip, hemmelere netijeli iş üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşygyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Bilelikdäki Beýannamasy kabul edildi.

Sammit tamamlanandan soňra, üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan onuň netijeleri beýan edildi. Olar köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Daşary işler ministrliginde geçirilen metbugat maslahatyna Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, ilki bilen, beren goldawlary hem-de şu günki ýokary derejedäki duşuşygy geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça bilelikde alnyp barlan işler üçin öz kärdeşlerine hoşallyk bildirdi. Öz gezeginde, Täjigistanyň hem-de Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bildirilen myhmansöýerlik we üç doganlyk döwletiň Baştutanlarynyň sammitiniň ýokary derejede guralandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Çykyş edenler sammitiň jemleri barada aýtmak bilen, duşuşygyň gün tertibine üç ýurduň arasyndaky dostlugy we hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga degişli meseleleriň giň toplumynyň girizilendigini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki ýokary derejedäki gepleşiklere syýasy hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy ýaly formatynyň möhüm we netijeli bölegi hökmünde garalýandygy nygtaldy.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 14-15-nji sentýabrynda Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji ýubileý sammiti geçiriler. Bu çärä häzirden taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň umumy pikirine görä, ýokary derejeli üçtaraplaýyn duşuşygyň netijeleri Duşenbe sammitiniň üstünlikli geçirilmegine möhüm goşant bolar.

Şunuň bilen birlikde, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri bilen bolan duşuşyklary, şeýle hem döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň täjik hem-de özbek Liderleri bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşikleri barada habar berildi.

Metbugat maslahatynyň dowamynda döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilýändigini alamatlandyrýan şu günki sammitiň geçirilmeginiň onuň gün tertibine girizilen meseleleriň möhümdigi bilen şertlendirilendigi bellenildi. Ileri tutulýan ugurlaryň üçüsine, birinjiden, Amyderýanyň suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna, ikinjiden, energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, bu pudakda hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna, üçünjiden, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, üstaşyr ulag ugurlarynyň giňeldilmegine aýratyn üns çekildi.

Çykyş edenler üç döwletiň Prezidentleriniň duşuşygynyň jemleýji böleginde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň resmi wekiliniň çykyş edendigine ýygnananlaryň ünsüni çekdiler. Ol sebitiň ýurtlarynyň BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümi bilen, şol sanda sammitiň gün tertibine girizilen meseleler boýunça işjeň hyzmatdaşlyk edýändiklerini belledi.

Habar berlişi ýaly, ýokary derejede geçirilen duşuşygyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Bilelikdäki Beýannamasy kabul edildi. Bellenilişi ýaly, Aşgabat sammiti dostlukly ýurtlaryň strategik taýdan möhüm ugurlarda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy maksat edinýändiklerini görkezdi.

Sammitiň maksatnamasy tamamlanandan soňra, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri Aşgabatdan ugradylar.

Şeýlelikde, paýtagtymyzda ýokary derejede geçirilen üçtaraplaýyn duşuşyk Bitarap Türkmenistanyň umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän özara bähbitli sebit we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine jogapkärli çemeleşýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi. Aşgabat sammiti taraplaryň däp bolan döwletara gatnaşyklary ösdürmäge hil taýdan täze itergi bermäge we geljekde-de ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, munuň üçin ägirt uly kuwwatdan has netijeli peýdalanmaga taýýardyklaryny tassyklady.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2023-07-21 06:22:02

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzy mundan beýläk-de syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny, bähbitlerini goramak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalaryny işläp taýýarlamak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç haty kabul edildi. ÝHHG-niň wekili, Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň parlament işleri boýunça orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalary hem-de Eýranyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen geçirilen duşuşyklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň halkara guramalar bilen bilelikde geçiren birnäçe çärelerine gatnaşdylar. Şunuň bilen birlikde, Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde bellenilen wezipeleriň, döwletimizde amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň maksatlaryny, kabul edilýän möhüm çözgütleriň many-mazmunyny, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini ilata düşündirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hereket edýän kanunlary mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri, durmuş üpjünçiligi ulgamynda kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksine laýyklykda taýýarlanan Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary bellemegiň tertibiniň hem-de Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary bellemek boýunça toparyň düzüminiň taslamalary barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgäniň ýurdumyzyň amala aşyrýan durmuş syýasatynyň esasy ýörelgesi bolup durýandygyny belledi. Şundan ugur alyp, bu ulgamdaky gatnaşyklary kadalaşdyrýan kanunçylyk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda, hususan-da, “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, pudaklaýyn düzümi mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň we işe energiýany tygşytlaýjy öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna nebit guýularyny netijeli özleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi hem-de olaryň maksadynyň milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegi, eksport mümkinçilikleriniň giňeldilmegi, ilatymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagy üçin baý tebigy serişdeleri, nebitgaz pudagynyň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny netijeli peýdalanmakdan ybaratdygyny belläp, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem pagta ýygymynda ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär.

Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm, tekizleýiş işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak hem-de bu önümler bilen içerki bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek boýunça işler dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, bu ekinleriň güýzlük ekişine taýýarlyk görülýär. Şeýle-de wise-premýer Daşoguz, Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň, Mary welaýatynyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak işleriniň alnyp barylýandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi hem-de geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlaryň ekiş möwsümine taýýarlanylyşyny, ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilişini, güýzlük ekinleriň ekişine taýýarlyk görlüşini berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew ýurdumyzyň daşary ýurtlarda geçiriljek halkara forumlara gatnaşmagy hem-de olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, “EKSPO — 2025” Bütindünýä sergisine gatnaşmaga taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzyň 2023-nji ýylyň 2-nji oktýabry — 2024-nji ýylyň 28-nji marty aralygynda tebigy serişdeleri we daşky gurşawy goramak, çölleşmäniň öňüni almak, suw serişdelerini tygşytlamak, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, “ýaşyl” şäher bilen bagly meselelere bagyşlanan “EKSPO — 2023 Doha” halkara sergisine gatnaşmagy barada aýdyldy. Mundan başga-da, Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek “Foodeх Saudi” atly Х halkara söwda sergisine gatnaşmagy boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bütindünýä sergilerine, forumlara gatnaşmagynyň ýurdumyzda halkara bileleşige özüniň gazanýan üstünliklerini giňden görkezmäge we dürli ulgamlarda dünýäniň öňdebaryjy tejribesi bilen tanyşmaga, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmäge mümkinçilik berýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň daşary ýurtlarda geçiriljek halkara sergilere gatnaşmagyna guramaçylykly taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Daşoguz welaýatynyň Türkmen-özbek serhetýaka zolagynda Söwda merkezini gurmak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýurdumyzyň medeniýet toplumyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen türkmen halkynyň milli medeni mirasyny dünýä ýaýmak, wagyz etmek boýunça möhüm işler amala aşyrylýar. Bu babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek we ornaşdyrmak boýunça degişli çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň medeni ulgamyny kämilleşdirmegiň ähmiýetini belledi hem-de alnyp barylýan bu işleriň Diýarymyzyň ähli ugurlarda okgunly ösmegine kuwwatly itergi berjekdigini aýdyp, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe innowasion tehnologiýalary işläp taýýarlamaga, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary boýunça geçirilýän ylmy barlaglaryň netijelerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, olary önümçilige işjeň ornaşdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ylmy-tehniki özgertmeleriň Garaşsyz Türkmenistanyň okgunly, innowasion ösüşi üçin möhüm şert bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ylym bilen önümçiligiň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, ýokary tehnologiýalara esaslanýan ylmy-tehnologik merkezleriň işini kämilleşdirmegiň, bu babatda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň möhümdigine aýratyn ünsi çekip, wise-premýere bu ugurdaky işleri ilerletmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň halkara işini mundan beýläk-de işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemleri boýunça geçirilen giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň beren anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Daşary işler ministrligi degişli işleri geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, 2023-nji ýylyň ikinji ýarymynda boljak çäreleriň Tertibi işlenip taýýarlanylýar. Soňra bu Tertip hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürlenilýär.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer, daşary işler ministri şu ýylyň ahyryna çenli Bitarap döwletimiziň daşary syýasy ugruny netijeli durmuşa geçirmek boýunça birnäçe teklipleri beýan etdi. Şeýlelikde, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna Türkmenistanyň ileri tutulýan garaýyşlaryny taýýarlamak teklip edilýär. Resminamada ählumumy gün tertibiniň parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge, ekologiýa, daşky gurşawy goramaga, howanyň üýtgemegine, saglygy goraýşa, ynsanperwer ulgama degişli möhüm meseleleri babatda ýurdumyzyň başlangyçlary we çemeleşmeleri beýan ediler.

Şeýle hem “Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary hakynda orta möhletli Strategiýanyň” taslamasyny işläp düzmek teklip edilýär. Bu resminamany işläp taýýarlamak dürli sebitlerde, şol sanda Merkezi Aziýa ýakyn künjeklerde emele gelen ýagdaýlary, geosyýasy şertleri nazara almak bilen, şeýle hem “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň” esasynda amala aşyrylar.

Häzirki wagtda howpsuzlyk ulgamynda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu ugurda netijeli gatnaşyklary dowam etdirmek maksady bilen, “Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň terrorçylyga garşy göreşmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň 2023 — 2025-nji ýyllar üçin Meýilnamasynyň” taslamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, BMG, Ýewropa Bileleşigi, ÝHHG, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, beýleki abraýly guramalar, goňşy we beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler bar.

Şunuň bilen birlikde, “Syýahatçylyk pudagynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň 2024-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň” taslamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bellenilişi ýaly, bu ulgamda baý taryhy-medeni mirasa we tebigy gymmatlyklara eýe bolan ýurdumyzyň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Maksatnama halkara syýahatçylyk guramalary bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alyşmaga, bilelikdäki çäreleri geçirmäge gönükdiriler. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanyň halkara sergi işini ösdürmegiň 2024-2025-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň” taslamasyny işläp taýýarlamak baradaky teklip hödürlenildi. Resminamada bu ugurda özara gatnaşyklaryň maksatlary, wezipeleri hem-de esasy ugurlary kesgitleniler, ýerli haryt öndürijileri, telekeçileri, ugurdaş düzümleri goldamak boýunça çäreler kesgitleniler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyna ygrarly bolmak bilen, Türkmenistanyň dünýäniň döwletleri we abraýly halkara guramalar bilen köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürjekdigini nygtady. Ýurdumyz özüniň döredijilik mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga çalşyp, häzirki döwrüň derwaýys wezipelerini çözmäge, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, abadançylygy üpjün etmäge gönükdirilen anyk başlangyçlary öňe sürýär. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmaga düýpli we jogapkärli taýýarlyk görmegiň, şonda beýan ediljek Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlarynyň üstünde içgin işlemegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap we ýokarda agzalan ugurlaryň wajypdygyna ünsi çekip, göz öňünde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagynyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berjekdigini, halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministrine birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew deňiz-derýa pudagynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň deňiz flotuny giňeltmek, Hazar deňziniň türkmen böleginiň daşky gurşawyny goramak, pudagyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň häzirki zaman şertlerinde deňiz ulagy ulgamynda, Hazar deňziniň ekologik deňagramlylygyny üpjün etmekde hem-de tebigaty goramak bilen baglanyşykly ähli wezipeleri çözmekde halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge işjeň gatnaşýandygyny belledi we agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeleriň ylmyň iň täze gazananlaryna esaslanýandygyny aýtdy we Garaşsyz Watanymyzda örän gysga taryhy döwürde ylym ulgamynyň binýatlyk esaslaryny has-da pugtalandyrmak, ony dünýä derejesine çykarmak boýunça birnäçe işleriň durmuşa geçirilendigini hem-de üstünlikli dowam etdirilýändigini belledi. Munuň özi milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda dünýä ylmynyň işläp taýýarlamalaryny ulanmagyň häzirki günüň wajyp şerti bolup durýandygyna ünsi çekdi we Ministrler Kabinetiniň agzalaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy, dürli pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iş sapary bilen ugrady
2023-07-18 05:03:24

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparyna ugrady. Jidda şäherinde geçiriljek ýokary derejedäki sammit umumy abadançylygyň hem-de ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli döwletara we sebitara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilendir. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde hormatly Prezidentimizi resmi adamlar ugratdylar.

Uçuşyň öňüsyrasynda howa menzilinde Saud Arabystany Patyşalygynyň ilçihanasynyň wekili bilen bolan söhbetdeşlikde ähli ugurlar boýunça okgunly ösýän ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dostlukly häsiýete eýedigi nygtaldy. Özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklar bilen birlikde, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň abraýly halkara we sebit guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde netijeli gatnaşyk edýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu saparynyň we Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine gatnaşmagynyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam etjekdigine ynam bildirildi.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Jidda şäherine çenli uçuşy amala aşyryp, Aýlagdaky arap döwletleriniň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Patyşa Abdulaziz adyndaky Halkara howa menziline gondy. Haly düşelen ýodajygyň ugrunda Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar mähirli garşyladylar.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň Saud Arabystany Patyşalygynyň resmi wekili bilen söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň barşynda döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesi bellenildi hem-de iki ýurduň dostlukly gatnaşyklary we uly kuwwata eýe bolan özara bähbitli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga çalyşýandygy nygtaldy. Öňümizdäki maslahatyň köptaraply gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak maksady bilen, tagallalary birleşdirmäge ýardam etjekdigine ynam bildirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň mukaddes topragynda mähirli kabul edilendigi üçin minnetdarlyk bildirip, netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge, onuň many-mazmunyny baýlaşdyrmaga mundan beýläk-de ýardam bermäge taýýardygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz howa menzilinden iş sapary döwründe özi üçin niýetlenen kabulhana tarap ugrady.

Ertir saparyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň maslahatyna gatnaşar. Onuň gün tertibine sebit derejesinde döwletara gatnaşyklaryň derwaýys meseleleri giriziler.

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirip, dünýäniň ähli ýurtlary, şol sanda arap dünýäsiniň döwletleri bilen deňhukukly, netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýar. Saud Arabystany Patyşalygy bilen däp bolan gatnaşyklar munuň aýdyň mysallarynyň biridir. Şol gatnaşyklar taraplaryň hoşmeýilli erk-islegi bilen berkidilendir.

Häzirki döwürde özara hormat goýmagyň we ynanyşmagyň berk binýadyna esaslanan türkmen-saud gatnaşyklary täze many-mazmuna eýe bolýar. Şunda taryhyň dowamynda emele gelen, özleriniň gadymy we parasatly däplerine ygrarlydygyny görkezýän iki doganlyk halky birleşdirýän ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň umumylygy möhüm ähmiýete eýedir. Şeýle däpleriň biri haj parzyny berjaý etmek bilen baglanyşyklydyr. Türkmenistanda biziň ildeşlerimize köpasyrlyk ruhy däplere eýerip, yslamyň mukaddesliklerine baryp görmek üçin ähli şertler döredildi.

Şunuň bilen baglylykda, Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde — 29-30-njy iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygynda bolandygyny, şol ýerde Mekgede haj parzyny berjaý edendigini we gurbanlyk sadakasyny berendigini bellemek gerek. Gurbanlyk sadakasynda hajy Arkadagymyzyň pederi Mälikguly aganyň we käbesi Ogulabat ejäniň jaýynyň jennetde bolmagy dileg edildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişen pursadyndan ilkinji daşary ýurt saparyny hut yslam dünýäsiniň mukaddes topragyna amala aşyrandygy we şol ýerde umra haj dessurlaryny berjaý edendigi bellärliklidir.

Şu ýyl döwletimiziň ýakyndan ýardam bermegi netijesinde, türkmen zyýaratçylarynyň 2,5 müňe golaýy ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Mekge we Medine şäherlerine baryp gördi. Şunda hajy Arkadagymyzyň asylly işlerinidir başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly hajy Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary öz aýdyň beýanyny tapýar.

Türkmenistanyň Ýakyn Gündogaryň beýleki ýurtlary, hususan-da, Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlar bilen gatnaşyklary ilkibaşdan dostluk, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgeleri esasynda guralýar. Hormatly Prezidentimiziň şu ýyl, degişlilikde, Bahreýn Patyşalygyna, Katar Döwletine amala aşyran resmi we döwlet saparlary, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmekde möhüm ädim boldy.

Ýurdumyzyň Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen gatnaşyklary taryhyň dowamynda emele gelen hoşniýetli goňşuçylyk, doganlyk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylda Täjigistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň netijeleri munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şeýlelikde, döwlet Baştutanymyzyň öňde boljak maslahata gatnaşmagy ýurdumyzyň netijeli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, oňa täze itergi bermek, umumy abadançylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine bar bolan ykdysady we ynsanperwer kuwwatdan netijeli peýdalanmak meselelerinde işjeň orny eýelemäge ygrarlydygynyň nobatdaky beýanydyr.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-07-14 05:29:17

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Prezident maksatnamasynyň hem-de Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň beýleki maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler bilen baglanyşykly hem-de guramaçylyk meseleleri girizildi.

Mejlisiň dowamynda birnäçe ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi, olaryň işine baha berildi. Oňa Mejlisiň deputatlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Geçirilen çäreleriň netijesinde, jemi içerki önümiň durnukly ösüş depgini üpjün edilip, bu görkeziji 6,2 göterim artdy.

2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,2 göterim artdy. Şu ýylyň birinji ýarymy boýunça bölek-satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,3 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 8 göterim köpeldi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim ýokarlandy. Aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary doly maliýeleşdirildi.

Soňra wise-premýer geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny işläp düzmegiň çäklerinde taýýarlanylan ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe-hojalyk işiniň deslapky hasaplamalarynyň seljermesiniň netijeleri barada hasabat berdi. Ýerine ýetirilen işleriň jemlerine laýyklykda, 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan edara-kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklaryny, raýatlaryň pensiýalaryny hem-de döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýokarlandyrmak teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Permanyň taslamasy hödürlenildi.

Maliýe we ykdysadyýet ministri S.Joraýew şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda geçirilen işleriň netijeleri, Döwlet hem-de ýerli býujetleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna görä, baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 113,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 97,6 göterim ýerine ýetirildi. Ýerli býujetleriň girdeji bölegi 100,6 göterim, çykdajy bölegi bolsa 98,2 göterim berjaý edildi.

Hasabat döwründe balans toparlarynyň jemi 54 mejlisi, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 42 mejlisi geçirildi. Olaryň barşynda ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň netijelerine seredilip, olaryň önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşy, maliýe-ykdysady görkezijileri we maýa goýumlarynyň özleşdirilişi boýunça seljerme işleri geçirildi.

2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň birinji ýarymynyň jemleri boýunça maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberi 24,6 göterim artdy we jemi içerki önümiň 16 göterimine deň boldy. Bellenilişi ýaly, özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 49,4 göterimi önümçilik, 50,6 göterimi durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi. 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna görä, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň 82,3 kilometriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 244,4 müň inedördül metriniň, aragatnaşyk ulgamynyň 360,3 kilometriniň gurluşygy tamamlandy. Häzirki wagtda dürli medeni-durmuş, önümçilik we düzümleýin maksatly desgalaryň gurluşygynda işler dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ministrlikler we pudak edaralary tarapyndan şu ýylyň alty aýynyň önümçilik meýilnamalarynyň, Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň, öňde goýlan wezipeleriň, desgalaryň gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişini seljermek dowam etdirilmelidir diýip belledi. Halkara tejribeden ugur alyp, býujet-salgyt ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly ýurdumyzda «elektron salgyt» ulgamyny doly işe girizmegi çaltlandyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem «Erkin ykdysady zolaklar hakynda» we «Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryndan gelip çykýan kadalaşdyryjy namalary taýýarlamak, bu ugurda halkara tejribäni öwrenip, işleri netijeli guramak boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Soňra Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow şu ýylyň birinji ýarymynda ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylyşynyň, elektrik energiýasynyň we köp dürli önümleriň öndürilişiniň ösüşi ýokarlandy. Şunuň bilen birlikde, ulag-kommunikasiýa toplumynda ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň möçberi, aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek boýunça durnukly görkezijiler üpjün edildi. 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, oba hojalyk toplumynda gök önümleriň, miwe we ir-iýmişleriň, etiň, süýdüň öndürilişi artdy. Alty aýyň jemleri boýunça ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginde oňyn netijeler gazanyldy.

Şeýle hem halkara ülňüler esasynda statistiki hasabatlylygy hem-de maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada-da hasabat berildi.

“Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek” şygary astynda geçen ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň netijeleri barada aýdyldy. Bellenilişi ýaly, bu çäre Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryndaky Kararyna laýyklykda, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly ýurdumyzyň ähli sebitlerinde geçirildi. Ilat ýazuwyna taýýarlyk görmegiň we ony geçirmegiň usulyýet gollanmalary halkara standartlara laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we bu babatdaky işler BMG-niň Ilat gaznasynyň ýokary derejeli bilermenleriniň ýokary bahasyna mynasyp boldy.

Geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri boýunça 2022-nji ýylyň 17-nji dekabry ýagdaýyna görä, ýurdumyzyň ilatynyň umumy sany 7 million 57 müň 841 adama deň boldy. Diýarymyzyň bu senede ýazylan ilatynyň 22,9 göterimi Mary welaýatynyň, 22 göterimi Daşoguz welaýatynyň, 20,5 göterimi Lebap welaýatynyň, 14,6 göterimi Aşgabat şäheriniň, 12,5 göterimi Ahal welaýatynyň we 7,5 göterimi Balkan welaýatynyň paýyna düşdi. Ilatyň 50 göterime golaýy erkekler, 50 göterimden gowragy aýal-gyzlar bolup, ýurdumyzyň umumy ilatynyň 47,1 göterimi şäher, 52,9 göterimi oba ilatyndan ybarat boldy.

Türkmenistanyň ähli ilatly ýerlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň ýokary depginlerde alnyp barylýandygyny geçirilen ilat ýazuwynyň maglumatlary hem tassyklady. Ýaşaýyş binalarynyň sany 1 million 5 müň 671-e deň bolup, 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwy bilen deňeşdirilende, 12,4 göterim artdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň sany 1 million 344 müň 268-e deň bolup, 13,6 göterim, olaryň umumy meýdany bolsa 165 million 167 müň 523 inedördül metr bolup, 24,5 göterim artdy. Umuman, alnan statistiki maglumatlar ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny taýýarlamakda uly maglumat binýady bolup hyzmat eder.

Soňra Merkezi bankyň başlygy T.Mälikow 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna görä, bank ulgamy tarapyndan ykdysadyýete gönükdirilen karzlaryň galyndysy 5,1 göterim, ykdysadyýetiň hususy bölegine berlen karzlaryň galyndysy 13,8 göterim, ykdysadyýetiň düzümindäki şahsy adamlara berlen karzlaryň galyndysy 19,5 göterim, oba hojalyk önümlerini öndürijilere berlen karz serişdeleriniň galyndysy 15 göterim, ipoteka karzlarynyň galyndysy 7,4 göterim artdy. 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna görä, karz edaralarynyň gazanan peýdasy 1,7 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ykdysadyýetde puluň kadaly dolanyşygyny gazanmagyň milli maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmegiň çeşmelerini yzygiderli öwrenmegiň, ykdysadyýetiň önümçilik pudaklaryny karzlaşdyrmak boýunça beýleki banklaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň, karzlaryň maksadalaýyk peýdalanylyşyny üpjün edip, onuň netijeliligini artdyrmagyň, milli puluň hümmetini ýokarlandyrmak boýunça hemişe degişli işleri geçirmegiň, halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin netijeli işleri alyp barmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz wise-premýer H.Geldimyradowa ýüzlenip, ministrlikler we pudak edaralary tarapyndan şu ýylyň geçen alty aýynyň önümçilik meýilnamalarynyň, Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň, öňde goýlan wezipeleriň, amala aşyrylmaly gurluşyk desgalarynda işleriň ýerine ýetirilişini seljermegi dowam etdirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, şu ýylyň ahyryna çenli Döwlet býujetiniň girdejiler we çykdajylar bölegini üpjün etmek üçin zerur çäreleri görmek, 2024-nji ýylyň Döwlet býujetini oýlanyşykly we öz wagtynda düzmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agza bolmagy bilen bagly Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni hakynda Ähtnamany taýýarlamak boýunça işleri hem guramaçylykly alyp barmak babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Alyp barýan syýasatymyzyň esasynda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygaryň durýandygyny belläp, döwlet Baştutanymyz oňa laýyklykda, 2024-nji ýylyň ýanwaryndan başlap zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny we talyp haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak hakynda Permana gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2023-nji ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler, hususan-da, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan gazanylan netijeler barada aýdyldy. Wise-premýer “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasynyň 101,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 102,5 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 112,7 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 106,4 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 118,3 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 100,1 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň 113,5 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Hasabat döwründe tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 108,3 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmegiň meýilnamasy 112,1 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Hususan-da, nebitgaz toplumyna degişli kärhanalaryň önümçiligini artdyrmak üçin döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagy we toplumlaýyn çäreleri geçirmegi dowam etdirmek tabşyryldy. Maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda, täze önümçilikleri işe girizmegiň hasabyna kuwwatlyklary artdyrmak üçin zerur işleri geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 109,8 göterim boldy. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça şu ýylyň alty aýynda önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 110,9 göterim üpjün edildi. Hasabat döwründe Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasy 112,8 göterime, elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 106,7 göterime, ony eksport etmegiň ösüş depgini 107,7 göterime deň boldy. Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan bahasy 1 milliard 220 million manada deň bolan önümler öndürildi we hyzmatlar ýerine ýetirildi.

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 101,3 göterim, Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça meýilnama 123 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, işde goýberen kemçilikleri üçin, H.Rejepmyradowy energetika ministri wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz bu ministrligiň ýolbaşçysy wezipesine A.Saparowy belläp, ony energetika ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz, işde goýberen kemçilikleri üçin, N.Nyýazlyýewi «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygy wezipesinden boşadyp, konserniň başlygy wezipesine Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň direktory D.Sapbaýewi bellemek barada karara gelendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, wise-premýere gurluşyk we senagat toplumynyň kärhanalarynyň bökdençsiz işledilmegini gazanmak üçin zerur çäreleri geçirmegi, himiýa kärhanalaryny doly kuwwatyna çykarmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy. Ylmyň hem-de tehnologiýalaryň iň täze gazananlary esasynda döwrüň talabyna laýyk gelýän senagat we gurluşyk önümçiligi boýunça täze, döwrebap kärhanalary döretmegiň zerurdygyny belläp, döwlet Baştutanymyz bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem wise-premýere şu ýylyň ahyryna çenli açylmagy meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň bellenen möhletde, ýokary hilli ulanmaga tabşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 124,8 göterime deň boldy. Şu ýylyň alty aýynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary boýunça ýük daşamagyň ösüş depgini 103,1 göterim, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 105,7 göterim berjaý edildi.

Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi 105,4 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 120,4 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe Arkadag şäherinde ulanmak üçin niýetlenen «Yutong ZK6128BEVG» kysymly elektrobuslar we «JAC E-J7» kysymly elektromobiller hem-de «KamAZ-6282» kysymly elektrobuslar we olara tok beriji enjamlar satyn alyndy. Mundan başga-da, häzirki wagta çenli ýurdumyza «Toyota Coaster» kysymly orta synply awtobuslaryň hem-de «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň 100-den gowragy getirildi.

“Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça ösüş depgini 291,4 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe täze satyn alnan «Airbus A330-200 P2F» kysymly 2 sany ýük uçarynda ykdysady taýdan has amatly we täze Aşgabat — Seul — Aşgabat, Aşgabat — Hanoý — Aşgabat ugurlary boýunça ýük howa gatnawlary amala aşyrylyp başlandy. “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça bu görkeziji 108,9 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny dünýäniň “ýaşyl” portlarynyň sanawyna goşmak bilen baglanyşykly degişli işler geçirildi. Şonuň netijesinde, «EcoPorts» güwänamasy alyndy. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça ösüş depgini 112,2 göterime barabar boldy. “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça geçirilýän işler barada hem aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-kommunikasiýa toplumyna degişli önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şu ýylyň 3-4-nji maýynda Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly halkara maslahat we sergi, Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy mynasybetli «Arkadag şäheri — “akylly” we “ýaşyl” tehnologiýalar şäheri» atly halkara maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň pudaklaryna häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagy dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi we ilata «Bir penjire» elektron görnüşli dürli döwlet hyzmatlaryny ýola goýmak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly güýjünde ulanylmalydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz deňiz we derýa ulaglarynda daşalýan ýükleriň möçberini artdyrmagyň, hyzmatlaryň täze daşary ýurt ugurlarynyň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça degişli işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz agentligiň ýolbaşçysyna tomusky dynç alyş möwsüminde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jemgyýetçilik ulag hyzmatlarynyň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, howa gatnawlarynyň sanyny artdyryp, hyzmatlary talabalaýyk ýola goýmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda we dokma toplumynyň ministrliklerinde, telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 109,5 göterime, önüm öndürmegiň ösüşi bolsa 103,5 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrliginiň edaralarynda taýýarlanan önümleriň, şol sanda nah ýüplügiň, matalaryň önümçiliginiň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde, 103,2 göterime we 108 göterime deň boldy. Tikin we trikotaž önümleriniň ösüşi 101,3 göterime, gön önümçiliginiň ösüşi bolsa 114,3 göterime barabar boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda haly önümçiliginiň meýilnamasy 105,1 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasynda hasabat döwründe söwda geleşikleriniň 146-sy geçirilip, şolarda 15 müň 957 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 133,3 göterime deň boldy. Hasabat döwründe 9 sergi we 36 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň önümçiliginiň ösüşi şu ýylyň alty aýynda 110,3 göterime, senagat önümçiligi bolsa 109,6 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, işde goýberen kemçilikleri üçin, B.Çaryýewi Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy wezipesinden boşatdy hem-de bu wezipä Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Wolsahatowy belledi. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek şol gullugyň başlygynyň orunbasary A.Sazakowyň üstüne ýüklenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda ýakynda Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň mejlisiniň geçirilendigini, onuň dowamynda M.Gurdowyň Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň täze ýolbaşçysy hökmünde saýlanandygyny aýtdy. Şeýle-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde saýlawlar esasynda birleşmäniň täze ýolbaşçysy wezipesine N.Atagulyýew saýlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetleriniň çözgütlerini tassyklamak baradaky degişli resminamalara gol çekip, täze ýolbaşçylara işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, içerki bazaryň azyk we beýleki zerur harytlar bilen üpjünçiligini gowulandyrmak üçin söwda toplumynyň önümçilik kuwwatynyň doly peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi. Dokma önümleriniň hilini we möçberini, daşarky bazarda bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak üçin toplumlaýyn çäreler görülmelidir. Dokma, haly we haly önümleriniň elektron söwdalaryny guramak maksady bilen, bu işe sanly ulgamy ornaşdyrmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Döwlet haryt-çig mal biržasynyň hem-de Söwda-senagat edarasynyň işini has netijeli guramak üçin degişli çäreler amala aşyrylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli çäreler, şol sanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna, milli senenamamyzyň şanly senelerine, Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan çäreler guraldy, döredijilik bäsleşikleri yglan edildi. Koreýa Respublikasynda, Rumyniýada we Ermenistan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Paýtagtymyzyň “Aşgabat” kinoteatrynda rus kinofilmleriniň we multfilmleriniň hepdeligi guraldy. Şeýle hem “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň welaýat, Aşgabat şäher tapgyrlary geçirildi.

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Awaza — 2023” atly halkara tans we folklor festiwaly guraldy. 22 — 27-nji iýunda Aşgabat nobatdaky Medeniýet hepdeliginiň geçirilen ýerine öwrüldi. Onuň çäklerinde bolsa bagşylaryň festiwaly geçirildi. Medeniýet hepdeliginiň jemleýji gününde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli aýdym-sazly dabaralar geçirildi. Şeýle hem 24 — 28-nji iýunda paýtagtymyzyň TÜRKSOÝ-nyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna gabatlanan Türki döwletleriň Medeniýet hepdeligini kabul edendigi bellenildi.

29-njy iýunda Arkadag şäheriniň dabaraly açylmagy aýratyn ähmiýetli waka boldy. Şol gün täze döredilen “Arkadag” gazetiniň ilkinji sany neşir edilip, täze “Arkadag” teleýaýlymynyň gepleşikleri halk köpçüligine hödürlenip başlandy. 30-njy iýunda Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda türki döwletleriň opera aýdymçylarynyň ýurdumyzyň Döwlet simfoniki orkestri bilen bilelikdäki konserti boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Medeniýet hepdeligi 2024-nji ýylda Arkadag şäherinde geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, olara aýdym-saz sungatymyzy, gadymy medeni mirasymyzy düýpli öwretmek maksady bilen, medeniýet edaralarynyň alyp barýan işlerini güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Çagalar sungat we çeperçilik mekdepleriniň işini talabalaýyk guramak, bu mekdepleriň okuw meýilnamalaryna täzeden seredip, olary döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek möhümdir. Döwlet Baştutanymyz Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň döwrebap we many-mazmunly täze filmleri surata düşürmegi hem-de halkara kinofestiwallara gatnaşmagy üçin zerur işleri geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, taryhy we medeni ýadygärlikleri rejelemek, dikeltmek, gorap saklamak üçin netijeli işleri ýola goýmak zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna häzirden gowy taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýylyň birinji ýarymynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bilimli nesli terbiýeläp ýetişdirmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdirildi. Mekdep okuwçylary we talyp ýaşlar halkara bäsleşiklere hem-de internet olimpiadalaryna işjeň gatnaşyp, altyn, kümüş, bürünç medallara mynasyp boldular. Milli bilim ulgamynyň düzümini we hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmäge degişli resminamalar kabul edildi. Täjigistan Respublikasynda Magtymguly adyndaky umumybilim berýän 540 orunlyk orta mekdebiň düýbi tutuldy. Orta mekdepleriň uçurymlaryna umumy orta bilim hakynda şahadatnamalar dabaraly gowşuryldy. 2-nji iýunda tomusky dynç alyş möwsümine badalga berlip, çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde çagalaryň 11 müňe golaýy dynç aldy. Ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde ÝUNESKO kafedralary açyldy, orta mekdepleriň 6-sy bu guramanyň mekdepler assosiasiýasynyň toruna girizildi.

Ýanwar — iýun aýlarynda ylmy barlaglaryň netijeliligi ýokarlandyryldy, okuw kitaplarynyň, gollanmalaryň, maksatnamalaryň 1 müň 696-sy makullanyldy. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar”, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri we Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahatlar, ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy guramaçylykly geçirildi. Ajaýyp türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, tanyşdyrylyş dabarasy guraldy.

Saglygy goraýyş ulgamy barada aýdylanda, bu babatda amaly lukmançylyga keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak işi dowam etdirildi. Hasabat döwründe “Türkmenistanda ilatyň saglyk abadançylygyny üpjün etmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Milli maksatnama” tassyklanyldy. X türkmen-german forumy geçirildi, daşary ýurtly alym-lukmanlar bilen tejribe alşyldy. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara operasiýalar we bejergiler geçirildi. Täze hassahanalaryň gurluşyk işleri batly depginlerde alnyp baryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryna laýyklykda, Aşgabatda Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň we Stomatologiýa merkeziniň düýbi tutuldy. Ýurdumyzda ilaty zerur derman we beýleki serişdeler bilen elýeterli üpjün etmek maksady bilen, dermanhanalar ulgamy döredildi.

Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde 111 altyn, 102 kümüş, 155 bürünç medal gazanyldy. Sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenlere hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli bu ýerde “Arkadag şäheri — sanly we “akylly” tehnologiýalaryň mekany” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Tejribe alyşmak we hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, türkmen wekilleriniň 537-si daşary ýurtlara iberildi we dünýä ýurtlaryndan 69 hünärmen döwletimize iş sapary bilen geldi. Şu ýylyň birinji ýarymynda bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport babatda halkara resminamalaryň 33-sine gol çekildi.

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birnäçe resminamalaryň taslamalaryny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, işde goýberen kemçilikleri üçin, G.Agamyradowy Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory bolup işlän A.Saparow bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory wezipesine H.Nunnaýewi belläp, ony şol institutyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatdy we täze wezipede üstünlik arzuw etdi.

Şeýle hem mejlisiň çäklerinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine S.Ataýew, ylmy işler boýunça prorektory wezipesine M.Piriýew bellenildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň dürli okuw mekdeplerinde okuwa kabul etmäge degişli resminamalara gol çekip, wise-premýere okuw mekdeplerine kabul etmek möwsümine berk gözegçilik etmegi üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesowa we onuň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, täze okuw ýylyna toplumlaýyn taýýarlyk görüp başlamagyň hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýeňil we düýpli abatlaýyş işlerini geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine zehinli, mynasyp ýaşlary kabul etmek, giriş synaglaryny guramaçylykly we adalatly geçirmek, jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak tabşyryldy. Şeýle-de bilim maksatnamalaryny we meýilnamalaryny kämilleşdirmegiň, mekdepleri okuw kitaplary, gollanmalar bilen ýeterlik möçberde üpjün etmegiň zerurdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýşy bilen bagly meselä degip geçip, döwrebap hassahanalarda hyzmatlary ýokary hilli ýola goýmagyň, lukmanlaryň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýüzlenip, derman senagatyny has-da ösdürmek, ilaty ýokary hilli derman we saglygy goraýyş serişdeleri bilen doly üpjün etmek üçin zerur çäreleri görmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Sport desgalaryny netijeli dolandyrmak, ýaşlary bedenterbiýe we köpçülikleýin sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek boýunça sazlaşykly işleri geçirmek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ylmy edaralarynyň ýerli çig maldan bäsdeşlige ukyply we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň ylmy esaslaryny hem-de tehnologiýalaryny işläp düzmek, önümçilige ornaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamalydygyny nygtady.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow 2023-nji ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdaý hasylyny galla kabul ediş bölümlerinden galla kärhanalaryna daşamak, bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini geçirmek, ýerleri indiki ekiş möwsümine taýýarlamak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýetişdirilen gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak we ilata ýetirmek bilen bir hatarda, güýz möwsüminde ekilmegi meýilleşdirilýän ýeralmanyň, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinleriň ekişine taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Ý.Gurbanowy eýeleýän wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine R.Hojagulyýewi belläp, ony Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy.

Balkan welaýatynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji J.Annaýew sebitde şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdaý hasylyny elewatorlara we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlary indiki ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, sürüm, tekizleýiş işleri geçirilýär. Gowaça meýdanlarynda degişli ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek boýunça işler utgaşykly dowam edýär.

Mejlisiň dowamynda Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine H.Aşyrmyradow bellenilip, ol Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, Balkan welaýatynyň häkimine işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda galla hasyly ýygnalan meýdanlarda ýerleri geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişine taýýarlamak üçin sürüm we tekizleýiş işleri alnyp barylýar. Gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Ýetişdirilen ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, N.Nazarmyradowy, başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy. Daşoguz welaýatynyň häkimi wezipesine S.Soltanmyradow bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, Daşoguz welaýatynyň häkimine işinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny özgertmek, ýerden bol hasyl almak boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdaý hasylyny elewatorlara we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek, galla kärhanalarynda talabalaýyk saklamak boýunça zerur işler geçirilýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, otag, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Ýetişdirilen ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, bu önümler bilen içerki bazarlarymyzy üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şaly ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda alnyp barlan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalygynda özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatyň ekin meýdanlarynda ýetişdirilen galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak işleri dowam edýär. Galla oragyndan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär. Gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylýar. Welaýatda ýetişdirilen gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, güýz möwsüminde ekilmegi meýilleşdirilen ýeralma, gök-bakja, beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler utgaşykly dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, D.Annaberdiýewi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Mary welaýatynyň häkimi wezipesine B.Orazow bellenildi. Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, Mary welaýatynyň häkimine işinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri, obasenagat toplumynda özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, welaýatlarda oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 105,2 göterime barabar boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 105 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 107,6 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa, 102 göterime deň boldy. Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzda azyk önümleriniň önümçiliginiň görkezijileri barada hasabat berdi. Hususan-da, gök önümleri öndürmegiň ösüş depgini 129,6 göterime, bakja önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 114,9 göterime, ýeralmanyň önümçiliginiň ösüş depgini 117,4 göterime, ir-iýmişleri öndürmegiň ösüş depgini 102,5 göterime deň boldy. Maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 269,3 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler sebitlerde ýygnalan bugdaý hasylyny galla kabul ediş nokatlaryndan ammarlara we elewatorlara daşamak, galla oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini alyp barmak boýunça çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Gowaça ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwlaryny tutmak hem-de gowaçanyň zyýankeşleriniň, keselleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işleri dowam etdirilýär. Dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryny öwrenmek we olary önümçilige ornaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, A.Altyýewi oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde ýurdumyzda daşky gurşawy goramak babatda döwlet syýasatyny has netijeli amala aşyrmagyň, azyk howpsuzlygy we beýleki önümçilik bilen bagly wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gazanmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu maksat bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini bölmek, onuň binýadynda Oba hojalyk ministrligini hem-de Daşky gurşawy goramak ministrligini döretmek barada karara gelendigini aýtdy.

Oba hojalyk ministri wezipesine N.Nazarmyradow, daşky gurşawy goramak ministri wezipesine bolsa häzirki wagtda Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy bolup işleýän Ç.Babanyýazow bellenildi.

Mejlisiň dowamynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň wise-prezidenti wezipelerine B.Rejepow bellenildi. Degişli resminamalara gol çekip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze bellenen ýolbaşçylara işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer T.Atahallyýewe hem-de welaýatlaryň häkimlerine we obasenagat toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalyk önümleriniň, hususan-da, gallanyň we gowaçanyň hasylyny artdyrmak üçin guramaçylyk, usuly işleri güýçlendirmegi tabşyrdy. Ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän bugdaýyň tohumyny ekmek we onuň ätiýaçlyk goruny döretmek boýunça degişli işleri geçirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ýokary hilli, ekologik taýdan arassa azyk we beýleki oba hojalyk önümleriniň, ot-iýmlik ekinleriň önümçiligini artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegi, Türkmenistanyň sanitariýa we fitosanitariýa kadalaryny, karantin düzgünlerini halkara tejribeden ugur alyp kämilleşdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet ýer kadastry maglumatlarynyň ýeke-täk ulgamyny şu ýylyň ahyryna çenli işe girizmek üçin işleri çaltlandyrmak barada görkezme berdi. Şu ýyl gowaçanyň bol hasylyny öndürmek üçin häzirden zerur işleri geçirmek, kärendeçilere we beýleki oba hojalyk önüm öndürijilere hemmetaraplaýyn ýardam bermek möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Aşgabat şäheriniň häkimliginiň garamagyndaky hojalyk hasaplaşygyndaky edara-kärhanalarda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 123 göterim berjaý edildi. Geçen alty aýyň dowamynda Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça düýpli maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 128,4 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň birinji ýarymynda Aşgabat şäherinde jemi 707 hojalyga niýetlenen 90 sany — “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 108 we 54 öýli, Büzmeýin etrabynda 14 sany 4 gatly, 32 öýli we 1 sany 4 gatly, 24 öýli, Bagtyýarlyk etrabynyň “Çoganly” ýaşaýyş toplumynda 73 sany iki gatly ýaşaýyş jaýy hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde açylyp ulanmaga berildi. Şeýle hem Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan degişli gulluklar bilen bilelikde paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, bagy-bossanlyga büremek, arassaçylyk tertip-düzgünini saklamak, şäheriň ähli durmuş ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek üçin meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, paýtagtymyzyň binagärlik-şähergurluşyk keşbini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmagyň, ilatyň ýaşamagy, zähmet çekmegi we dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmegiň, ähli amatlyklary bolan binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, seýilgähleriň gurluşygyny dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle-de şäherde binalary we desgalary, şol sanda durmuş maksatly desgalary, ýaşaýyş jaýlaryny göwnejaý saklamak üçin olara öz wagtynda tehniki taýdan hyzmat edip durmak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, halkara guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli alnyp baryldy. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasyna, Katar Döwletine hem-de Täjigistan Respublikasyna döwlet saparlaryny, Bahreýn Patyşalygyna resmi sapary, Azerbaýjan Respublikasyna, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasyna we Türkiýe Respublikasyna iş saparlaryny amala aşyrdy.

Şu ýylyň birinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýe Respublikasynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynda, Eýran Yslam Respublikasynda we Saud Arabystany Patyşalygynda saparlarda boldy.

Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň we Wengriýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza saparlary guraldy. Häzirki wagtda meýilleşdirilen halkara çärelere taýýarlyk boýunça degişli işler geçirilýär.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň ugry boýunça birnäçe daşary ýurt wekiliýetleri Türkmenistana geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetleri daşary ýurtlaryň birnäçesine ugradyldy. Dürli derejede, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar we gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň şertnama-hukuk binýadynyň üsti 151 resminama bilen ýetirildi. Daşary işler ministrlikleriniň derejesinde gatnaşyklar yzygiderli amala aşyrylýar. Ýylyň başyndan bäri bu ugurda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we geňeşmeleriň birnäçesi geçirildi. Ýurdumyzyň daşary-ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bilelikdäki hökümetara toparlaryň, beýleki degişli düzümleriň mejlisleri, işewürlik duşuşyklary, forumlar, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikler guraldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, «Açyk gapylar», hoşniýetli goňşuçylyk we deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz şular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň ekologiýa ugurly başlangyçlaryny öňe sürmek we bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Milli ulag-logistika, ýangyç-energetika, tebigaty goramak we ekologiýa diplomatiýamyzy nazara alyp, halkara guramalar bilen netijeli işleri dowam etdirmek möhümdir. Türkmenistanyň gatnaşmagynda dürli halkara çäreleri guramak boýunça teklipleri berip, şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen halkara çärelere düýpli taýýarlyk görmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we wise-premýer, daşary işler ministrine anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen kanun çykaryjylyk işi barada maglumat berdi.

Alty aýyň dowamynda milli parlamentiň maslahatlarynyň 3-si geçirilip, olaryň barşynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 29-sy, Mejlisiň kararlarynyň 31-si kabul edildi. Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, häzirki wagtda iş toparlarynda raýat hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Raýat kodeksini, harby borçlulyk we harby gulluk, gidrometeorologiýa işi hakynda we başga-da birnäçe kanunlary döwrebaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirilýär.

Halkara guramalar we daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, duşuşyklaryň 51-si geçirildi. Mejlisiň deputatlary hem-de hünärmenleri halkara düzümler bilen bilelikde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça geçirilen forumlaryň 48-sine gatnaşdylar, daşary ýurtlara iş saparlarynyň 20-sini amala aşyrdylar. Şu döwürde “ÝHHG-niň çäginde howpsuzlygy, durnuklylygy we dialogy berkitmekde bitarap döwletleriň orny” atly halkara maslahat geçirildi. Bellenilişi ýaly, deputatlar ilata içeri we daşary syýasatyň maksatlaryny we wezipelerini, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny düşündirmek boýunça dürli çärelere, milli senenamamyzyň şanly seneleri mynasybetli guralýan dabaralara, maslahatlara, duşuşyklara gatnaşýarlar.

Döwlet Baştutanymyz kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, geçen ýarym ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň netijeli ösdürilendigini, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli dürli harytlary öndürýän täze kärhanalary döretmek boýunça zerur işleriň alnyp barlandygyny belledi.

Ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasy barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasy we beýleki iri halkara guramalar bilen işjeň gatnaşyklaryň alnyp barylýandygyny aýtdy hem-de energetika we suw howpsuzlygy, ekologik meseleler babatda ysnyşykly hyzmatdaşlygyň amala aşyrylýandygyny nygtady. Şunda ulag, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şol bir wagtyň özünde, geçen ýarym ýylda jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Ýurdumyzda senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerimde dowam etdirilýär. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, hasabat döwründe ýurdumyzda 1 milliard 400 million manatdan gowrak möçberde düýpli maýa goýumlar özleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz geçen ýarym ýylda «akylly» şäher konsepsiýasyna laýyk gelýän Arkadag şäheriniň açylandygyny, şeýlelikde, täze şäheriň halkara sylaglaryň 21-sine mynasyp bolandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şäheriň gurluşygynda öňdebaryjy maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagy ilat üçin oňaýly, howpsuz durmuşy üpjün eder.

Ýerli gurluşykçylar tarapyndan bary-ýogy dört ýyldan gowrak wagtda şular ýaly şäheriň döredilmeginiň ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwwatlydygynyň aýdyň nyşanydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda hormatly Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Garaşsyz döwletimizi ösdürmek boýunça uly işleriň ýerine ýetirilendigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz pursatdan peýdalanyp, mejlise gatnaşyjylary we merdana halkymyzy täze Arkadag şäheriniň ulanmaga berilmegi bilen ýene-de bir gezek gutlady.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda, şäherlerinde we etraplarynda meýdany 1 million 400 müň inedördül metre barabar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ulanmaga berlendigini belläp, Arkadagly Serdarymyz senagat desgalarynyň, çagalar baglarynyň, mekdepleriň we beýleki desgalaryň gurluşyklarynyň meýilnama esasynda alnyp barylýandygyny nygtady. Şu ýyl gallanyň bol hasyly ýygnaldy. Bu bolsa azyk howpsuzlygyny üpjün edýär.

Ýurdumyzyň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek syýasatynyň kesgitlenen meýilnamalara laýyklykda dowam edýändigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň, şeýle hem beýleki sebit taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şol bir wagtyň özünde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmegiň, eksport harytlarynyň möçberini artdyrmagyň, elektron senagaty döretmegiň döwlet maksatnamalarynyň netijeli amala aşyrylýandygy nygtaldy. Häzirki wagtda ykdysady we maliýe durnuklylygyny gazanmak, iş bilen üpjünçiligi ýokarlandyrmak boýunça zerur işler geçirilmelidir. Ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrmak, pudaklara sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Milli bilim ulgamyny ösdürmäge we ýaşlar syýasatyny amala aşyrmaga köp möçberde serişde goýmak dowam etdirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şu ýylyň ikinji ýarymynda köp sanly möhüm halkara hem-de milli çäreleriň meýilleşdirilendigini belläp, hormatly Prezidentimiz döwletimiziň Garaşsyzlyk we Bitaraplyk baýramlarynyň, hemişe bolşy ýaly, örän ýokary derejede geçirilmelidigine, beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine taýýarlyk işleriniň degişli derejede alnyp barylmalydygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Garaşsyzlyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçiriljekdigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz mejlisde berkarar döwletimiziň ösüşinde gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepgitleriň, ýerine ýetirilen işleriň jemleriniň jemleniljekdigini, döwrüň talaplaryndan, täze ykdysady şertlerden ugur alyp, öňde durýan möhüm wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny belledi.

Türkmenistanyň Halk Maslahaty we Mejlisi ýurdumyzyň Ministrler Kabineti, häkimlikler, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmäge häzirden düýpli taýýarlyk görüp başlamaly. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Halk Maslahaty bu ýokary wekilçilikli edaranyň nobatdaky mejlisini çagyrmak, geçiriljek senesini kesgitlemek we ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hem-de onuň düzümini tassyklamak barada karar kabul etse, maksadalaýyk bolar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow guramaçylyk toparyna Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda ýokary üstünlikleri gazanan, il içinde uly abraýdan peýdalanýan raýatlarymyzy döwlet sylaglary bilen sylaglamak we olara hormatly atlary dakmak üçin hödürlemek hem-de resmileşdirmek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyryp, bu işleriň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, soňra bolsa Türkmenistanyň Mejlisiniň karary esasynda ýerine ýetirilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň ahyrynda ýurdumyz boýunça geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň erbet bolmandygyny aýtmak bilen, ähli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna geçen alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümizdäki şenbe, ýekşenbe we duşenbe günleri maslahatlary geçirmegi tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan we welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berýändigini aýtdy. Hemişe bolşy ýaly, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi Awazada, “Arçmanda” we “Ýyly suwda” ýa-da beýleki şypahanalarda dynç alyp biler.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşynyň käbir beýleki möhüm meselelerine-de garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-07-10 10:34:39

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýygnalan bugdaý hasyly kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara öz wagtynda, ýitgisiz daşalýar. Geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülýär.

Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleri ýerine ýetirilende agrotehnikanyň kadalarynyň berjaý edilmeginiň möhümdigini belledi hem-de bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji J.Annaýew welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, şu günler ýygnalan hasyly galla kabul ediş bölümlerinden elewatorlara hem-de ammarlara daşamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirilýär. Şeýle hem geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş işleri talabalaýyk alnyp barylýar.

Şu ýylyň güýz möwsüminde ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dowam edýän oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi hem-de onuň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli alnyp barylmagy babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň welaýatda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, galla hasylyny kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara wagtynda, ýitgisiz daşamak boýunça degişli işler geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda geljek ýylyň bugdaý hasyly üçin sürüm we tekizleýiş işleri ýerine ýetirilýär. Gowaça hem-de şaly ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň güýz möwsüminde geçiriljek ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär.

Şeýle hem häkim welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk işleri ýerine ýetirilende agrotehniki çäreleriň öz wagtynda we dogry berjaý edilmelidigini belledi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleriň guralyşyna örän jogapkärçilikli çemeleşmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitiň galla meýdanlaryndan ýygnalan bugdaý hasylyny kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara öz wagtynda, ýitgisiz daşamak boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär. Ekin meýdanlarynda geljek ýylyň galla hasyly üçin ekişe taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Welaýatda ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek boýunça degişli çäreler alnyp barylýar. Şaly ekilen meýdanlarda ideg işleri dowam edýär.

Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş hem-de önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinlerine edilýän ideg işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we häkime degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Ýygnalan bugdaý hasylyny kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara daşamak işleri bellenen talaplara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Geljek ýylyň galla hasyly üçin meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini öz wagtynda geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny ýeralma we beýleki oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär, gant şugundyrynyň ekişi meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň talabalaýyk guralmagynyň, agrotehnikanyň kadalarynyň berk berjaý edilmeginiň bereketli toprakdan bol hasyl almagyň esasy şertleriniň biri bolup durýandygyny belledi hem-de bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýygnalan bugdaý hasylyny kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara öz wagtynda daşamak hem-de ýerleşdirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş işleri dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar.

Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda üçünji we dördünji hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ýetişdirilen hasyly ýygnap almak we bu önümler bilen içerki bazarlary üpjün etmek boýunça işler dowam edýär. Güýz möwsüminde ekilmegi meýilleşdirilýän ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini hem-de olaryň tohumlaryny möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem wise-premýer Daşoguz, Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň, Mary welaýatynda bolsa gant şugundyrynyň ekişiniň dowam edýändigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi we bugdaý ekiljek meýdanlarda taýýarlyk işleriniň bellenen möhletlerde, ýokary hilli geçirilmegini, gowaça we şaly ekilen meýdanlarda ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny, gant şugundyrynyň ekişiniň meýilnama laýyklykda ýerine ýetirilmegini, güýz möwsüminde geçiriljek ekiş işlerine ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de bu ugurda alnyp barylýan ähli işleriň ýokary hilli geçirilmegini üpjün etmek babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanda durmuşyň ähli ugurlarynda ösüşiň täze belentliklerine ýetilýär
2023-07-09 04:48:08

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine esaslanýan daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça çözgütleri işläp taýýarlamakda oňyn başlangyçlar bilen çykyş edýän ýurdumyz parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmäge, ählumumy abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly goşant goşýar.

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisine gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz sammitde çykyş edip, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryň biziň ýurdumyz üçin halkara hyzmatdaşlyk strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny belledi. Türkmenistan ŞHG-niň ykdysady, maýa goýum, ulag, energetika we beýleki ugurlarda öňe sürýän başlangyçlaryna uly gyzyklanma bilen garaýar, ýurdumyz olary durmuşa geçirmäge özara bähbitli, uzak möhletleýin esasda gatnaşmagyň mümkinçiliklerini görýär. Türkmenistanyň ŞHG bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyz işleriň birnäçe anyk ugurlaryna üns bermegi teklip etdi.

Şolaryň hatarynda kiberhowpsuzlyk we biohowpsuzlyk ulgamynda syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmak; täze yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmäge, bar bolanlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen logistik işiň amatly usulyny emele getirmek; energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek boýunça bilelikdäki taslamalary meýilleşdirmek arkaly yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin şertleri; ýokary tehnologiýalar ulgamynda netijeli hyzmatdaşlyk üçin binýady döretmek; howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, ekologiýa babatda bilelikdäki işleri utgaşdyrmak wezipeleri görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, gyzyklanma bildirýän taraplara Türkmenistanyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky başlangyjyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligine seretmek teklip edildi.

Döwlet Baştutanymyz şol başlangyçlara ýetmegiň ilkinji ädimi hökmünde degişli ugurlaryň her biri boýunça bilermenleriň derejesinde geňeşmeleri geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Hyzmatdaşlygyň bu görnüşiniň Türkmenistan — Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy boýunça gatnaşyklaryň beýleki möhüm ugurlarynda hyzmatdaşlyga toplumlaýyn häsiýet bermek bilen, onuň medeni-ynsanperwer, ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda-da ulanylyp bilinjekdigi nygtaldy. Biziň ýurdumyz hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini we özara bähbitlerini, onuň halklarymyzyňdyr döwletlerimiziň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyň görýär diýip, döwlet Baştutanymyz mundan beýläk-de bilelikdäki netijeli işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 3-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmek, şeýle hem oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly meselelere seredildi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda galla oragy tamamlaýjy tapgyrda dowam edip, bugdaý hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlary geljek ýylyň hasyly üçin ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, sürüm işleri alnyp barylýar. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Gowaça ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, zyýankeşleriň, olaryň döredýän keselleriniň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur işler geçirilýär. Mundan başga-da, ýetişdirilen ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, ony ilatymyza ýetirmek boýunça degişli çäreler dowam edýär.

Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri, Mary welaýatynda bolsa gant şugundyrynyň ekişi bellenilen meýilnama laýyklykda alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalygynda alnyp barylýan işlere ünsi çekmek bilen, möwsümleýin oba hojalyk işleri ýerine ýetirilende, käbir säwliklere ýol berlendigini aýtdy. Agrotehniki kadalaryň doly we dogry berjaý edilen ýagdaýynda has ýokary netijeleri gazanyp boljakdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz oba hojalyk işlerinde agrotehniki çäreleriň öz wagtynda, dogry ýerine ýetirilmegini berk talap etdi.

7-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hususan-da, ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, Diýarymyzyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek babatda görülýän çäreler, ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, elektroenergetika, deňiz we derýa ulaglary pudaklary, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri hakynda hasabatlar diňlenildi.

Mejlisde Balkan welaýatynyň edermen gallaçylarynyň döwlete bugdaý tabşyrmak boýunça meýilnamany üstünlikli berjaý edendikleri baradaky hoş habar aýdyldy. Günbatar sebitiň gallaçy daýhanlaryny bu zähmet üstünligi bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanymyz edermen daýhanlarymyzyň netijeli zähmet çekmegi üçin mundan beýläk-de döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertleriň dörediljekdigini nygtady.

Ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerini öwrenmek, gorap saklamak we rejelemek işlerini işjeňleşdirmek, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek meselelerine hem garaldy. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy — ÝUNESKO bilen Türkmenistanyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipler aýdyldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä ýaşlar jemgyýetine goşulmagy, ýurdumyzyň maddy we maddy däl medeni miras, daşky gurşaw, arheologiýa, taryh, etnografiýa, ýazuw we dilden ýazylan edebiýat, jemgyýetçilik ylymlary ýaly ugurlarda iş alyp barýan ÝUNESKO-nyň Merkezi Aziýa halkara barlaglar institutyna goşulmagy baradaky pikir beýan edildi.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ÝUNESKO-nyň Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalary boýunça instituty (IITE) bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň “Ýol kartasyny” işläp düzmek teklip edildi. 2024-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahaty geçirmek baradaky teklip döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak boýunça resminamalaryň birnäçesine gol çekdi.

8-nji iýulda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň taryhy mekanynda binýat bolan Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň birinji mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda haýyr-sahawat gaznasynyň geçen döwürde alyp baran işleri, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň işläp başlamagy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda ýurdumyzda çagalygy goramak, maşgalany goldamak meselelerine örän jogapkärli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilýändigini belläp, Gahryman Arkadagymyz gaznanyň işiniň ugurlaryny giňeltmek, şunda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek wezipelerine ünsi çekdi.

Geçen hepdede Mejlisde Tunis Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tarak ben Salemden ynanç haty kabul edildi. Ilçi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeler bilen tanyşdyryldy. Tunis Respublikasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nygtan jenap Tarak ben Salem dürli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardygyny tassyklady. Şunda parlamentara gatnaşyklaryň aýratyn orny bellenildi.

Arkadag şäherinde utgaşykly görnüşde “Arkadag şäheri — ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri” atly halkara maslahat geçirildi. Foruma Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, tebigaty goramak boýunça degişli düzümleriň, pudaklaýyn edaralaryň hünärmenleri, ylmy jemgyýetçiligiň, ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, abraýly halkara we sebit guramalarynyň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Daşky gurşaw babatda Türkmenistanda hereket edýän kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek, bu ugurda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlary, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we oňa garşy göreş çäreleri, ekologik taýdan arassa önümleri öndürmek, ekologik abadançylyk we çölleşmäniň öňüni almak boýunça geçirilýän çäreler bilen baglanyşykly meseleler ara alyp maslahatlaşmalaryň esasyny düzdi. Bellenilişi ýaly, tebigaty goramak, täze, ekologik taýdan arassa tehnologiýalary ornaşdyrmak, “ýaşyl” ykdysadyýet, sanly ulgam, ýurt we sebit derejesinde ekologik howpsuzlygy üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Çykyşlarda Arkadag şäheriniň diňe bir durmuş, ykdysady ulgamlarda däl, eýsem, daşky gurşawy goramak ugrunda-da innowasion çemeleşmeleri synag etmek üçin geljegi uly giňişlik bolup biljekdigi bellenildi.

Arkadag şäheriniň gurluşyk toplumynyň edara binasynda “Arkadag şäheri — gurluşygyň we senagatyň beýik nusgasy” atly halkara maslahat geçirildi. Foruma Türkmenistanyň we ýurdumyzyň ozaldan gelýän, ygtybarly hyzmatdaşlary bolan daşary ýurt kompaniýalarynyň, gurluşyk edaralarynyň, senagat, energetika, himiýa we ýol gurluşygy pudaklarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda “Buig Türkmen”, “Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd”, “Hyundai Engineering Co., Ltd”, “Kawasaki Heavy Industries, Ltd”, “Sumitomo Corporation”, “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, “Rönesans Inşaat”, “Wozroždeniýe” kompaniýalary, “Dorožnoýe stroitelstwo “Altkom”, “INAS+” jogapkärçiligi çäkli jemgyýetler we beýlekiler bar.

Maslahatyň dowamynda bellenilişi ýaly, täze şäheriň taslamasy taýýarlanylanda, amatly şäher gurşawyny döretmäge mümkinçilik berýän täzeçil çözgütleriň göz öňünde tutulmagy Arkadag şäheriniň esasy aýratynlyklarynyň biridir. Şäheriň taslamasyny taýýarlamak işlerine talyplaryň işjeň çekilendigini hem aýtmak gerek. Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde dünýäde “akylly” şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen tutuş şäheri gurmaga we ulanmaga bermäge ukyply ýurtlar köp däldir.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň ministrlikleriniň we gurluşyk-senagat toplumyna degişli pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşyklary boldy. Olaryň dowamynda uzak möhletleýin we özara bähbitli esasda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine strategik hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan gülläp ösmegine, ylmy-tehniki ösüşine, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary geçen hepdäniň wakalarynda öz beýanyny tapdy.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ŞHG-ä agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy
2023-07-04 05:22:01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisine gatnaşdy.

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan döredijilikli daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, sebit we ählumumy derejede giň gerimli hyzmatdaşlyk ugrunda çykyş edýär, halkara guramalar bilen netijeli dialogy pugtalandyrýar. Şunda ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ileri tutulýan ugur bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň abraýly halkara düzümleriň çäklerinde geçirilýän ýokary derejedäki duşuşyklara, şol sanda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mejlislerine yzygiderli gatnaşmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Biziň ýurdumyzy ŞHG-ä agza döwletler bilen dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygyny bellemek gerek. Hoşniýetli erk-isleg, taryhda emele gelen medeni, ruhy gymmatlyklaryň umumylygy bu gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ygtybarly binýat bolup çykyş edýär. Şunuň bilen birlikde, ŞHG bilen gatnaşyklar Türkmenistanyň daşary syýasy işi giň geografik hem-de düzümleýin esasda diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge esaslanýan halkara hyzmatdaşlyk strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Döwlet Baştutanymyzyň bu gezekki mejlise hormatly myhman hökmünde çagyrylmagy Watanymyzyň halkara giňişlikde barha artýan abraýynyň, ýurdumyzyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça başlangyçly çykyş edýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2021-nji ýylda ŞHG-ä agza döwletleriň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň XX ýubileý mejlisine, 2022-nji ýylyň sentýabrynda bolsa Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkantda geçirilen sammitine gatnaşandygyny bellemek gerek. Şol duşuşyklarda ŞHG-ä agza döwletler bilen dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň täze görnüşleriniň ýola goýulmagyna hem-de ozal hereket edýänleriniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen birnäçe anyk başlangyçlar öňe sürüldi.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň Liderleriniň şu günki duşuşygynda bu guramanyň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, işiň ileri tutulýan esasy ugurlary kesgitlenildi, beýleki döwletler we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk, sebit we ählumumy gün tertibiniň has möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu ýyl Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda Hindistan Respublikasy başlyklyk edýär. Geňeşiň mejlisi başlanmazdan ozal, Hindistanyň Premýer-ministri Narendra Modi belent mertebeli myhmanlary mähirli mübärekledi.

Şu gezekki sammit “Howpsuz ŞHG ýolunda” (Towards a SECURE SCO) mowzugy boýunça geçýär. Iňlisçe “SECURE” diýen gysgaldylan adalgany ŞHG-niň 2018-nji ýylda geçirilen ýokary derejeli duşuşygynda Narendra Modi teklip edipdi. Şunda S harpy raýatlaryň howpsuzlygyny (security for citizens), E ykdysady ösüşi (economic development), C sebit gatnaşyklaryny (connectivity in the region), U agzybirligi (unity), R döwlet Garaşsyzlygyna we çäk bitewüligine hormat goýmagy (respect of sovereignty and integrity), E harpy bolsa daşky gurşawy goramak (environment protection) diýmegi aňladýar.

Duşuşyga ŞHG-ä agza döwletleriň Baştutanlary gatnaşdylar. Sammite synçy döwletleriň Liderleri hökmünde Eýranyň, Belarusuň we Mongoliýanyň Prezidentleri, Türkmenistanyň Prezidenti hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Şeýle hem mejlise bu guramanyň hemişelik hereket edýän iki edarasynyň, birnäçe halkara we sebit düzümleriniň ýolbaşçylary goşuldylar. Hindistanyň Hökümetiniň Başlygy ýygnananlary mähirli mübärekläp, sammite gatnaşyjylara söz berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sammite gatnaşýan döwletleriň Baştutanlaryna, wekiliýetleriň ýolbaşçylaryna we agzalaryna ýüzlenip, Premýer-ministr Narendra Modä şu möhüm mejlise hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çakylygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Kasym-Žomart Tokaýewi Gazagystan Respublikasynyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklygy kabul etmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, dostlukly ýurduň ŞHG-de başlyklyk etjek döwründe ähli başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Seýed Ebrahim Raisini Eýran Yslam Respublikasynyň ŞHG-ä agzalyga kabul edilmegi, Prezident Aleksandr Lukaşenkony bolsa Belarus Respublikasynyň gurama doly hukukly agza döwletiň derejesini almagy baradaky çözgüdiň kabul edilmegi bilen gutlap, olara täze görnüşdäki hyzmatdaşlygyň çäklerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň bu foruma gatnaşmagy Türkmenistana, onuň alyp barýan netijeli daşary syýasatyna bildirilýän uly hormatyň nyşanydyr. Özara bähbitli, köpugurly hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerine düşünişmegiň hem-de olary durmuşa geçirmäge taýýarlygyň subutnamasydyr.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklar biziň ýurdumyz üçin halkara hyzmatdaşlyk strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar. Bu guramanyň agzalary, oňa synçy hökmünde gatnaşýan ýurtlar Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlary, goňşulary we dostlarydyr.

Şunuň bilen baglylykda, bu gurama bilen gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşi, dünýä we sebit işlerine ýurdumyzyň gatnaşmagynyň umumy ugry bilen utgaşýandygy nygtaldy. Şeýle-de Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ykdysady, maýa goýum, ulag, energetika we beýleki ugurlarda öňe sürýän başlangyçlaryna Türkmenistanyň uly gyzyklanma bilen garaýandygy, bu başlangyçlary durmuşa geçirmäge ýurdumyzyň özara bähbitli, uzak möhletleýin esasda gatnaşmagynyň oňat mümkinçiliklerini görýändigi aýdyldy.

Şeýle işiň uly geljeginiň bardygyny bellemelidiris. Bu bolsa biziň ýurtlarymyzyň kuwwatly serişde, önümçilik binýady, aýratyn-da, soňky ýyllarda ulag-logistika, aragatnaşyk we kommunikasiýalar ulgamlarynyň ösmegi bilen baglydyr. Ol özara ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesiniň toplanandygy we başga-da birnäçe mümkinçilikler bilen şertlenendir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. Nygtalyşy ýaly, diňe pugta parahatçylyk, durnukly howpsuzlyk üpjün edilende, ykdysady hyzmatdaşlygyň üstünlikli boljakdygy äşgärdir. Türkmenistan bu örän möhüm iki wezipäni amala aşyrmakda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip, döwlet Baştutanymyz işleriň birnäçe anyk ugurlaryna üns bermegi teklip etdi.

Birinjiden, kiberhowpsuzlyk we biohowpsuzlyk ulgamynda syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmak; ikinjiden, täze yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmäge, bar bolanlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen logistik işiň amatly usulyny emele getirmek; üçünjiden, energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek boýunça bilelikdäki taslamalary meýilleşdirmek arkaly yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin şertleri döretmekdir. Gürrüň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň zerurlyklaryny üpjün etmek we geljekde daşarky bazarlara çykmak barada barýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Dördünjiden, ýokary tehnologiýalar ulgamynda netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin binýady döretmek diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bäşinjiden, howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, ekologiýa babatda bilelikdäki işleri utgaşdyrmak bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky başlangyjyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligine seretmegi ähli gyzyklanýan taraplara teklip etdi. Ýokarda bellenip geçilen ugurlaryň her biri boýunça ilkinji ädim hökmünde bilermenleriň derejesinde geňeşmeleri geçirmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn. Şeýle geňeşmeleriň biziň şertlerimize we zerurlyklarymyza oňat baha bermäge, şonuň esasynda mundan beýläk-de bilelikde işlemegiň ýollaryny kesgitlemäge mümkinçilik berjekdiginden ugur alýarys diýip, döwlet Baştutanymyz beýan edilen başlangyçlary durmuşa geçirmegiň ilkinji nobatdaky çärelerini kesgitledi.

Hyzmatdaşlygyň bu görnüşi Türkmenistan — Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy boýunça gatnaşyklaryň beýleki möhüm ugurlarynda hem ulanylyp bilner we hyzmatdaşlyga yzygiderlilik häsiýetini berer diýip hasap edýärin. Şeýle-de ol medeni-ynsanperwer, ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda-da ulanylyp bilner diýip pikir edýärin.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam edip, ýurdumyzyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýäris. Şeýle çemeleşme asyrlara uzap gidýän ruhy we medeni gatnaşyklarymyza esaslanýar. Bu gatnaşyklar biziň halklarymyzyňdyr döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkidýär diýip belledi. Munuň özi ýurdumyz bilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň dürli düzümleriň we esasy halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde uzak möhletli hyzmatdaşlyk etmegi üçin goşmaça şertleri we mümkinçilikleri döredýär.

Hormatly Prezidentimiz çykyşynyň ahyrynda Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen giňden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny belläp, özara düşünişmegiň, hormat goýmagyň, ynanyşmagyň ýetilen derejesine ýokary baha berdi. Biziň ýurdumyz hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini we özara bähbitlerini, onuň halklarymyzyňdyr döwletlerimiziň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyň görýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we mundan beýläk-de bilelikdäki netijeli işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny tassyklady.

Hindistanyň Premýer-ministri çuň many-mazmunly çykyşy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallygyny beýan edip, ŞHG-niň çäklerinde giň ugurlar boýunça Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň sebit hyzmatdaşlygyny giňeltmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Sebit we halkara meseleleriň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmalaryň barşynda mejlise gatnaşyjylar guramanyň ýurtlarynyň arasynda döwlet özygtyýarlylygyna, milli gymmatlyklara hem-de birek-biregiň bähbitlerine hormat goýmak esasynda bilelikdäki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ähmiýeti baradaky pikiri biragyzdan beýan etdiler. Şunuň bilen birlikde, syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-ynsanperwer, beýleki ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Sammitiň jemleri boýunça Nýu-Deli Jarnamasy we beýleki birnäçe resminamalar kabul edildi.

Umuman, ŞHG-ä agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde biziň ýurdumyzyň öňe süren oňyn başlangyçlary sebit we sebitara derejede özara bähbitli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine, taryhy taýdan emele gelen dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine daýanýan döwletara gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykarylmagyna gönükdirilendir.

Ginisleyin
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze şäheriň açylyş dabarasyna gatnaşdy
2023-06-29 05:45:39

Şu gün ýurdumyzda döredijiligiň, abadançylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň şöhratly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly taryhy waka bolup geçdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň aýdyň nyşany bolan Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli giň möçberli dabaralar ýaýbaňlandyryldy.

Kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan bu täsin şäheriň gurulmagy ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan we häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda dowam etdirilýän ägirt uly özgertmeleriň anyk netijesidir. Arkadag şäheriniň Diýarymyzyň gadymy künjekleriniň birinde, pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde gurulmagy aýratyn bellärliklidir. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bu ägirt uly şähergurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanda amala aşyrylýan durmuş ugurly we ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, onuň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Täze şäheriň taslamasy taýýarlanyp, düýbi tutulan pursadyndan bäri türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan giň möçberli işleri hemişe üns merkezinde saklaýar.

Mälim bolşy ýaly, bu iri taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirildi. Häzirki wagtda gurluşygyň birinji tapgyry tamamlanyp, onuň çäklerinde medeni-durmuş we beýleki maksatly desgalaryň 336-sy guruldy. Ýakynda, 16-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Şonda şäheriň edaralaryna we guramalaryna dürli görnüşli awtoulag serişdeleri, şol sanda elektromobiller sowgat berildi.

Köpetdagyň ajaýyp dag eteklerinde ýerleşýän täze şäher öňdebaryjy sanly, maglumat-aragatnaşyk we “ýaşyl” tehnologiýalara esaslanýan “akylly» şäheriň aýdyň nusgasydyr. Bu ýerde ekologiýa ýaly möhüm ugra aýratyn üns berilýär. Mysal üçin, desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan arassa materiallar ulanyldy. Arkadag şäheriniň “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berilmegi bu ulgamda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändigine şaýatlyk edýär.

Ir bilen “Akhan” binasynyň ýanyndaky meýdançany ählihalk baýramçylygynyň şowhuny gurşap aldy. Bu ýere dabara gatnaşyjylar geldiler. Şol ýerde Mejlisiň Başlygy, Hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, paýtagtymyzyň, welaýatlaryň we Arkadag şäheriniň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, kümüş saçly eneler, ýaşlar ýygnandylar. Bu ýerde ýurdumyzda ilkinji “akylly” şäheriň açylyşy mynasybetli dabaralara badalga berler. Bu şäheri “geljegiň şäheri” diýip atlandyrmak bolar. Onuň Türkmenistanyň kartasynda peýda bolmagy dünýä jemgyýetçiliginde hem uly gyzyklanma döretdi. Ýygnananlaryň hatarynda ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem bar.

Hemmeler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen mübärekleýärler.

Meýdançada Türkmenistanyň döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazly kompozisiýa ýaýbaňlandyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz ady rowaýata öwrülen Akhan bedewiniň keşbini janlandyrýan binanyň ýanyna baryp, däp bolan toý bagyny kesýär we täze şäheri açýar. Şol pursatda asmana dürli reňkli şarlar uçurylýar.

Mälim bolşy ýaly, şöhratly ahalteke tohumynyň ajaýyp wekili bolan Akhan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendir. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça gurlan we täze şäheriň bezegi bolan bu özboluşly heýkeltaraşlyk kompozisiýasy milletimiziň buýsanjy bolan behişdi bedewlere ählihalk söýgüsiniň nyşanydyr. Täze şäheriň dünýä ahalteke bedewlerini peşgeş beren gadymy türkmen topragynyň iň gözel ýerleriniň birinde gurulmagy hem aýratyn bellärliklidir. Häzirki wagtda behişdi bedewler Türkmenistanyň ähli ulgamlarda gazanýan uly üstünlikleriniň aýdyň nyşany bolup durýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Baş meýdançasyna tarap ugraýar. Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweniniň barýan ugrunda we tutuş şäherde döredijilik toparlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Olar öz ussatlyklaryny görkezýärler.

Täze şäheriň keşbinde milli binagärligiň iň gowy däpleri binagärlik we bezeg babatda häzirki zaman meýilleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Bu ýerde halkara ölçeglere, şol sanda tebigaty goramak ulgamyndaky ölçeglere laýyk gelýän toplumlaýyn infrastrukturanyň döredilmegi şäher ýaşaýjylary üçin oňaýly ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün edýär. Şunda Türkmenistanyň syýasy strategiýasynyň esasynda goýlan “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelge öz beýanyny tapýar. Ýeri gelende aýtsak, bu ýerde şäher köçelerinde jemgyýetçilik ulagynyň ekologik taýdan arassa görnüşleri — elektrobuslar we elektrotaksiler hereket eder. Şeýlelikde, Arkadag şäheri dünýäniň şähergurluşyk, inženerçilik-tehniki ösüşiniň iň täze nusgalaryny özünde jemleýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Baş baýdak meýdançasyna gelýär. Bu ýerde dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar we Döwlet baýdagymyz ýokary galdyrylýar.

115 metrlik baýdak sütüni ýerleşdirilen meýdança abadanlaşdyrylyp, onuň töweregindäki otluk ýerlerde haly gölleri şekillendirilipdir. Indiden beýläk Baş baýdak meýdançasy baýramçylyk we medeni-köpçülik çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüler.

Soňra bu ýerde hormatly Prezidentimizi dabaralara gatnaşýan Türkiýe Respublikasynyň senagat we tehnologiýalar ministri Mehmet Fatih Kajyr hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu mähirli mübäreklediler.

Şu günki taryhy waka mynasybetli döwlet Baştutanymyza täze “TOGG” kysymly elektromobilleriň ikisiniň açarlary gowşurylýar. Bu elektromobiller Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan tarapyndan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa sowgat berildi. Türkiýede öndürilen ekologik taýdan arassa ulaglaryň ak reňklidigi bellärliklidir.

Hormatly Prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň adyna tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, elektromobile mündi we ony dolandyrmagyň aýratynlyklary bilen tanyşdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkiýe Respublikasynyň senagat we tehnologiýalar ministri Mehmet Fatih Kajyr hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen duşuşdy.

Şanly waka mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, myhmanlar Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza, tutuş türkmen halkyna aýdan gutlaglaryny, hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdiler.

Türkiýeli myhmanlary ýurdumyzda görýändigine örän şatdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de ajaýyp toý sowgady üçin minnetdarlyk bildirdi. Şunda soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykan döwletara gatnaşyklaryň dostlukly, strategik häsiýete eýedigi bellenildi.

Türkiýede doganlyk Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini aýdyp, myhmanlar gözelligiň we amatlylygyň täzeçil hem-de ekologik taýdan arassa tehnologiýalar bilen sazlaşykly utgaşýan, şol sanda ulag ulgamyna ornaşdyrylan sanly ulgamlary özünde jemleýän “akylly” Arkadag şäheriniň kaşaňlygy babatda haýran galdyrýandygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkiýede öndürilen elektromobilleriň bu şäheriň ekologik talaplaryna doly laýyk gelýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy boýunça gurlan häzirki zaman düzümi bolan Arkadag şäheriniň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň ýolunda möhüm ädime öwrülendigini nygtady. Ýakynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna badalga berildi. Onda önümçilik maksatly we hyzmatlar ulgamyna degişli desgalar bina ediler. Munuň özi türkiýeli hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerine yzygiderli goldaw berýändigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, myhmanlar Türkiýäniň işewür düzümleriniň amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen we giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän mekany bolan Türkmenistan bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändiklerini nygtadylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we dostlukly ýurduň wekilleri netijeli türkmen-türk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler hem-de birek-birege Gurban baýramy mynasybetli hoşniýetli gutlaglaryny aýtdylar.

Dabaralaryň dowamynda “Arkadag Binasynyň” açylyşy boldy. Bu binada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ahalteke bedewine atlanan aýgytly keşbi şekillendirilipdir. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine uzaýan batly gadamlaryny alamatlandyrýar. Binanyň umumy beýikligi 43 metrdir. Onuň suw çüwdürimleriniň diametri 65 metre barabardyr. Sütüniň ýokarsyna görk berýän altyn çaýylan bugdaý sünbülleri ýurdumyzdaky berekediň, bolçulygyň sungat dilindäki beýanydyr.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa dabarada çykyş edip, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen Arkadag şäheriniň açylmagynyň taryhy ähmiýetini nygtady. Gahryman Arkadagymyzyň durmuşy eziz Watanymyzyň ykbaly bilen aýrylmaz baglydyr. Bellenilişi ýaly, şeýle täsin şähergurluşyk taslamasynyň amala aşyrylmagy Milli Liderimiziň we hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde mümkin boldy. Watanymyza çäksiz söýgi bilen hyzmat etmegi hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygy barada ýadawsyz alada etmegi bilen, Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň çuňňur hormat-sarpasyna, ynamyna mynasyp boldy. Şäheriň merkezi seýilgähinde ýerleşdirilen “Arkadag Binasyna” Mejlisiň kararyna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Mejlisiň Başlygy şanly waka mynasybetli ýygnananlary ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, Arkadagly Serdarymyza we Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez güýç-kuwwat, asylly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy köp sanly myhmanlary baýramçylyk lybasynda garşylan, meýdançanyň münberiniň öňünde ýaýbaňlandyrylan döredijilik toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Olar köpöwüşginli aýdym-sazly kompozisiýany hem-de baýramçylyk ýörişini taýýarladylar.

Şu günki şanly waka mynasybetli baýramçylyk görnüşinde bezelen Arkadag şäheriniň Baş meýdançasyna köp sanly myhmanlar ýygnandy. Bu ýerde döredijilik toparlarynyň joşgunly aýdym-sazly çykyşlary, şeýle hem dabaraly baýramçylyk ýörişi guraldy.

Ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy ägirt uly ruhubelentlik bilen garşylaýarlar. Alypbaryjy dabaralaryň başlanýandygyny yglan edýär.

Bu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz uly şanly waka — türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallalary netijesinde döredilen täze Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy mynasybetli guralan dabaralara beslendi.

Biziň ýurdumyzda, gadymyýetde bolşy ýaly, halkymyzyň wepaly hemrasy, Watanymyzyň taryhynyň hem-de iň täze eýýamynyň nyşany bolan ahalteke bedewleri toý-baýramlaryň bezegidir. Şu günki giň gerimli dabarada hem dünýäde meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar topary ýörite taýýarlan edebi-çeper çykyşyny görkezdi. Baýramçylyk dabarasyna gatnaşyjylaryň öňünde Oguz hanyň hem-de onuň merdana alty oglunyň keşpleri janlanýar. Türkmen milletiniň nesilbaşysy nesillerine joşgunly çagyryş bilen ýüzlenýär. Häzirki nesilleriň öňünde Garaşsyz Watanymyzyň şan-şöhratyny has-da belende götermek wezipesi durýar.

Dabaraly baýramçylyk ýörişi döwürleriň we nesilleriň synmaz ruhy baglanyşygyny alamatlandyrýan “Şanly taryhyň, şöhratly döwrüň buýsanjy” atly edebi-sazly teatrlaşdyrylan kompozisiýa bilen dowam edýär. Halk saz gurallarynyň owazy astynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynyň artistleri meýdança çykýarlar. Olar meşhur ata-babalarymyzyň keşplerini janlandyrýarlar. Türkmen halkynyň şöhratly ogullary beýik başlangyçlary mynasyp dowam etdirmegiň hem-de berkarar Watanymyzyň şöhratyny belende götermegiň möhümdigi baradaky joşgunly sözler bilen ýüzlendiler.

Soňra 2006-njy ýylda doglan, Gurply we Ruhubelent atly atlaryň nesli bolan Akhan atly ady rowaýata öwrülen bedew meýdança çykarylýar. Onuň şaý-sepler bilen bezelmegi bedewiň gözelligini has-da artdyrýar. Ajaýyp bedew seýkin basyşyny hem-de ussatlygyny görkezýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli meşhur Akhan çarpaýa galyp, 10 metr aralygy 4,19 sekuntda geçip, ozalky rekordyndan iki esse ýokary netije görkezdi. Şeýle hem bu ajaýyp bedewe ussat we tejribeli çapyksuwar, atşynaslykda ykrar edilen halypa, türkmen halkynyň Milli Lideriniň tälim berendigini aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen birlikde, Arkadag şäherinde onuň esasy bezegine öwrülen “Akhan” binasynyň gurlandygyny nygtamak ýakymlydyr.

Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli dabaraly ýörişi Türkmenistanyň Mejlisiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri dowam edýärler. Olara Berkarar Türkmenistany okgunly ösdürmekde, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmakda hem-de döwletimiziň dünýewi binýatlaryny berkitmekde aýratyn orun degişlidir. Soňra baýramçylyk münberiniň öňünden ýurdumyzyň saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamynyň işgärleri geçýärler. Bu ulgamlary ösdürmek we kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipesi hökmünde kesgitlenildi. Şu maksatlar bilen, halkara hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, bu ulgama degişli häzirki zaman desgalary yzygiderli gurulýar we ulanmaga berilýär. Olaryň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar.

Täze şäheriň bu ulgama degişli esasy binalarynyň hatarynda Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebini, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezini, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebini, çagalar baglaryny hem-de umumybilim berýän orta mekdepleri, lukmançylyk edaralaryny, sport toplumlaryny görkezmek bolar.

Ýaşajyk artistleriň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” atly aýdym-sazly çykyş dabaraly ýörişe baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Häzirki wagtda Garaşsyzlyk ýyllarynda kemala gelen ýaş nesil — ata-babalarymyzyň asylly ýörelgelerini we wesýetlerini dowam etdirijiler ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini düzýär. Olara Watanymyzyň we halkymyzyň geljekki ykbaly ynanylýar. Şonuň üçin-de, döwletimiz biziň geljegimiz bolan ýaşlarymyzyň döwrebap bilimleri ele almagy, geljekde üstünlikleri gazanyp, erkin we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, döredijilik ylhamyny ösdürmek üçin ähli şertleri döredýär.

Soňra münberiň öňünden gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň işgärleri geçýär. Olar Arkadag şäheriniň açylyşyny zähmet ýeňişleri bilen garşylaýarlar. Olaryň yzy bilen maliýe-ykdysadyýet we bank toplumynyň wekilleri geçýärler. Ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, şol sanda ykdysadyýetimiziň sanlylaşdyrylmagyna gönükdirilen döwlet we milli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek wezipesi olaryň üstüne ýüklenendir.

Ulag-kommunikasiýa toplumynyň — “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmendeňizderýaýollary”, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenhowaýollary”, “Türkmenaragatnaşyk” agentlikleriniň işgärleri biri-biriniň yzyndan dabaraly ýöriş bilen geçýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe awtomobil, deňiz, demir ýol hem-de howa ulaglarynyň ösdürilmegine, amatly geosyýasy ýagdaýy eýeleýän ýurdumyzyň üstaşyr ulag kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Iň täze tehnologiýalar hem-de öňdebaryjy ylmy-tehniki gazanylanlar işjeň ornaşdyrylýan bu pudagyň ýeten belent sepgitleri şäheriň Baş meýdançasyndan dabaraly ýagdaýda geçen bezegli awtoulaglarda şekillendirilen maglumatlarda öz beýanyny tapdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we köp sanly myhmanlary söwda, dokma senagaty ulgamlarynyň wekilleri mübärekleýärler. Olaryň alyp barýan işleri “Türkmenistanda öndürildi” diýen ýazgyly önümleriň ilerledilmegine gönüden-göni ýardam berýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda dünýä meşhur halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine uly üns berilýär, bu pudagyň yzygiderli kämilleşdirilmegi, haly önümleriniň gadymy nusgalarynyň aýawly saklanylmagy üçin ähli şertler döredilýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halyçy zenanlaryna aýratyn orun berilýär. Olar nepis halylaryň dünýäde wagyz edilmegine hem-de olaryň halkara abraýynyň ýokarlanmagyna uly goşant goşýarlar. Halylaryň her biri sungat eserlerine deňelýär.

Täze şäherde halkara ölçeglere laýyk gelýän giň şaýollar peýda boldy. Bu ýerde elektrobuslaryň we elektromobilleriň peýdalanylmagy ekologik abadançylygy saklamak üçin mümkinçilikleri döredýär. Meýdança “TOGG” kysymly häzirki zaman, ýokary tehnologiýaly elektromobilleriň ikisi çykarylýar. Olar şanly waka mynasybetli şu gün ir bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyndan Türkmenistanyň Prezidentine we türkmen halkynyň Milli Liderine sowgat berildi.

Soňra münberiň öňünden milli ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudagynyň — ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň nyzama düzülen hatarlary geçýär. Olar tutanýerli zähmeti bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrýarlar, onuň dünýäniň iri energetika döwleti hökmündäki derejesini belende göterýärler. Dabaraly ýörişi oba we suw hojalyk, atçylyk pudaklarynyň işgärleri dowam edýärler, olar halk hojalyk toplumynyň bu ugurlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça möhüm wezipeleri çözmekde uly üstünlikleri gazanýarlar.

Täze şäherde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň binalarynyň gurlandygyny bellemek gerek. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanda döredilen ilkinji “akylly” Arkadag şäheriniň «Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, «ýaşyl», howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek» taslamasyna goşulandygyny nygtamak gerek.

Belli estrada aýdymçylarynyň hem-de tans toparlarynyň ýerine ýetirmegindäki edebi aýdym-sazly kompozisiýa baýramçylyga aýratyn öwüşgin çaýdy. Dabaraly baýramçylyk ýörişi ýurdumyzyň döredijilik işgärleriniň wekilleriniň, medeniýet we sungat işgärleriniň meýdançadan geçmegi bilen jemlendi. Döwletimiz bu ulgamyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Döredijilik işgärleri üçin ähli şertler döredilýär, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar, medeniýet edaralarynyň işi yzygiderli kämilleşdirilýär.

Täze şäherde Döwletmämmet Azady adyndaky kitaphananyň, Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebiniň, Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebiniň, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň, Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň binalary hem-de medeniýet we sungat işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlary guruldy. «Arkadag» teleýaýlymy, «Arkadag» gazeti döredildi.

Şeýlelikde, köp sanly ýaşaýjylaryň, ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly baýramçylyk ýörişi sebitde deňi-taýy bolmadyk täze “akylly” şäheriň açylyş dabarasyna türkmenistanlylaryň geljekki üstünlikler hem-de täze zähmet ýeňişleri üçin ygtybarly binýady emele getirýän haýran galdyryjy üstünlikler bilen gelendiklerini aýdyň görkezdi.

Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni indiki täze binalaryň açylýan ýerine ugraýar.

Ýoluň iki tarapynda-da täze, ajaýyp binalar gurlupdyr. “Akylly» şäher konsepsiýasy esasynda edara we durmuş maksatly desgalar, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, banklaryň şahamçalarynyň, Arkadag şäheriniň döwlet arhiwiniň binalary guruldy. Täze şäheriň binagärlik keşbi bu ýeriň ajaýyp tebigy gözellikleri bilen bitewi sazlaşygy emele getirýär.

Şeýle hem täze Arkadag şäherinde halkara ülňülere laýyk gelýän köpşahaly ýol-ulag düzüminiň bardygyny bellemek gerek. Giň şaýollar, köçeler we halkalaýyn çatryklar häzirki zaman yşyklandyryş, wideogözegçilik, dolandyryş ulgamlary bilen üpjün edilipdir. Hususan-da, “Intelligent Transportation System” (ITS) ulag ulgamlaryny düzmekde we ulag akymlaryny düzgünleşdirmekde innowasion işläp taýýarlamalar ulanylýar. Degişli ýol belgileri oýlanyşykly gurnalypdyr. Bularyň ählisi ýol hereketiniň howpsuzlygyna we netijeliligine, oňa gatnaşyjylaryň — sürüjileriň, ýolagçylaryň, pyýada ýolagçylaryň ählisiniň has oňaýly özara hereketlerine ýardam berýär. Intellektual tehnologiýalar bilen üpjün edilen “akylly” köçeleriň ornaşdyrylmagy “ITS” ulgamynyň esasy wezipesidir.

Täze elektrobuslar we elektromobil taksiler Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin ýokary hilli, medeniýetli hyzmaty üpjün eder. “Duralga” we “Ynamly taksi” ýaly programmalary ulanmak üçin QR-kod hyzmaty döredildi. Ýol töleglerini we onlaýn buýurmalaryny nagt däl görnüşinde amala aşyrmak üçin terminallar göz öňünde tutulypdyr. Şaýollarda jemgyýetçilik ulagy üçin ýörite ýerleriň bölünip berilmegi hem ýolagçylar üçin amatlyklary döredýär. “Akylly” ugurlar sürüjilere wagty tygşytlamaga, ýollarda dyknyşyklaryň öňüni almaga ýardam berýär. Ulaglaryň hereketine gözegçilik sanly ulgam arkaly amala aşyrylýar. Mundan başga-da, elektrobuslarda ornaşdyrylan ýörite enjam arkaly ulag serişdeleriniň hereket edýän ugurlary we duralgalara gelýän wagty baradaky maglumaty berýän programma üpjünçiligi döredilipdir. Elektrobuslaryň, elektromobilleriň ulanylmagy şäherde ekologik abadançylygy üpjün etmäge ýardam berer.

Arkadag şäherinde ýerleşen “akylly” awtoduralgalaryň we elektroulaglar üçin güýç beriji stansiýalaryň işine ýörite abzallaryň hem-de döwrebap maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň kömegi arkaly gözegçilik edilýär we kadalaşdyrylýar. Şeýle hem şaýollaryň, köçeleriň, ýol düzüminiň beýleki ugurdaş desgalarynyň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylandygyny bellemek gerek.

“Akylly” öý tehnologiýalary ulanylyp gurlan döwrebap 5, 7 we 9 gatly, köp öýli ýaşaýyş jaýlary, 2 gatly kottejler Arkadag şäheriniň aýratynlygydyr. Munuň özi öýi dolandyrmagyň intellektual ulgamydyr. Ol internet tory arkaly öýleriň durmuş üpjünçiliginiň, howpsuzlygynyň ähli ugurlarynyň awtomatik we sazlaşykly işini üpjün edýär. Şunuň netijesinde, öýleri we hojalyk işlerini aralykdan, mysal üçin, smartfonyň kömegi bilen dolandyryp bolýar. Öňdebaryjy tehnologiýalar toguň, agyz suwunyň we tebigy gazyň sarp edilişini hasaba almaga mümkinçilik berýär. Täze şäherde optiki-süýümli kommunikasion ulgamyň ornaşdyrylmagy ýokary tizlikli interneti ulanmaga mümkinçilik berdi. Ýokary hilli öýjükli aragatnaşygy üpjün etmek üçin 4G enjamlarynyň toplumy işe girizildi.

Şeýle hem Arkadag şäheriniň gurluşygy we onuň sanly binýadynyň işlenip taýýarlanylmagy ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplary we professor-mugallymlar düzümi üçin nazary bilimlerini, ukyplaryny, täzeçil tekliplerini, pikirlerini iş ýüzünde ulanmagyň özboluşly mekdebine öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň nygtaýyşlary ýaly, ýaş nesil Watanymyzyň geljegidir, onuň okgunly ösüşiniň hereketlendiriji güýjüdir. Häzirki wagtda ýaşlarymyz ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryny we iri taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Mysal üçin, täze şäherde birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplary ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde “akylly” ulgamy goldamak işlerini amala aşyrdylar. Şunuň bilen birlikde, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bilim ulgamy üçin sanly çözgütler işlenip taýýarlanyldy. Şoňa görä-de, täze şäheriň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda açylmagynyň çuňňur manysy bar.

Arkadag şäherinde ilkinji gezek täze “123” gullugy işe girizildi. Munuň özi degişli dessin gulluklary, şol sanda gaz we ýangyn howpsuzlygy, “Tiz kömek” gulluklaryny çagyrmagyň bitewi belgisidir. Şeýlelikde, “123” gullugynyň işi adatdan daşary ýagdaýlarda zerur kömegi bermäge we öňüni alyş çärelerine gönükdirilendir.

...Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni açylmaga taýýar edilen ýaşaýyş jaýlar toplumyna gelýär. Täze şäheriň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, bu ýerde hem hakyky baýramçylyk ýagdaýy emele geldi, aýdym-sazlar ýaňlandy. Döredijilik toparlary öz ussatlyklaryny görkezýärler. Elbetde, bu gün täze jaýlara göçüp gelenler üçin aýratyn şatlykly boldy.

“Ygtybarly” diýlip atlandyrylan jaýda döwlet Baştutanymyz Arkadag şäheriniň döwlet ätiýaçlandyryş müdirliginiň hünärmeni Kerwen Durdygulyýewiň ýaş maşgalasynyň göçüp baran öýüne bardy.

Öý eýesi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy mähirli mübärekläp, ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklary üpjün edýän “akylly” jaýyň tehnologiýalarynyň artykmaçlyklary barada buýsanç bilen gürrüň berdi.

Dört otagly öýde ähli amatlyklar, şol sanda çagalar üçin ýokary derejedäki oňaýlyklar göz öňünde tutulypdyr. Aşhana döwrebap hojalyk tehnikalary bilen üpjün edilipdir. K.Durdygulyýewiň nygtaýşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen döredilen täze, ajaýyp şäherde ýaşamak we işlemek ýaşlar, şol sanda onuň maşgalasy üçin uly bagtdyr. Bu şäherde ylymdyr tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary adamlaryň hyzmatyndadyr.

Döwlet Baştutanymyza we Gahryman Arkadagymyza halkymyzyň abadançylygy barada hemmetaraplaýyn aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip we berk jan saglyk, uzak ömür, asylly işlerinde üstünlikleri arzuw edip, täze öýüň eýesi ýaş türkmenistanlylaryň özlerine bildirilen ýokary ynama tutanýerli, döredijilikli zähmeti bilen jogap berjekdiklerine ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary tarapyndan işlenip taýýarlanylan “akylly” şäher üçin programma üpjünçiliginiň aýratynlyklary bilen hem tanyşdyryldy. Bu programma “Arkadagly ýaşlar” diýlip atlandyryldy. Ähli enjamlar “akylly” öý ulgamynyň serwerinden buýruk alýar. Mysal üçin, serwere birleşdirilen planşetiň kömegi bilen hojalyk tehnikasy işe girizilýär, yşyklandyryş, otaglardaky howanyň temperaturasy we çyglylygy awtomatik usulda kadalaşdyrylýar. Otaglary arassalamak zerur bolan halatynda, degişli buýruk arkaly tozan sorujy robot işe girizilýär. Öýe “akylly” gapy arkaly girmek bolýar. “Akylly” öý ýörite abzallar bilen üpjün edilipdir. Olar hereketiň täsiri astynda çyrany öçürip-ýakýarlar, uzak wagtlap işlemedik ýagdaýynda, elektrik enjamlary öçürýärler, suwuň damýan ýeri barada ýaşaýjylara habar berip, awtomatik usulda onuň dammagyny bes edýärler.

Bir söz bilen aýdylanda, “akylly” öý ulgamy ähli hojalyk enjamlaryny we durmuş tehnikasyny bitewi topluma birleşdirip, olaryň işlemegine gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär we howpsuzlygy, tygşytlylygy üpjün edýär. Şeýle hem belli bir gündelik wezipeleri çözmäge, hereketleri ýerine ýetirmäge awtomatik usulda ýardam edýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplarydyr mugallymlary özlerine bildirilen ýokary ynama buýsanýarlar we Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza iň gowy arzuwlaryny beýan edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze öýüň eýelerini olaryň durmuşyndaky ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlady we bagtyýar durmuş, abadançylyk arzuw edip, ýaş maşgala gymmat bahaly sowgatlary gowşurdy.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine tarap ugrady.

Bu merkez täze şäheriň durmuş düzüminiň möhüm bölegi bolup durýar. Şol düzüm ähli görkezijiler babatda halkara ülňülere laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamynyň birnäçe desgalaryny birleşdirýär. Şolaryň hatarynda 350 orunlyk köpugurly hassahana, 150 orunlyk onkologiýa merkezi, 150 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi, “Tiz kömek” merkezi, saglyk öýi, ýöriteleşdirilen ulag serişdeleriniň dürli görnüşlerine eýe bolan uly Awtomobil kompaniýasy bar. Dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň iň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen bu desgalaryň ählisi Arkadag şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň garamagyna degişli bolup, onuň binasy esasy we ýanaşyk jaýlardan ybaratdyr. Toplumyň çep ganatynda arassaçylyk-epidemiologiýa gullugy, sag ganatynda bolsa dermanhana gullugy ýerleşýär. Şäheriň saglygy goraýyş edaralarynda dürli ugurly ýokary hünärli hünärmenler işleýärler. Bu ýerde dürli keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek üçin ähli şertler döredildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň we hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Arkadag şäheri ýurdumyzyň jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynda ylmyň gazananlarynyň, bu ulgama öňdebaryjy usullary we tehnologiýalary, şol sanda sanly ulgamy üstünlikli ornaşdyrmagyň aýdyň mysalydyr. Ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça yzygiderli alnyp barylýan işler köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketini höweslendirmek we ösdürmek, oňa ilaty, ilkinji nobatda, ýaşlary giňden çekmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek babatda görülýän çäreler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Şu maksatlar bilen, Arkadag şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirligi döredildi, köpugurly sport toplumy we sport merkezi (suw-sport toplumy), 10 müň orunlyk stadion guruldy. Olaryň ählisi halkara ölçeglere laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edildi. Bu ýerde sportuň başa-baş söweş görnüşleri, futbol, woleýbol, basketbol, uly we stol üstündäki tennis, agyr we ýeňil atletika, gimnastika, gylyçlaşmak, küşt, şaşka we beýlekiler, şol sanda sportuň suw görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Şeýle hem fitnes, trenažýor, maslahatlar zallary, beýleki otaglar göz öňünde tutuldy. Sport merkezinde suwda ýüzülýän uly howuzdan başga-da, çagalar üçin niýetlenen suw-attraksionly howuz bar.

Şu günki şanly waka mynasybetli şäher stadionynyň öňündäki meýdançada türgenleriň, şol sanda halkara ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp bolan ýaşlaryň, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň, ugurdaş okuw mekdepleriniň okuwçylarynyň görkezme çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Olar sportuň dürli görnüşleri boýunça öz ussatlyklaryny görkezdiler. Talyplaryň “Sagdyn nesil” atly tans topary hem özüniň döredijilik sowgadyny taýýarlady. Şol pursatda sport merkezinde suwda ýüzüjiler we suwda top oýnaýanlar öz başarnyklaryny görkezdiler. Köpugurly sport toplumynyň zallarynda hem türgenleriň çykyşlary guraldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine gelende, döwlet Baştutanymyzy köpöwüşginli aýdym-sazly çykyşyny taýýarlan ýaş türkmenistanlylar şatlyk-şowhun bilen garşyladylar. Şeýle hem olar ruhubelentlik bilen goşgy okadylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çagalar bilen mähirli salamlaşyp, merkeziň binasyna girýär. Bu ýerde çagalaryň saglyklaryny dikeltmek we berkitmek, olaryň terbiýelenilmegi, bilim we dynç almagy üçin ähli şertler döredilipdir.

Merkez özünde edara binasyny, 150 we 100 orunlyk iki sany çagalar bagyny, sagaldyş-dikeldiş bölümini jemleýän toplumdyr. Onuň umumy meýdany 16,3 gektara barabardyr. Toplumyň abadanlaşdyrylan we erteki gahrymanlarynyň suratlary bilen bezelen çäginde çagalaryň arassa howada şadyýan we gyzykly wagt geçirmekleri üçin oýun meýdançalary ýerleşdirilipdir. Şeýle-de bu meýdançalar üçin Hazar deňziniň kenaryndan bejeriş häsiýetli çäge getirilipdir. Bu ýerde açyk howuzlar, owadan bassyrmalar, amatly ýodajyklar göz öňünde tutulypdyr.

Merkeziň edara binasynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ştab-kwartirasynyň ýerleşýändigini aýratyn bellemek gerek. 2021-nji ýylyň martynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen gazna uly we netijeli işleri amala aşyrýar. Ene-atasyndan jyda düşen, aýratyn durmuş goldawyna mätäç ýaşajyk raýatlarymyz baradaky alada bu işleriň baş maksadydyr.

Ýaş nesil barada atalyk aladasyny edýän Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlarynda we işlerinde türkmen jemgyýetiniň köpasyrlyk däp-dessurlary, ruhy-ahlak ýörelgeleri mynasyp dowamyny tapýar. Gaznanyň bank hasabyna gelip gowuşýan serişdeler çagalara lukmançylyk we bilim hyzmatlaryny amala aşyrmaga, olaryň dynç almaklary üçin mümkinçilikleri döretmäge, şeýle-de beýleki zerurlyklaryna gönükdirilýär. Gaznanyň ýanynda döredilen Ýaşulular geňeşi öňde goýlan wezipeleri we beýleki dürli meseleleri çözmekde hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Munuň özi ýaşajyk ildeşlerimize özleri baradaky edilýän aladany doly derejede duýmaga we jemgyýetde mynasyp orun eýelemäge mümkinçilik berýär.

Merkez bilen tanyşlygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow fizioterapewtik çäreler üçin niýetlenen otaga bardy. Döwlet Baştutanymyza dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary, şol sanda trenažýorlar barada gürrüň berildi. Şol trenažýorlarda maşk etmek çagalaryň daýanç-hereket synasynyň dikeldilmegine we berkidilmegine, merkezi we beýleki nerw ulgamlarynyň işini gowulandyrmaga ýardam edýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz çaganyň irki ösüşi we goşulyşma otagyna bardy. Bu ýerde çagalaryň sazlaşykly ösmegi, olaryň okuwyň ilkinji tälimlerini özleşdirmegi, şol sanda oýunlar arkaly öwrenmegi üçin oňaýly şertler göz öňünde tutuldy. Hünärmeniň gürrüň berşi ýaly, bu otagda ähli zerur şertler, şol sanda görkezme esbaplary we beýleki degişli serişdeler, oýnawaçlar, oňaýly çagalar mebelleri bar. Otagyň reňkler babatda sazlaşykly bezelmegi hem çagalar üçin amatly şertleri döredýär. Onuň enjamlaşdyrylyşy çagalar üçin niýetlenen enjamlara bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär.

Ýokarda bellenilişi ýaly, merkeziň düzümine 100 we 150 orunlyk çagalar baglarynyň ikisi girýär. Olarda körpeleriň terbiýelenilmegi üçin amatly şertler döredildi. Çagalar baglarynyň ikisiniň hem toparlary oňaýly mebeller, köpugurly krowatlar we beýleki zerur bolan enjamlar bilen üpjün edildi. Şeýlelikde, çagalaryň göwnejaý dynç almagy, terbiýeçileriň we lukman hünärmenleriň üstünlikli işlemegi üçin ähli şertler döredildi.

Merkeziň binalarynyň birinde sagaldyş-dikeldiş we anyklaýyş-maslahat beriş bölümleri ýerleşýär. Onuň birinji gatynda Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik kitaplarynda ylmy taýdan esaslandyrylan, ýurdumyzyň derman senagaty kärhanalarynda öndürilen dürli dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlary, demlemeleri hödürleýän fitobar ýerleşýär. Şeýle hem birinji gatda innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen dikeldiş zaly, ugurdaş otaglar, şol sanda çaganyň irki ösüşi we goşulyşma, owkalama, serediş, ultrases bejergi, rentgen otaglary, dürli bejeriş çäreleri üçin niýetlenen otaglar we beýlekiler ýerleşdirilipdir. Olaryň ählisi öňdebaryjy ýöriteleşdirilen lukmançylyk tehnikalary bilen üpjün edilipdir. Mysal üçin, magnitoterapiýa we elektroterapiýa, mikrotolkun arkaly bejeriş otaglarynda Ýewropanyň, hususan-da, Bolgariýanyň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary ornaşdyryldy. Olaryň ulanylmagy sagaldyş-dikeldiş döwründe çagalaryň saglygyny netijeli bejermäge ýardam edýär.

Binanyň ikinji gatynda anyklaýyş-maslahat beriş bölümi ýerleşýär. Bölümde häzirki zaman innowasion anyklaýyş enjamlary bilen üpjün edilen inçe ugurly hünärmenleriň otaglary ýerleşdirildi.

Saglygy goraýyş we bilim ulgamynyň işgärleri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýaş nesil barada edýän çäksiz aladalary, Arkadag şäherinde halkara derejeli çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler.

Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde döredilen şertlere ýokary baha berdiler. Olar halkara ülňülere doly laýyk gelýän merkeziň ýokary derejede enjamlaşdyrylyşyna, çagalaryň saglygyny dikeltmek we berkitmek üçin döredilen mümkinçiliklere haýran galýandyklaryny aýtdylar.

Merkez bilen tanyşlykdan soňra, hormatly Prezidentimiz Ruhyýet köşgüne tarap ugrady.

Bu ajaýyp ak mermerli bina täze şäheriň binagärlik toplumy bilen özboluşly sazlaşygy döretdi. Beýleki täsin desgalar hem bu şäheriň bezegine öwrüldi. Şolaryň hatarynda 5 gatly medeniýet toplumynyň binasy bar. Onda şäher edaralarynyň birnäçesi ýerleşýär.

Binanyň birinji gatynda “Arkadag” teleýaýlymynyň edarasy ýerleşýär. Mälim bolşy ýaly, bu ýaýlym Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini we ýurdumyzda, şol sanda Arkadag şäherinde amala aşyrylýan giň gerimli işleri hemmetaraplaýyn şöhlelendirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň degişli Karary esasynda döredildi. Binanyň ikinji gatynda “Arkadag” gazetiniň redaksiýasy ýerleşýär. Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen döredilen bu hepdelik döwürleýin neşiriň esasy maksady täze taryhy eýýamda Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini giňden wagyz etmekden we sebitde deňi-taýy bolmadyk “akylly” Arkadag şäheriniň mümkinçiliklerini görkezmekden ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, şu gün bu gazetiň ilkinji sanynyň neşir edilmegi hem-de “Arkadag” teleýaýlymynyň gepleşikleriniň ýaýlyma goýberilip başlanmagy bellärliklidir.

Binanyň 3-nji, 4-nji we 5-nji gatlarynda Arkadag şäheriniň Bilim we Medeniýet müdirlikleri ýerleşýär. Binada ýerleşen edaralaryň ählisiniň işgärleri üçin netijeli işlemek babatda ähli zerur şertler, şol sanda ähli otaglar döwrebap tehniki serişdeler bilen üpjün edildi, sanly ulgamlar ornaşdyryldy.

Döwletmämmet Azady adyndaky kitaphana täze şäheriň medeni-bilim ojaklarynyň birine öwrülmelidir. Ol bir wagtyň özünde 600 okyjyny kabul etmäge hem-de 3 million neşiri saklamaga niýetlenendir. Kitaphana innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edildi, onda elektron katalog ulgamy hereket edýär. Bu ýerde obserwatoriýa bolup, onuň düzüminde ýerleşdirilen kämil teleskop arkaly asman jisimlerini synlamak mümkinçiligi döredildi. Şeýle hem Arkadag şäherinde Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi döredildi. Onuň ajaýyp binasynda taryh we arheologiýa, tebigat, ekologiýa syýasaty, şekillendiriş sungaty, etnografiýa sergi zallary we beýlekiler ýerleşýär. Şeýle hem muzeýde ugurdaş edaralaryň birnäçesi, şol sanda medeni-aň bilim, ylmy-barlag, çeperçilik-dikeldiş we mahabatlandyryş bölümleri hereket edýär.

Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki hem täze şäheriň ajaýyplyklarynyň biridir. Onuň nal şekilinde gurlan täsin binasy dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýörite enjamlar we tehnologiýalar bilen üpjün edildi. Sirkiň çykyşlary görkezmek üçin niýetlenen tegelek meýdançasynyň diametri 13 metre barabardyr, tomaşa zaly bolsa 1500 orunlykdyr. Sirkde bedewleri saklamak, olara ideg etmek, türgenleşikleri geçirmek, artistleriň netijeli işlemegi we tomaşaçylar üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy. Arkadag şäheriniň medeni durmuşynda Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatryna hem möhüm orun degişlidir. Onuň tomaşaçylar zaly 500 orna niýetlenendir. Şäherde bina edilen beýleki desgalarda bolşy ýaly, teatryň daşky we içki bezeginde-de milli binagärligiň däp bolan ýörelgeleri, häzirki döwrüň binagärliginiň gazananlary sazlaşykly ulanyldy. Bu ýerde netijeli döredijilik işi, sahna oýunlaryny goýmak we görkezmek üçin oňaýly mümkinçilikler döredildi.

Şeýle hem Arkadag şäherinde Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebi we Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebi ýerleşýär. Olaryň her biri 240 orunlykdyr. Bu ýerde dürli saz gurallarynda, şol sanda milli saz gurallarynda saz çalmagy öwrenmek, aýdym aýtmak, tans etmek, bagşyçylyk sungatyny özleşdirmek, sazyň taryhyny we nazaryýetini, dirižýorçylyk sungatyny ele almak üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy. Bu ýerde ýaş türkmenistanlylar şekillendiriş, amaly-haşam, folklor, teatr, estrada sungatynyň we dizaýnyň esaslaryny özleşdirerler.

Arkadag şäheriniň taslamalary işlenip taýýarlanylanda we desgalaryň gurluşygynda ýaş nesli terbiýelemäge, olara bilim bermäge we sazlaşykly ösmegine degişli meselelere aýratyn üns berlendigini bellemek gerek. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Munuň özi kabul edilen degişli maksatnamalarda, yzygiderli durmuşa geçirilýän anyk çärelerde öz beýanyny tapýar. Arkadag şäherinde gurlan ugurdaş desgalar bu möhüm ulgamda öňde goýlan wezipeleri çözmäge ýardam etmelidir. Şol desgalaryň hatarynda mekdep ýaşyna çenli edaralaryň 10-sy bar. Hersi 320 orunlyk çagalar baglarynyň her birinde körpeleriň özlerini gowy duýmaklary üçin ähli amatly şertler döredildi. Bu ýerde çagalaryň ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda, oňaýly mebeller, görkezme-bilim esbaplary, dürli oýnawaçlar bilen üpjün edilen toparlar bar. Şunuň bilen birlikde, aýdym-saz, döredijilik we sport bilen meşgullanmak, daşary ýurt dillerini öwrenmek, zähmet endiklerini ele almak üçin giň mümkinçilikler göz öňünde tutuldy, şeýle hem kompýuter otaglary bar. Çagalaryň saglygyna, kadaly iýmitlenmegine aýratyn üns berilýär.

1-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik toplumy bilim ulgamyna bildirilýän häzirki zaman talaplarynyň ählisine doly laýyk gelýär. Bu toplum, degişlilikde, 320 we 720 orunlyk mekdebe çenli we mekdep bölümlerini, her biri 720 orunlyk 2-nji, 3-nji we 4-nji ýöriteleşdirilen mekdepleri birleşdirýär. Ýokarda agzalan, iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän bilim edaralarynda okuw möhleti 12 ýyla deňdir. 11-12-nji synplarda okuwçylar takyk, tebigy, tebigy-takyk, ynsanperwerlik-durmuş bilimlerini saýlan ugurlary boýunça okarlar. Internet birikdirilen mekdeplerde ylmy-barlag we döredijilik işi, okuwçylaryň gözýetimini giňeltmek, zähmet endiklerini ele almak üçin ähli şertler döredildi. Olarda döredijilik, sport gurnaklary, daşary ýurt dillerini öwredýän okuwlar hereket edýär.

Arkadag şäheriniň Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi we Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi ýaşlara seçip alan hünäri boýunça döwrebap bilim almaga mümkinçilik berer. Olaryň birinjisinde matematika, informatika, geografiýa, rus dili, iňlis dili derslerini 5-nji we 6-njy synplarda okatmaga hukugy bolan başlangyç synp mugallymlary, şeýle-de çagalar baglarynda iňlis dilini okatmaga hukugy bolan terbiýeçiler taýýarlanylýar. Lukmançylyk mekdebinde birnäçe hünärler we ugurlar boýunça orta hünär bilimli lukmançylyk işgärlerini taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy hem döredildi. Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyna laýyklykda döredilen bu ýokary okuw mekdebi 9 gatly baş binadan we iki sany dört gatly binadan ybarat bolan ajaýyp toplumda ýerleşýär. Ýokary okuw mekdebiniň düzümi özüne kitaphanany we muzeýi, uly we kiçi mejlisler zallaryny, sport toplumyny, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýyny, naharhanany birleşdirýär. Şeýle hem 315 tomaşaça niýetlenen ýapyk görnüşli sirk sahnasy, açyk manež, athana, atlary türgenleşdirmek we olaryň gezim etmegi üçin niýetlenen meýdançalar bar.

Akademiýada atçylyk ulgamynda ady rowaýata öwrülen ahalteke bedewlerini ýetişdirmekde we seýislemekde halkymyzyň gadymdan gelýän köpasyrlyk däplerini dowam etdirjek, täze taryhy eýýamda pudagy ösdürmäge, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga, ganatly bedewleriň şan-şöhratyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanylar. Ýokary okuw mekdebiniň düzüminde atçylyk, atçylygyň weterinariýasy, atly sport, syýahatçylyk we milli at üstündäki oýunlar, oba hojalygynyň ykdysadyýeti fakultetleri döredildi. Bu okuw mekdebi okuw sapaklaryny, ylmy-barlag işlerini geçirmek üçin öňdebaryjy enjamlar, ýörite okuw serişdeleri we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edildi.

Şeýle-de täze şäherde enjamlaşdyrylyşy halkara ülňülere doly laýyk gelýän Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi hem-de Oba hojalyk toplumynyň edara binasy guruldy.

…Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Ruhyýet köşgüne gelýär. Bu ýerde bagşylar ussatlyklaryny görkezýärler.

Döwlet Baştutanymyz Ruhyýet köşgüniň uly zalyna barýar. Bu ýerde iri çäreleri we forumlary geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Soňra Ruhyýet köşgünde dabara geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy, Arkadag we Aşgabat şäherleriniň häkimleri, daşary ýurtly myhmanlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa halkara guramalaryň ýolbaşçylary hem-de meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri tarapyndan täsin şähere berlen 20-den gowrak güwänama we diplomlar gowşurylýar.

Ilki bilen, YHG-nyň Baş sekretary Husraw Noziri Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Arkadag şäheriniň ýaşaýşyň hil düzümini ýokarlandyrmaga gönükdirilen gurluşy hem-de aňrybaş tehnologiýalar, amallar we çeşmeleri arkaly häzirki zaman şäher ösüşi üçin Minnetdarlyk şahadatnamasyny gowşurýar. Soňra TÜRKSOÝ-nyň Baş sekretary Sultan Raýew Türki medeniýetiň halkara guramasynyň “XXI asyryň şäheri” atly ýörite şahadatnamasyny gowşurýar. Şeýle hem Arkadag şäheri “Türki dünýäniň ilkinji akylly şäheri” atly şahadatnama mynasyp boldy. Ony Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçbek Omuraliýew gowşurýar. GDA-nyň Baş sekretarynyň orunbasary Ilhom Nematow “Paýtagtlaryň we iri şäherleriň halkara assambleýasy” assosiasiýasynyň şäher gurluşynda “akylly” şäher maksatnamasynyň toplumlaýyn durmuşa geçirilendigi üçin diplomy gowşurýar.

Türki dünýäniň inženerler we binagärler birleşiginiň ýolbaşçysy Ilýas Demirji Arkadag şäheri taslamasynyň türki dünýäde şäherçilik ýörite nyşanyna mynasyp hasaplanandygy baradaky şahadatnamany; BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň Baş direktorynyň orunbasary Siýong Zou Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüşiň gün tertibiniň inklýuziw we durnukly senagat ösüşine (ISID) gönükdirilen dördünji senagat öwrülişiginiň (4IR) sanly tilsimatlaryny ulanmak arkaly “akylly” şäheri gurmak babatda goşandy üçin Minnetdarlyk güwänamasyny gowşurdy.

BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko Arkadag şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary we düzüm birlikleri tarapyndan berlen iki güwänamany gowşurýar. Olar BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň Durnukly ösüş maksatlarynyň we şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak bilen inklýuziw, howpsuz we akylly durnukly sebitler we jemagatlar ýörelgelerini durmuşa geçirmek babatda tagallalaryň ykrar edilmeginiň nyşany hem-de minnetdarlyk hökmünde Türkmenistanyň Arkadag şäherine Minnetdarlyk güwänamasy, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň inklýuziw, howpsuz, ýaşaýyş taýdan durnukly, akylly we durnukly şäheriň döredilmegi hem-de Durnukly ösüş maksatlarynyň, şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak babatda BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we Durmuş komissiýasy bilen hyzmatdaşlygy üçin Türkmenistanyň Arkadag şäherine Minnetdarlyk güwänamasydyr.

ÝUNESKO-nyň Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalary boýunça institutynyň direktory Tao Çžan ýolbaşçylyk edýän institutynyň adyndan Arkadag şäherinde Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetine we durnukly ösüşine goşant goşjak täze sanly bilim ulgamynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi mynasybetli Gutlag hatyny gowşurdy. Şunuň bilen birlikde, Tao Çžan Arap Ligasynyň Bilim medeniýet we ylym meseleleri boýunça guramasynyň, şeýle hem “Bilim Arkalaşygy” hökümetara guramasynyň ýolbaşçylarynyň Gutlag hatlaryny gowşurdy. Bu hatlarda bellenilişi ýaly, sanly bilimiň innowasion ulgamlary üstünlikli ornaşdyrylan Arkadag şäheri ýaş nesilleriň üznüksiz we ýokary hilli bilim almagy üçin täze mümkinçilikleri, döredijilik gurşawyny döredip, Türkmenistanyň mundan beýläk-de ösüşine uly goşant goşar.

Ählumumy ýaşyl ösüş institutynyň Merkezi Aziýa boýunça ösüş maksatnamasynyň hünärmeni Oýunçimeg Amartuwşin Ählumumy ýaşyl ösüş institutynyň “Ýaşyl” we “akylly” şäher şahadatnamasyny; BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň bilermeni Fundaro Salwatore Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň iň gowy şäher geljegi üçin, Durnukly ösüş maksatlarynyň we Türkmenistanda şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak bilen, inklýuziw, howpsuz we akylly durnukly sebitler we jemagatlar ýörelgelerini durmuşa geçirmek babatda tagallalaryň ykrar edilmeginiň nyşany we minnetdarlyk hökmünde Minnetdarlyk hatyny; Arhitektorlar bileleşiginiň halkara assosiasiýasynyň utgaşdyryjy geňeşiniň agzasy Bahrom Ýusupow Arkadag şäheriniň innowasion binagärçiligi hakynda diplomy; Ermenistanyň Milli ylymlar akademiýasynyň A.Nazarow adyndaky Geofizika we inžener seýsmologiýasy institutynyň direktory Jon Karapetýan seýsmiki kiçi etrapça gurluşygy hem-de seýsmik howpsuzlyk üpjünçiligi boýunça Arkadag şäheriniň çäginde geçirilen ylmy-gözleg işleriniň hili baradaky şahadatnamany gowşurdy.

Russiýa Federasiýasynyň Gurluşyk we ýaşaýyş-kommunal hojalygy ministrliginiň Merkezi ylmy-barlag we meýilnamalaşdyrylyş institutynyň baş direktorynyň orunbasary Ramzit Maskulow garaşsyz ylmy-tehniki derňewleriň netijesinde Arkadag şäheriniň BMG-niň Durnukly ösüş maksatlarynyň, ekologik gurluşyk boýunça halkara talaplara laýykdygyny tassyklaýan şahadatnamany gowşurdy. ABŞ-nyň “FIT International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Kirt Edwards 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynyň “Arkadag şäheriniň güni” diýlip yglan edilendigi baradaky El Kahon şäheriniň häkimliginiň Kaliforniýa Proklamasiýasyny we Linkoln uniwersitetiniň (ABŞ) Proklamasiýasyny; Bütindünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aýdyn Türkgüjü Ginnesiň rekordlar kitabynyň “539 adamyň gatnaşmagynda iň uly bagbançylyk sapagy” atly şahadatnamasyny; Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “KTQ International GmbH” kompaniýasynyň sertifikatlaşdyryş bölüminiň dolandyryjysy Jozef Stanislaus Galert Arkadag şäheriniň köpugurly hassahanasyna aýdyňlyk we hil boýunça hyzmatdaşlyk hakynda şahadatnamany gowşurdy. Şeýle hem Arkadag şäheriniň köpugurly hassahanasyna “Philips” enjamlary bilen üpjün edilen sebitiň ýokary tehnologiýaly hassahanasy” atly güwänama berildi. Resminamany ýokarda agzalan kompaniýanyň halkara eksport bölüminiň dolandyryjysy Paskal Peter Lambertus Munsters gowşurdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow döwlet ähmiýetli şäher hukuk derejesine eýe bolan Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça ýerine ýetirilen ägirt uly işlere ýokary baha berendikleri üçin daşary ýurtly myhmanlara hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowa hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine berýän uly ünsleri üçin tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Nygtalyşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrylan bu iri taslama Türkmenistanyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýeten belent sepgitleriniň nyşany bolar.

Dabara tamamlanandan soňra, ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlary boldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Ruhyýet köşgünden çykyp, “Märkaw” myhmanhanasyna tarap ugrady. Bu ýerde Arkadag şäheriniň açylmagy mynasybetli toý sadakasy berildi. Täsin binagärlik keşbi we bezegi bilen tapawutlanýan bu toplumyň gurulmagy myhmanlary kabul etmegiň milli ulgamynyň okgunly ösýändigine şaýatlyk edýär.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary gutlap hem-de Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde Arkadag şäheriniň desgalarynyň birinji tapgyrynyň ulanmaga berlendigini aýdyp, hemmeleri baýram bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ahal welaýatynyň ymamy tebärek çykyp, Beýik Biribardan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi we türkmenistanlylaryň abadançylygyny, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny dileg edip, aýat-töwir okady. Soňra nahar çekilip, sadaka gatnaşýanlara milli tagamlaryň dürli görnüşleri hödürlenildi. Toý sadakasy sazandalaryň çykyşlary bilen utgaşdy.

Toý sadakasy tamamlanandan soňra, aýat-töwir okaldy.

Hormatly Prezidentimiz toý-sadakasynyň we doga-dilegleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileg edip, ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

Şol gün Arkadag şäheriniň häkimliginde ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekmek dabarasy boldy. Şol resminamalaryň hatarynda Arkadag şäheri bilen Kazan şäheriniň (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) arasynda doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda Ylalaşyk, Arkadag şäheri bilen Telawi şäheriniň (Gruziýa) arasynda doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakyndaky Ylalaşyk bar. Şeýle hem Aşgabat şäheri bilen Baku şäheriniň (Azerbaýjan Respublikasy) arasynda doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen resminamalaryň sanawynyň üstüni ýetirdi.

Agşam hormatly Prezidentimiz Arkadag şäheriniň merkezi seýilgähine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy.

Sungat ussatlarynyň belent ruha beslenen çykyşlarynda halkymyzyň baý medeni mirasynyň, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan üstünlikleriniň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik döredijilik ruhy öz beýanyny tapdy. “Arkadag şäheri — bagt şäheri” atly edebi-sazly kompozisiýa konsertiň başyny başlady. Ol ýurdumyzda oňyn özgertmeleriň we täzeçil şähergurluşyk syýasatynyň amala aşyrylmagyna badalga beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallasy we yhlasy netijesinde binýat bolan täze şähere bagyşlandy.

Bu ýerde guralan dabaranyň edebi maksatnamasyna aýdymlar we joşgunly tanslar, artistleriň döredijilik toparlarynyň sungatyň dürli ugurlary boýunça ýerine ýetiren çykyşlary, milli sungatyň baý däpleri, özboluşly öwüşgini, ägirt uly mümkinçilikleri bolan döredijilik çykyşlary girizildi. Konserte gatnaşyjylar belent owazlary bilen Arkadag şäheriniň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan mähriban Watanymyzyň waspyny ýetirdiler.

Ýaşajyk artistler hem şanly waka mynasybetli baýramçylyk çykyşlaryny taýýarladylar. “Çagalygyň bahary — Arkadagyň şäheri” atly edebi sazly çykyşy “Güneş” çagalar hory ýerine ýetirdi. Bu çykyşyň “Şowhun”, “Şatlyk” we “Galkynyş” tans toparlarynyň joşgunly tanslary bilen utgaşmagy onuň täsirliligini artdyrdy. Bu çykyşlar Türkmenistanda ösüp gelýän ýaş nesil hakynda edilýän hemmetaraplaýyn alada hoşallygyň nyşanyna öwrüldi. Munuň özi çagalaryň ukyplaryny we zehinlerini açyp görkezmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň sözleri we sazy esasynda döredilen “Bagt nury” atly aýdymyň ýaňlanmagy konserte gatnaşanlarda uly ruhubelentlik duýgusyny döretdi we tomaşaçylar aýdymy şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Daşary ýurtlaryň meşhur aýdymlary esasynda ýerine ýetirilen “Aýdymlar çemeni” türkmen artistleriniň ýerine ýetirijilik ussatlygyny görkezip, ol dostluk gatnaşyklarynyň özboluşly senasy bolup ýaňlandy.

Ýurdumyzda emele gelen asylly däbe görä, her bir baýramçylykda dünýä meşhur küştdepdi aýdymly tans dessury ýerine ýetirilýär. Häzirki döwürde halkymyzyň medeni mirasynyň ajaýyp nusgasy bolan gadymy aýdymly tans dessurynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigini bellemek gerek. Bu sungat eseri häzirki zamanda döwrüň ruhy bilen sazlaşyp, ony many-mazmun taýdan baýlaşdyrýar. Küştdepdini folklor toparlarynyň bilelikde ýerine ýetirmegi sungat ussatlarynyň çykyşlarynyň has-da täsirli bolmagyny şertlendirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň “Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym, Türkmenistan!” atly aýdymy baýramçylyk konsertiniň jemlenmesine öwrüldi. Ony dabara gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetirmekleri sungat eseriniň ähmiýetini we täsirliligini artdyrdy. Bu aýdym watansöýüjiligiň, agzybir halkymyza we Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza beýik buýsanjyň senasyna öwrüldi.

Agşamky asmanda täze şäheriň ajaýyplyklaryny, Türkmenistanyň kartasyny, milli gölleri, taryhy gymmatlyklary şekillendiren dronlaryň şüweleňi hem-de köpöwüşginli feýerwerk baýramçylygyň özboluşly jemlenmesine öwrüldi.

Dabara tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

Şeýlelikde, Arkadag şäheriniň açylmagy müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan we täze özgertmeler eýýamynda mynasyp dowam etdirilýän, döwürleriň arabaglanyşygyny, nesilleriň dowamatlylygyny, eziz Watanymyzyň saýlap alan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny görkezýän Türkmenistanyň şöhratly taryhynda ýene-de bir aýdyň sahypany alamatlandyrdy.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyzyň ulag düzümini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdylar
2023-06-24 05:47:13

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikde Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdylar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzda ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygyna we ozal bar bolanlarynyň durkunyň täzelenilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu, öz gezeginde, Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň işiniň kämilleşdirilmegini we ýurdumyzyň sebitiň iri ulag çatrygy hökmünde derejesiniň pugtalanmagyny şertlendirýär. Şeýlelikde, ýurdumyzda üstaşyr ulag geçelgeleriniň mümkinçilikleri ýokarlanýar. Munuň özi halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi bilen bir hatarda, taryhyň dowamynda ýurtlary we halklary baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýetiniň ýokarlanmagynda möhüm ugur hasaplanýar.

Ir bilen Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz bilelikde paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň çäklerinde ýerleşýän täze desgalar bilen tanyşdylar. “Türkmenhowaýollary” agentliginiň ýolbaşçysy D.Saburow desgalaryň enjamlaşdyrylyşy hem-de uçarlara tehniki hyzmatlaryň ýola goýluşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň maddy-enjamlaýyn binýady toplumlaýyn pugtalandyrylýar. Düzümiň tehniki parkynyň üsti täze, häzirki zaman uçarlary bilen ýetirilýär. Ýeri gelende aýtsak, ýakynda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyza 2 sany “Airbus A330-200P2F” kysymly ýük uçary gelip gowuşdy. Bu görnüşli uçarlar Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji gezek ulanylýar. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýene-de 7 sany uçaryň satyn alynmagy meýilleşdirilýär.

Howa menziliniň çäginde ýerleşýän angarlar dürli görnüşli uçarlary degişli derejede saklamak we olary tehniki hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir. Munuň özi ýük we ýolagçy uçarlarynyň tehniki ýagdaýyny yzygiderli gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Gahryman Arkadagymyz bu desgalaryň gurluş aýratynlyklary, olaryň enjamlaşdyrylyş derejesi bilen içgin gyzyklandylar. Bellenilişi ýaly, bu ýerde alnyp barylýan işleriň, tehniki hyzmatlaryň häzirki zamanyň talaplaryna hem-de ýokary halkara görkezijilere laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Bu bolsa uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, uçarlaryň uzak möhletleýin esasda ulanylmagynyň baş şertini emele getirýär.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman uçarlarynyň tehniki görkezijileriniň ýokary halkara talaplara laýyk gelýändigini, şunda degişli tehniki kadalaryň berk berjaý edilmelidigini belläp, bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şol bir wagtyň özünde, ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hilini we derejesini ýokarlandyrmak, gullugyň işgärleriniň hünär derejesini kämilleşdirmek meseleleri yzygiderli üns merkezinde saklanylmalydyr.

Türkmenistanyň çäk taýdan örän amatly ýerde ýerleşendigini hem-de üstaşyr geçirijilik mümkinçiliklerini nazara almak bilen, halkara ölçeglere laýyk gelýän we ulagyň ähli görnüşini, şol sanda howa ulagyny özüne birleşdirýän multimodal üstaşyr ulag düzüminiň ösdürilmegi Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.

“Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, onuň düzümini täze uçarlar bilen ýetirmek üçin paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda täze howa menzilleri, inženerçilik-tehniki maksatly desgalar gurulýar, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, täze howa menzillerini gurmak we durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň oňyn syýasaty esasynda Türkmenistan sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag hem-de logistika merkezi hökmünde eýeleýän ornuny pugtalandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň degişli düzüminiň dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyny üpjün etmek, Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça raýat awiasiýasynyň işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri çözmek babatda netijeli çäreler görülýär. Munuň özi ýükleriň daşalmagyny, ýolagçylaryň gatnadylmagyny has-da işjeňleşdirmäge hem-de olaryň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga ýardam berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe kiçi görnüşli uçarlaryň we häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän döwrebap dikuçarlaryň netijeli ulanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarlaryň ýagdaýy, olara edilýän tehniki hyzmatlar bilen gyzyklandylar.

Döwletimiziň häzirki zaman uçarlarynyň, şol sanda dikuçarlaryň satyn alynmagyna, milli raýat awiasiýasynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine, halkara howa ýük we ýolagçy gatnawlarynyň artdyrylmagyna, şol sanda durmuş hem-de hojalyk maksatly wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine möhüm ähmiýet berýändigini bellemeli. Munuň özi Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek strategiýasyny” durmuşa geçirmek bilen baglylykda hem möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň işiniň kämilleşdirilmegi we ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygynyň depginli ösdürilmegi Watanymyzyň yklymyň iri ulag-logistika merkezi, Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän esasy halka hökmünde derejesini pugtalandyrmagyň ýolunda nobatdaky ädimdir.

Soňra döwlet Baştutanymyz hem-de Gahryman Arkadagymyz dikuçarlaryň türgenleşik nokadyna gelip, geljekki uçarmanlary taýýarlamak üçin niýetlenen döwrebap, sanlylaşdyrylan ýörite türgenleşik tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny synagdan geçirdiler.

Bu türgenleşik nokadynda ornaşdyrylan, kämil kompýuterleşdirilen dikuçar tehnologiýasy degişli hünärmenleri taýýarlamakda hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň aýdyň subutnamasydyr. Dikuçary dolandyrmak üçin ähli enjamlary özünde jemleýän uçar kabinasy uçary herekete girizmekden başlap, asman giňişliginde nähili dolandyrylmalydygy we ony ýere gondurmagyň ugurlary babatda giň maglumatlar toplumyny berýär. Şundan ugur alyp, bu ýerde uçarmanlar hünär derejesini ýokarlandyrmaga amatly şertlere eýedirler. Olar diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, dünýä döwletlerine halkara howa gatnawlaryny amala aşyrmakda ussat hünärmenler bolup ýetişýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleşik nokadynyň mümkinçilikleri bilen tanyşlykdan soňra, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Hökümet awiasiýa toparynyň binasyna bardylar. Bu ýerde zähmet çekjek agentligiň hünärmenleri üçin ýaşamak, dynç almak, hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin ähli şertler göz öňünde tutulypdyr. Döwlet Baştutanymyz hem-de Gahryman Arkadagymyz binanyň içinde ýaşamak, dynç almak üçin niýetlenen otaglar bilen tanyşdylar.

Täze taryhy eýýamda döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli üns-aladasy netijesinde ulag ulgamyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýolagçy gatnatmakda-da, ýükleri üstaşyr geçirmekde-de döwrebap taslamalar durmuşa geçirilýär. Şeýle taslamalar ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny barha ýokarlandyrýar. Bu dünýä döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy alyp barmaga itergi berýär.

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde döredilen döwrebap ýaşaýyş binasynyň işgärleriň eşretli durmuşyny üpjün etmek bilen bir hatarda, olaryň öz işlerine bolan yhlasyna güýç-kuwwat berjekdigini, ruhubelentligini artdyrjakdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz alnyp barylýan ähli işleriň düýp özeniniň halkymyzyň şu güni we nurana geljegi babatda möhüm ädimlerdigini bellemek bilen, mundan beýläk-de “Türkmenhowaýollary” agentliginiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň ýokarlandyryljakdygyny nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiz hem-de Gahryman Arkadagymyz ulag ulgamynyň ýolbaşçylaryna alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugradylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň işewürlik, medeni dynç alyş merkeziniň emele gelýän demirgazyk böleginde gurulýan söwda we dynç alyş merkeziniň ýanyna geldiler. Bu ýerde gurluşygy alnyp barylýan desgalaryň we durky täzelenilmegi meýilleşdirilýän toplumlaryň taslamalarydyr çyzgylary görkezildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Annamämmedow bu ýerde alnyp barylýan işler, gurulýan binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy baradaky hasabatyň çäklerinde paýtagtymyzda gurluşygy dowam edýän binalaryň we durky täzelenilmegi meýilleşdirilýän ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň taslamalaryny, olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylaryny görkezdi.

Bellenilişi ýaly, bu ýerde köpugurly söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygy dowam edýär. Täze toplumyň çäklerinde bassyrmaly çaýhana, awtoduralga, işewürlik merkezi, buz-oýun meýdançasy, toý mekany ýerleşdiriler. Şeýle hem dükanly ýerasty geçelgeler gurlar. Munuň özi durmuş ulgamyna degişli desgalaryň gurluşygynyň toplumlaýyn görnüşde ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bu ýerde görkezilýän taslamalaryň hatarynda paýtagtymyzyň dürli künjeklerinde ozal gurlan we häzirki döwürde durky täzelenilmegi meýilleşdirilýän ýol-ulag düzümine degişli desgalar, ýol ýakalaryna oturdyljak haşamly germewler, köp gatnawly ýol çatryklarynda bina edilmegi göz öňünde tutulýan köp zolakly, aýlawly awtomobil köprüleri we olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bar.

Paýtagtymyzda ýokary amatlyklaryň döredilmegi halkymyzyň eşretli durmuşynyň we Aşgabady senagatlaşdyrmak ulgamynyň ýokary derejä eýe bolýandygynyň, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň döwrebaplaşdyrylýandygynyň subutnamasyna öwrülýär. Görkezilýän taslamalar we çyzgylar bilen tanyşlygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri olara birnäçe bellikleri aýtdylar hem-de degişli düzedişleri girizdiler. Bellenilişi ýaly, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýokary hil derejesine we ähmiýetine aýratyn üns berilmegi möhüm wezipe bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, şäher gurluşygynda alnyp barylýan işlerde ekologik meselä aýratyn orun degişli bolmalydyr. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly Prezidentimiz söwda we dynç alyş merkeziniň bina edilýän ýeriniň gurluş aýratynlygyny, ýerasty suwlaryň derejesini we zeý suwlaryny akdyrmagyň aýratynlyklaryny ylmy esasda öwrenmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bu tabşyrygy makullap, bu babatda degişli düzümleriň wekilleriniň bilelikdäki tagallalarynyň ýola goýulmalydygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýerasty suwlaryň binalaryň gurluşygyna ýaramaz täsiriniň öňüni almakda aýratyn ähmiýetlidir. Söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygynyň başlanýan ýeriniň topragynyň, onuň ýerasty gatlagynyň ylmy esasda içgin öwrenilmegi häzirki zamanyň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bolşy ýaly, paýtagtymyzda-da ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygyna, olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna, desgalaryň durkunyň täzelenilmegine toplumlaýyn esasda çemeleşilýär. Munuň özi degişli binalaryň uzak möhletleýinligini, olaryň şäheriň beýleki desgalary bilen bir bitewi sazlaşygyny üpjün eder. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleriň durmuşa geçirilýän ekologiýa syýasatynyň talaplaryna doly laýyk gelmelidigini, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň taslamalary taýýarlananda, ýerli tebigy aýratynlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny belledi. Munuň özi diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde gurluşyk işleri meýilleşdirilende-de esasy talap bolmalydyr.

Aşgabat şäheriniň ýol-ulag düzüminiň işini kämilleşdirmek, bu ugra degişli desgalaryň ýerleşýän ýerlerine laýyklykda bezeg aýratynlyklaryna, yşyklandyryş ulgamyna möhüm ähmiýet bermek Watanymyzyň baş şäherini toplumlaýyn ösdürmegiň we abadanlaşdyrmagyň möhüm şerti hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, iri möçberli şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça wezipeleri çözmäge ýardam edýär. Bu babatda şäherdäki desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagyna zerur üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz we Gahryman Arkadagymyz bina edilýän desgalarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, olaryň bellenilen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmagynyň wajypdygyna ünsi çekdiler. Halkymyzyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we göwnejaý dynç almagy üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmegi bilen baglylykda, sanly tehnologiýalaryň ulanylmagyna möhüm orun degişlidir.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde şäher ilatynyň oňaýly durmuşyny üpjün edýän, sanly ulgama daýanýan enjamlar ornaşdyrylan merkezleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini bellemek bilen, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hemmelere üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugradylar.

Ginisleyin
Aşgabat şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara
2023-06-21 06:46:22

Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar!

Eziz watandaşlar!

Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar, agzybir halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleri yzygiderli ýokarlanýar. Garaşsyz Watanymyzda durmuşa geçirilýän iri möçberli taslamalar netijesinde eziz Diýarymyz tanalmaz derejede özgerýär. Türkmenistanyň dünýäde ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmaga, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen asylly başlangyçlary halkara bileleşikde giň goldawa eýe bolýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan iri möçberli döwlet maksatnamalary häzirki wagtda üstünlikli dowam etdirilip, taryhy ösüşlerimiz bagtyýar watandaşlarymyzy il-ýurt bähbitli beýik işlere ruhlandyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylýandygy biziň üçin has-da buýsançlydyr. Medeni ösüşler jemgyýetimiziň bitewüligini berkitmäge, raýatlaryň kalbynda watansöýüjiligi artdyrmaga uly ýardam berýär.

Türkmenistanyň dostlukly ýurtlar bilen bilelikde hödürlemeginde türkmen keşdeçilik sungatynyň, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň hem-de molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda eziz Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende göterdi. Bu ajaýyp waka berkarar döwletimiziň ähli raýatlaryny buýsandyryp, halkymyzyň milli gymmatlyklaryna bolan söýgüsini artdyrdy.

Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň hem-de edebiýatymyzyň barha kämilleşýän döwrüdir. Şu ýyl ýurdumyzyň teatr artistleriniň, suratkeşleriniň, bagşy-sazandalarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň halkara bäsleşiklerde gazanan üstünlikleri medeniýet ulgamynyň ösüşleriniň dünýä derejesinde rowaçlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda yzygiderli geçirilýän Medeniýet hepdeligi türkmen medeniýetiniň we sungatynyň özboluşly baýramydyr. Medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik işgärleriniň Medeniýet hepdeliginde guralýan joşgunly çykyşlary bagtyýar durmuşymyzyň belent waspyna öwrülýär.

Paýtagtymyzda geçirilýän Medeniýet hepdeligine medeniýet ulgamynyň işgärleriniň işjeň gatnaşmagy bagtyýar ildeşlerimiziň öz medeni gymmatlyklaryna, baý mirasyna söýgüsini has-da artdyrar. Medeniýet hepdeliginiň çäginde geçiriljek konsertler, sergiler, döredijilik maslahatlary, şygryýet çeper okaýyşlary, sahna oýunlarynyň we kinofilmleriň görkezilişleri häzirki döwürde milli medeniýetimizde, sungatymyzda, edebiýatymyzda ýetilen sepgitleri giňden wagyz etmekde, döredijilik işgärleriniň hünär ussatlygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Aşgabat şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeligi bilen utgaşyklylykda Türki döwletleriň Medeniýet hepdeliginiň geçirilmegi bolsa bu iri medeni çäreleriň ähmiýetini has-da artdyrýar.

Hormatly medeniýet we sungat işgärleri!

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän medeni çäreler akyldar şahyrymyzyň baý edebi mirasyny çuňňur öwrenmäge, dünýä ýüzünde giňden wagyz etmäge uly ýardam berýär. Aşgabat şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dowamyndaky medeni çäreleriň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny has-da şöhratlandyrmakda aýratyn ähmiýetli boljakdygyna berk ynanýaryn.

Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar!

Sizi Aşgabat şäherinde Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu sungat baýramyna gatnaşyjylara berk jan saglyk, uzak ömür we döredijilik üstünliklerini arzuw edýärin.


Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar Berdimuhamedow.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-06-19 05:05:55

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda galla oragy dowam edýär. Şunda degişli düzümler sazlaşykly işledilýär, orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän galla oragy möwsüminiň ýokary guramaçylykly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu ugurdaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak hem-de jogapkärçilikli çemeleşmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz galla oragyndan boşan meýdanlary sürmek, welaýatyň gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça ähli zerur tagallalar edilýär. Şunda bugdaý orýan kombaýnlar, awtoulaglar we galla kabul ediş bölümleri bökdençsiz işledilýär. Bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, sebitiň gowaça meýdanlarynda ideg işleri geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler oba hojalygynda möhüm möwsümiň — galla oragynyň dowam edýändigini belledi hem-de onuň ýokary hilli geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagy babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda galla oragy dowam edip, bu işde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen birlikde, bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini talabalaýyk geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we galla oragyny ýokary hilli, gysga wagtda tamamlamak, bu işleriň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz orakdan boşan meýdanlary sürüp, möwsüme taýýarlamak üçin ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek häkime tabşyryldy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda dowam edýän oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň bugdaý meýdanlarynda galla oragy guramaçylykly dowam edýär, orakda ulanylýan kombaýnlaryň, bugdaý daşaýan awtoulaglaryň, galla kabul ediş bölümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyny we bu wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmäge örän jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi, galla oragynyň ýokary hilli we guramaçylykly geçirilmegi, bu ugurdaky işleriň depginleriniň güýçlendirilmegi, ähli düzümleriň bökdençsiz işledilmegi babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň öz wagtynda geçirilmegini, welaýatyň gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitde galla oragy gowşamaýan depginlerde dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de galla oragynyň guramaçylykly geçirilmegi we gysga wagtda tamamlanmagy, bu işleriň depginleriniň güýçlendirilmegi, bugdaý hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz orakdan boşan meýdanlarda sürümiň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda ýetişdirilen galla hasylyny gysga möhletde we ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda samany ýygnap, sürüm işlerini öz wagtynda geçirmek we ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bu ugurda ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny netijeli işletmek boýunça zerur çäreler görülýär. Bu işler bilen bir hatarda, gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barlyşyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigini belledi we galla oragynyň ýokary hilli, bökdençsiz geçirilmegini, bugdaýdan boşan meýdanlaryň sürlüp, möwsüme taýýar edilmegini, gowaça ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalygyndaky bu möhüm möwsümi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň zerur talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işlere gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işledilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Asylly başlangyçlar ýurdumyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň binýadydyr
2023-06-17 05:26:38

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi we Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Irden Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binasynyň öňündäki meýdançada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy, Arkadag hem-de Aşgabat şäherleriniň, Ahal welaýatynyň häkimleri ýygnandylar.

Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni merkeze gelýär. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Hökümet agzalary mähirli garşylaýarlar.

Merkeziň eýwanynda ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň degişli düzümlerinde, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde we Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde işlenip taýýarlanylan dürli önümleriň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Görkezilýän önümleriň hatarynda polipropilenden we polietilenden taýýarlanylan sanjym serişdeleriniň birnäçe görnüşleri bar. Munuň özi ýurdumyzyň lukmançylyk ylmy boýunça iş alyp barýan alymlarynyň ýerli çig mallardan saglygy goraýyş edaralarynda işjeň ulanylýan dürli serişdeleriň önümçiligini ýola goýmakdaky yhlasly zähmetiniň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa önümiň özüne düşýän gymmatyny peseltmek bilen bir hatarda, pudagyň eksport mümkinçiligini artdyrýar.

Tehnologiýalar merkezinde döwlet maksatnamalary esasynda, ylmy-barlag işleriniň netijelerine laýyklykda, 11 ugur boýunça açyşlar ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlaryna gönükdirildi. Şol bir wagtyň özünde, Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanalarynda işlenip taýýarlanylan önümler we ylmy açyşlaryň netijeleri boýunça birnäçe patentler alyndy. Munuň özi ýurdumyzyň alymlarynyň işläp taýýarlaýan täze önümleriniň resmi taýdan ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Şeýle hem sergide “Ýurdumyzyň ösüşinde innowasiýa tehnologiýalary” atly ylmy işleriň ýygyndysy goýlupdyr.

Sergide Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanylan önümlere aýratyn orun berlipdir. Buýan köküniň we üzärlik tohumynyň gaýtadan işlenilmegi bilen alnan önümler, Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň galyndysyndan nahar duzunyň alynmagynyň tehnologiýasy baradaky maglumatlar ýurdumyzyň ýaş alymlarynyň öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary edýändigini görkezýär. Alym Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik kitaplarynyň maglumatlaryna salgylanyp geçirilýän ylmy-barlag işleri oňyn netijeleri berýär.

Döwlet Baştutanymyz sergi bilen tanşyp, ýurdumyzda bar bolan çig mallardan taýýarlanylýan önümleriň, dermanlyk serişdeleriň işjeň ulanylmagy, bu ugra degişli önümçiligiň eksport mümkinçiliginiň artdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda, esasan, önümçilik toplumlarynyň bina ediljekdigini nazara alyp, ylmy işläp taýýarlamalaryň we häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň bu ugra gönükdirilmeginiň wajypdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze ylmy açyşlaryň, öňe sürülýän teklipleriň içgin öwrenilmelidigini, olaryň önümçilige ornaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini aýtdy we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Bellenilişi ýaly, bularyň ählisi diňe bir saglygy goraýyş ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, milli ykdysadyýetiň kuwwatyny artdyrmaga ýardam eder.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi geçirildi. Oňa ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy, Arkadag we Aşgabat şäherleriniň, Ahal welaýatynyň häkimleri, Mejlisiň deputatlary we ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdylar. Göçme mejlisiň gün tertibine halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak bilen bagly meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisi açyp, ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda durmuşyň ähli ugurlarynda örän uly üstünlikleri gazanandygyny, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan giň gerimli maksatnamalaryň amala aşyrylandygyny belledi. Häzirki döwürde hem türkmen halkynyň Milli Lideriniň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda halkymyzyň bähbidine gönükdirilen giň gerimli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär, ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň düzümini gowulandyrmak hem-de depginli ösdürmek boýunça-da netijeli işler alnyp barylýar. Täze-täze döwrebap şäherler, şäherçeler, obalar, ylym-bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralary, önümçilik kärhanalary yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. Diýarymyz özgerip, has gözel görnüşe eýe bolýar. Bu işleriň ählisi Garaşsyz Watanymyzyň ynamly öňe barýandygyny görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäheri hem berkarar döwletimiziň gazanýan üstünlikleriniň aýdyň mysalydyr. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen we yzygiderli üns-goldaw bermeginde gurluşygyna 2019-njy ýylda badalga berlen, ýurdumyzdaky ilkinji «akylly» şäher bu günki gün örän owadan keşbe eýe boldy. Mälim bolşy ýaly, Arkadag şäheri iki tapgyrdan ybarat bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Häzirki wagtda onuň birinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlandy. Biz ony ýakyn günlerde dabaraly ýagdaýda açyp ulanmaga bereris. «Akylly» şäher konsepsiýasy esasynda gurlan Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda jemi 336 sany döwrebap desga bina edildi. Şolaryň arasynda iki we köp gatly, jemgyýetçilik, bilim, saglygy goraýyş hem-de medeni maksatly binalar, sport desgalary, inženerçilik ulgamlary bar.

Täze şäherde ähli işler dünýä ölçeglerine laýyklykda, ýokary hilli amala aşyryldy. Okuw mekdeplerinde sanly ulgam, ýaşaýyş jaýlarynda bolsa «akylly» öý ulgamy ornaşdyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Täze şäheriň ekologik taýdan arassa bolmagy üçin köp işler amala aşyryldy. Onuň daşky gurşaw, tebigat bilen sazlaşygyny gazanmak üçin zerur çäreler görüldi. Munuň üçin şäheriň köçelerinde we daş-töwereginde köp sanly bag nahallary oturdyldy. Ekologik talaplara laýyk gelýän sazlaşykly ýol-ulag düzümi döredildi.

Täze Arkadag şäheri häzirki zamanyň ýaşamak we işlemek, dynç almak üçin iň amatly, kämil şäherleriniň biri boldy diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. Arkadag şäheriniň döwletimiz we halkymyz üçin örän möhüm syýasy, ykdysady, durmuş ähmiýeti bardyr. Biz häzirki zaman tehnologiýalaryndan baş çykarýan hünärmenler bilen berkarar Watanymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmagy dowam etdireris. Berkarar döwletimizde her bir günümiz taryhy wakalara we beýik özgertmelere beslenýär. Il-ýurt bähbitli işler barha rowaç alýar. Ýakyn günlerde ulanmaga beriljek Arkadag şäheri döwrebap desgalary bilen taryhymyzyň gatlaryna altyn harplarda ýazylar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Garaşsyzlyk eýýamynyň ruhuna laýyk gelýän obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň düýbüni tutmak we gurmak indi asylly däbe öwrüldi diýip, döwlet Baştutanymyz şu gün dabaraly ýagdaýda Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň düýbüniň tutuljakdygyny aýtdy. Bellenilişi ýaly, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» bellenen wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen Kararlar taýýarlanyldy. Bu Kararlar Arkadag şäherini ekologik taýdan arassa, dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak wezipelerini öňde goýýar.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Arkadag şäheriniň häkimliginiň maddy binýadyny berkitmegiň meseleleri hakynda» hem-de «Arkadag şäherini ösdürmegiň meseleleri hakynda» Kararlara gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýaş nesliň wekilleriniň haýyşy boýunça ýadygärlik ýazga gol çekdi. Bu ýadygärlik ýazgysy ýörite guta salyndy.

Öňümizde Gurban baýramy hem ýetip gelýär. Şol günler üç günläp dynç alarys hem-de şäheriň toý-dabaralaryna gatnaşarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. “Bu mukaddes baýram gadymdan gelýän medeni-ruhy mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy özünde jemleýär. Gurbanlyk günlerinde beriljek sadakalar kabul bolsun!” diýip, döwlet Baştutanymyz ýygnananlary we mähriban halkymyzy ýetip gelýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, 28-29-30-njy iýunda ýurdumyzda Gurban baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi.

Mejlis tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçiriljekdigini we täze şäherde ulanyljak, ekologik talaplara doly laýyk gelýän döwrebap ulaglaryň — elektrobuslaryň, elektromobilleriň, jemagat ulaglarynyň, ýöriteleşdirilen gulluk ulaglarynyň sowgat ediljekdigini belledi. “Goý, bu häzirki zaman ulaglary bagtyýar raýatlarymyzyň hemişelik hyzmatynda bolsun!” diýip, döwlet Baştutanymyz dabaraly çäreden soňra, türkmençilik däp-dessuryna eýerip, toý sadakasynyň beriljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam edip, şu günki giňişleýin göçme mejlisiň hormatly Arkadagymyzyň döreden Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanynda geçirilmeginiň hem örän uly manysynyň bardygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz bu gaznanyň durmuşa geçirýän işleri bilen bagly täze kitabyň neşir edilendigini belläp, şu günki dabaralardan soňra, bu neşiriň oňa gatnaşyjylaryň ählisine gowşuryljakdygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady.

Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň belent ruha beslenen şowhunly çykyşlary dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Täze gurluşyklara badalga berilýän meýdançada Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän asylly işlerini, mähriban Watanymyzyň abadançylygyny, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny wasp edýän aýdymlar belentden ýaňlandy.

Soňra ýaş nesliň wekilleri döwlet Baştutanymyza Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygy boýunça işleriň başlanmagyna ak pata bermegi baradaky haýyş bilen ýüzlendiler. Hormatly Prezidentimiz ýadygärlik ýazgy galdyran gutujygyny ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek desgalaryň biriniň düýbüne atdy. Hormatly Prezidentimiz täze guruljak binanyň binýadyna ilkinji beton garyndysyny oklady hem-de halkymyzyň asylly däbine eýerip, bu beýik başlangyja ak pata berdi. Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň göreldesine eýerdiler.

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna badalga bermek mynasybetli guralan dabara täze şäherde döwrebap önümçilik toplumlarynyň gurluşygyna guramaçylykly girişiljekdiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Munuň özi tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy we yzygiderli yhlasy esasynda binýat bolan täze şäherde alnyp barylýan giň möçberli işleriň Arkadag şäheriniň hemmetaraplaýyn ösüşine, ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilýändigini görkezýär.

Arkadag şäherinde önümçilik kuwwatlyklaryny gurmak baradaky çözgüt milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna, şäher ilatynyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan berilýän uly ünsüň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr. Täze eýýamda durmuş-ykdysady ösüşiň depgininiň has-da ýokarlandyrylmagy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda ähli ugurlaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek üçin şertleri döretmek möhüm wezipeler hökmünde kesgitlenildi.

Şu günki ýatdan çykmajak taryhy ähmiýetli waka mynasybetli dabara gatnaşan çagalara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň edara-kärhanalary üçin niýetlenen gulluk awtoulaglaryny, hususan-da, şäher häkimliginiň düzümleri, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki, Saglygy goraýyş, Maliýe, Polisiýa, Milli howpsuzlyk ministrliginiň müdirlikleri, şeýle hem şäher prokuraturasy, migrasiýa gullugynyň müdirligi, harby wekilligi, Raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi we beýleki gulluklar üçin niýetlenen döwrebap awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu awtoulaglar işleriň sazlaşykly alnyp barylmagynda, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginde ähmiýetli bolar. Döwrebap awtoulag serişdeleriniň ykjamlygy ýokary dünýä ülňülerine doly laýyk gelýär. Arkadag şäheriniň häkimligi we onuň degişli gulluklary üçin niýetlenen ulaglarda sürüjiler we ýolagçylar üçin ähli amatlyklar üpjün edilipdir.

Täze şäheriň häkimi gulluk ulaglarynyň açarlaryny uly hormat bilen kabul edip, munuň üçin hormatly Prezidentimize Arkadag şäheriniň häkimliginiň ähli işgärleriniň adyndan sagbolsun aýtdy we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen sazlaşykly işiň üpjün ediljekdigine ynandyrdy.

Soňra bilim, saglygy goraýyş we jemgyýetçilik edaralaryna niýetlenen ulag serişdeleriniň, hususan-da, ýeňil awtoulaglaryň we kiçi görnüşli awtobuslaryň, şol sanda işgärleri, mümkinçiligi çäkli çagalary gatnatmak üçin niýetlenen awtoulaglaryň açarlary gowşuryldy.

Medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary we işgärleri üçin ýokary halkara ülňülere laýyk gelýän awtoulaglaryň açarlary gowşuryldy. Döwrebap awtoulaglaryň birnäçesi obasenagat toplumynyň edaralary üçin niýetlenendir. Şolaryň hatarynda işgärleri gatnatmak, at daşamak üçin niýetlenen ýörite ulaglar, suw daşaýjy, suwaryjy we ýuwujy, ýük ulaglary bar. Şeýle hem energetika we gurluşyk toplumy üçin döwrebap awtoulaglar gowşuryldy.

Söwda ulgamynyň düzümleýin edarasyna berlen awtoulaglaryň hatarynda çörek we konditer önümlerini daşamak üçin niýetlenen, sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen ulaglar bar. Nebitgaz toplumynyň sazlaşykly işini ýola goýmak milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, bu ulgamyň edaralaryna hem täze awtoulaglaryň açarlary gowşuryldy.

Arkadag şäheriniň ulag we kommunikasiýa toplumynyň guramalaryna hem soňky ýyllarda bu ulgamda gazanylýan täze üstünlikleriň şanyna awtoulaglar sowgat berildi. Ýöriteleşdirilen elektrotaksiler we elektrobuslar ýurdumyzyň tebigaty goramak baradaky strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Munuň özi ýolagçylara edilýän hyzmatyň derejesini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, şäherde ekologik abadançylygyň gowulandyrylmagyny şertlendirer. Şeýle hem täze şäheriň maliýe-ykdysady ulgamlarynyň edaralaryna döwrebap awtomobilleriň ençemesiniň, şol sanda inkasator ulaglarynyň açarlary gowşuryldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezine berlen tiz lukmançylyk kömegi üçin niýetlenen awtoulaglaryň enjamlaşdyrylyşy babatda ýokary halkara ülňülere doly laýyk gelýändigini bellemeli.

Häzirki döwürde gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň ählisi, şol sanda goňşy döwletler bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça Haýyr-sahawat gaznasyna ýöriteleşdirilen “Tiz kömek” ulaglarynyň 6-syny sowgat bermegi munuň aýdyň subutnamalarynyň biridir.

Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň işini sazlaşykly alyp barmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine zerur üns berilýär. Täze önümçilik kuwwatlyklary, ähli amatlyklary özünde jemleýän häzirki zaman şäherleri gurulýar. Türkmenistan ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň biri hökmünde kesgitlenen tebigaty goramak wezipeleriniň üstünlikli çözülmegine möhüm ähmiýet berýär.

Arkadag şäheriniň harby we hukuk goraýjy edaralaryna berlen awtoulaglaryň bir böleginiň ýol gözegçiligi gullugy üçin niýetlenen elektromobillerdigini bellemek gerek. Ýokary halkara standartlara laýyklykda enjamlaşdyrylan awtoulaglaryň birnäçesiniň açarlary Ýangyna garşy göreş gullugyna gowşuryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň ähli gulluklarynyň ýolbaşçylaryny gutlap, olara alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şol pursatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzyň töwereklerine we Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, täze şäheriň çäklerinde alnyp barylýan işleri synlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanmagy we onuň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüniň tutulmagy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmagy ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly işleriň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Türkmenistandaky ilkinji “akylly” şäher — Arkadag şäheri “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” taslamasyna girizildi. Munuň özi bu ýerde alnyp barylýan işleriň halkara derejede ykrar edilýändigini tassyklaýar.

Soňra toý sadakasy berildi. Oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza mähriban halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşy hakynda edýän aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Bularyň ählisi gadymdan gelýän milli däpleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhunda mynasyp dowam etdirilýändiginiň güwäsine öwrüldi.

Toý sadakasynda okalan aýat-töwirlerde Beýik Biribardan ýurdumyzyň abadançylygy, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýän Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaç bolmagy dileg edildi.

Toý sadakasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

Şu çärelere gatnaşanlaryň ählisine “Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy” atly kitap sowgat berildi. Onda gaznanyň işi baradaky maglumatlar jemlenipdir. Ajaýyp eseri ýüzüne sylyp kabul eden ildeşlerimiz ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşi we sagdynlygy ugrunda edilýän atalyk alada üçin hajy Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary
2023-06-13 12:55:32

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň günbatar sebitine iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen tanyşdy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, ýurdumyzyň Balkan welaýatynda hem oba hojalygy pudagynda giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şol özgertmeler bolsa welaýatyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir. Şunda oba zähmetkeşleriniň netijeli işiniň ýola goýulmagyna zerur üns berilýär. Daýhanlar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary bilen doly üpjün edilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň daýhanlaryň netijeli zähmet çekmegi üçin amatly şertleri döretmek meselesine berýän hemişelik ünsi bugdaýyň we beýleki oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň möçberleriniň artdyrylmagyna ýardam edýär.

Ir bilen hormatly Prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzdan Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabyna tarap ugur aldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan maksatnamalaýyn işleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Obasenagat toplumynyň düzümleriniň hem-de hyzmat edýän pudaklaryň tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna, döwrebaplaşdyrylmagyna, elewatorlaryň, gaýtadan işleýän oba hojalyk kärhanalarynyň, mineral dökünleri öndürýän zawodlaryň, suw hojalyk desgalarynyň gurluşygyna maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär.

Bu işler ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam berýär. Oba hojalygyny mundan beýläk-de okgunly ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary Gyzylarbat etrabyndaky “Batly-Gadam” hususy kärhanasynyň bugdaý meýdanynyň ýanyna gondy.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow we Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew mähirli garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen, gözüňi dokundyrýan bugdaý başlarynyň tolkun atýan meýdanlaryny, şeýle hem galla oragyna girişmek üçin bu ýerde hatara düzülen kombaýnlary synlady.

Ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, oba hojalygynda geçirilýän özgertmeleri has-da kämilleşdirmek, bu ugurdaky işleri döwrebap usulda guramak we pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek işleri maksatnamalaýyn esasda alnyp barylýar, olar üçin oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça ýörite ýer gaznalary yzygiderli döredilýär.

Bulardan başga-da, oba hojalyk önümlerini öndürijilere dünýäde meşhur kompaniýalaryň ýokary öndürijilikli tehnikalarydyr gurallaryny, önümçilik kärhanalary üçin döwrebap enjamlary satyn almaklary hem-de önümçilige öňdebaryjy tejribeleri we tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Oba hojalygynda iş alyp barýan hususy önüm öndürijiler üçin amatly şertleri döretmäge we olary maliýe taýdan goldamaga hem uly ähmiýet berilýär.

Obasenagat toplumyndaky özgertmeler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň önüm öndürijilerini hemmetaraplaýyn goldamaga gönükdirilen çuňňur oýlanyşykly strategiýasynyň aýrylmaz bölegidir. Netijede, türkmen telekeçileri täze ýerleri özleşdirmegiň, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň hasabyna oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin uly tagallalary edýärler. Şeýlelikde, azyk bolçulygy üpjün edilýär hem-de halkymyzyň we her bir maşgalanyň abadançylygy ýokarlandyrylýar.

Şu ýyl Balkan welaýatynyň ekerançylyk meýdanlaryna ak bugdaýyň bol hasyl berýän görnüşleri ekildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine berýän goldawy netijesinde, galla oragy möwsüminde “John Deere” we “Сlaas” ýaly meşhur kompaniýalaryň häzirki zaman galla orujy kombaýnlary netijeli ulanylýar. Bu tehnikalar gije-gündizleýin tertipde işledilip, ekerançylara ýetişdirilen bol hasyly çalt we ýitgisiz ýygnamaga ýardam berýär.

Soňra bu ýerde döwlet Baştutanymyz “Batly-Gadam” hususy kärhanasynyň ekerançylyk meýdanynyň daýhany G.Amanmyradow bilen söhbetdeş boldy.

Hormatly Prezidentimiz daýhanyň iş şertleri, maşgala ýagdaýy we kärende ýerinde ösdürip ýetişdirýän ekinleriniň görnüşi hem-de galla meýdanlarynyň hasyllylygy bilen gyzyklandy.

Zähmetsöýer gallaçy topraga yhlas edip öndürijilikli zähmet çekmek, ýerden bol hasyl almak ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur goldawlaryň berilýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol 23 ýyldan bäri daýhançylyk bilen meşgullanýandygyny, şu ýyl 25 gektar meýdandan 112,5 tonna bugdaý hasylyny almagy meýilleşdirýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň kärendeçileri zerur dökün, ýokary hilli tohum bilen üpjün edýändigini, olaryň netijeli zähmet çekmekleri üçin oňaýly şertleri döredýändigini nygtady. Şunuň bilen birlikde, bu asylly işe jogapkärli çemeleşmegiň türkmenleriň öňden gelýän ekerançylyk däbidigi bellenildi. Munuň özi ösüp gelýän nesli terbiýelemekde möhüm orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilmegine mynasyp goşant goşýan daýhanlaryň iş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagy, pudaga täzeçil tehnologiýalaryň, häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy, iň esasysy bolsa, daýhan zähmetiniň höweslendirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň elmydama gözegçilikde saklanjakdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz daýhana alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw etdi we ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine goşýan goşandyna minnetdarlygyň nyşany hökmünde oňa sowgatlaryny gowşurdy.

Öz nobatynda, ekerançy G.Amanmyradow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ekerançylyk meýdanlaryny netijeli peýdalanmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, öndürijilikli zähmet çekmek ugrunda döredilýän şertleriň daýhanlary zähmet ýeňişlerine, täze üstünliklere ruhlandyrýandygyny buýsanç bilen belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz kärendeçiniň haýyşy boýunça “Bismilla” diýip, daýhan yhlasy bilen birkemsiz hasyl toplan bugdaýyň bir dessesini ordy we galla oragyna ak pata berdi hem-de bol hasyl öndürmegi arzuw etdi.

Şu pursatda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda netijeli işledilýän kuwwatly “John Deere” hem-de “CLAAS” kysymly tehnikalary ussatlyk bilen dolandyrýan mehanizatorlar bereketli hasylyň oragyna girişmäge taýýar bolup durýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Gyzylarbat etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory S.Ödäýew bilen gürrüňdeş bolup, onuň iş şertleri we tejribesi, maşgala ýagdaýy, bugdaý meýdanlarynyň hasyllylygy bilen gyzyklandy.

Mehanizator döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy, döwrebap tehnikalar, oba hojalyk gurallary bilen üpjün etmek ugrundaky tagallalary, netijeli işlemek hem-de ýetişdirilen bol bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap almak üçin döredilýän amatly şertler üçin hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň obasenagat toplumynda belent sepgitlere ýetilýändigini nygtady. Döwlet tarapyndan dünýäniň iri önüm öndürijileriniň häzirki zaman oba hojalyk tehnikalarynyň satyn alynmagy daýhanlara ekiş möwsümini gysga möhletde geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu ugurda görülýän çäreler yzygiderli häsiýete eýe bolar.

Döwlet Baştutanymyz çekýän asylly zähmetine minnetdarlygyň nyşany hökmünde mehanizatora öz sowgatlaryny gowşurdy.

Mehanizator öndürijilikli zähmet çekmek ugrunda döredilýän şertleriň täze üstünliklere ruhlandyrýandygyny we mundan beýläk-de halal zähmetini gaýgyrmajakdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi hem-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine geljekde-de tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

Obasenagat toplumyna gelip gowuşýan galla kombaýnlarynyň enjamlaşdyrylyş derejesiniň, olaryň öndürijilik kuwwatynyň ýokary halkara ülňülere doly laýyk gelýändigini bellemek gerek. Bu kombaýnlar ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän derejede bolup, olaryň öndürijiligi ýokary görkezijilere eýedir. Sanly ulgam arkaly dolandyrylýan kombaýnlarda mehanizatorlaryň öndürijilikli işiniň üpjün edilmeginde möhüm ähmiýeti bolan ähli zerur şertler göz öňünde tutulypdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilmegi, ýetişdirilen hasylyň gysga wagtda we ýokary hilli ýygnalyp alynmagy ugrunda edýän yzygiderli tagallasynyň aýdyň netijesidir.

Döwlet Baştutanymyz galla oragyna girişen kombaýnlaryň sazlaşykly hereketini synlady. Galla meýdanlarynyň aňyrsyna göz ýetmeýän giňişligi daýhanlarymyzyň şu ýylky yhlasynyň ýerine düşendigine şaýatlyk edýär. Altynsow başlaryny şemala ygşyldadyp oturan galla meýdanlary halkymyzyň saçagynyň egsilmez berekediniň nyşany bolup görünýär.

Ekerançylaryň tutanýerli zähmeti bilen ýetişdirilen bol hasyly ýygnamagyň ýokary depginleri ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek we ilatyň azyk önümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak boýunça çäreleriň netijeliliginiň aýdyň görkezijisidir, şeýle hem öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň baş şertidir.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzirki wagtda öňde duran möhüm wezipe galla oragy möwsümini ýokary derejede we guramaçylykly geçirmekden ybaratdyr. Munuň özi sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen işleriň netijeli bolmagyny üpjün eder.

Garaşsyz döwletimiziň her bir raýatyna, şol sanda türkmen daýhanyna işlemäge, döretmäge, toprakdan bol hasyl öndürip, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmäge, halal zähmeti bilen eşretli durmuşda ýaşamaga ähli şertler döredilýär. Hormatly Prezidentimiz oba ýerlerinde durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlanmagy, daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti we Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda döwletimiziň geljekde-de alada etjekdigini aýtdy hem-de mehanizatora üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda netijeli iş alyp barýan “Batly-Gadam” hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy A.Amanmämmedow bilen söhbetdeş boldy. Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde obasenagat toplumyna hususyýetçiligiň işjeň çekilmegi netijesinde öndürilýän önümleriň mukdarynyň artýandygyny kanagatlanma bilen belledi we telekeçileriň iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin olara döwletimiz tarapyndan zerur goldawlaryň yzygiderli beriljekdigini nygtady.

Telekeçi oba hojalygynda işleýän hususy ulgamyň wekilleriniň adyndan bu ulgamy ösdürmäge berýän ünsi hem-de türkmen işewürlerine uly goldawy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Bu ulgamda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmagyň hasabyna daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge hem-de obasenagat toplumynyň eksport kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilendir. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de kuwwatlanmagynda, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda has-da möhümdir.

Şeýle hem bu ýerde gök, bakja we miwe önümleriniň, dänelik ekinleriň tohumlarynyň, çörek we çörek önümleriniň sergisi guraldy.

Görkezilýän önümleriň köpdürlüligi türkmen topragynyň bereketliliginiň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda alnyp barylýan maksatnamalaýyn işleriň netijesinde ata Watanymyzda ak bugdaýyň, gök-bakja önümleriniň, miweleriň we ir-iýmişleriň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär hem-de halkymyzyň rysgaly, her bir maşgala ojagynyň berekedi bolup saçaklarymyza dolýar.

Ekerançylaryň ösdürip ýetişdirýän önümleri, esasan-da, galla önümleri ýokary hilli, ýokumlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Munuň özi çogly güneşiň astynda türkmen topragynda ýetişýän önümleriň ähli görkezijiler babatda dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigini aňladýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-06-12 07:21:26

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitde galla oragy möwsümi guramaçylykly dowam edýär. Şunda kombaýnlar, awtoulaglar we galla kabul ediş bölümleri bökdençsiz işledilýär. Orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Şu ýylyň hasyly üçin welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja önümleri bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny berjaý etmek maksady bilen, häzirki wagtda ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän galla oragyny ýokary hilli hem-de gysga wagtda tamamlamagyň, bu işlere jogapkärli we toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de häkime bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň talabalaýyk guralmagy, welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde tamamlanmagy we işleriň depgininiň güýçlendirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklar berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew günbatar sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Welaýatda galla oragy möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Hususan-da, bugdaý orýan kombaýnlar, awtoulaglar, galla kabul ediş bölümleri sazlaşykly işledilýär. Bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň gowaça meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär, ýetişdirilen ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinlerini ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur çäreler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalygynda möhüm möwsüm bolan galla oragynyň ýokary hilli we guramaçylykly geçirilmegi üçin ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi hem-de orakda ulanylýan kombaýnlaryň, galla daşaýan awtoulaglaryň doly güýjünde, bökdençsiz işledilmegini, bu ugurdaky işleriň talabalaýyk guralmagyny, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň geçirilişini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagy, onuň depginleriniň ýokarlandyrylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, galla oragyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin bugdaý ýygýan kombaýnlar, awtoulaglar, galla kabul ediş bölümleri bökdençsiz işledilýär. Şunuň bilen bir hatarda, galla oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleri alnyp barylýar. Welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ýetişdirilen ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinlerini ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler dowam edýär, şaly ekilen meýdanlara gowy ideg edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de galla oragyny guramaçylykly we ýokary hilli geçirmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegini, welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, onuň depginleriniň güýçlendirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda welaýatda dowam edýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda galla oragy gowşamaýan depginde dowam edip, bu işde oba hojalyk tehnikalarynyň we galla kabul ediş bölümleriniň bökdençsiz işini üpjün etmek, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatyň gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şeýle hem sebitde ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen bol hasylyny ýygnap almak, bu önümler bilen bazarlary bolelin üpjün etmek boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär. Welaýatda şaly ekişi guramaçylykly dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi hem-de galla oragyny ýokary hilli we gysga möhletde tamamlamagyň, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almagyň zerur talap bolup durýandygyny aýtdy we bu möwsüme gatnaşýan ähli düzümleriň bökdençsiz, sazlaşykly işledilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagy, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, şaly ekişiniň guramaçylykly we agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitde galla oragy dowam edip, möwsümde ulanylýan kombaýnlar, bugdaý daşaýan awtoulaglar, galla kabul ediş bölümleri doly güýjünde işledilýär. Orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär. Welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, hatarara bejergi, ýekelemek işleri agrotehnikanyň talaplaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilýär. Şeýle hem ýurdumyzda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, ilatymyzy bu önümler bilen bolelin üpjün etmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatda bu ekinleriň ýetişdirilen hasylyny ýygnap almak we ilata ýetirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy we galla oragynyň depginleriniň ýokarlandyrylmagynyň, bu işlere jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhüm talap bolup durýandygyna häkimiň ünsüni çekip, degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatyň gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegi, bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň geçirilmegi babatda häkime anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzda dowam edýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatlarda gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler dowam etdirilýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini öz wagtynda geçirmek, ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, sürümde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek ugrunda zerur çäreler görülýär. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylda ýurdumyzda gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek hakyndaky degişli Kararyna laýyklykda, pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

Bu işler bilen bir hatarda, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek, irki ýetişen hasyly ýygnap almak we ilatymyza ýetirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şeýle-de wise-premýer Daşoguz welaýatynyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň, Lebap welaýatynda şaly ekişiniň dowam edýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda örän jogapkärli we möhüm möwsümiň dowam edýändigine ünsi çekdi hem-de galla oragynyň depginleriniň güýçlendirilmegini, orak möwsümine gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işledilmegini, orakdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň öz wagtynda we talabalaýyk geçirilmegini, gowaça ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň hem-de Oba milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi hem-de şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
2023-06-07 06:12:20

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Garaşsyz ýurdumyzda howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, degişli edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş etdi. Ol Ýaragly Güýçlerdäki işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň şu edaranyň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli çözmek boýunça ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de Milli goşuny döwrebap tehniki serişdeler bilen üpjün etmek, ýaş esgerleri watançylyk ruhunda terbiýelemek babatda alnyp barylýan işler barada habar berildi. Hasabatyň dowamynda harby gullukçylary Ýaragly Güýçlerden boşatmak we Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak barada-da aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň düzgünleriniň takyk ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşunlaryň ähli kysymlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyny gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, esgerleriň we serkerdeleriň netijeli gulluk etmegi, kadaly durmuşy üçin amatly şertleri döretmek üçin işleri yzygiderli dowam etdirmegiň möhümdigini nygtady.

Şunuň bilen birlikde, Ýaragly Güýçleri ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini berk gözegçilikde saklamak barada görkezme berildi.

Hormatly Prezidentimiz watançylyk, eziz Watanymyza wepalylyk ruhunda ýaş esgerleriň we harby talyplaryň arasynda çäreleriň guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Baş prokuror S.Mälikgulyýew hereket edýän kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçilik etmek boýunça 2023-nji ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, kanunyň hökmürowanlygyny üpjün etmäge, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny, jemgyýetiň hem-de döwletiň bähbitlerini goramaga gönükdirilen çäreleri görmegiň zerurdygyny aýtdy we Baş prokuraturanyň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Soňra içeri işler ministri M.Hydyrow ýolbaşçylyk edýän edaralarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýynda alyp baran işleriniň netijeleri, hukuk tertibini üpjün etmek we paýtagtymyzyň, welaýatlaryň awtomobil ýollarynda ulaglaryň gatnawlaryny kadalaşdyrmak boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi. Şunda ýangyn howpsuzlygyna gözegçilik edýän ýörite müdirlik tarapyndan geçirilýän çäreler barada hem aýdyldy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, kanunylygy üpjün etmek we düzgün bozulmalarynyň öňüni almak boýunça degişli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Içeri işler ministrliginiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleri üstünlikli çözmek üçin netijeli usullary we döwrebap tehnologiýalary ulanmagyň zerurdygy bellenildi. Ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almaga berk gözegçilik etmek içeri işler edaralarynyň işiniň esasy ugurlarynyň biridir. Tomus möwsüminiň gelmegi bilen, ähli ýerlerde ýangynyň döremegine garşy göreşmek kadalarynyň berk berjaý edilmegi bilen bagly meseleler üns merkezinde saklanylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Soňra içeri işler ministri temmäki önümleriniň, şol sanda suw çiliminiň we elektron çilimleriň ýurdumyza bikanun getirilmegine hem-de ulanylmagyna garşy göreşmek boýunça harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlarynda guralan çäreleriň netijeleri, döwletimiziň çägine bikanun ýollar bilen getirilen we ele salnan önümler baradaky maglumatlar beýan edildi. Habar berlişi ýaly, hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüldi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, temmäki önümleriniň, suw çiliminiň guralynyň we şiresiniň, elektron çilimiň bikanun ýollar bilen ýurdumyza getirilmegine, olaryň bikanun söwdasyna we ulanylmagyna garşy barlyşyksyz göreş alyp barmagyň zerurdygyny belledi. Ýurdumyz dünýäde temmäkiden azat çäkleri giňeltmek boýunça işe öz goşandyny goşmaga çalyşýar, temmäkä garşy göreşmekde netijeli hereketler ýaýbaňlandyrylyp, alnyp barylýan döwlet syýasaty esasynda bu iş has-da giň gerime eýe boldy. Bu babatda türkmen jemgyýetinde çilimkeşlik ýaly zyýanly endigi aradan aýyrmak boýunça anyk çäreleri görmegiň möhümdigine aýratyn üns çekildi.

Temmäki önümleriniň bikanun söwdasynyň doly aradan aýrylmagyna gönükdirilen we bu önümleriň ýurdumyzyň çägine getirilmegine berk gözegçiligi, öňüni alyş-hukuk çärelerini göz öňünde tutýan işi güýçlendirmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we bu serişdeleriň bikanun ýaýradylmagynyň, ulanylmagynyň, ýurdumyzyň çägine getirilmeginiň öňüni almak boýunça ugurdaş harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde zerur işleri dowam etdirmegi ministre tabşyrdy.

Ýokary kazyýetiň başlygy B.Hojamgulyýew hasabat döwründe kazyýet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen toplumlaýyn işler, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak we olary gündelik işde ulanmak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu edaranyň işini umumy ykrar edilen halkara standartlara hem-de häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýyk guramagyň wajypdygyny belledi. Şeýle-de kazyýet ulgamyny ösdürmegiň Maksatnamasynda bellenen wezipeleri üstünlikli çözmek, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça çäreleri görmek, işgärleriň işi we ýaşaýyş-durmuşy üçin göwnejaý şertleri döretmek babatda anyk tabşyryklar berildi.

Soňra milli howpsuzlyk ministri N.Atagaraýew ýurdumyzda kadaly jemgyýetçilik ýagdaýyny üpjün etmek boýunça ýylyň başyndan bäri görlen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de bu edaranyň düzümlerinde işiň döwrebap usullarynyň we innowasion tehnologiýalaryň ulanylyşy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, parahat durmuşy üpjün etmegiň eziz Watanymyzyň durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biridigini nygtady. Gazanylýan uly üstünlikler we ýetilýän belent sepgitler döwletimizde howpsuzlyk bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz öňde durýan wezipeleri çözmekde Milli howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýüklenen wezipeleriň, işgärleriň jogapkärçiliginiň örän uludygyna ünsi çekip, ministrligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Watanymyzyň serhetlerini goramak boýunça görlen toplumlaýyn çäreler, şeýle hem bu edarany ösdürmegiň Maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, serhet goşunlarynyň harby gullukçylarynyň üstüne Garaşsyz Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak ýaly jogapkärli wezipäniň ýüklenendigini nygtady. Serhetlerimiz goňşy ýurtlaryň ählisi bilen hemişe dostlugyň serhetleri bolmagynda galmalydyr. Döwlet Baştutanymyz bu gullugyň işiniň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, Döwlet serhet gullugynyň ýolbaşçysyna mundan beýläk-de serhet galalaryny döwrebaplaşdyrmak, Watan goragçylarynyň netijeli gulluk etmegi üçin göwnejaý şertleri döretmek babatda degişli görkezmeleri berdi.

Adalat ministri M.Taganow hasabat döwründe milli kanunçylyk binýadyny hemmetaraplaýyn ösdürmek babatda görlen çäreler, degişli ösüş Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny seljermegiň hem-de häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda kanunçylygy kämilleşdirmegiň esasy wezipeleriň hatarynda durýandygyny belledi. Ilatyň hukuk sowatlylygyny ýokarlandyrmak, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek, işiň täze usullaryny ornaşdyrmak ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça ýylyň başyndan bäri görlen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de bu edaranyň öňünde durýan wezipeleri netijeli çözmek üçin döwrebap tehniki serişdeler bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, üstaşyr ulag geçelgeleriniň möhüm çatrygy hökmünde Türkmenistanyň Ýewraziýa yklymyndaky geostrategik ornunyň barha artýandygyny belledi. Işiň möçberiniň artmagy gullugyň işgärleriniň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşmegini talap edýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we gümrük serhedi arkaly harytlaryň daşalmagynyň we ulag serişdeleriniň gatnawlarynyň tertibiniň berjaý edilişini berk gözegçilikde saklamagy hem-de işde sanly ulgamy giňden ulanmagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe berk käýinç yglan etdi.

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Wolsahatow ýolbaşçylyk edýän düzümindäki işleriň ýagdaýy, garalýan döwürde bu edarany ösdürmegiň Maksatnamasyny ýerine ýetirmek, onuň işini kämilleşdirmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, şol sanda sanly ulgamy we oňyn tejribäni netijeli ulanmak meselelerine toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny nygtady. Bu düzümiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler edaranyň şahsy düzüminiň üstüne aýratyn jogapkärçiligi ýükleýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we işgärleri taýýarlamagy, migrasiýa çärelerini geçirmek üçin halkara ülňülere laýyk gelýän şertleri döretmegi ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ygrarlydygyny hem-de dünýäniň ähli ýurtlary we halklary bilen dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny saklaýandygyny nygtady. Şu ýörelgelerden ugur almak bilen, ýurdumyzyň Harby doktrinasy diňe goranyş häsiýetine eýedir. Bu resminama laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümleri mundan beýläk-de kämilleşdiriler, döwletimiziň goranyş ukyby berkidiler, harby gullukçylaryň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertleri gowulandyrylar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde beýleki käbir meselelere-de garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, abadançylyk, halkymyzyň parahat, bagtyýar durmuşynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen
2023-05-30 07:36:02

Şu gün irden türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeş boldy. Bellenilişi ýaly, ýakyn goňşy döwletler bilen gatnaşyklary çuňlaşdyrmak Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugrudyr.

Häzirki wagtda Türkmenistan we Eýran dürli ugurlar boýunça iki tarapyň hem milli bähbitlerine doly laýyk gelýän hyzmatdaşlygy täze derejä çykarýarlar. EYR-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili Gahryman Arkadagymyzyň bu gezekki saparynyň dowamynda gazanyljak ylalaşyklaryň iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyga täze itergi berjekdigine ynam bildirip, saparyň üstünlikli geçmegini arzuw etdi.

Dostlukly türkmen-eýran gatnaşyklary ýylsaýyn täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ähli esasy ugurlardaky, ilkinji nobatda, ykdysady ulgamdaky netijeli dialogyň okgunly ösüşi munuň aýdyň subutnamasydyr. Ýurtlarymyz sebitde uzak möhletleýin hyzmatdaş bolmak bilen, häzirki döwürde netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň asyrlarboýy toplanan tejribesini yzygiderli baýlaşdyrmagy maksat edinip, ony iki ýurduň we Merkezi Aziýanyň halklarynyň bähbidine amala aşyrylýan bilelikdäki täze taslamalar bilen pugtalandyrýarlar.

Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesiniň “altyn halkasy” diýlip ykrar edilen Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň gurluşygynyň durmuşa geçirilen taslamasy bilelikdäki taslamalaryň has ähmiýetlileriniň biridir. Bu polat ýol Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky ykdysady taýdan has amatly demir ýol ugry bolup, ählumumy parahatçylygyň, rowaçlygyň we durnukly ösüşiň bähbidine hyzmat edýär. Iki döwletiň telekeçilik düzümleriniň arasynda işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda bilelikdäki hökümetara toparyň işine möhüm orun degişlidir. Bu topar söwda-ykdysady gatnaşyklary düzgünleşdirýän netijeli gurallary işläp taýýarlamak maksady bilen döredildi.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hem aýratyn üns berilýär. Soňky ýyllarda medeniýet, bilim ulgamlarynda ýakyn gatnaşyklar ýola goýuldy, türkmen we eýran wekiliýetleriniň gatnaşmagynda halkara maslahatlardyr forumlar geçirilýär. Özara Medeniýet günleri, amaly-haşam sungatynyň sergileri, bilelikdäki beýleki çäreler yzygiderli esasda guralýar. Sebit we ählumumy gün tertibiniň meseleleri boýunça iki ýurduň garaýyşlarynyň ýakyn bolmagy Türkmenistanyň we Eýranyň abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki netijeli hyzmatdaşlygyny hem şertlendirýär.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna şu gezekki sapary we onuň dowamynda meýilleşdirilen duşuşyklar, şol sanda dostlukly ýurduň ýolbaşçylary bilen geçiriljek duşuşyklar netijeli döwletara gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga itergi bermäge gönükdirilendir.

Bir sagatdan gowrak wagtdan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideriniň uçary Tähran şäheriniň Halkara howa menzilinde gondy. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar mähirli garşyladylar. Bu ýerde Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi.

Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz EYR-nyň ýol we şähergurluşyk ministri Mehrdad Bazrpaş bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda Milli Liderimiz Türkmenistanyň goňşy ýurtlar, şol sanda Eýran Yslam Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm üns berýändigini belledi. Häzirki wagtda dürli ugurlar boýunça üstünlikli ilerledilýän gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýandygy nygtaldy.

Bellenilişi ýaly, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamda iki döwletiň arasynda ýola goýlan gatnaşyklar ykdysadyýetleriň pugtalandyrylmagynda, şeýle hem özara düşünişmek esasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde aýratyn ähmiýete eýedir. Şeýle hem söhbetdeşligiň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny has-da işjeňleşdirmek üçin zerur tagallalaryň ediljekdigi bellenilip, hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Howa menzilinden türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň awtoulag kerweni sapar wagtynda özi üçin niýetlenen kabulhana — «Saadabad» toplumynyň «Serwestan» binasyna tarap ugrady.

Günüň ikinji ýarymynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň Başlygy Sadek Amoli Larijani bilen duşuşdy.

EYR-nyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň ýolbaşçysy türkmen halkynyň Milli Liderini mübärekläp hem-de Eýrana sapar bilen gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, türkmen halkynyň durmuş-ykdysady ösüşde Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda gazanan we häzirki günde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda gazanmagyny dowam etdirýän üstünliklerine Eýranda tüýs ýürekden guwanýandyklaryny nygtady.

Tähranda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň şu gezekki saparyna aýratyn ähmiýet berilýär we netijeli döwletara dialogy pugtalandyrýan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mizemezliginiň subutnamasy hökmünde garalýar.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli kabul edilendigi hem-de Eýrana sapar bilen gelmäge çakylyk we myhmansöýerlik üçin Sadek Amoli Larijana türkmen wekiliýetiniň adyndan, şeýle-de öz adyndan minnetdarlyk bildirip, ýurtlarymyzyň halklarynyň asyrlaryň dowamynda diňe bir goňşy bolman, eýsem, garyndaşdyklaryny hem belledi. Açyklyk we özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan şeýle ikitaraplaýyn gatnaşyklar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesiniň esasy şerti hökmünde çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki saparyň we duşuşygyň türkmen-eýran doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn goşant boljakdygyna, olary giňeltmäge itergi berjekdigine ynam bildirildi.

Soňra ikitaraplaýyn, şeýle-de iri halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy boýunça pikir alşyldy.

Ýurtlarymyzyň arasynda köp ýyllaryň dowamynda hemmetaraplaýyn ýakyn gatnaşyklar ýola goýuldy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, Türkmenistan Eýran bilen doganlyk gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýär. Eýran ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Söhbetdeşligiň dowamynda häzirki wagtda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky döwletara gatnaşyklaryň özara hormat goýmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda ösdürilýändigi nygtaldy.

Eýran Yslam Respublikasy ilkinjileriň hatarynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk derejesini goldap, bu ugurda dünýä giňişliginde degişli ýardamlaryny berdi. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, ýurdumyzyň bitarap daşary syýasatyna we öňe sürýän halkara başlangyçlaryna berýän goldawlary üçin eýran tarapyna minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistan hem, öz gezeginde, Eýranyň özygtyýarlylygyna, saýlap alan ýoluna hormat goýýar. Ýurdumyz EYR-nyň anyk we netijeli ýörelgelerine ýokary baha bermek bilen, dünýä giňişliginde eýeleýän möhüm ornuna uly ähmiýet berýär hem-de onuň halkara başlangyçlaryny hemişe goldaýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri hem-de EYR-nyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň Başlygy türkmen-eýran gatnaşyklaryny ähli ileri tutulýan ugurlar boýunça ösdürmegiň wajypdygy barada aýdyp, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek we has ýokary derejelere çykarmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Şeýle hem sebit we halkara syýasatyň özara gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri halkara giňişlikde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlaryň netijesinde Merkezi Aziýanyň we oňa goňşy döwletleriň dünýäniň üns merkezindedigini belledi. Bu bolsa sebitiň ornunyň belli bir derejede ýokarlanmagyny şertlendirýär. Söhbetdeşleriň umumy pikirine görä, ýurtlarymyzyň geosyýasy taýdan amatly ýerleşmegi sebitimiz bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bolan gyzyklanmalaryň ýylsaýyn ýokarlanmagynda berk esas bolup çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibiniň esasy meseleleriniň birine — sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek meselesine aýratyn üns berilýär.

Türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň Hazar deňzi bilen bagly meseleleri boýunça-da pikir alşyldy. Mälim bolşy ýaly, sebitdäki geosyýasy ýagdaýlarda belli bir derejede Hazar deňziniň täsiri peýda bolup başlady. Bu bolsa sebit howpsuzlygyny pugtalandyrmak boýunça bilelikdäki tagallalary işjeňleşdirmäge borçlandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda Aşgabatda sebit ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen altynjy Hazar sammitiniň netijeleri boýunça gazanylan anyk ylalaşyklaryň möhümdigi bellenildi.

Şol bir wagtda, häzirki dünýä şertlerinde, Hazar basseýniniň diňe bir syýasy däl-de, eýsem, ykdysady taýdan hem ähmiýetiniň artýandygyny bellemek zerur diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we Türkmenistanyň bu ugurda hyzmatdaşlygyň strategik mümkinçiliklerini görýändigini nygtady.

Söhbetdeşler döwletara gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan söwda-ykdysady gatnaşyklar barada aýdyp, bu ugurda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Ulag, nebitgaz we elektroenergetika ýaly iki ýurduň ykdysadyýetleri üçin strategik taýdan ähmiýetli ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen EYR-nyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň, şeýle hem iki ýurduň parlamentleriniň arasynda ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň meseleleri barada pikir alşyldy.

Medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň doganlyk Eýran Yslam Respublikasy bilen bu ulgamdaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn möhüm ähmiýet berýändigini nygtady. Bilelikde geçirilýän medeni çäreler we ylmy maslahatlar halklarymyzyň özara ruhy taýdan baýlaşmagy üçin mümkinçilikleri giňeldýär. Şunuň bilen baglylykda, taraplaryň özara gatnaşyklary, hususan-da, ylym-bilim, saglygy goraýyş, ekologiýa ulgamlarynda, şeýle hem welaýatlaryň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardygy bellenildi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Sadek Amoli Larijani gadymy milli ýörelgeleri gaýtadan dikeltmek wezipesiniň Türkmenistanda amala aşyrylýan syýasatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Munuň özi ýaş nesli watançylyk, ata-babalaryň mirasyna aýawly çemeleşmek ruhunda terbiýelemekde ägirt uly ähmiýete eýedir.

Biz ýaşlar syýasatynyň durmuşa geçirilmegine uly üns berýäris. Ýaşlar biziň geljegimizdir diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Türkmenistanyň üstünlikleri hem-de ýeten sepgitleri ýaş nesliň alyp barýan işleri, bagtyýar durmuşy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Söhbetdeşligiň dowamynda Sadek Amoli Larijani Türkmenistanda Arkadag şäheriniň bina edilendigi baradaky habary uly guwanç bilen kabul edendigini aýdyp, bu şäherde metjidiň we medresäniň gurulmagynyň sogap işdigini belledi. Munuň özi dini ýörelgeleriň dowam etdirilmegine ýardam berer. Bu bolsa biziň doganlyk halklarymyzy has-da ýakynlaşdyrýar.

Öz nobatynda, türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda ýollaryň, köprüleriň hem-de beýleki desgalaryň gurulmagy bilen bir hatarda, metjitleriň bina edilmeginiň ähli döwürlerde-de sogap iş hasaplanýandygyny nygtady. Täze Arkadag şäherinde metjidiň gurulmagy ynsanperwerligiň belent nusgasydyr.

Duşuşygyň ahyrynda ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň giň meseleleri boýunça pikir alyşmaga we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ilerletmegiň anyk ýollaryny kesgitlemäge mümkinçilik berjekdigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki saparyň türkmen we eýran halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna täze itergi berjekdigine ynam bildirildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy döwletlerimiziň arasynda ýola goýlan dost-doganlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de çuňlaşdyrmagyň maksadalaýykdygyny belläp, Eýran Yslam Respublikasynyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň Başlygyny özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri we EYR-nyň Syýasy maksadalaýyklyk geňeşiniň Başlygy sowgat alyşdylar.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we Sadek Amoli Larijani hoşlaşanlarynda, Türkmenistanyň we Eýranyň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdiler.

Soňra Gahryman Arkadagymyzyň awtoulag kerweni “Maşrute” binasyna tarap ugrady. Bu ýerde Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen duşuşyk geçirildi.

Eýran parlamentiniň ýolbaşçysy belent mertebeli myhmany mähirli garşylap, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny beýan etdi.

Duýgudaşlyk sözleri hem-de mähirli kabul edilendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň uzak möhletleýinlik, özara bähbitlilik esasynda guralýan döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine we çuňlaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirýändigini tassyklady.

Bellenilişi ýaly, türkmen wekiliýetiniň şu gezekki saparynyň maksady hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň iýun aýynda Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň barşynda gazanylan ähli ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň kanunçylyk esasynda berkidilmeginden ybaratdyr. Gahryman Arkadagymyz türkmen-eýran gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolan parlamentara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek baradaky pikiri aýdyp, parlamentara topary döretmegi teklip etdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Garaşsyz Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän Bitaraplyk syýasatyna hem-de ýurdumyzyň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözülmegine goşýan uly goşandyna ýokary baha berdi. Mohammed Bager Galibafyň nygtaýşy ýaly, iki halk bilelikde sebitde howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek üçin tagallalary birleşdirip bilerler.

Iki ýurduň sebit we halkara syýasatyň köp meseleleri boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da gabat gelýändigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy birnäçe möhüm ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Türkmenistanda döredilen häzirki zaman düzümlerini hem-de üstaşyr gatnawlar üçin mümkinçilikleri hasaba almak bilen, ulag ulgamy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Ýangyç-energetika toplumy, elektroenergetika, ýol we köpri gurluşygy beýleki geljegi uly ulgamlar hökmünde kesgitlenildi. Şunda biziň ýurtlarymyz netijeli hyzmatdaşlyk edip hem-de bilelikdäki taslamalary üstünlikli durmuşa geçirip bilerler.

Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçysy Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň parlamentara topary döretmek baradaky başlangyjyny goldap, onuň işiniň döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine hem-de giňeldilmegine gönükdiriljekdigini belledi. Döwletlerimiziň eksport-import amallarynyň möçberini artdyrmak üçin uly mümkinçilige eýedigini aýdyp, iki goňşy ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň, şol sanda söwda wekilhanalaryny döretmegiň hasabyna ony ösdürmegiň zerurdygyny nygtady.

Mohammed Bager Galibaf eýran tarapynyň bu meselelere garamaga taýýardygyny tassyklap, şu gezekki saparyň jemleri boýunça gol çekiljek resminamalaryň däp bolan döwletara gatnaşyklaryň ösdürilmegine täze kuwwat berjekdigine ynam bildirdi.

Ekologiýa meselesi ara alnyp maslahatlaşylan möhüm ugurlaryň biri boldy. Ol häzirki zamanyň örän möhüm wezipesidir. Bellenilişi ýaly, Eýran Türkmenistan tarapyndan bu ulgamda öňe sürülýän ähli başlangyçlary hemişe goldap gelýär we geljekde-de goldar.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip hem-de mümkinçilikden peýdalanyp, Eýran Yslam Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçysyny özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy.

EYR-nyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf çakylyk hem-de netijeli söhbetdeşlik üçin hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, abadançylyk we işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň awtoulag kerweni “Saadabad” toplumynyň “Jumhuri” köşgüne tarap ugrady. Bu ýerde Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşyk boldy.

Goňşy döwletiň Baştutany hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy mübärekläp, türkmen halkynyň Milli Liderini Tähranda görmäge şatdygyny nygtady. Prezident Seýed Ebrahim Raisiniň belleýşi ýaly, onuň ýurdunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň şu gezekki saparyna uly ähmiýet berilýär. Bu saparyň netijeleri döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna itergi berer.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň iýun aýynda Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran ilkinji resmi saparynyň we ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Häzirki wagtda dürli ulgamlarda gol çekilen ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki işler alnyp barylýar.

Prezident Seýed Ebrahim Raisi müňýyllyklara uzap gidýän taryhy we medeni kökleriň hem-de däpleriň umumylygyna esaslanýan eýran-türkmen gatnaşyklarynyň häzirki günde dürli ugurlar boýunça, şol sanda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýändigini belläp, EYR-nyň döredijilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tassyklady.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýrana sapar bilen gelmäge çakylyk hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Baştutanyna minnetdarlyk bildirip, Tährandaky şu gezekki duşuşyga tüýs ýürekden şatdygyny belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň goňşy ýurtlar, şol sanda Eýran bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn üns berýändigini nygtap, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler häzirki wagtda döwletara syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejä çykarylandygyny bellediler. Iki döwletiň Baştutanlarynyň özara saparlary we olaryň çäklerinde geçirilýän duşuşyklardyr gepleşikler, hususan-da, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji ýubileý sammitine hem-de 2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda altynjy Hazar sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana amala aşyran iş saparlary, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 14-15-nji iýunynda Eýrana amala aşyran ilkinji resmi sapary munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu özara saparlar hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine uly itergi berip, türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam berdi.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň anyk gurallaryny işläp taýýarlamak üçin ministrlikleriň hem-de Hökümet wekilleriniň özara saparlaryny yzygiderli esasda guramagy teklip etdi. Taraplar halkara düzümleriň, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Ýurtlarymyzyň dünýä ösüşiniň möhüm meseleleri boýunça birek-biregiň başlangyçlaryny we tekliplerini goldaýandygy aýratyn bellenildi. Şulardan ugur alyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy halkara derejede has ýakyndan hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny belledi.

Türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda çykyş edýän söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meseleleri içgin ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşler bu ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, gaz, elektroenergetika, ulag, suw pudaklaryny geljegi uly ugurlaryň hatarynda kesgitlediler. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurlarda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi hem-de bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Hökümet wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Prezident Seýed Ebrahim Raisi türkmen halkynyň Milli Liderini hem-de wekiliýet agzalaryny mübärekläp, Eýranyň Türkmenistana ýakyn dost we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde garaýandygyny belledi. Goňşy ýurduň Baştutany döwletara hyzmatdaşlygyň köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň berk binýadyna esaslanýandygyny kanagatlanma bilen belläp, ony ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.

EYR-nyň Prezidenti Tährandaky şu gezekki duşuşygyň iki döwletiň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berjekdigine ynam bildirip, eýran-türkmen dialogynyň pugtalandyrylmagyna uly üns berýändigini belledi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Eýrana resmi saparynyň dowamynda geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygynyň bellenendigi barada aýdyldy. Bu mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmegi iki ýurduň we olaryň doganlyk halklarynyň abadançylygyna ýardam bermäge gönükdirilendir.

Soňra hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýrana sapar bilen gelmäge çakylyk, bildirilen myhmansöýerlik we netijeli işlemäge döredilen şertler üçin Prezident Seýed Ebrahim Raisä minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Biziň halklarymyzy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän taryhy kökler, hoşniýetli goňşuçylygyň gadymy däpleri baglanyşdyrýar diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi we şu gezekki duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň möhüm meselelerine garalandygyny belledi. Gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi netijeli türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ugurlaryň giň gerimi boýunça ösdürmäge ýardam berer.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň goňşusy we esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolan doganlyk Eýran bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine Türkmenistanda aýratyn üns berilýär. Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, döwletara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine we pugtalandyrylmagyna berýän ünsi, edýän tagallalary üçin türkmen tarapynyň adyndan EYR-nyň Prezidentine aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Şunuň bilen birlikde, şu gezekki duşuşygyň türkmen-eýran doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigine berk ynam bildirildi.

Eýýäm 30 ýyldan gowrak wagtdan bäri ýurtlarymyz diplomatik gatnaşyklary saklap gelýärler. Taryhy nukdaýnazardan bu gysga döwürde iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk strategik derejä çykaryldy. Eýran Yslam Respublikasy ilkinjileriň hatarynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini goldady we dünýä giňişliginde bu ugurda ýardam berdi. Mundan başga-da, eýran tarapy ýurdumyzyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek bilen baglanyşykly halkara başlangyçlaryny hemişe goldaýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri mümkinçilikden peýdalanyp, EYR-nyň Prezidentine berýän goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Öz nobatynda, Türkmenistan Eýranyň özygtyýarlygyna hormat goýýar. Onuň anyk we netijeli ýörelgelerine ýokary baha berip, dünýä giňişligindäki ornuny belleýär hem-de halkara başlangyçlaryny goldaýar.

Gepleşikleriň dowamynda häzirki wagtda dünýä giňişliginde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlar hem-de Merkezi Aziýa sebitiniň barha artýan orny bilen baglylykda, sebit gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, iki ýurduň geosyýasy taýdan amatly ýerleşmegi sebit derejesinde hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýylsaýyn artýan gyzyklanmanyň ygtybarly binýady bolup hyzmat edýär. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birine, hususan-da, sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek meselesine aýratyn üns berilýär.

Türkmenistan Merkezi Aziýada parahatçylygy, durnuklylygy gorap saklamak, goňşy Owganystanda parahatçylygy dikeltmek boýunça başlangyçlary öňe sürüp, olary amala aşyrmak boýunça anyk işleri alyp barýar. Hususan-da, Owganystanyň gatnaşmagynda energetika, ulag we kommunikasiýalar ýaly ugurlarda sebit we halkara taslamalaryň durmuşa geçirilmegine badalga berildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasynyň Owganystanyň ykdysadyýetini dikeltmek ugrunda amala aşyrýan demir ýol gurluşygynyň uly ähmiýetini nygtap, infrastruktura taslamalarynyň diňe bir owgan tarapy üçin däl, eýsem, tutuş sebit üçin hem maýa goýum boljakdygyna ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu taslamalaryň durmuşa geçirilmeginde goňşy döwletlere aýratyn orun degişlidigini nygtap, bu ugurdaky işleri dowam etdirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Türkmenistanyň hem Eýranyň gatnaşyklarynda Hazar deňzi bilen baglanyşykly meselelere möhüm orun berilýär. Häzirki wagtda sebitde bolup geçýän geosyýasy ýagdaýlar sebit howpsuzlygyny pugtalandyrmak boýunça bilelikdäki tagallalaryň işjeňleşdirilmegini talap edýär. Taraplar sebitiň döwlet Baştutanlarynyň 2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitiniň netijeleri boýunça gazanylan anyk ylalaşyklaryň möhümdigini bellediler. Şunuň bilen bir hatarda, Hazar basseýniniň diňe bir syýasy däl, eýsem, ykdysady nukdaýnazardan hem ähmiýeti nygtaldy we bu ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin strategik mümkinçilikleriň bardygy aýdyldy.

Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada pikir alyşmalaryň çäklerinde taraplar haryt dolanyşygynyň artýandygyny bellediler. Muňa mysal hökmünde käbir görkezijiler getirildi. Şonuň bilen birlikde, bar bolan kuwwatlyklary hem-de bu ugurdaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin mümkinçilikleri doly herekete getirmegiň zerurdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, gazyň eksport edilmegine we üstaşyr geçirilmegine, eksportyň we importyň artdyrylmagyna, ulag, elektroenergetika ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleriniň çözgüdini işjeňleşdirmek teklip edildi.

Gaz alyşmak boýunça ýurtlarymyzyň arasynda gazanylan ylalaşyklaryň ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Taraplar bu ugurda bilelikdäki tagallalary dowam etdirmegiň zerurdygyny bellediler.

Elektroenergetika hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurdy birleşdirjek Mary — Maşat elektrik geçiriji ulgamyny çekmek boýunça işleri çaltlandyrmagyň möhümdigi barada aýdyldy. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan we Eýran ulag ugurlarynyň çatrygynda ýerleşýär. Munuň özi bu pudakda hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de ýük gatnawlaryny artdyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri birnäçe anyk teklipleri, şol sanda Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň hem-de Hazar deňzindäki Eýranyň portlarynyň kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak meselelerine degişli başlangyçlary beýan etdi.

Oba hojalygy hem döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Taraplar bu ulgamdaky netijeli hyzmatdaşlygyň köp ýyllaryň dowamynda dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda alnyp barylýandygyny kanagatlanma bilen belläp, bu ugurdaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmalydygyny nygtadylar. Şunuň bilen birlikde, söwda, maýa goýum, senagat ýaly ulgamlarda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy we bu ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ähli mehanizmleri işjeňleşdirmegiň zerurdygy bellenildi. Bu işde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparyna aýratyn orun degişlidir.

Taraplar medeni-ynsanperwer gatnaşyklar barada aýdyp, Türkmenistanyň hem-de Eýranyň bu ulgamdaky netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändiklerini bellediler. Nygtalyşy ýaly, bilelikde geçirilýän dürli çäreler halklarymyzyň ruhy taýdan baýlaşmagy üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şunuň bilen baglylykda, ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda, sport, ekologiýa ugurlary boýunça, iki ýurduň welaýatlarynyň derejesinde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygy barada aýdyldy. Türkmen halkynyň Milli Lideri 2024-nji ýylda türkmen halkynyň beýik ogly, akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň giňden belleniljekdigini nygtap, bu şanly sene mynasybetli eýranly dostlar bilen döredijilik forumlarynyň guraljakdygyna ynam bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi iki dostlukly ýurduň, olaryň halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Soňra ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Gol çekilen resminamalaryň hatarynda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda elektroenergetika babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2023-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama; Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde çuňlaşdyrylmagy we giňeldilmegi boýunça bilelikdäki çäreleriň 2023-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasy; Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Maşat Lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň arasynda bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnama; S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Gürgen Oba hojalyk ylymlary we tebigy serişdeler uniwersitetiniň arasynda bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama bar.

Şeýle hem Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky Bilelikdäki Jarnama kabul edildi. Jarnamada dostlukly we ynanyşykly ýagdaýda geçen duşuşyklaryň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şol sanda syýasy, parlamentara, söwda, ulag, energetika ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň meseleleriniň ähli ugurlary boýunça pikir alşylandygy nygtalýar. Resminamada bellenilişi ýaly, iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik häsiýetini nazara almak bilen, iki tarapyň hem gyzyklanma bildirýän ugurlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygy bellenildi.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri we EYR-nyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi metbugat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

EYR-nyň Baştutany şu günki duşuşygyň netijeleri barada aýdyp, Eýrana sapar bilen gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa we ýurdumyzyň wekiliýetine hoşallygyny bildirdi. Bellenilişi ýaly, şu günki gepleşikler iki ýurduň däp bolan netijeli gatnaşyklary giňeltmäge berk ygrarlydyklaryny görkezdi. Gazanylan ylalaşyklar bolsa Türkmenistanyň we Eýranyň döwletara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Gol çekilen möhüm resminamalar syýasy, ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda geçirilýän bilelikdäki işleriň netijesidir. Biziň gatnaşyklarymyza ýokary dereje mahsusdyr. Biziň umumy serhedimiz bolsa dost-doganlyk serhedidir. Şu günki gepleşikleriň barşynda energetika, nebitgaz pudaklaryndaky hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berildi. Bu ugurlarda iki ýurduň arasynda oňyn tejribe toplandy.

Biziň ýurtlarymyzyň geografik taýdan amatly ýerleşendigini hem-de ýük gatnawlarynyň möçberini artdyrmak üçin açylýan mümkinçilikleri hasaba almak bilen, ulag ulgamy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Oba hojalygy, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak eýran-türkmen hyzmatdaşlygynyň ýene bir möhüm ugrudyr. Halkara we sebit guramalarynyň, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ara alnyp maslahatlaşylan ýene bir meselesi boldy. Prezident Seýed Ebrahim Raisi türkmen halkynyň Milli Liderine Eýran Yslam Respublikasynyň sebitde parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen syýasatyny hemişe goldaýandygy üçin hoşallyk bildirdi.

Gepleşikleriň dowamynda medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Bu ugurda ylym, bilim, saglygy goraýyş ugurlary boýunça gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin anyk çäreleri durmuşa geçirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Eýranyň Baştutany ýaşlar syýasaty ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigi barada aýdyp, ýaşlary parasatly milli ýörelgelere hormat goýmak ruhunda terbiýelemegiň wajypdygyny belledi.

Sözüniň ahyrynda Prezident Seýed Ebrahim Raisi Eýran Yslam Respublikasyna sapar bilen gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna we ýurdumyzyň wekiliýetine ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, dostlukly goňşy ýurtlaryň we olaryň halklarynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna, milli bähbitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine taýýardygyny tassyklady.

Soňra hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyna sapar bilen gelmäge çakylyk hem-de gadymy eýran topragynda mähirli kabul edilendigi üçin EYR-nyň Baştutanyna minnetdarlyk bildirip, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýandygyny belledi. Biz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary edýäris. Bu ugurdaky meseleleriň çözülmegi oňyn netijelerini berýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri biziň ýurdumyzyň Eýran Yslam Respublikasy tarapyndan alnyp barylýan daşary syýasaty goldaýandygyny nygtady. Öz nobatynda, Eýran “Açyk gapylar” syýasatyny hem-de Türkmenistanyň Milletler Bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini goldaýar.

Hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şunda hökümetara türkmen-eýran toparynyň işine möhüm ähmiýet berilýär. Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň amala aşyrýan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň ýollaryny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny hasaba almak bilen, gaz pudagynda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Elektroenergetika ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Eýrana iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak barada ylalaşyk gazanyldy.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk barada aýtmak bilen, Demirgazyk — Günorta hem-de Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça giň möçberli taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşylandygyny nygtady. Oba hojalygy, ekologiýa we suw serişdelerinden peýdalanmak meseleleri ikitaraplaýyn gün tertibiniň möhüm ugurlarydyr. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri geçen ýylyň iýun aýynda bolan altynjy Hazar sammitinde gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Şeýle hem Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegine, hususan-da, onuň ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ugurlary boýunça giňeldilmegine uly ähmiýet berýändikleri nygtaldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy mümkinçilikden peýdalanyp, watandaşlarymyzyň Magtymguly Pyragynyň aramgähine zyýarat etmeklerine döredilýän şertler üçin Prezident Seýed Ebrahim Raisä minnetdarlyk bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz 2024-nji ýylda türkmen şahyry, Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden belleniljekdigini nygtap, eýranly dostlary bu şanly sene mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşmaga çagyrdy.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow geçirilen gepleşikleriň netijelerine kanagatlanma bildirip, şol gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalaryň we gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň döwletara gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam berjekdigine ynanýandygyny belledi.

Şeýle hem Milli Liderimiz Prezident Seýed Ebrahim Raisiniň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşýan uly goşandyny belledi hem-de oňa jogapkärli döwlet işinde üstünlikleri arzuw etdi. Çykyşynyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy dostlukly eýran halkyna bagtyýarlyk, rowaçlyk, parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdi.

Soňra hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni “Saadabad” toplumynyň “Hafeziýe” köşgüne ugrady. Bu ýerde belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň adyndan resmi agşamlyk nahary berildi. Resmi agşamlyk nahary tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri sapar wagty özi üçin niýetlenen kabulhanasyna tarap ugrady.

Gahryman Arkadagymyzyň Eýran Yslam Respublikasyna sapary dowam edýär.

***

Milli Liderimiziň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary mahalynda ýanynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni maksatnama taýýarlanyldy. Onuň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy kaşaň “Saadabad” toplumynda ýerleşýän taryhy-medeni desgalara baryp gördi.

XX asyryň başynda bina edilen “Saadabad” toplumy eýran binagärliginiň göwheri hem-de Eýranyň paýtagtynyň ajaýyp künjekleriniň biri hasaplanýar. Bu toplum Tähran şäheriniň demirgazyk böleginde — ajaýyp Şemiran künjeginde ýerleşýär.

Topluma köp sanly naýbaşy binagärlik desgalary hem-de köşkler girýär. Eýran halkynyň taryhy-medeni mirasynyň täsin gymmatlyklary saklanylýandygy sebäpli, olar dünýäniň çar künjeginden gelýän jahankeşdeleriň müňlerçesinde uly gyzyklanma döredýär. Bir söz bilen aýdylanda, munuň özi Eýranyň medeni hazynasydyr, bu ýerde gadymy döwletiň sungatynyň köpöwüşginli dünýäsi bilen tanyşmak mümkindir.

Bu topluma gezelenç gajarlar neberesiniň höküm süren zamanasynyň soňky ýyllarynda gurlan “Şahwand” köşgi bilen tanyşlykdan başlandy.

1941 — 1979-njy ýyllarda hökümdarlyk eden Eýranyň iň soňky şasy Reza Pehlewiniň döwründe bu toplumda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi. Durky täzelenilenden soňra, iki gatly köşk çägesöw hem-de ýaşyl öwüşginli yspyhan mermeri bilen örtüldi. Munuň özi oňa aýratyn gözellik çaýdy. Daşky keşbiniň reňkine görä, bu taryhy binany “Ýaşyl köşk” diýip hem atlandyrýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde nusgawy eýran nakgaşlygynyň toplumlary, kalligrafiýa, milli lybaslaryň nusgalary we köp sanly beýleki gymmatlyklar görkezilýär. Bu bolsa eýran halkynyň köpugurly medeniýeti, ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleri, däp-dessurlary barada düşünje berýär.

Adamzadyň köpasyrlyk taryhynyň şaýatlyk edişi ýaly, medeniýetiň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýän döwletlerde parahatçylyga, ylalaşyga we hoşniýetli goňşuçylyga bolan ymtylyş ähli zatdan güýçlüdir. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda halkymyzyň köpasyrlyk taryhynyň tutuş dowamynda döreden ähli gymmatlyklaryna aýawly çemeleşilýär. Häzir ýurdumyzda milli däp-dessurlarymyzy gorap saklamak we wagyz etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Munuň özi ruhy we ahlak gymmatlyklarynyň artdyrylmagyna ýardam edip, olaryň geljek nesiller üçin goralmagyny üpjün edýär.

Türkmen halkynyň umumadamzat ösüşiniň aýrylmaz bölegine öwrülen mirasy beýikdir hem-de köptaraplydyr. Ol Aşgabadyň we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň döwlet muzeýlerinde aýawly toplanan deňsiz-taýsyz genji-hazynalary özünde jemleýär. Muzeýleriň gaznalarynda däp bolan hünärmentçiligiň hem-de halk sungatynyň el bilen döredilen ýadygärlikleriniň ýüzlerçesi saklanylýar. Ylmy barlaglary alyp barýan daşary ýurtlularyň köp sanlysy Türkmenistana gyzyklanma bildirýärler. Olar bu ýerde Gündogaryň ösüşiniň hem-de ümmülmez medeni mirasyň taryhyny düýpli öwrenmek üçin geljegi uly mümkinçilikleri görýärler.

Soňra Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasynyň awtoulag kerweni “Şahwand” köşgünden Farşçian adyndaky çeperçilik muzeýine tarap ugraýar.

Bu muzeý dünýä meşhur häzirki zaman eýran suratkeşi Farşçianyň eserleriniň ýeke-täk sergisidir. Bu suratkeşiň döredijiligi eýran nakgaşlygynyň kemala gelmegine uly täsirini ýetirdi. Muzeýde suratkeşiň yslam dünýäsinde hem-de Günbatarda giňden meşhur bolan eserleriniň 54-si saklanylýar. Mälim bolşy ýaly, Farşçian Eýranyň nakgaşlyk mekdebini esaslandyrdy. Onda häzirki zaman usullaryny ulanmak arkaly nusgawy ugur dowam etdirilýär.

Ýer ýüzünde ýaşaýan her bir halkyň taryhy geçmişi, baý maddy-ruhy mirasy, elbetde, medeniýetiniň, şol sanda çeperçilik sungatynyň häzirki zaman gazananlary bardyr. Hut şoňa görä-de, islendik halkyň genji-hazynalary, onuň zehinli wekilleriniň her biriniň döredijiligi bilen tanyşlyk halkara medeni aragatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy bilen birlikde, halklaryň özara düşünişmeklerine, medeni gatnaşyklar arkaly parahatçylygy hem-de durnuklylygy gazanmaga ýardam edýär.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowa soňra Millat muzeýine baryp gördi.

Umumy meýdany 7 müň inedördül metre deň bolan Millat muzeýi “Saadabad” toplumynyň iri binalarynyň biridir. Bu binada 50-den gowrak otag bolup, olaryň her birinde täsin muzeý gymmatlyklary — Pehlewiler nesilşalygynyň wekillerine peşgeş berlen gymmatly sowgatlar ýerleşdirilendir. Häzire çenli öz gözelligi hem-de ýerine ýetirijiliginiň özboluşlylygy bilen tapawutlanýan gadymy halylar giň gerimli uly zallaryň bezegi bolup durýar.

Deňeşdirilip aýdylanda, türkmen halylarynyň hem gadymy döwürlerde deňsiz-taýsyz gözelligi we ýerine ýetirilişiniň ýokary hili bilen tapawutlanandygyny bellemek gerek. Milli halyçylygyň bütin dünýäde haýrana goýýan we uly abraýa eýe bolan eserlerinde türkmen halkynyň iň oňat häsiýetleri, iň esasysy bolsa, halkymyza mahsus bitewülik we ruhubelentlik şöhlelendirilipdir. Haly gölleri türkmen halkyna mahsus parasatlylygy, ajaýyplyga bolan baky ymtylyşy hem-de duýgy sazlaşygyny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini alamatlandyryp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň döwlet nyşanlarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ady äleme dolan halyçylyk sungatymyzy ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda bu ajaýyp hünäri wagyz etmäge hem-de yzygiderli kämilleşdirmäge, halylaryň gadymy nusgalaryny saklamaga hemme şertler döredilýär. Diýarymyzda elde haly dokamak sungatyna hormat goýmagyň hem-de ony aýratyn ykrar etmegiň nyşany hökmünde Türkmen halysynyň baýramy döredildi. Bu däp bolan baýram her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär.

Hanym Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýran Yslam Respublikasynyň Medeni miras, syýahatçylyk we senetçilik ministrliginiň köşk toplumynyň jogapkär ýolbaşçysyna guralan gyzykly gezelençler üçin minnetdarlyk bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy “Saadabad” toplumynyň “Talar” binasyna tarap ugrady. Bu ýerde onuň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasy hanym Jamile Alamolhoda bilen duşuşygy geçirildi.

Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy Tähranda bolmagynyň dowamynda mähirli kabul edilendigi hem-de özi üçin ýörite guralan gyzykly gezelenç üçin minnetdarlyk bildirdi.

Dostlukly ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Zenanlaryň häzirki zaman jemgyýetiniň ösüşine goşýan goşandynyň ornuna we ähmiýetine aýratyn üns berildi. Türkmenistanda hem, Eýranda hem zenanlar jemgyýetçilik durmuşyna barha işjeň gatnaşýarlar we öz ýurdunyň durmuş-ykdysady ösüşine uly goşant goşýarlar.

Duşuşygyň ahyrynda EYR-nyň Prezidentiniň maşgalasy hanym Jamile Alamolhoda belent mertebeli myhmanyň — türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň hormatyna agşamlyk naharyny berdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
2023-05-24 09:17:35

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň 
Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak syýasatyna eýerip hem-de Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, Iwan Kirillowiç Wolynkini Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.

Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi we Size meniň adymdan hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň adyndan ähli beýan etjeklerine ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Wladimir PUTIN,
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti.

 ***

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Iwan Wolynkini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny ýetirdi. Şunda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygy tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, RF-niň doly ygtyýarly wekilini ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de netijeli döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gönükdirilen jogapkärli wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi. Döwlet Baştutanymyz Prezident Wladimir Putine mähirli salamyny beýan edip, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk, ynanyşmak, özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki wagtda dürli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändigini nygtady.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-rus syýasy dialogynyň okgunly ösdürilýändigi, ýokary derejedäki özara saparlaryň amala aşyrylýandygy, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli gatnaşyklaryň alnyp barylýandygy bellenildi. Parlament ugry boýunça hyzmatdaşlyk giňeldilýär, Daşary işler ministrlikleriniň arasynda yzygiderli esasda geňeşmeler geçirilýär. Türkmenistan bilen Russiýa ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde-de netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň bitarap daşary syýasatyny we ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen halkara başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin rus tarapyna minnetdarlyk bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady ulgam türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bellenildi. Bellenilişi ýaly, köp ýyllaryň dowamynda Russiýa Türkmenistanyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Nebitgaz pudagynda, şeýle hem awtoulag senagaty, gämigurluşyk, awiasiýa ulagy, gazhimiýa we beýleki ulgamlarda oňyn netijeler gazanyldy. Hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny gurşap alýan şertnama-hukuk binýady kemala getirildi. Şunda ýurdumyz bilen Russiýa Federasiýasynyň sebitleriniň arasynda göni söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň işjeň ösdürilýändigi we onuň özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstüni ýetirýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Muňa Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg şäheri, Astrahan oblasty we Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitleri bilen ýola goýlan netijeli özara gatnaşyklary mysal getirmek bolar.

Gazanylan ylalaşyklary we hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini iş ýüzünde durmuşa geçirmekde ikitaraplaýyn hökümetara topara aýratyn uly orun degişlidir. Toparyň işi netijeli hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam bermäge, ony täze, geljegi uly ugurlara çykarmaga, işewür düzümleriň ugry boýunça gatnaşyklary höweslendirmäge gönükdirilendir.

Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk hem döwletara gatnaşyklaryň möhüm we aýrylmaz bölegi bolup durýar. Bu ugurda bilelikdäki işiň baý tejribesi toplandy. Şunda bilim, ylym, medeniýet we saglygy goraýyş ulgamlaryndaky gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir.

Diplomat mähirli kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallygyny bildirip, öz tarapyndan iki ýurduň we olaryň halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýän hem-de strategik häsiýete eýe bolan türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam berjekdigine ynandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Iwan Wolynkin däp bolan dostlukly döwletara dialogyň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylyp, mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2023-05-21 05:14:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibindäki meselelere geçip, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berdi. Ol milli parlamentiň alyp barýan işi barada maglumat berdi.

Parlamentiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Aşgabat şäheriniň “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda döwrebap ýaşaýyş jaýynyň gurlup ulanmaga berlendigi üçin Mejlisiň deputatlarynyň adyndan hoşallygyny beýan edip, bildirilen ynamy ödemek we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik maksatlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalaryny, bilimlerini, tejribelerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, häzirki wagtda hereket edýän birnäçe kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça kanun taslamalary işlenip taýýarlanyldy. Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Mejlisde Serbiýa Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri, ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyklar geçirildi.

Şeýle hem “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäginde howpsuzlygy, durnuklylygy we dialogy berkitmekde bitarap döwletleriň orny” atly halkara maslahatyň hem-de “Berkarar döwlet we ösüşiň täze eýýamy: döwletliligiň, demokratiýanyň, adam gymmatlyklaryny hormatlamagyň nusgawy ýoly” atly ylmy-amaly maslahatyň netijeleri barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli parlamentiň alyp barýan işlerine ünsi çekdi we kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegindäki möhüm ähmiýetini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow ätiýaçlandyryş ulgamyny ösdürmek, bu ugurda fiziki we ýuridik şahslara ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen baglanyşykly kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda bu ugruň ösdürilmegine we ätiýaçlandyryş bazaryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirmek boýunça hereket edýän namalaryň döwrüň talaplaryna laýyk getirilmegine uly üns berilýändigini aýtdy hem-de wise-premýere bu ugurdaky işleri içgin öwrenmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow nebitgaz pudagynyň kärhanalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, birnäçe ugurdaş desgalaryň durkuny täzelemek we inženerçilik-tehniki düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, pudagy, şol sanda gaýtadan işleýän pudagy diwersifikasiýalaşdyrmak we innowasion esasda ösdürmek meselelerine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýangyç-energetika toplumynyň öňünde bu pudagyň kärhanalarynyň ýokary netijeli işini üpjün etmek, içerki we daşarky bazarlarda isleg bildirilýän ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilýän görnüşlerini artdyrmak ýaly täze möhüm wezipeleriň goýlandygyny belledi we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýekelemek we otag işleri dowam edýär.

Şeýle hem welaýatlarda bugdaýa ideg etmek işleriniň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygy habar berildi. Galla oragyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, orakda ulanyljak kombaýnlary, galla kabul ediş nokatlaryny we awtoulaglary möwsüme taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär.

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanda 2023-nji ýylda gant şugundyryny öndürmek hakynda” Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we bugdaýa, gowaça ideg işleriniň depginleriniň güýçlendirilmegi babatda tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu resminamada bellenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli meýilleşdirilen medeni çärelere we bu şanly senä gabatlanyp geçirilmegi göz öňünde tutulýan “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergä görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu köpugurly sergä ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň jemi 140-sy, edara-kärhanalar, hususy telekeçiler gatnaşmaga isleg bildirdiler.

Ak mermerli Aşgabadyň ajaýyp keşbi, gaýtalanmajak gözelligi, ykdysadyýetde, ylym-bilim, saglygy goraýyş, aragatnaşyk, medeniýet ulgamlarynda we beýleki ugurlarda ýeten belent sepgitleri bilen tanyşdyrmak ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde guraýan her ýylky sergisiniň esasy maksadydyr.

Şeýle hem Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli dürli baýramçylyk konsertlerini, dabaraly maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, keşbinde milli binagärlik däpleriniň dünýäniň öňdebaryjy tejribesi bilen sazlaşykly utgaşýan Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçiriljek dabaralaryň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, paýtagtymyzy dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin oňaýly şäherleriniň birine öwürmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işler bilen tanyşdyrýan bu halkara serginiň we beýleki dabaraly çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýerlere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmek, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyny guramak, Italiýa Respublikasynyň Milan şäherinde geçirilýän dokma enjamlarynyň halkara sergisine gatnaşmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen daşary ýurtlaryň arasynda alnyp barylýan netijeli gatnaşyklaryň ähli ugurlarda bolşy ýaly, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda-da üstünlikli ösdürilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz geçiriljek çäreleriň ýurdumyzyň bu ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine ýardam berjekdigini aýtdy hem-de agzalan çärelere ýokary derejede taýýarlyk görülmegi babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli baýramlary we şanly seneleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli resminamanyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň ähmiýetini belledi hem-de hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Ylymlar güni mynasybetli şu ýylyň 12-13-nji iýunynda geçiriljek “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahata taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň dünýäniň dürli ýurtlaryndan görnükli alymlaryň we professorlaryň gatnaşmagynda geçirjek halkara maslahatynyň çäklerinde häzirki zaman ylmynyň ileri tutulýan ugurlary, şeýle hem sanly ykdysadyýeti, ekologiýany, saglygy goraýşy we derman senagatyny, logistikany, suw diplomatiýasyny, oba hojalygyny, nebitgaz pudagyny, nanotehnologiýalary, energetikany, ynsanperwer ylymlary ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäde bolup geçýän ösüşleriň esasy bolan ylym ulgamynyň kämilleşdirilmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz halkara maslahatlaryň tejribe alyşmaga ýardam bermek bilen bir hatarda, ýurdumyzyň ylmyny giňden tanatmaga, onuň jemgyýetimizde eýeleýän ornuny ýokarlandyrmaga hem mümkinçilik berýändigini belläp, ylmyň we tehnikanyň dürli ugurlarynda düýpli we amaly barlaglary işjeňleşdirmäge ýardam berjek bu iri forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi wise-premýere tabşyrdy.

Soňra wise-premýer şu ýylyň 5 — 9-njy iýuny aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda 12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda geçiriljek tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň Halkara we Aziýa tennis federasiýalary bilen bilelikde geçirjek bu ýaryşyna Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň, şeýle hem Halkara we Aziýa tennis federasiýalarynyň wekilleri gatnaşarlar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Garaşsyz Türkmenistanyň sport abraýyny mundan beýläk-de belende galdyrmak, daşary ýurtlar we olaryň halklary bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin ähmiýetli bolan bu abraýly ýaryşyň paýtagtymyzda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginiň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew türkmen wekiliýetiniň «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» atly XIV halkara ykdysady forumyna gatnaşmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine amala aşyran iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Russiýa bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň arasynda söwda, ykdysady, ylmy, tehniki, durmuş, maýa goýum we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen hem-de iri senagat önümlerini öndürijileriň, ulag boýunça dürli döwlet edaralarynyň we kompaniýalaryň, ulag-logistika assosiasiýalarynyň resmi wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu halkara çärede türkmen wekiliýeti birnäçe duşuşyklara we çärelere gatnaşdy, şeýle hem bu çäräniň çäklerinde ýurdumyzyň milli sergi pawilýony gurnaldy.

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy we ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryny görkezýän milli sergi pawilýony çärä gatnaşyjylaryň aýratyn gyzyklanmasyna eýe boldy. Onda, esasan, milli haly we dokma önümlerine, konditer we şöhlat önümlerine ýokary gyzyklanma bildirilip, sergä gatnaşan hususyýetçilerimiz tarapyndan bu önümleriň täze bazarlaryny giňeltmek boýunça birnäçe netijeli gepleşikler geçirildi.

Maslahatyň gün tertibine ulag-logistika we senagat ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerine bagyşlanan «Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda senagat, ulag we logistika ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin infrastruktura şertleri» atly aýratyn sessiýa girizilip, onda Türkmenistandan geçýän üstaşyr ulag geçelgeleriniň, ösen ulag infrastrukturalarynyň ähmiýeti, bu ugurlary netijeli ulanmakda geljekki meýiller ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi hem-de türkmen wekiliýetiniň Kazan şäherine amala aşyran iş saparynyň iki dostlukly ýurduň arasynda dürli ugurlarda alnyp barylýan gatnaşyklara täze itergi berjekdigini aýtdy.

Soňra agentligiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimizi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň her ýylyň 26-njy noýabryny «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýip yglan etmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Bellenilişi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ulag we kommunikasiýalar ulgamyna degişli Kararnamanyň kabul edilmegi türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän ulag syýasatynyň hem-de ulag ulgamyndaky öňe sürülýän ählumumy ähmiýetli teklipleriň dünýä jemgyýetçiliginiň giň goldawyna eýe bolýandygynyň subutnamasydyr.

Agentligiň ýolbaşçysy milli ulag düzümlerini döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmäge berýän aýratyn üns-aladasy, ulag babatda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldaw tapýan sebit we dünýä ähmiýetli başlangyçlary üçin döwlet Baştutanymyza ulag-kommunikasiýalar toplumynyň işgärleriniň adyndan hoşallygyny beýan etdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyz daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewi göni aragatnaşyga çagyrdy. Ol Türkmenistanyň BMG we onuň düzüm birlikleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäginde ýurdumyzyň halkara parahatçylygy we durnuklylygy berkitmek, halkara gatnaşyklarda ynanyşmagy, dialogy ilerletmek, netijeli hyzmatdaşlygy, şol sanda ulag diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek ugrunda gatnaşyklary ösdürmek boýunça başlangyçlar bilen çykyş edýändigi bellenildi.

Soňky ýyllarda Türkmenistan ulag we kommunikasiýalar ugry boýunça halkara ähmiýetli möhüm çäreleriň geçirilýän ýerine öwrüldi. 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji, 2021-nji, 2022-nji we 2023-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalarynyň 6-synyň biragyzdan kabul edilmegi Bitarap Türkmenistanyň bu ugurda öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan doly goldanylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ýaňy-ýakynda, şu ýylyň 16-njy maýynda BMG-niň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan hödürlenen Kararnama kabul edildi. Kararnama laýyklykda, 26-njy noýabr “Bütindünýä durnukly ulag güni” diýlip yglan edildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň bu möhüm daşary syýasy üstünligi bilen tüýs ýürekden gutlaglar beýan edildi. Munuň özi ekologik ugry nazara almak bilen, ulag ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, üstaşyr ulag geçelgeleriniň durnukly ulgamynyň pugtalandyrylmagyna, inklýuziw jemgyýetçilik infrastrukturasynyň döredilmegine ýardam edilmegine halkara bileleşik tarapyndan uly ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Şeýle hem hasabatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň dünýäde syýasy we ykdysady durnuklylygy saklamak, parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetini berkitmek, dialog filosofiýasyny ilerletmek, halkara gatnaşyklarda emele gelýän derwaýys meseleleriň oňyn çözgütlerini tapmak boýunça öňe sürýän halkara başlangyçlarynyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan Merkezi Aziýa döwletleriniň adyndan hödürlenen «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň kabul edilendigi bellenildi.

Ýokarda agzalan Kararnamany ýerine ýetirmek maksady bilen, ilkinji ädimleriň biri hökmünde şu ýylyň 16-njy maýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde Baş Assambleýanyň «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly ýokary derejeli mejlisi geçirildi. Bu mejlisiň barşynda Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň sebitiň ýurtlary bilen bu ugurda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň we beýleki halkara, sebit guramalarynyň bu hyzmatdaşlykdaky orny nygtaldy. Şunuň bilen birlikde, Owganystanyň goňşulary hökmünde bu ýurdy durnuklylaşdyrmak boýunça halkara tagallalary birleşdirmek we owgan halkyna ykdysady, ynsanperwerlik kömegini bermek işinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň eýeleýän möhüm orny bellenildi.

Şeýle hem hasabatyň dowamynda BMG-niň çäklerinde Türkmenistanyň daşky gurşawy gorap saklamak we howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirini peseltmek ýaly wajyp ugurdaky hyzmatdaşlyga saldamly goşant goşýandygy nygtaldy. Ýurdumyz bu baradaky meselä dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek bilen, Aral deňzi bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine uly ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 15 — 19-njy maýy aralygynda Bangkok şäherinde geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň 79-njy sessiýasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň basseýni üçin Ýörite maksatnamasyny döretmek bilen baglanyşykly Kararnamasynyň biragyzdan kabul edilendigi bellenildi. Munuň özi Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň halkara abraýynyň has-da belende galýandygynyň subutnamasydyr.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habaryň gelip gowşandygyny belledi. 16-njy maýda bu guramanyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen hem-de Milletler Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda Kararnama kabul edildi. Kararnama laýyklykda, her ýylyň 26-njy noýabry “Bütindünýä durnukly ulag güni” diýlip yglan edildi. Bu halkara resminama dünýä ýurtlarynyň 67-siniň awtordaş bolup çykyş etmegi onuň tutuş adamzat üçin örän möhümdiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen şol maslahatyň geçirilen senesiniň, ýagny 26-njy noýabryň “Bütindünýä durnukly ulag güni” diýlip yglan edilmeginiň çuňňur manysy bardyr. Munuň özi türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň Milletler Bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändiginiň aýdyň beýanydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bu Kararnamada Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň 2016-njy ýylda Aşgabatda geçiren Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatynyň, şeýle hem geçen ýylda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň Awazada geçirilen halkara maslahatyny guramak bilen bagly tagallalarynyň we Awaza Jemleýji Beýannamasynyň ähmiýetine kanagatlanma bildirildi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy
2023-05-11 05:40:33

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn dostlukly ýurduň paýtagtynda iki ýurduň döwlet Baştutanlary Serdar Berdimuhamedow bilen Emomali Rahmonyň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Olaryň jemleri boýunça resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi. Gazanylan möhüm ylalaşyklar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Şolaryň hatarynda Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama, şeýle hem dürli pudaklarda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnamalar we Ylalaşyklar bar. Olar özara gatnaşyklaryň giň ugurlar boýunça ösdürilmegini şertlendirip, döwletara gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi.

10-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Täjigistanyň Oli Majlisiniň Milli Majlisiniň Başlygy Rustam Emomali we Oli Majlisiniň Namoýandagon Majlisiniň Başlygy Mahmadtoir Zokirzoda bilen geçiren duşuşyklary taraplaryň iki ýurduň we doganlyk halklaryň arasynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolan parlamentara gatnaşyklary berkitmäge ygrarlydyklarynyň beýanyna öwrüldi.

Ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup durýar. Düýn Täjigistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň Ergeş Sultanow adyndaky daýhan birleşiginde Magtymgulynyň adyny göterýän umumybilim berýän orta mekdebiň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilmegi bu ugurda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu çärä Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Emomali Rahmonyň onlaýn görnüşde gatnaşmaklary oňa aýratyn dereje berdi.

Duşenbe şäherinde 8-nji maýda geçirilen Türkmen-täjik işewürlik maslahaty, işewürler geňeşiniň birinji mejlisi, “Täjigistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň ylmy edaralarynyň arasyndaky ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň ösüşi” atly “tegelek stoluň” başyndaky halkara maslahat hem-de birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, hususy düzümleriň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen duşuşyklar, eksport harytlarynyň bilelikdäki sergisi iki döwletiň netijeli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändigini görkezdi. Ýurtlarymyzyň telekeçileriniň arasynda baglaşylan şertnamalar guralan çäreleriň netijeliliginiň subutnamasydyr.

...Şu gün ir bilen Hökümet kabulhanasynyň “Mejlisler” zalynda döwlet Baştutanymyzyň Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda bilen duşuşygy boldy.

Dostlukly ýurduň Hökümetiniň Başlygy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy mähirli mübärekläp, döwletara gatnaşyklaryň däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýandygyny, ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň, onuň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň iki ýurduň abadançylygynyň bähbidine kybap gelýän özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözler üçin Premýer-ministr Kohir Rasulzoda minnetdarlyk bildirip, şu günki duşuşygyň netijeli we dostlukly döwletara gatnaşyklaryň möhüm bölegine öwrüljekdigine ynam bildirdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Premýer-ministre türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýdan mähirli sözlerini we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Döwlet Baştutanymyz 10-njy maýda Prezident Emomali Rahmon bilen geçirilen gepleşikleriň netijeli häsiýete eýe bolandygyny we onuň dowamynda iki döwletiň özara bähbitli gatnaşyklaryň berkidilmegine ygrarlydygyny, bu ugra ägirt uly gyzyklanmalaryň tassyklanandygyny belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşýan şahsy goşandy üçin Premýer-ministr Kohir Rasulzoda minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz we dostlukly ýurduň Premýer-ministri Täjigistanyň Prezidenti bilen bolan duşuşykda ara alnyp maslahatlaşylan döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degip geçmek bilen, aýratyn-da, ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlyga ähmiýet berdiler.

Ýurdumyzyň bu ugurda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini esasy ugur edinýändigini belläp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki döwletiň çäginden geçýän hem-de Merkezi we Günorta Aziýa, Ýakyn we Orta Gündogar sebitlerini baglanyşdyrýan täze üstaşyr ulag geçelgeleriniň döredilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe ugurlary boýunça ulag gatnawlaryny döretmegiň geljekki ugurlary, Hytaýyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň arasynda Pars aýlagynyň we Hazar deňziniň portlaryna çykalgasy bolan multimodal ýük daşamalaryny guramagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen birlikde, iki döwletiň arasynda göni we üstaşyr howa gatnawlaryny guramagyň möhümdigi bellenildi.

Önümçilik düzümleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. 2021-nji ýylda Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza bolan döwlet saparynyň çäklerinde Aşgabatda aýry-aýry senagat pudaklarynda bilelikdäki işlere başlamak hakynda ylalaşyklar gazanyldy. Dokma senagaty hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň biri hökmünde görkezildi. Ýurdumyzyň bu ugurda ägirt uly tejribe toplandygyny kanagatlanma bilen belläp, döwlet Baştutanymyz Täjigistanda türkmen işewürleriniň gatnaşmagynda dokma kärhanasyny gurmak boýunça ilkinji taslamany durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerine garamaga taýýardygyny nygtady.

Ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, birek-birege ugradylýan harytlaryň görnüşlerini giňeltmek we eksport-import amallarynyň möçberini artdyrmak ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi hökmünde kesgitlenildi. Bu işleri utgaşdyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki ýurduň paýtagtlarynda söwda öýlerini döretmek boýunça taslamany ýakyn wagtda amala aşyrmaga girişmegi teklip etdi. Oba hojalygy we obasenagat toplumy, ilkinji nobatda, oba hojalyk önümlerini özara alyşmagy guramak boýunça bilelikde tagalla etmegiň wajypdygy bellenildi. Ykdysadyýetiň bu ugry boýunça iki ýurduň hem baý tejribesiniň bardygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz we Täjigistanyň Premýer-ministri degişli döwlet hem-de hususy düzümleriň bilelikde oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygyň ýörite maksatnamasyny taýýarlamaklarynyň wajypdygyny tassykladylar. Türkmenistanyň dostlukly ýurduň metallurgiýa toplumynyň, hususan-da, alýuminiý önümlerine uly gyzyklanma bildirýändigi aýratyn nygtaldy.

Türkmen wekiliýetiniň Täjigistan Respublikasyna döwlet saparynyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belläp, döwlet Baştutanymyz gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalardan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-täjik hökümetara toparyna başlyklyk edijileriň giňişleýin düzümdäki duşuşygyny guramak hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak teklip edildi.

Duşuşygyň barşynda Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hormatly Prezidentimiz we Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri birek-birege iň gowy arzuwlaryny aýdyp, iki dostlukly halkyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň Duşenbe şäheriniň etegindäki dag içinde ýerleşýän “Takob” kabulhanasyna geldi. Bu ýerde belent mertebeli myhmany Prezident Emomali Rahmon mähirli garşylady.

Täjigistanyň tebigaty ösümlik we haýwanat dünýäsine baýdyr. Ýurduň çäklerinde birnäçe goraghanalar, köp sanly köller we derýalar bar.

Prezident Emomali Rahmon belent mertebeli myhmany Takob jülgesiniň gözel ýerlerini synlamaga çagyrdy. Ajaýyp künjek boýunça guralan gezelenç mähirli we dostlukly ýagdaýda geçdi. Iki döwlet Baştutanlarynyň arasynda bolan söhbetdeşlikde milli mirasy gorap saklamagyň, ýurtlaryň taryhy we medeni ýadygärliklerini çuňňur öwrenmegiň hem-de goramagyň zerurdygy nygtaldy. Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa täsin syýahatçylyk ugurlaryna eýe bolmak bilen, Beýik Ýüpek ýolunyň özboluşly desgalaryny özünde jemleýär hem-de bu pudagy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir.

Türkmenistan häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň, hususan-da, ekologiýa bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdini işläp taýýarlamaga yzygiderli gatnaşýar. Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, biodürlüligi saklamak, tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak, “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine içgin üns berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan hem-de häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň ilatyň abadançylygynyň möhüm şerti bolan ekologik ugur bilen berk baglanyşyklydygyny bellemek gerek.

...Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Duşenbe şäheriniň Halkara howa menziline geldi. Döwlet Baştutanymyzyň uçary bu ýerden Watanymyza tarap ugur aldy.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabada çenli uçuşy amala aşyryp, paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň jemleri iki döwletiň we olaryň halklarynyň arasyndaky taryhy asyrlara uzap gidýän dost-doganlyk gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça pugtalandyrmaga iki tarapyň hem taýýardygyny aýan etdi.

***

Döwlet Baştutanymyzyň Täjigistana döwlet saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary Duşenbe şäherinde Täjigistan Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdylar.

Mälim bolşy ýaly, ynsanperwer ulgamda, şol sanda bilim ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Döwletimiz ýaşlaryň häzirki zaman bilimlerini ele alyp, ýokary hünärli işgärler bolup ýetişmegi ugrunda hemmetaraplaýyn tagalla edýär. Türkmen ýaşlarynyň dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaklary we zerur ugurlar boýunça hünär eýeleri bolmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bu ugurda özara gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler ýokary derejede geçirilen türkmen-täjik gepleşikleriniň hem gün tertibine girizildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplaryň bilim ulgamyndaky däp bolan gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge bolan meýilleri beýan edildi.

Duşuşygyň dowamynda talyplara türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary gowşuryldy.

Ýurdumyzyň ýaşlary we olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşi ugrunda yzygiderli alada edýändikleri üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu ýerde bilim alýan ýaşlar mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, onuň halkara abraýynyň belende galmagyna, türkmen we täjik halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine goşant goşjakdyklaryna ynandyrdylar.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-05-08 07:59:55

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiziň ilatymyzy gök-bakja önümleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatda ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlere ideg edilýär, pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek ugrunda degişli işler alnyp barylýar.

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl sebitde açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalarda, inženerçilik ulgamlarynda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň esasy bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häkime şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamanyň berjaý edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekişi geçirilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, ilkinji hatarara bejergi we otag etmek işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary, gurallary doly güýjünde işledilýär. Şunuň bilen bir hatarda, bugdaýa ideg etmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bu ýazlyk ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär, pile öndürmek boýunça meýilnamany berjaý etmek boýunça zerur tagallalar görülýär.

Hasabatyň dowamynda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda guraljak dabaralara taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy. Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy hem-de welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bugdaý, ýeralma, sogan we beýleki ýazlyk ekinleri ekilen meýdanlarda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň ýokary hilli, bellenen möhletlerde alnyp barylmagyna, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň berjaý edilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär. Welaýatyň gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, otag we ýekelemek işleri ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary, gurallary doly güýjünde işledilýär. Şaly ekişi guramaçylykly dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň bugdaý, ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça ähli zerur çäreler görülýär.

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda guralmagy göz öňünde tutulýan çärelere taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, welaýatyň ekin meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna ünsi çekdi hem-de bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işleriniň, şaly ekişiniň bellenen möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem häkime şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri geçirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak işleri hem alnyp barylýar. Ilatymyzy ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg edilýär. Pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Hasabatyň dowamynda welaýatda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk barada hem aýdyldy. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyny belledi hem-de welaýatyň ak ekin meýdanlarynda, ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli berjaý edilmegi babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz welaýatyň pagta ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işlerine guramaçylykly we toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, häkime bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri alnyp barylýar. Gowaça ideg etmekde oba hojalyk tehnikalaryndan, gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen bir hatarda, sebitiň bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak boýunça degişli işler dowam edýär. Ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli işler ýerine ýetirilýär. Pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalar edilýär.

Hasabatyň dowamynda welaýatda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaraly çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hem habar berildi. Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň doly berjaý edilmeginiň möhümdigini belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gowaça meýdanlarynyň gögeriş alnan ýerlerinde hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri geçirilýär. Gowaça ideg etmekde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny netijeli işletmek, ideg işlerini bellenen agrotehniki möhletlerde ýokary hilli geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär.

Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, şu günler gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Galla oragy möwsümine taýýarlyk görmek, galla oragynda işledilmegi göz öňünde tutulýan kombaýnlary, awtoulaglary we galla kabul ediş nokatlaryny möwsüme taýýarlamak boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär.

Ýurdumyzda ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak we bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam etdirilýär. Pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, bellenen meýilnamany doly berjaý etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek hem-de suw serişdelerini netijeli ulanmak maksady bilen, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň “Türkmensuwylmytaslama” instituty tarapyndan ekerançylyk meýdanlarynda suwaryş ýaplaryny bellenen kadalara laýyklykda ulanmak üçin taslama işleriniň alnyp barylýandygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de gowaça, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyny belledi we häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň berk gözegçilikde saklanylmagy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda degişli görkezmeleri berdi.

Iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimizi Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutladylar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy
2023-04-30 12:25:01

Şu gün ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli giň gerimli dabaralar geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyryldy.

Täze taryhy eýýamda döwürleriň we nesilleriň mizemez arabaglanyşygyny özünde jemleýän ganatly bedewler tutuş adamzadyň medeni mirasyna ägirt uly goşant goşan türkmen halkynyň döredijilikli zehininiň aýdyň miwesidir.

Dabaranyň geçirilýän ýerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy uly ruhubelentlik bilen garşyladylar. Hemmeleri ajaýyp baýramçylyk bilen gutlap, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toplumyň çägine bardy. Bu ýerde ýurdumyzyň dürli künjeginden senetçileriň, suratkeşleriň we halyçylaryň döreden eserlerinden ybarat bolan sergi ýaýbaňlandyryldy.

Artistler döwlet Baştutanymyzy behişdi bedewlere bagyşlanan aýdym-sazlary bilen garşyladylar. Amaly-haşam sungatynyň eserlerinden düzülen sergi meýdançasynda baýramçylyk äheňinde bezelen ak öýler gurnaldy. Nurana öýleriň öňünde ýerleşdirilen sekilerde gelin-gyzlar ussatlyk bilen el işlerini ýerine ýetirýärler. Bu görnüşler bagşy-sazandalaryň joşgunly aýdym-sazlary bilen utgaşyp, dabaralaryň baýramçylyk ruhuny belende göterýär.

Diňe bir at çapyşyklarynyň geçirilýän ýeri däl, eýsem, atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini wagyz etmekde we ösdürmekde möhüm merkez hökmünde-de ykrar edilen toplumyň tutuş çäginde köpöwüşginli baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy.

Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza degişli bölümlerde görkezilýän gymmatlyklar her sebitiň özboluşly aýratynlygyna mahsus öwüşgine beslenýär. Şeýle hem bu ýerde döredijilik mekdepleriniň ýöriteleşdirilen ugruna degişli gymmatlyklary görmek bolýar. Aşgabat şäherine degişli bölümde küýzegärlik sungatynyň nusgalary, gobelenler, bedewleriň bezeg şaýlary, zergärçilik önümleri görkezilýär. Mundan başga-da, bölümiň ýanynda milli saz gurallarynyň ýakymly owazlary ýaňlanýar.

Ahal welaýatynyň bölüminde ussat zergärler tomaşaçylaryň öňünde ajaýyp zergärçilik işlerini ýerine ýetirýärler. Aýratyn-da, atlaryň bezeg şaýlarynyň nepisligi görenleri haýran galdyrýar. Balkan welaýatyndan gelen wekiller bolsa düýelere dakylýan bezegleriň görnüşlerini görkezýärler. Şeýle hem bu ýerde özboluşly görnüşde bezelen suw kädileri, agaçdan taýýarlanan birnäçe şekiller goýlupdyr. Ýerine ýetirilen gazallar bilen utgaşan gymmatlyklar tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Daşoguz welaýatyna degişli bölümde milli saz gurallarynyň görnüşleri, arassa deriden taýýarlanan önümler bar. Bu ýerde dutar ussasy täsin senediň ýasalyş aýratynlyklaryny görkezýär. Dessançy bagşylaryň çykyşlary serginiň ähmiýetini artdyrýar. Lebap welaýatynyň wekilleriniň bölüminde dürli görnüşli zähmet gurallary, ululy-kiçili, özboluşly nagyşlary bolan kilimler möhüm orny eýeleýär. Zenanlaryň ýakymly owazlary olaryň el işleri bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär.

Mary welaýatynyň wekilleri bolsa ýüpek matalarynyň dürli görnüşlerini, dokma önümlerini, gündelik durmuşda ulanylýan serişdeleri görkezýärler. Dutaryň we gargy tüýdügiň hoş owazyny diňläp, zenanlar el işlerini ýerine ýetirýärler. Heýkeltaraşlaryň, ussat halyçylaryň, suratkeşleriň we beýleki döredijilik işgärleriniň Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli döwlet derejesinde geçirilen bäsleşige hödürlän işleriniň sergisi has-da köp adamly boldy. Bu gymmatlyklar dabara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Bu ýerde degişli ugurlar boýunça bilim alýan we ussat halypalaryň tejribesini netijeli özleşdirýän ýaşlaryň döreden şekilleri, sungat eserleri hem görkezildi. Munuň özi ýurdumyzda sungat älemine gadam basýan ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny açyp görkezmekleri üçin döwlet derejesinde mümkinçilikleriň döredilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Sport çykyşlary, aýratyn-da, pälwanlaryň tutluşyklary bu ýerde guralýan dabaralaryň baýramçylyk şowhunyny has-da belende göterdi. Göreşiň tälimlerini ussatlyk bilen ele alan pälwanlaryň ýeňşi dabara gatnaşýanlarda uly joşgun döretdi. Ýeňiji bolan pälwanlar degişli baýraklara mynasyp boldular.

Sergide görkezilýän önümleri we beýleki gymmatlyklary synlap, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toplumyň baş binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň meşhur estrada aýdymçylary, tans toparlary joşgunly çykyşlary bilen garşyladylar. Belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlar köp sanly tomaşaçylaryň gatnaşmagynda geçirilýän dabaranyň derejesini we ähmiýetini belende göterdi.

Häzirki döwürde bedewleriň ýurdumyzyň taryhy ösüşiniň kuwwatyny we ägirt uly üstünliklerini özünde jemleýän özboluşly gymmatlyga öwrülendigini bellemek gerek. Halk seçgiçileri we ussat seýisler ahalteke atlarynyň arassa ganlylygyny saklamak bilen, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen bedewleri ösdürip ýetişdirmegiň iň gowy däplerini nesilden-nesle geçirip gelipdirler. Şunda at seýislemegiň milli mekdebiniň bedewleri terbiýelemek däbini ösdürmeginiň möhüm aýratynlygydygyny bellemek gerek.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bedewler baradaky aladany, ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, olaryň dünýä ýüzündäki şöhratyny belende götermek hem-de milli atşynaslyk däplerini häzirki zaman tejribeleri bilen utgaşdyrmak ýörelgelerini döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitledi. Bedew yhlasly zähmetiň netijesidir. Onuň gözelligi, çeýeligi, ýyndamlygy buýsandyryjy ýagdaýdyr. Munuň özi egsilmez güýjüň, tejribäniň, zehiniň we bedewlere bolan söýginiň aýdyň beýanydyr. Türkmen halky halal zähmetiň gadyryny bilýär. Ahalteke bedewleri bolsa yhlasly zähmetiň beren miwesidir. Bedewler toý-baýramlaryň şowhunyny has-da artdyrýar.

Halkymyzyň milli buýsanjy bolan bedewleriň şanyna döwlet derejesinde uly toý tutulýar. Onuň esasy bezegi bolsa gyzykly geçýän at çapyşyklarydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toplumyň münberinde özi üçin niýetlenen ýere geçip oturdy.

Dabarany alypbaryjy bu gezekki möwsümiň abraýly bäsleşikleriniň — baýramçylyk at çapyşyklarynyň başlanýandygyny yglan etdi. Badalga berilmegi bilen, ýelden ýüwrük bedewler öňe tarap okduryldylar. Olar tizligini barha artdyryp, tomaşaçylaryň guwanjyna öwrüldiler.

Asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelinýän bu asylly ýörelge häzirki sanly tehnologiýalar zamanasynda hem öz ähmiýetini ýitirmeýär. Munuň özi ýaşlaryň halkymyzyň taryhy ykbalynyň möhüm bölegine öwrülen bedewlere bolan söýgüsiniň artmagynda aýratyn ähmiýetlidir. Döwlet Baştutanymyzyň ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzünde wagyz edilmegi we atçylyk pudagynyň ösdürilmegi ugrunda edýän yzygiderli tagallasy hemmeler, aýratyn-da, ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir.

At çapyşyklary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, ozalkylary ýaly, örän gyzykly hem-de özüne çekiji tomaşalaryň biri bolup durýar. Münberlerde oturan adamlar, tele we fotožurnalistler iki sagatdan gowrak dowam eden at çapyşyklarynyň her bir pursadyny synlap, olary surata düşürdiler. At çapyşyklary aýdym-sazly çykyşlar bilen utgaşdy. Bagşylaryň hoş owazlary ganatly bedewleriň waspyny ýetirip, halkymyzyň milli buýsanjynyň senasy bolup ýaňlandy.

Dürli aralyklara baýramçylyk çapyşyklarynyň ýedisi geçirildi. Olara baýramçylyk mynasybetli ýokary derejede seýislenen we seçilip alnan bedewler gatnaşdyryldy.

Birinji çapyşyk ýurdumyzyň maliýe we ykdysadyýet toplumynyň “Polatly” baýragyny almak ugrunda 1 müň 600 metr aralyk boýunça geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Ýadygär atly bedew birinji geldi. Ony M.Kiçigulow çapdy.

Ikinji çapyşygyň menzili hem 1 müň 600 metr boldy. Bu çapyşykda üçýaşar bedewler ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň “Meleguş” baýragyny almak ugrunda bäsleşdiler. Onda R.Agamyradowyň çapan we Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine degişli bolan Gudratlydag atly bedewi birinji gelmegi başardy.

Üçünji çapyşykda üçýaşar bedewler ýurdumyzyň söwda toplumynyň “Gelşikli” baýragyny almak ugrunda 1 müň 600 metr aralyga bäsleşdiler. Çekeleşikli geçen çapyşykda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Dowamat atly bedew ýeňiş gazandy. Ony G.Begliýew çapdy.

Dördünji çapyşykda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Ýanardag” baýragyny almak ugrunda üçýaşar bedewler 1 müň 600 metr aralyga ýaryşdylar. Onda “Türkmenaragatnaşyk” agentligine degişli Mekan atly bedew birinji geldi. Ony çapyksuwar Ö.Ýalkabow çapdy.

Bäşinji çapyşyk ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumynyň “Pereň” baýragyny almak ugrunda boldy. 1 müň 800 metr aralyga güýç synanyşan dört we uly ýaşar bedewleriň arasynda S.Atajanowyň çapan Teleke diýen bedewi ýeňiş gazandy. Bedew Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna degişlidir.

Altynjy çapyşykda dört we uly ýaşar bedewler oba hojalyk toplumynyň “Garader” baýragy ugrunda 1 müň 800 metr aralyk boýunça bäsleşdiler. Onda D.Berdimämmedowyň çapan we Aşgabat şäher häkimligine degişli Ýagmyr atly bedewi birinji gelmegi başardy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Akhan” diýen baş baýragyny hem-de göçme kubogy almak ugrunda geçirilen ýedinji çapyşyk has-da gyzykly we çekeleşikli boldy. Bu çapyşykda dört we uly ýaşar bedewler 1 müň 600 metr aralyga goşuldylar. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Nowruz atly bedew birinji geldi. Ony ussat çapyksuwar B.Agamyradow çapdy.

Baýramçylyk çapyşyklarynyň dowamynda bagşy-sazandalaryň çykyşlarynyň guralandygyny bellemeli. Türkmen halkynyň döreden gymmatlyklaryna, taryhyna we ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerine bagyşlanan çykyşlar baýramçylyk çapyşyklarynyň şatlyk-şowhunyny has-da belende göterdi.

Ahalteke bedewleriniň dünýä atşynaslygynyň taryhynda möhüm orun eýeländigini we uzak aralyklar boýunça ýörişlere gatnaşyp, çydamlylygyny, durnuklylygyny görkezendiklerini bellemek gerek. Olaryň taryhyň dürli döwürlerinde atçylyk sporty boýunça goýan rekordlarynyň käbiriniň häli-häzire çenli täzelenmändigi munuň aýdyň beýanydyr.

Soňra şu günki geçirilen çapyşyklaryň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Olara baýraklar, gymmat bahaly sowgatlar hem-de uly möçberli pul serişdeleri gowşuryldy. Mundan başga-da, jemleýji çapyşygyň ýeňijisine Türkmenistanyň Prezidentiniň göçme kubogy we “Akhan” baýragy gowşuryldy.

Şu gün bu ýerde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralan konkur bäsleşiginiň we uzak aralyga geçirilen at çapyşygynyň ýeňijileri hem yglan edildi. Konkur boýunça bäsleşikde Türkmenistanyň Atly sport federasiýasyna degişli we S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby, çapyksuwar S.Garajaýewiň erk eden Toýçy atly bedewi ýeňiş gazandy. Uzak aralyga geçirilen at çapyşygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Gaýduw diýen bedew ýeňiji boldy. Ony ussat çapyksuwar T.Babaýew çapdy.

Çapyksuwarlar mynasyp bolan sylaglaryny ýüze sylyp, milli atşynaslygy we atçylyk sportuny ösdürmek barada yzygiderli aladasy üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler we atşynaslygyň şöhratly ýörelgelerini mynasyp dowam etdirmek, bedewleriň ahalteke tohumyny giňden wagyz etmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Ýeňijileri sylaglamak dabarasy tamamlanandan soňra, bu ýerde baýramçylyk çäreleri dowam etdi. Aýdym-sazlar belentden ýaňlandy, döredijilik toparlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Şeýle hem gadymy küştdepdi tansynyň ýerine ýetirilmegi Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralan dabara gatnaşýan tomaşaçylaryň müňlerçesi tarapyndan şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

***

Şu gün Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar ýurdumyzyň ähli künjeginde geçirildi. Olaryň maksatnamasynyň çäklerinde konsertler, sergiler, edebi-sazly, şahyrana çykyşlar, atşynaslary we seýisleri sylaglamak çäreleri guraldy.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen täze ösüşe eýe bolan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli ilerledilýän ýurdumyzyň atçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gazanylan üstünlikler mynasybetli dabaralara beslenen Türkmenistan gözelligi we ýyndamlygy boýunça deňi-taýy bolmadyk ahalteke bedewlerini dünýä peşgeş beren iri halkara atşynaslyk merkezi hökmünde öz ornuny ynamly berkidýär.

Ginisleyin
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme foruma gatnaşyjylara
2023-04-25 09:13:13

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!

Mähriban adamlar!

Siziň ähliňizi Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadançylyk, forumyň işine bolsa üstünlik arzuw edýärin.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda halkara maslahatlary, sergileri, festiwallary, işewürlik duşuşyklaryny geçirmek indi asylly däbe öwrüldi. Şeýle çäreleriň ýokary derejede we giň düzümde geçirilmegi netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de pugtalandyrmakda, dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredýär. Dubaý şäherinde geçirilýän bu halkara forumyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlary işjeň çekmäge, iri daşary ýurt kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we ösdürmäge, önümçiliklere ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga ýardam etjekdigine ynanýaryn.

Türkmenistany senagat taýdan ösdürmegiň depginini ýokarlandyrmakda, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, nebitgaz ýataklaryny bilelikde özleşdirmäge maýa goýumlary çekmekde, dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça ileri tutulýan maksatnamalary durmuşa geçirmekde bu halkara maslahatyň ähmiýeti örän uludyr. Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara maslahata gatnaşýan hünärmenler tarapyndan bu ýerde başga-da möhüm meseleler bilen birlikde, tebigy gazyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, olaryň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, gazy gaýtadan işlemek we gazhimiýa ulgamyna maýa goýumlary çekmegiň ileri tutulýan ugurlaryny ösdürmek, nebitgaz senagatynyň täze önümçiliklerini gurmak, bu önümçilikleriň daşky gurşawa täsirini azaltmak meseleleri barada netijeli pikir alşyljakdygyna, teklipleriň öwreniljekdigine ynanýaryn.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly dostlar!

Dünýäde uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Garaşsyz Türkmenistan özüniň tebigy baýlyklaryny, ilkinji nobatda, türkmen halkynyň, şunuň bilen birlikde, beýleki halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde ykdysady durnuklylygy üpjün etmäge çalyşýar. Şoňa görä-de, bu ugurda birnäçe iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Şeýle taslamalaryň biri-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisidir. Häzirki wagtda onuň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Sebitiň iri taslamasy bolan bu gaz geçirijiniň gurluşygynda daşary ýurtly işewürlere hyzmatdaşlyk etmäge uly mümkinçilikler bar. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy sebitiň ähli döwletleriniň ykdysadyýetiniň pugtalanmagyna oňyn täsirini ýetirer. Hazarüsti gaz geçirijisi hem türkmen tebigy gazyny Ýewropa ugry boýunça eksport etmekde geljegi uly bolan iri taslamalaryň hatarynda durýar.

Türkmenistanda tebigy gazy turbageçirijiler arkaly eksport etmegiň mümkinçilikleri bilen çäklenilmän, ony diwersifikasiýalaşdyrmak babatda gaýtadan işleýän senagata hem uly üns berilýär. Soňky ýyllarda amala aşyrylýan taslamalar, gurulýan önümçilikler muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Gyýanly polimer zawody, Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod diňe bir sebitde däl, eýsem, dünýäde-de iň iri önümçilik desgalarynyň hatarynda durýar. Bu babatda Türkmenistanyň geljegi has-da uludyr.

Ýurdumyzda iri gaz ýatagy bolan «Galkynyş» känini tapgyrlaýyn özleşdirmek işleri giň gerimde alnyp barylýar. Biz bu gaz känini daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna özleşdirmäge aýratyn ähmiýet berýäris. Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän ygtyýarlandyrylan deňiz toplumlaryny Önümi paýlaşmak hakynda şertnama esasynda, daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna özleşdirmek hem möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Bu babatda Türkmenistanda maliýe-ykdysady we kanunçylyk taýdan oňyn maýa goýum gurşawy döredilendir. Bu işleri halkara talaplara laýyklykda yzygiderli kämilleşdirmegi hem dowam etdirýäris.

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!

Sizi Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Tejribe alyşmakda, nebitgaz pudagynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we onuň gerimini giňeltmekde bu forumyň işiniň netijeli boljakdygyna ynanýaryn.

Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet we hökümet ýolbaşçylaryna bolsa bu möhüm ähmiýetli çäräni guramaçylykly geçirmek babatda döreden oňyn şertleri hem-de goldawlary, myhmansöýerligi üçin aýratyn minnetdarlyk bildirýärin.

Siziň hemmäňize alyp barýan işiňizde rowaçlyk we üstünlik arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
2023-04-21 07:24:04

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap 

Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Sizi we Siziň ýakynlaryňyzy hem-de Türkmenistanyň halkyny ähli musulman ymmaty üçin mübärek bolan Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Umumy taryhy, dili, dini hem-de medeniýeti bolan özbek we türkmen halklarynyň uly ruhubelentlik bilen belleýän bu mukaddes baýramynyň halklarymyzyň agzybirliginiň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynanýaryn.

Döwletlerimiziň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň soňky döwürde okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Ähli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmak we hemmetaraplaýyn giňeltmek boýunça bilelikdäki tagallalarymyz iki halkyň bähbidine laýyk gelýär.

Dünýäniň rehimdarlyga we berekede beslenen şu şatlykly günlerinde Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa abadançylyk, rowaçlyk hem-de durnukly ösüş arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Şawkat MIRZIÝOÝEW,

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti.


* * *


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Gyrgyzystanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi hem-de Türkmenistanyň halkyny mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Ruhy päkligi alamatlandyrýan bu mukaddes baýram adamzady jebislige, ynsanperwerlige we parahatçylyga çagyrýar. Goý, bu nurana baýramda eden doga-dileglerimiz kabul bolsun!

Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Türkmenistanyň umumy taryhy kökleri, ruhy gymmatlyklary bolan halklarynyň arasyndaky dostlugyň, jebisligiň we ylalaşygyň strategik hyzmatdaşlygymyzyň çäklerinde mundan beýläk-de yzygiderli ösdüriljekdigine berk ynanýaryn.

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç, Size berk jan saglyk, döwlet işiňizde uly üstünlikleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we ösüş arzuw edýärin!

Oraza baýramyňyz gutly bolsun!

Hormatlamak bilen,

Sadyr ŽAPAROW,

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti.


* * * 


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň dostlukly hem doganlyk halkyny bagtyýarlygyň buşlukçysy — Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Oraza baýramynda ähli musulmanlar Beýik Biribaryň bereket eçilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bu nurana baýramda biz yslam dininiň ýörelgelerine, Muhammet pygamberiň öwüt-ündewlerine eýermek bilen, mundan beýläk-de dinimiziň taglymlaryny berkarar etmäge, musulman ymmatynyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmaga, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de täze derejelere çykarmaga çalyşjakdygymyza umyt edýärin.

Beýik Biribardan Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we üstünlikleri, türkmen halkyna we ähli musulman ymmatyna bolsa bagtyýarlyk, ösüş, abadançylyk dileýärin.

Seýed Ebrahim RAISI,

Eýran Yslam Respublikasynyň 

Prezidenti.


* * * 


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende uly kanagatlanma döredýär.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ähli musulman ymmatyna bolsa gowulyklary, abadançylyk we bereket eçilmegini dileg edýärin.

Meniň iň gowy arzuwlarymy, dostluk baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Mohammed bin Zaýed 

Al NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň 

Prezidenti.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Sizi Oraza baýramy bilen gutlaýaryn!

Hindistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Size hem-de Türkmenistanyň halkyna bu mukaddes baýram mynasybetli iň gowy arzuwlarymy iberýärin.

Bu baýramy bellemek bilen, biz parahatçylyk, raýdaşlyk we ähli adamlaryň bagtyýarlygy barada dileg edýäris.

Siziň Alyhezretiňize belent sarpa goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Narendra MODI,

Hindistan Respublikasynyň 

Premýer-ministri.


* * * 


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende uly kanagatlanma döredýär.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ähli musulman ymmatyna bolsa gowulyklary, abadançylyk we bereket eçilmegini dileg edýärin.

Meniň iň gowy arzuwlarymy, dostluk baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Mohammed bin Raşid Al MAKTUM,

Birleşen Arap Emirlikleriniň 

wise-prezidenti, Premýer-ministri, 

Dubaýyň häkimi.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende uly kanagatlanma döredýär.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ähli musulman ymmatyna bolsa gowulyklary, abadançylyk we bereket eçilmegini dileg edýärin.

Meniň iň gowy arzuwlarymy, dostluk baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Mansur bin Zaýed Al NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň 

wise-prezidenti, wise-premýeri, 

Prezidentiň iş dolandyryş ministri.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Mukaddes Oraza baýramy mynasybetli Size tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan etmäge şatdyryn.

Bu nurana günde Beýik Biribardan Size, Siziň maşgalaňyza, Türkmenistanyň ähli halkyna bereket we rowaçlyk eçilmegini dileg edýärin.

Husraw NOZIRI,

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Jenap Prezident!

Siziň Alyhezretiňize we ähli türkmen halkyna mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin.

Adamlaryň raýdaşlyga, jebislige, hyzmatdaşlyga we rowaçlyga ymtylmak ýaly ajaýyp häsiýetlerini alamatlandyrýan bu baýramçylygyň biziň doganlyk ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň gatnaşyklaryny pugtalandyrjakdygyna umyt edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Kubanyçbek OMURALIÝEW,

Türki Döwletleriň Guramasynyň 

Baş sekretary.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
2023-04-13 05:33:32

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew şu ýylyň birinji çärýeginde goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli çözmek, Ýaragly Güýçleriň ösüş maksatnamasyny durmuşa geçirmek hem-de olary iň täze tehniki serişdeler bilen üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şeýle-de çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 15-nji martynda gol çeken degişli resminamalaryna laýyklykda görülýän çäreler we harby-taktiki okuwlara taýýarlyk barada hasabat berildi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Türkmenistanyň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrina ygrarlydygyny belledi. Geçiriljek harby-taktiki okuwlara talabalaýyk taýýarlyk görmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen, Milli goşunyň ähli düzümleriniň işini ýokary derejede guramagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ilkinji nobatda, harby ulgamda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini mundan beýläk-de öwrenmek we ornaşdyrmak meselesine aýratyn üns bermek zerurdyr.

Şunuň bilen birlikde, harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinden boşatmak we ýazky harby gulluga çagyrmak möwsümini kanunçylyga laýyklykda guramagyň zerurdygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz ýaş esgerleri watançylyk hem-de eziz Watanymyza wepalylyk ruhunda terbiýelemek boýunça çäreleri yzygiderli geçirmegiň ähmiýeti barada aýdyp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Baş prokuror S.Mälikgulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümi tarapyndan şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň tabşyrygy boýunça düzümleriň birnäçesinde geçirilen barlaglaryň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, edaranyň geljekki meýilnamalaryna ünsi çekip, dürli kanun bozulmalarynyň öňüni almaga, olaryň sebäplerini we şertlerini ýüze çykarmaga gönükdirilen çäreleri amala aşyrmagyň zerurdygyny belledi. Işi guramagyň hem-de dolandyrmagyň esaslarynyň innowasion usullaryny özleşdirmek, işgärleriň hünär babatdaky ukyp-başarnyklaryny kämilleşdirmek, prokuror-barlag işini alyp barmagyň öňdebaryjy gazananlaryny öwrenmek meselelerini gözegçilikde saklamak wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady we Baş prokurora birnäçe tabşyryklary berdi.

Içeri işler ministri M.Hydyrow hasabat döwründe jemgyýetçilik hukuk tertibini üpjün etmek, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Howanyň gyzmagy bilen baglylykda, ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işini talabalaýyk guramak maksady bilen görülýän çäreler barada-da aýdyldy. Şeýle hem edaranyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň, täze edara binalarynyň ulanmaga berlişi barada hasabat berildi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Içeri işler ministrliginiň ähli düzümleriniň döwrebap tehnikalar, sanly ulgam bilen üpjünçiligi bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak barada görkezme berdi. Şunuň bilen baglylykda, täzeçil usullary we sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de hukuk tertibini üpjün etmek, kanun bozulmalarynyň dürli görnüşleriniň öňüni almak maksady bilen, edaranyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz guramalarda we kärhanalarda, ilatyň arasynda ýol hereketiniň we tomus möwsümi bilen baglylykda, ýangyn howpsuzlygynyň kadalary barada düşündiriş işleriniň geçirilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Ýokary kazyýetiň başlygy B.Hojamgulyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminde şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, adalatlylygyň we kazyýet önümçiliginiň ýörelgelerini kämilleşdirmegiň, milli kanunçylyga, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, adalatly we garaşsyz kazyýet çözgütleriniň üpjün edilmeginiň möhümdigine aýratyn ünsi çekdi. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu edaranyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, Ýokary kazyýetiň ýolbaşçysyna degişli görkezmeleri berdi.

Soňra milli howpsuzlyk ministri N.Atagaraýew çykyş edip, hasabat döwründe howpsuzlygy üpjün etmek, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň gazananlaryny ygtybarly goramak boýunça ýerine ýetirilen işler, döwlet Baştutanymyzyň bu edaranyň we onuň düzümleriniň işini häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ulanmak arkaly guramak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Milli howpsuzlyk ministrliginiň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň biriniň ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly ösüşi üçin amatly jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýy emele getirmekden ybaratdygyny nygtady. Bu ugurda beýleki hukuk goraýjy edaralar bilen geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek üçin netijeli çäreleri görmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz ministre birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew hasabat döwründe amala aşyrylan işleriň netijeleri, eziz Watanymyzyň mukaddes serhetlerinde asudalygy üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem serhetçileriň gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şol sanda bu gullugyň harby gullukçylary üçin täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşy barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Türkmenistanyň dünýäniň beýleki döwletleri bilen parahatçylyk söýüjilikli we netijeli gatnaşyklaryny giňeltmek, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň serhetleriniň dostluk we doganlyk serhedi hökmünde derejesini pugtalandyrmak işinde serhet goşunlaryna möhüm ornuň degişlidigini nygtady. Serhet gullugynyň düzümlerini döwrebap tehniki serişdeler bilen yzygiderli üpjün etmek harby gullukçylaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we Döwlet serhet gullugynyň ýolbaşçysyna bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra adalat ministri M.Taganow şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen, kanun çykaryjylyk ulgamynda hem-de kanunlary ulanmak tejribesinde bitewi döwlet syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmäge gönükdirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle-de ilatyň arasynda kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça guralýan çäreler barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli hukuk binýadyny kämilleşdirmekde, ony halkara hukugyň kadalaryna laýyk getirmekde bu düzüme möhüm ornuň degişlidigini belledi. Hereket edýän kanunçylygy seljermegiň esasynda täze döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de okgunly ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we Mejlisiň garamagyna hödürlemek zerurdyr diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy nygtady we adalat ministrine degişli görkezmeleri berdi.

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan işleriň netijeleri, bu edarany ösdürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem gullugyň düzümlerine döwrebap usullary, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň barşy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna netijeli goşulyşmagy, daşary-ykdysady işiň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini artdyrmak üçin oňaýly şertleri döretmekde bu edaranyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ähmiýetini belledi. Bu ulgamda öňdebaryjy maglumat tehnologiýalarynyň giňden ulanylmagy häzirki döwürde durmuşa geçirilýän gümrük syýasatynyň möhüm bölegi bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna birnäçe görkezmeleri berdi.

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Wolsahatow hasabat döwründe amala aşyrylan işleriň netijeleri, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmek we ornaşdyrmak, sanly ulgamy ulanmak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, halkara gatnaşyklaryň işjeň ösýän döwründe bu edaranyň işgärleriniň gullugy ösdürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri netijeli çözmäge mynasyp goşant goşmalydyklaryny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, gullugyň ýolbaşçysyna iň täze maglumat-tehniki serişdeleriň hasabyna edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, işgärler binýadynyň kuwwatyny pugtalandyrmak işini dowam etdirmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň jemini jemläp, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanmak bilen, dünýäniň ähli ýurtlary we halklary bilen dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilýändigini belledi. Bu ýörelgeler diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň esasynda goýlandyr. Harby doktrina laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümini kämilleşdirmek işi mundan beýläk-de dowam etdiriler, eziz Watanymyzyň goranmak ukyby pugtalandyrylar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy hem-de olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, abadançylyk, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-04-11 11:51:55

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly alnyp barylýar, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara, zyýan berijilere garşy göreşmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Gowaça ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak üçin zerur çäreler görülýär. Welaýatyň ýeralma, sogan hem-de beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär, şeýle hem ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg edilýär.

Mundan başga-da, häkim Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda gowaça ekişiniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini hem-de bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň bellenen möhletlerde tamamlanylmagyny berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda we binalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny aýdyp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, gowaça ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara garşy göreşmek, şeýle hem ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlere ideg etmek işleri alnyp barylýar. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri-de dowam edýär.

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda we binalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi we şunuň bilen baglylykda, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde tamamlanylmagy, ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeler berildi.

Şunuň bilen bir hatarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda we desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegi häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri ýerine ýetirilýär, gowaça ekişini bellenen möhletlerde geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Bu işler bilen bir hatarda ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleri alnyp barylýar, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky we binalardaky gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ekin meýdanlarynda geçirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem gowaça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmek boýunça häkime degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda we binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Şeýle hem bugdaýly meýdanlarda haşal otlaryň garşysyna göreşmek we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreler görülýär.

Gowaça ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak üçin ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Welaýatyň ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär, piläni öndürýän hojalyklarda ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleri alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky we binalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň, şeýle hem ýeralma, sogana edilýän ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, häkime gowaça ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça geçirilýän işleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky we binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda gowaça ekişi dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreşmek işleri geçirilýär. Ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak maksady bilen, ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem welaýatda ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg edilýär.

Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň bereketli we bol hasyl almagyň esasy talaplarynyň biridigini belledi, şunuň bilen baglylykda, welaýatda gowaça ekişiniň, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylmagyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda hem häkime anyk tabşyryklar berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Bu işler bilen bir hatarda gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan, bugdaýyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ak ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, şeýle hem haşal otlaryň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler geçirilýär.

Wise-premýer ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja, beýleki azyk önümleri bilen üpjün etmek, azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleriniň alnyp barylýandygyny hem habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde we ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi, bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýurdumyzyň bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly, ýokary hilli geçirilmegini gözegçilikde saklamak wise-premýere tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda dowam edýän oba hojalyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi, bugdaýa edilýän ideg işleriniň depginleriniň ýokarlandyrylmagy, hususan-da, ösüş suwlaryny tutmak işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen gynanç hatlar
2023-04-10 05:18:06

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Gadyrly doganym!


Siziň eneňiz Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim.


Goý, Siziň eneňiz baradaky mähirli ýatlamalar we onuň öwüt-ündewleri Size güýç-kuwwat bersin! Şu agyr pursatda Size gynanjymy beýan etmek bilen, maşgalaňyza abadançylyk dileýärin.


Rejep Taýyp ÄRDOGAN,

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.


 ***


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!


Siziň eneňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjymy kabul ediň!


Türkmen halkynyň belent gymmatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna hem-de ýaş nesliň ýokary ruhy-ahlak ýörelgeleri esasynda terbiýelenmegine ägirt uly goşant goşan parasatly we ynsanperwer adam hökmünde Ogulabat eje baradaky nurana ýatlamalar biziň hakydamyzda hemişe saklanar. Öwezini dolup bolmajak ýitgi zerarly Siziň gam-gussaňyzy paýlaşmak bilen, ýakynlaryňyza hem-de garyndaşlaryňyza bu kyn pursatda ruhy taýdan durnuklylyk dileg edýärin.


Goý, mukaddes Remezan aýynda Beýik Allatagala biziň doga-dileglerimizi kabul edip, Ogulabat ejäniň jaýyny jennet etsin!


Gynanç bilen,


Kasym-Žomart TOKAÝEW,

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti.


***


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Siziň eneňiziň aradan çykandygy baradaky habary gynanç bilen kabul etdik.


Siziň Alyhezretiňize ýürekden gynanjymyzy beýan etmek bilen, Beýik Biribardan merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny, Size we Siziň maşgalaňyza sabyr-kanagat dileýärin.


Mahmud ABBAS,

Palestina Döwletiniň Prezidenti.


***


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!


Siziň eneňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur gynanç bilen kabul etdim.


Öwezini dolup bolmajak ýitgi zerarly gussaňyzy paýlaşyp, Türki Döwletleriň Guramasynyň adyndan we hut öz adymdan Size, Siziň ýakynlaryňyza, ähli türkmen halkyna duýgudaşlygymy we medet beriji sözlerimi beýan edýärin.


Mukaddes Remezan aýynda merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny, Türkmenistanyň halkyna bolsa sabyr-takat we gaýrat dileýärin.


Gynanç bilen,


Kubanyçbek OMURALIÝEW,

Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary.


***


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Siziň eneňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim.


Bizi kemala getiren, ähli gymmatlyklarymyzyň seresi, çäksiz hormata mynasyp bolan ýaşulularymyzyň aradan çykmagy uly ýitgidir.


Şu agyr pursatda Türki medeniýetiň halkara guramasynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Ogulabat ejä Beýik Allatagaladan iman baýlygyny, Size, Siziň maşgalaňyza hem-de Türkmenistanyň halkyna baş saglygyny dileýärin.


Hormatlamak bilen,


Sultan RAÝEW,

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretary.


***


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA


Siziň Alyhezretiňiziň enesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habar biziň ýüreklerimizde çuňňur gynanç döretdi.


Ogulabat eje türkmen halkynyň hakydasynda hemişelik orun alar. Beýik Allatagaladan merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny dileýärin.


Şu agyr pursatda Size we Siziň maşgalaňyzyň ähli agzalaryna medet beriji sözlerimi beýan edýärin.


Siziň doganyňyz,


Faýsal bin Nasser bin Hamad AL TANI,

Katar Döwletiniň Şeýhler maşgalasynyň agzasy.

Ginisleyin
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň birinji maslahatyna gatnaşdy
2023-04-06 19:48:43

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy, şeýle hem deputatlaryň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlenildi.

Ir bilen döwlet Baştutanymyz “Oguz han” köşkler toplumyndan çykyp, Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine tarap ugrady.

Ýol ugrunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty kabul edip, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine anyk görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen ýoluny dowam edip, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz parlamentarileriň degişli düzümleriň wekilleri bilen bilelikde ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň ähmiýetini ilat arasynda giňden düşündirmek işlerini geçirmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Mejlisiň maslahatyna gatnaşmak üçin Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň maslahatlar zalynda altynjy we ýedinji çagyrylyşyň deputatlary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri we beýlekiler ýygnandylar.

Ýygnananlar şowhunly el çarpyşmalar bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz maslahata gatnaşyjylary mübärekläp, şu ýylyň 26-njy martynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda örän möhüm wakanyň bolandygyny — Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň geçirilendigini belledi. Demokratik ýörelgeler esasynda geçirilen saýlawlara ýurdumyzyň raýatlary ýokary işjeňlikde gatnaşdylar.

Bilşiňiz ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda ýurdumyzda möhüm konstitusion özgertmeler hem amala aşyryldy. Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenip, türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Bu gün bolsa biz Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatyny geçirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de ony açyk diýip yglan etdi. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar.

Mejlisiň gün tertibi tassyklanandan soňra, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berildi. Ol ählihalk saýlawlarynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, milli kanunçylyga hem-de ykrar edilen halkara kadalara laýyklykda, aýanlyk ýagdaýynda, bäsleşik esasynda geçirildi. Saýlaw möwsüminde dalaşgärleri hödürlemek maksady bilen, ýurdumyz boýunça 125 saýlaw okrugy, ses bermek üçin 2644 saýlaw uçastogy, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýanynda 42 saýlaw uçastogy döredildi.

Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça Türkmenistanyň syýasy partiýalary tarapyndan 175, raýatlar toparlary tarapyndan 83 adam deputatlyga dalaşgärlige hödürlenip, 258 dalaşgär bellige alyndy. Dalaşgärleriň wagyz işlerini geçirmekleri üçin deň şertler döredildi. Olaryň çykyşlarynyň 258-si teleýaýlymlara berildi. Dalaşgärlere dahylly maglumatlar gazetlerde çap edilip, halka ýetirildi. Olar saýlawçylar bilen duşuşyklaryň 700-den gowragyny geçirdiler. Saýlaw uçastoklarynyň 240-synda ses berlişi onlaýn tertipde göni görkezildi.

Şeýle hem merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy saýlawlara syn etmäge milli synçylaryň 3 müňe golaýynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan halkara synçylaryň 60-synyň, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly diplomatlardan hem 32-siniň gatnaşandygyny habar berdi. Halkara guramalaryň synçylar toparlary brifingleri geçirip, Türkmenistanyň demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk şertlerinde, aýanlyk ýagdaýynda, demokratik ýörelgelere laýyklykda, giň bäsleşik esasynda, guramaçylykly geçirilendigini bellediler.

Nygtalyşy ýaly, ýurdumyzyň raýatlary saýlawlara işjeň gatnaşdylar. Türkmenistan boýunça jemi 3 million 496 müň 368 saýlawçydan 3 million 185 müň 935-si ses berip, 91,12 göterim gatnaşyk boldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 125 adam, şol sanda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan 65 (52 göterim), Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 18 (14,5 göterim), Agrar partiýadan 24 (19 göterim), raýatlaryň toparlaryndan 18 (14,5 göterim) adam saýlanyldy. Mejlisiň saýlanan deputatlarynyň 25,60 göterimi zenanlar, 99 göterime golaýy ýokary bilimli raýatlardyr. Şolaryň 10 göterime golaýy ýaşy 30-a çenli, 40,80 göterimi bolsa ýaşy 40-a çenli bolan adamlardyr. Saýlanan deputatlaryň 45 göterimi ylym, bilim ulgamlarynda, syýasy-jemgyýetçilik guramalarynda, 11 göterimi saglygy goraýyş, 6 göterimden köprägi maliýe we ykdysadyýet, 5 göterimi durmuş üpjünçiligi, 4 göterimi oba hojalyk ulgamlarynda, şeýle-de beýleki ulgamlarda zähmet çekýän raýatlardan ybarat.

Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 29-njy martynda geçirilen mejlisinde saýlawlarda ses bermegiň netijeleri jemlenildi we saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi diýlip ykrar edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň hasabatyndan görnüşi ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen saýlawlaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 125-si saýlanyldy. Mejlisiň deputatlaryny saýlamak işi ýurdumyzyň saýlaw kanunçylygyna laýyklykda geçirildi diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 3-nji maddasyna laýyklykda, täze çagyrylyşyň deputatlarynyň ygtyýarlyklary Mejlisiň birinji maslahatynda ykrar edilýär. Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň mandat toparynyň teklibi boýunça Mejlisiň deputatlarynyň ygtyýarlyklaryny ykrar etmek hakynda karar kabul etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz mandat toparynyň ses bermek arkaly saýlanylmalydygyny belledi.

Milli parlamentariler mandat toparynyň düzümi bilen tanşyp, degişli karary kabul etmek arkaly ony biragyzdan tassykladylar.

Maslahat mandat toparynyň başlygy, Mejlisiň deputaty B.Seýilowyň hasabaty bilen dowam etdi. Ol Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda giň bäsdeşlik, aýanlyk ýörelgeleri esasynda, milli kanunçylygymyza hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçirilen Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynyň ata Watanymyzda demokratiýanyň dabaralanmasy bolandygyny belledi. Saýlawlar gününde ýurdumyzyň raýatlary ýokary işjeňlik görkezdiler.

Merkezi saýlaw toparyndan berlen resminamalar esasynda mandat topary Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň düzümine saýlanan deputatlaryň ygtyýarlyklaryny barlady. Saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we ýurdumyzyň Saýlaw kodeksine laýyklykda saýlaw okruglarynyň 125-sinde geçirildi. Syýasy partiýalar hem-de degişli saýlaw okrugynyň çäginde ýaşaýan raýatlar toparlary tarapyndan deputatlyga hödürlenen dalaşgärleriň 258-si bellige alyndy. Saýlawlaryň netijeleri esasynda merkezi saýlaw tarapyndan saýlanan dalaşgärleriň 125-si Mejlisiň düzümine saýlanan deputatlar hökmünde bellige alyndy. Ozal habar berlişi ýaly, deputatlaryň täze düzüminiň hatarynda senagat-gurluşyk we ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda, oba hojalygynda, ylym we bilim, medeniýet, sungat, saglygy goraýyş, durmuş üpjünçiligi edaralarynda, maliýe-ykdysady toplumda we beýleki pudaklarda işleýän adamlar bar. Täze saýlanan deputatlaryň 32-si ýa-da 25,60 göterimi zenanlardyr. Şeýle hem deputatlar düzüminiň ýaş boýunça görkezijileri barada habar berildi.

Mandat toparynyň başlygy çykyşyny jemläp, saýlanan 125 deputatyň ygtyýarlyklarynyň ykrar edilendigini habar berdi. Ýokarda beýan edilenler esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji we “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Kanunyň 8-nji maddasyna laýyklykda, “Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň ygtyýarlyklaryny ykrar etmek hakynda” Türkmenistanyň Mejlisiniň kararynyň taslamasy taýýarlanyldy. Hödürlenen resminama deputatlar tarapyndan biragyzdan kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty dowam edip, Mejlisiň täze saýlanan deputatlaryny saýlawlarda gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de saýlawçylaryň bildiren ynamyny ödäp, uly abraýa eýe bolmaklaryny arzuw etdi.

Soňra Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlar düzüminiň ýolbaşçysy G.Mämmedowa söz berildi. Ol türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hemmetaraplaýyn goldawy, altynjy çagyrylyşyň deputatlar düzüminiň öňünde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmegi babatda döredilen şertler we mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli bilimini hem-de toplan tejribesini ulanyp, mundan beýläk-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň işi täze derejelere ýetirildi. Döwlet Baştutanymyz G.Mämmedowa hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlaryna hukuk özgertmelerini geçirmäge goşan goşantlary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna hem-de «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 8-nji maddasyna laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň arasyndan Mejlisiň Başlygynyň, onuň orunbasarynyň saýlanylmalydygyny, Mejlisiň komitetleriniň döredilmelidigini we komitetleriň başlyklarynyň saýlanylmalydygyny belledi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygyny saýlamak bilen bagly meselä seredildi. Kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy gizlin ses bermek arkaly saýlanylýar.

Döwlet Baştutanymyz parlamentarilere ýüzlenip, şu mesele boýunça kimde nähili teklibiň bardygyny sorady.

47-nji “Nowruz” saýlaw okrugyndan deputat M.Otuzow Aşgabat şäheriniň 5-nji “Parahatçylyk” saýlaw okrugyndan saýlanan deputat D.Gulmanowany Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy wezipesine saýlamak barada deputatlaryň adyndan teklibini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygyny saýlamak üçin ses sanaýjy topary saýlamagy teklip etdi.

Milli parlamentariler teklip edilen düzüm bilen tanşyp, degişli karary kabul etdiler.

Soňra Mejlisiň deputatlarynyň ses bermegi we ses bermegiň jemini jemlemek üçin 30 minutlyk arakesme yglan edildi. Ses bermek Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýörite taýýarlanan we enjamlaşdyrylan ýerde geçýär.

Soňra maslahat Mejlisiň ses sanaýjy toparynyň başlygy, deputat G.Aşyrowyň hasabaty bilen dowam edýär. Habar berlişi ýaly, ses bermegiň netijeleri boýunça Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň başlyklygyna D.Gulmanowa biragyzdan saýlanylýar.

Ses sanaýjy toparyň başlygynyň hasabaty deputatlar tarapyndan biragyzdan makullanyldy we toparyň teswirnamasy tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygy wezipesine D.Gulmanowany saýlamak barada kabul edilen Türkmenistanyň Kanunyna gol çekýär.

Mejlisiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza, deputatlara we ähli ýygnananlara ýüzlenip, bildirilen ýokary ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we kanun çykaryjy edaranyň öňünde goýlan jogapkärli hem-de möhüm wezipeleri çözmek üçin ähli güýç-gaýratyny, tejribesini, bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. Halkyň saýlanlary milli döwletliligi pugtalandyrmak, Watanymyzy ykdysady, durmuş we medeni taýdan okgunly ösdürmek, halkara giňişlikde onuň abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin tutanýerli zähmet çekerler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow D.Gulmanowany Mejlisiň Başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygynyň orunbasarynyň saýlanylýandygyny yglan etdi.

Şu mesele boýunça Aşgabat şäheriniň 10-njy “Arçabil” saýlaw okrugy boýunça deputat S.Durdyýew çykyş edip, milli parlamentarileriň şu wezipä Lebap welaýatynyň 77-nji “Farap” saýlaw okrugy boýunça deputat G.Rozyýewi teklip edýändiklerini habar berdi.

Soňra açyk ses berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygynyň orunbasary wezipesine G.Rozyýewi saýlamak barada kabul edilen Türkmenistanyň Kanunyna gol çekýär we oňa işinde üstünlikleri arzuw edýär.

Öz nobatynda, milli parlamentiň ýolbaşçysynyň orunbasary bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza, deputatlara tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge gönükdirilen wezipeleriň çözülmegi üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli parlamentiň durmuşa geçirmeli işleri bilen baglylykda, Mejlisiň düzüminde sekiz komiteti:

1) Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti;

2) Kada-kanunçylyk baradaky komiteti;

3) Ykdysady meseleler baradaky komiteti;

4) Durmuş syýasaty baradaky komiteti;

5) Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti;

6) Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti;

7) Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti;

8) Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti döretmegiň teklip edilýändigini belledi.

Deputatlaryň biragyzdan goldamagy bilen Mejlisiň komitetlerini döretmek barada Mejlisiň karary kabul edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň teklibi boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň esasy düzüm bölekleriniň ýolbaşçylaryny saýlamak baradaky meselä seredilýär.

Daşoguz welaýatynyň 69-njy “Daşoguz” saýlaw okrugy boýunça deputat S.Gaýypow Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Mary welaýatynyň 104-nji “Peşanaly” saýlaw okrugy boýunça deputat Ý.Eşşäýewi; Balkan welaýatynyň 38-nji “Esenguly” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Geldimämmedow Mejlisiň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 9-njy “Älem” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Baýlyýewi; Mary welaýatynyň 97-nji “Mary” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Orazmeredow Mejlisiň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 7-nji “Güneş” saýlaw okrugy boýunça deputat G.Agaýewi saýlamak baradaky teklibi beýan edýär.

Soňra çykyş eden Balkan welaýatynyň 35-nji “Awaza” saýlaw okrugy boýunça deputat E.Matdyýew Mejlisiň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Ahal welaýatynyň 22-nji “Änew” saýlaw okrugy boýunça deputat A.Sarjaýewi; Aşgabat şäheriniň 11-nji “Bagtyýarlyk” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Myradowa Mejlisiň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Lebap welaýatynyň 79-njy “Darganata” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Seýidowany saýlamagy teklip etdi. Lebap welaýatynyň 84-nji “Saýat” saýlaw okrugy boýunça deputat Ç.Akyýewa Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 6-njy “Köpetdag” saýlaw okrugy boýunça deputat Ç.Babanyýazowy; Ahal welaýatynyň 26-njy “Tejen” saýlaw okrugy boýunça deputat E.Ataýewa Mejlisiň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 2-nji “Bitaraplyk” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Muhamedowy saýlamagy teklip edýär.

Daşoguz welaýatynyň 62-nji “S.Rozmetow” saýlaw okrugy boýunça deputat K.Nepesow Mejlisiň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Ahal welaýatynyň 18-nji “Bäherden” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Gurbanowy saýlamak barada deputatlaryň adyndan teklibini aýdýar.

Teklip edilen dalaşgärler ses bermegiň netijeleri boýunça ýokarda ady agzalan komitetleriň ýolbaşçylygyna saýlandylar. Türkmenistanyň Mejlisiniň şu meseleler boýunça kararlary biragyzdan kabul edilýär.

Soňra maslahat hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy bilen dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylýandygyny belledi. Türkmenistanyň ynsanperwerlik, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň demokratik we hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagy, milli hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» we beýleki kabul edilen maksatnamalarda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhüm şertleri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Türkmenistanda adamyň we raýatyň Konstitusiýada hem-de kanunlarda kepillendirilen hukuklaryny, azatlyklaryny goramak biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň baş maksady bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, bu işleriň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek ýurduň kanun çykaryjy edarasynyň esasy wezipeleriniň biri bolmaly. Şunuň bilen baglylykda, raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, häzirki döwrüň talaplaryndan we oňyn halkara tejribeden ugur alyp, Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze rejelenen görnüşini taýýarlamak zerur bolup durýar. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine we beýleki kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça işler alnyp barylmalydyr.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 134-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýandygyny göz öňünde tutup, bu ugurdaky kanunçylygy hem kämilleşdirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Bellenilişi ýaly, Watanymyza, döwletimize, halkymyza wepaly, watansöýüjilik ruhunda terbiýelenen, ahlak taýdan durnukly, sagdyn pikirli hem-de hünär taýdan kämil harby gullukçylary kemala getirmek we olaryň hukuk goraglylygyny kämilleşdirmek maksady bilen, «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» we «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna täzeden seretmek wajypdyr.

Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ykdysady we maliýe görkezijilerinden ugur alnyp, geljek ýylda amala aşyrylmaly işleriň ykdysady hasaplamalaryny edip, «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça işlere häzirki wagtdan taýýarlyk görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Döwlet býujetine seredilende, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüş depginlerini üpjün etmek, goşmaça iş orunlaryny döretmek we zähmet haklaryny yzygiderli ýokarlandyrmak, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny berkitmek, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen bagly wezipelere üns berilmelidir. Döwlet serişdelerini aýawly ulanmak, býujet-salgyt, pul-karz gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak esasy maksatlaryň hatarynda kesgitlenildi. Aýdylanlary nazara alyp, işewürlik gurşawyny gowulandyrmaga, telekeçilik işini höweslendirmäge, maliýe durnuklylygyny üpjün etmäge, gazna bazaryny ösdürmäge hem-de bäsleşikli bazar gurşawyny döretmäge gönükdirilen kadalar bilen bagly «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna, Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, beýleki kanunlara döwrebap üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

«Paýdarlar jemgyýetleri hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda», «Daşary ykdysady iş hakynda», «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek möhümdir. Çykyşynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Halkara Zähmet Guramasynyň esasy kadalaşdyryjy namalaryndan gelip çykýan düzgünleri Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna ornaşdyrmak, zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmek we zähmet şertlerini gowulandyrmak, işgärleriň konstitusion zähmet hukuklaryny kepillendirmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny işläp taýýarlamagyň maksadalaýykdygyny belledi.

Ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek hem-de olarda Watana wepalylyk, ruhubelentlik, arassa ahlaklylyk, ynsanperwerlik, halallyk ýaly häsiýetleri kemala getirmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bellenilişi ýaly, howandarlyga mätäç çagalaryň jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna doly gatnaşmaga bolan hukuklarynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermek, olary durmuş taýdan goramagyň goşmaça kepilliklerini bellemek biziň ynsanperwer syýasatymyzyň möhüm ugrudyr. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Maşgala kodeksine, raýat ýagdaýynyň namalary hakynda kanunçylyga hem täzeden seretmegiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.

Ýurdumyz uglewodorod çig malynyň dünýäde ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, senagaty ýokary tehnologiýalar bilen üpjün etmek, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly ýurduň ykdysadyýetini depginli ösdürmek meselesini esasy orunda goýýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. Bu ugurda durmuşa geçirilýän işleriň hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen baglylykda, «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» we «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmek maksadalaýyk bolar.

Garaşsyz Watanymyzda milli däp-dessurlarymyzy, taryhymyzy, milli mirasymyzy, şol sanda milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak, olary bütin dünýä ýaýmak bilen bir hatarda, geljekki nesillere ýetirmek ugrunda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Bu ugurda ýurdumyz halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýokary derejede ýola goýdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek, Magtymguly Pyragynyň baý we gymmatly edebi mirasyny şöhratlandyrmak, bu şanly senäni dabaralandyrmak maksady bilen, «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny işläp taýýarlamagyň we kabul etmegiň beýik akyldaryň mertebesini beýgeltmekde uly iş boljakdygy aýdyldy.

Ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli özgertmelerde oba hojalyk pudagyna hem möhüm orun degişlidir. Bu özgertmeler oba hojalyk pudagynyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny, ýer we suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygynyň üpjün edilmegini, ýerli önümleriň öndürilişini we Diýarymyzyň eksport kuwwatynyň artdyrylmagyny maksat edinýär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, ekologik howpsuzlygy üpjün etmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. «Gidrometeorologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň işlenip taýýarlanylmagy, «Daýhan hojalygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Bellenilişi ýaly, döwletimiziň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty rowaçlyga beslenýär. Ýurdumyz sebitiň we yklymyň möhüm meseleleriniň çözgüdini işläp taýýarlamakda, dünýä döwletleriniň tagallalaryny birleşdirmekde işjeň we oňyn başlangyçlary öňe sürýär, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde özüniň saldamly goşandyny goşýar.

Häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiziň ençeme halkara şertnamalara, ylalaşyklara we konwensiýalara goşulmagy bilen, olarda beýan edilen halkara hukuk kadalary milli kanunçylygymyza ornaşdyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýurdumyzyň dünýä döwletleri we abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin geljekde-de bu işleri has-da kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň wajypdygyny belledi. Dünýä döwletleri ýurdumyz bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşary syýasat işini, halkara gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýadyny kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirmegiň wajypdygyna üns berildi.

Şu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzyň daşary syýasy gatnaşyklaryny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen dünýä ýaýmak üçin Türkmenistanyň Mejlisi dünýä döwletleriniň parlamentleri hem-de abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny yzygiderli berkitmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we bu ugurda parlamentara dostluk toparlarynyň, ugurdaş komitetleriň, ýaş parlamentarileriň, zenan parlamentarileriň arasynda özara tejribe alyşmak üçin hyzmatdaşlygyň täzeçe iş usullarynda ýola goýulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri halkara derejede geçirilýän maslahatlara, parlament meýdançalarynda guralýan forumlara işjeň gatnaşmak bilen, şeýle çäreleri ýurdumyzda-da guramak we geçirmek babatda zerur işleri alyp barmalydyrlar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Munuň özi parlament işini guramaga we kanun çykaryjylyk işinde tejribe alyşmaga, ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny dünýä jemgyýetçiligine ýetirmäge amatly mümkinçilik berer.

«Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň, şeýle hem «Saýlawçylaryň bitewi döwlet reýestri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamalaryny taýýarlamak, «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda», «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda», «Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmek ileri tutulýan meýilnamalaryň hatarynda görkezildi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esas goýujy ýörelgelerinden, ýurdumyzyň Hökümeti tarapyndan kabul edilen maksatnamalardan we Kararlardan gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, üstümizdäki ýylda hem ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine kanunçylyk taýdan oňyn şertleri döretmäge uly üns bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we bu ugurda kanunlar maksatlaýyn, pudaklaýyn we sebitleýin maksatnamalardan, döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ykdysady we maliýe görkezijilerinden ugur alnyp işlenilip taýýarlanylmalydyr diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşyny jemläp, Türkmenistanyň Mejlisiniň geljekde-de öz işini jemgyýetimiz we döwletimiz üçin örän möhüm bolan wezipeleridir meseleleri çözmäge gönükdirip, ýokary netijeleri gazanjakdygyna berk ynam bildirdi we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende götermek ugrunda alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy ruhubelentlik bilen diňlenildi hem-de şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Şunlukda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty ýapyk diýip yglan edildi. Maslahat Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlanmagy bilen jemlendi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

***

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi.

Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmekde ýokary raýatlyk işjeňliginiň subutnamasyna öwrülendigini bellediler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow deputatlar düzüminiň öňünde eden maksatnamalaýyn çykyşynda kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak boýunça ýakyn geljek üçin anyk wezipeleri kesgitledi.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Mejlisiniň saýlanan deputatlarynyň aglabasynyň ýaş nesliň wekilleridigini bellediler. Munuň özi ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine, ýaşlaryň jemgyýetde özlerini ykrar etdirmekleri, olaryň möhüm syýasy, ykdysady, durmuş özgertmelerini amala aşyrmaga gatnaşmagy üçin zerur şertleriňdir kepillikleriň döredilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň çuň mazmunly çykyşynda kesgitlenen wezipeleri çözmek üçin Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleriň kanunçylyk-hukuk taýdan üpjün edilmegi boýunça zerur işler geçiriler.

Maslahatyň ahyrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary uly ynamy ödemek üçin tutanýerli zähmet çekjekdiklerine, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryna ýetmegiň bähbidine ähli güýç-gaýratlaryny, bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Ginisleyin
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy
2023-04-04 07:47:31

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we bu ugurda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Arkadagymyz myhmany gadyrly mübärekläp, onuň bilen ýadygärlik surata düşdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürliginiň wekilini sahawatly türkmen topragynda görýändigine şatdygyny aýdyp, doganlyk ýurtda bolup geçen pajygaly ýertitreme zerarly ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny beýan etdi.

Myhman Gahryman Arkadagymyza duýgudaşlyk hem-de berlen kömek üçin tüýs ýürekden sagbolsun aýtdy, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi.

Rifat Hisarjyklyoglu türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen mähirli sözleri we gutlag haty, şeýle-de Türkiýäniň ekologik ähmiýetli başlangyjyny goldandygy üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň hormatly Arkadagymyza çuňňur hoşallygyny ýetirdi.

Bellenilişi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň wise-başlygy hökmünde Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen maslahata Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasy Emine Ärdoganyň we ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary M.Bäşimowanyň gatnaşmagy we olaryň maslahatyň dowamyndaky taryhy ähmiýetli çykyşlary doganlyk ýurtlaryň zenanlarynyň dünýä ähmiýetli meselelerde işjeň orny eýeleýändiklerini görkezýär. Türkiýe Respublikasynyň “nol zyňyndy” başlangyjy Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň möhüm şerti hökmünde ykrar edildi. Munuň özi iki ýurduň arasynda birek-biregiň oňyn başlangyçlaryny goldamak ýaly asylly ýörelgeleriň rowaçlanýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine özüniň iň gowy arzuwlaryny aýtdy we iki doganlyk ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň, gazanylýan ylalaşyklaryň netijesinde ösüşiň hil taýdan täze derejä çykýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ekologik mesele dünýä ähmiýetli möhüm wezipeleriň birine öwrüldi. Şunda bilelikdäki tagallalar zerurdyr. Gahryman Arkadagymyz Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň dünýä ähmiýetli köp işleriň amala aşyrylmagyna mynasyp goşant goşýandygyny belläp, ýokary derejede geçirilýän duşuşyklarda we gepleşiklerde ekologik meseleleriň mundan beýläk-de ara alnyp maslahatlaşylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Duşuşygyň dowamynda Milli Liderimiz Türkiýede ýakyn wagtda wajyp syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň — Prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini belläp, Rejep Taýyp Ärdogana saýlawlarda üstünlikleri arzuw etdi.

Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallalary netijesinde ähli ugurlar boýunça uly ösüşleri gazanýandygyny belläp, türkiýeli işewürleriň öz ata Watany bolan Türkmenistanda netijeli işlemekleri ugrunda döredilýän mümkinçilikler üçin hoşallyk bildirdi. Türk işewüri iri halkara guramalaryň çäklerinde, ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn esasda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin we häzirki zamanyň köp sanly meseleleriniň oňyn çözülmegine gönükdirilen hem-de Birleşen Milletler Guramasynda giň goldawa eýe bolýan Türkmenistanyň başlangyçlarynyň ähmiýetini belledi.

Hormatly Arkadagymyz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň netijeliligini we ýylsaýyn yzygiderli ösdürilýändigini belledi. Iki ýurduň bilelikdäki tagallalary esasynda bu gatnaşyklara täze itergi berildi. Dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we iri möçberli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparyna hem-de işewürlik geňeşine möhüm orun degişlidir.

Ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, oba hojalygy, azyk we dokma senagaty pudaklary, ýokary tehnologiýalar, ekologiýa ýaly möhüm ugurlarda Türkmenistanda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şol bir wagtyň özünde, azyk hem-de derman serişdeleriniň önümçiligi boýunça bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň ähmiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri ekologik meseläniň ýurdumyzyň şähergurluşyk maksatnamasynda möhüm orun eýeleýändigini aýdyp, Arkadag şäheriniň gurluşygyndaky önümçilik kuwwatlyklarynyň häzirki zaman ekologik talaplaryna laýyk derejede dörediljekdigini belledi.

Häzirki döwürde “akylly” şäher konsepsiýasyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, hormatly Arkadagymyz täze şäherde ekologik taýdan arassa önümçilige, elektrobuslaryň, elektrotaksileriň hereketine aýratyn ähmiýet beriljekdigini nygtady. Bu ugurda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikler açylýar.

Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde täzeçil tehnologiýalar we sanly ulgam arkaly hyzmatlaryň döwrebap ulgamyny ýola goýmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Mundan başga-da, türkmen hünärmenleriniň türk kärdeşleri bilen häzirki zaman hyzmatlarynyň ösen ulgamy boýunça özara tejribe alyşmaklaryny işjeňleşdirmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, ilatly ýerlerde dessin gulluklaryň bir bitewi döwrebap ulgamyny döretmek göz öňünde tutulýar.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň işewür düzümleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi barada aýdylyp, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini artdyrmak, olaryň halkara giňişlige goşulyşmagyny ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler içgin öwrenilýär. Munuň özi halkara hyzmatdaşlygyň dürli ugurlar boýunça ösdürilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şol bir wagtyň özünde, ýer we suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak bilen baglanyşykly meseleleriň häzirki döwrüň möhüm wezipesi bolup durýandygyny aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ugra täzeçil tehnologiýalary, ylmyň gazananlaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň öwrenilmeginiň wajypdygyny belledi.

Häzirki döwürde suw süýjediji desgalaryň yzygiderli gurulmagy we suwaryşyň öňdebaryjy usullarynyň ulanylmagy bu ugurdaky meseleleriň oňyn çözülmegini üpjün eder. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz suw geçiriji ulgamlaryň gurluşygy we bu ugra degişli enjamlaryň satyn alynmagy babatda türkiýeli işewürler bilen tejribe alyşmak üçin oňyn mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi.

Işewür Türkiýede suw geçiriji ulgamyň täze, häzirki zaman talaplaryna we ýokary ekologik derejä laýyk gelýän turbalaryň önümçiliginiň ýola goýlandygyny belledi we bu önümleriň Türkmenistan üçin niýetlenendigini hem-de olaryň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelýändigini nygtady.

Häzirki döwürde ylym-bilim ulgamynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň giňeldilýändigini, muňa iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda köpýyllyk özara bähbitli gatnaşyklaryň hem şaýatlyk edýändigini belläp, türk işewüri Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaga höwes bildirýän türkmen ýaşlary üçin has giň mümkinçilikleriň açylýandygyny aýtdy.

Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa 2015-nji ýylda Türkiýäniň Ykdysadyýet we tehnologiýalar uniwersitetiniň hormatly doktory diýen ýokary derejäniň berilmeginiň bu ýokary okuw mekdebinde uly buýsanç bilen ýatlanylýandygyny nygtady.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu mübärek Oraza aýynda edilýän doga-dilegleriň kabul bolmagyny dileg edip, birek-biregi we iki ýurduň halklaryny mukaddes Oraza aýy bilen gutladylar hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de berkidiljekdigine ynam bildirdiler.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirijini kabul etdi
2023-03-29 04:50:56

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidowy kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň salamyny hem-de ähli türkmen halkyna abadançylyk, rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunuň bilen baglylykda, goňşy döwletde doganlyk Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Prezident Şawkat Mirziýoýewe mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de ýurdumyzyň Özbegistan bilen köpasyrlyk taryhy bolan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny nygtady.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysynyň wezipesini ýerine ýetirijiniň Aşgabada şu saparynyň çäklerinde meýilleşdirilen daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeler döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri, sebit we halkara gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça pikir alyşmaga oňat mümkinçilik berer. Şeýle-de munuň özi ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýeti nygtaldy. Soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlyk ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Ýurtlarymyzyň diňe bir çäk taýdan däl, eýsem, taryhyň dowamynda kemala gelen medeni we ruhy umumylygy bilen hem ýakyndygy bellenildi. Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki dialoga mahsus bolan doly özara düşünişmek we açyklyk möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa, öz nobatynda, hemmetaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlyk, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin ygtybarly binýady döredýär. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we olaryň häzirki wagtda işjeň ösdürilmegine ägirt uly goşandy nygtaldy.

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň halkara giňişlikde netijeli gatnaşyk edýändigi bellenildi. Sebit we ählumumy meseleler, ilkinji nobatda, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary ýakyndyr ýa-da meňzeşdir. Türkmenistan bilen Özbegistan Birleşen Milletler Guramasynyň, beýleki käbir halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, birek-biregiň başlangyçlaryny, tekliplerini özara goldaýarlar.

Köpugurly türkmen-özbek hyzmatdaşlygynda söwda-ykdysady ulgama möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň oňyn ösüşi, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalyk ulgamlarynda, beýleki ugurlarda gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy bellenildi. Medeniýet, ylym, bilim ulgamlarynda däp bolan gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Munuň özi iki doganlyk halkyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagy üçin özboluşly köpri bolup durýar. Parlamentara hyzmatdaşlyk hem türkmen-özbek gatnaşyklarynyň möhüm bölegidir.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidow strategik döwletara hyzmatdaşlygyň dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanyp, umumy abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de berkidiljekdigine we üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-03-24 04:17:26

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk bilen bagly meselä garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol 26-njy martda geçiriljek bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlygy guramak boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, bu işler Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Saýlaw kodeksiniň kadalary esasynda alnyp baryldy. Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň degişli karary kabul edildi.

Saýlawlary guramaçylykly hem-de aýanlyk, açyklyk ýörelgeleri esasynda geçirmek boýunça merkezi saýlaw topary bilen meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde saýlaw kanunçylygyny düşündirmek boýunça makalalar çap edildi we ýörite gepleşikler taýýarlanyldy. Aşgabat şäherinde, ýurdumyzyň welaýatlarynda merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň hünärmenleriniň, syýasy partiýalaryň, häkimlikleriň wekilleriniň gatnaşmagynda birnäçe çäreler geçirildi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmeleri nazara almak bilen, saýlawlaryň giň demokratik esaslarda we kada-kanuna laýyklykda geçirilmegi üçin degişli üýtgetmeler girizilip, saýlaw kanunçylygy kämilleşdirildi. Welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Mejlisiň ygtyýarlygyna degişli kadalar döwrebaplaşdyryldy. Dalaşgärleriň sanawy, olaryň terjimehallary, kanunçylyga laýyklykda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ilatyň dykgatyna ýetirildi. Dalaşgärlere saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek, öz maksatnamalary bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler döredildi.

Saýlawlara synçy hökmünde gelen ÝHHG-niň Demokratik institutlar hem-de adam hukuklary boýunça býurosynyň wekiliýetiniň Mejlisiň wekilleri bilen duşuşygy geçirilip, saýlawlar bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Saýlawlara ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň edaralary boýunça jemi 71 dalaşgäriň gatnaşýandygy bellenildi. Toplumyň Aşgabat şäherindäki we welaýatlardaky düzüm birliklerinde saýlaw uçastoklarynyň 6-sy döredildi. Olarda saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi üçin ähli şertler üpjün edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew saýlawlara taýýarlyk, hususan-da, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň saýlawlara işjeň gatnaşmagyny üpjün etmäge gönükdirilen çäreler barada hasabat berdi. Nebitgaz toplumyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky kärhanalarda jemi 52 sany saýlaw uçastogy döredildi. 26-njy martda — saýlawlaryň geçirilýän gününde nebitgaz toplumynda işleýän, ýaşaýan ýerinden uzakda, gatnaw usulynda zähmet çekýän 11 müňden gowrak işgäriň degişli düzgünlere laýyklykda ses bermekleri göz öňünde tutulýar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän toplumynda bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni guramaçylykly geçirmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, obasenagat toplumyna degişli ministrlikde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda ses bermek üçin ähli şertler bilen üpjün edilen saýlaw uçastoklary döredildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde gurluşyk we senagat toplumynyň ministrlikleri hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bu möhüm syýasy çäräni ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, saýlaw uçastoklary zerur bolan enjamlar we serişdeler, döwrebap aragatnaşyk ulgamy, usuly gollanmalar bilen doly üpjün edildi. Energetika ministrligi tarapyndan saýlawlar gününde çäreleriň geçiriljek ýerlerini ygtybarly elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görüldi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli kärhanalar tarapyndan paýtagtymyzdaky we welaýatlardaky saýlaw uçastoklarynyň golaýynda guralan, raýatlarymyza söwda we beýleki hyzmatlary hödürleýän göçme nokatlaryň 269-synda işleri göwnejaý guramak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Dokma senagaty ministrlikleriniň garamagyndaky edara-kärhanalarda, orta hünär okuw mekdeplerinde saýlaw uçastoklarynyň 10-sy hereket edip, olarda raýatlarymyzyň ses bermekleri üçin ähli zerur şertler döredildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlary tarapyndan Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda saýlawlara taýýarlyk görlüşi baradaky maglumatlar teleradioýaýlymlarda, metbugatda we internet saýtlarynda yzygiderli berilýär. Saýlaw uçastoklarynyň işi, adatça bolşy ýaly, ir säherde Döwlet senasynyň ýaňlanmagy bilen başlanar. Olaryň her birinde milli däplerimize laýyklykda, döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary guralar. Saýlawlaryň geçirilişi köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan ediler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan bu jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar tarapyndan ýurdumyz boýunça saýlaw uçastoklarynyň 2644-si döredilip, şolaryň 1850-si bilim edaralarynyň, 9-sy saglygy goraýyş edaralarynyň, 71-si sport mekdepleriniň we desgalarynyň binalarynda ýerleşýär. Geçiriljek saýlawlaryň ähmiýeti barada syýasatşynaslar, professor-mugallymlar we alymlar tarapyndan ilatyň, aýratyn-da, ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri yzygiderli geçirilýär. Toplumyň garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleri, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri, ýaşlar dalaşgärleriň geçirýän duşuşyklaryna işjeň gatnaşdylar.

Ýurdumyzyň syýasy partiýalary we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hödürlenen milli synçylar halkara synçylar bilen bilelikde, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine, halkara kadalara laýyklykda, açyklyk, aýanlyk ýagdaýynda, demokratik ýörelgeler we bäsleşik esasynda saýlawlaryň guramaçylykly geçirilişine syn ederler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Türkmen tarapynyň çagyrmagy boýunça ýurdumyza Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylar topary geldi. Mundan başga-da, öňümizdäki möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, şeýle hem birnäçe ýurtlardan synçylaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Saýlawlaryň geçişine syn etmek üçin daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem çagyryldy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynda we konsullyk edaralarynda saýlaw uçastoklarynyň 42-si döredildi. 16-njy martda olarda möhletinden öň ses bermek işi başlandy. Saýlawlary guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutuldy. Bu saýlawlara dünýä bileleşigi tarapyndan hem uly gyzyklanma bildirilýär.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlary tarapyndan Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitleriň we paýtagtymyzyň ilatyny jemgyýetçilik ulaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek, ýolagçylara ýokary hilli hyzmat etmek babatda degişli çäreler görülýär.

Saýlawlar gününde saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi sanly ulgam arkaly merkezi saýlaw toparynyň web saýtynda göni ýaýlymda raýatlar köpçüligine görkeziler.

Soňra welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleriniň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk baradaky hasabatlary diňlenildi.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow saýlawlaryň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen görlen çäreler barada hasabat berdi. Sebitde 452 müň 822 saýlawçy hasaba alnyp, saýlaw uçastoklarynyň 365-si döredildi. Saýlaw uçastoklarynda ähli şertler döredildi, şeýle hem döwrebap tehniki serişdeler bilen üpjün edildi. Şunuň bilen birlikde, möhletinden öň ses bermek boýunça degişli işler geçirildi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew öňümizdäki jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görlüşi, hususan-da, ony milli demokratik ýörelgeler, milli kanunçylygyň we halkara hukugyň umumy kadalary esasynda geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitde häzirki wagtda 288 müň 808 saýlawçy hasaba alyndy. Degişli enjamlar bilen üpjün edilen saýlaw uçastoklarynyň 272-si döredildi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow 26-njy martda boljak saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Welaýat boýunça 745 müň 706 saýlawçy hasaba alyndy, 536 saýlaw uçastogy döredildi. Olaryň enjamlaşdyrylyşy bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Saýlawlary guramak boýunça göz öňünde tutulan çäreleriň ählisi bellenen tertipde we öz wagtynda geçirildi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew saýlawlara taýýarlyk görlüşi, şol sanda olaryň ýokary guramaçylyk derejesini hem-de saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Welaýat boýunça 728 müň 786 saýlawçy hasaba alyndy, sebitde saýlaw uçastoklarynyň 567-si döredildi. Şeýle hem möhletinden öň ses bermek üçin döredilen mümkinçilikler barada aýdyldy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň göz öňünde tutulan meýilnama hem-de degişli saýlaw kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýandygy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitde zerur bolan serişdeler we gollanmalar bilen üpjün edilen saýlaw uçastoklarynyň 550-si döredildi, 809 müň 943 saýlawçy hasaba alyndy.

Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow paýtagtymyzda bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni ýokary derejede hem-de demokratik ýörelgelere, hereket edýän milli saýlaw kanunçylygynyň talaplaryna we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçirmek üçin zerur işleriň amala aşyrylandygy barada hasabat berdi. Hususan-da, Aşgabat şäherinde saýlaw uçastoklarynyň 312-siniň döredilendigi, 457 müň 332 saýlawçynyň hasaba alnandygy habar berildi. Saýlaw uçastoklary döwrüň talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyryldy.

Soňra ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew saýlawlaryň açyklyk, aýanlyk we deňhukuklylyk ýagdaýynda geçirilmegini üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini utgaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, paýtagtymyzda asudalygy hem-de durnuklylygy, kanunylygy, hukuk tertibini üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saýlawlary guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, Aşgabat şäheriniň we welaýat häkimlerine Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna degişli tabşyryklary berdi. Wise-premýerlere saýlawlary ýokary guramaçylykda, baýramçylyk ruhunda geçirmek üçin gözegçilik edýän ugurlary boýunça anyk çäreleri görmek tabşyryldy.

Ýekşenbe güni ýurdumyzda we daşary ýurtlarda saýlaw uçastoklarynyň 2644-si ir sagat 7:00-da öz gapylaryny açar. Saýlawlar gününi aýdym-saza besläp, saýlaw uçastoklarynda döredijilik toparlarynyň çykyşlaryny guramak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Ýurdumyzda saýlawlar açyk, aýdyň, demokratik ýagdaýda geçirilýär. 26-njy martda saýlawçylaryň ses bermäge gatnaşygy barada teleýaýlymlarda, internet serişdelerinde maglumat berip durmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şeýle-de ses bermegiň barşynyň sanly ulgam arkaly merkezi saýlaw toparynyň web saýtynda onlaýn tertipde ir sagat 7:00-dan agşam sagat 19:00-a çenli göni ýaýlymda görkezilmegini üpjün etmek tabşyryldy. “Goý, ýurdumyzda geçirilýän saýlawlaryň aç-açan, aýan, demokratik saýlawlardygy dünýä ýaýylsyn!” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe saýlawlar güni ses berilýän ýerlerde jemgyýetçilik tertibini berk berjaý etmek hem-de ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek barada görkezme berildi.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri paýtagtymyzda hem-de sebitlerde saýlawlaryň toý-baýramçylyk ruhunda, aýdym-sazly, dabaraly geçirilmegini üpjün etmelidirler. Saýlawçylaryň bu syýasy çärä işjeň gatnaşmagy üçin zerur şertleri döretmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradowa ýüzlenip, saýlawlary demokratik ýörelgeler esasynda, milli kanunlarymyza, halkara kadalara laýyklykda geçirmek üçin ähli şertleriň döredilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni aýanlyk şertlerinde, raýatlaryň erk-islegleriniň erkin beýan edilmegi esasynda, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine laýyklykda, guramaçylykly geçirmek tabşyryldy.

Saýlaw toparlarynyň agzalary raýatlarymyzyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine örän jogapkärli çemeleşmelidirler. Saýlawlarda ses bermegi, onuň netijelerini yglan etmegi, saýlanan Mejlisiň deputatlaryny we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalaryny bellige almagy, okrug hem-de uçastok saýlaw toparlarynyň işini, milli we halkara synçylar bilen işi talabalaýyk ýola goýmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Ählumumy saýlawlar ýurdumyzyň abadan durmuşyny, raýatlaryň konstitusion hukuklarynyň, halk häkimiýetlilik ýörelgeleriniň berjaý edilýändigini, Türkmenistanyň halkara derejedäki demokratik kadalara ygrarlydygyny äleme äşgär etmelidir.

Sözüniň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň ähli agzalaryna saýlawlary ýokary derejede guramagy we geçirmegi, bu işe örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň jemini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
2023-03-20 12:39:08

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi.

Iki döwletiň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda:

- Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak çygrynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Türkmenistanyň Baş prokuraturasy bilen Katar Döwletiniň Döwlet prokuraturasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- 2023-2024-nji ýyllar üçin sport babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Katar Döwletiniň medeniýet we sport ministrliginiň arasynda Maksatnama;

- Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakynda Ylalaşyk;

- Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Katar Döwletiniň Zähmet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Diplomatik, gulluk we ýörite pasportlaryň eýeleri üçin wiza talaplaryny ýatyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk gol çekildi.

Ginisleyin
Adamlar baradaky alada — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň wajyp ugry
2023-03-14 08:32:01

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan, giň möçberli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Watanymyzyň okgunly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryňdyr taslamalaryň baş maksadydyr.

6-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. Gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi babatda welaýat häkimlerine birnäçe anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz ýazky bag ekmek möwsüminde oturdyljak saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň nahallaryny hem-de olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamagy tabşyrdy.

Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda tabşyryklar berildi.

7-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan meseleler hem girizildi.

Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna beslendi. Mähriban zenanlarymyza parahatçylyk, şatlyk, abadançylyk baradaky arzuwlar hemme ýerde belentden ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zenanlarymyzy gutlap, milli we döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde olaryň eýeleýän işjeň ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz: “Biz mähriban enelerimiziň ösüp gelýän nesillerimizde milli buýsanjy, ynsanperwerligiň belent nusgalaryny terbiýelemekde bitirýän hyzmatyna ýokary baha berýäris. Maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däplerimizi dowam etdirmek bilen, zenanlarymyzyň döwlet, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda giňden ýaýbaňlandyrýan özgertmelerimiziň durmuşa geçirilmegi ugrunda çekýän yhlasly we netijeli zähmetlerine çäksiz buýsanýarys” diýip nygtady.

Baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli zenanlaryna — edara-kärhanalaryň işgärlerine, hormatly dynç alyşdaky enelere, mekdep okuwçylaryna, çagalar baglarynda terbiýelenilýän gyzjagazlara döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren eneleri sylaglamak dabarasy boldy. Köp çagaly maşgalalaryň uly toparyna täze, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowşuryldy.

Olaryň hemmesi Mukamlar köşgündäki baýramçylyk konsertiniň hormatly myhmanlary boldular. Bu ýere Watanymyzyň dürli künjeklerinden zenanlar ýygnandylar. Şolaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, zähmet weteranlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjylar, «Ýylyň zenany — 2023» we beýleki döredijilik, hünär bäsleşikleriniň ýeňijileri bar. Şeýle hem baýramçylyk konsertine Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri çagyryldy. Çykyşlarda zenanlaryň gözelligi, wepalylygy, asyllylygy wasp edildi.

8-nji martda Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çagaly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, alymlar, medeniýet işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeşleri bar. Şeýle hem dabara Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri gatnaşdylar.

Dabarada Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýan “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ýaňlandy. Ol ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna bagyşlanan döredijilik sowgadydyr.

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli künjeklerinde geçirildi. Paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň konsert meýdançalarynda milli nusgawy saz eserleri, meşhur estrada we halk aýdymlary ýaňlanyp, olarda ene söýgüsi, mähriban topragymyz, ýaz pasly wasp edildi.

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk, bilim ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, howpsuzlyk we hukuk goraýyş ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.

Döwlet etalon merkeziniň düzümlerine sanly ulgamyň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy.

Mejlisiň dowamynda şu ýylyň 5 — 8-nji marty aralygynda Katar Döwletiniň Doha şäherinde BMG tarapyndan geçirilen maslahata türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynyň jemleri barada hasabat berildi. Habar berlişi ýaly, plenar mejlisleriň dowamynda Türkmenistanyň içeri ykdysady syýasaty we döredijilikli daşary syýasy strategiýasy barada, şeýle-de halkara söwdasynyň we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça çykyşlar edildi. Foruma gatnaşyjylara ýurdumyz tarapyndan sebitde az derejede ösen ýurtlary goldamak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, durmuş ähmiýetli desgalaryň gurlandygy, ulag ulgamyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy, sebitde ygtybarly energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, üstaşyr gaz we elektrik geçirijileriň çekilýändigi, halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy barada gürrüň berildi.

Şeýle hem mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Täjigistan Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň wekiliýeti Duşenbede bolmagynyň çäklerinde Prezident Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda köp ugurlary öz içine alýan dostlukly türkmen-täjik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylda Täjigistana meýilleşdirilen döwlet saparyna hem-de onuň çäklerinde göz öňünde tutulan çärelere aýratyn üns berildi. Şeýle-de şu ýylyň sentýabrynda Duşenbede geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti bilen bagly meselelere deglip geçildi.

Mundan başga-da, Täjigistanyň paýtagtynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen ikitaraplaýyn geňeşmeleriň barşynda strategik häsiýete eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygyň giň meselelerine garaldy. Şeýle hem ýakyn wagtda geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada habar berildi.

15-nji martda Aşgabatda Türkmen-tatar işewürlik maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, şu ýylyň 17 — 23-nji marty aralygynda serginiň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Onda birleşmäniň dürli ugurlarda iş alyp barýan 200-den gowrak agzasy öz önümlerini hem-de şu geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezerler.

20 — 22-nji mart aralygynda ýurdumyzda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 26-27-nji aprelde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Aşgabatda şu ýylyň maý aýynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň komiteti tarapyndan Halkara demir ýol üstaşyr nyrhlary baradaky Ylalaşygyň taraplarynyň wekilleriniň duşuşygy geçiriler.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakynda Karara gol çekdi. Mundan başga-da, geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen bagly Kararlara gol çekdi. Degişli Kararlara laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek, olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşylan şertnamalar esasynda gurulýan binalary we desgalary ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi.

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023 — 2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi. Ahal welaýatynyň häkimligine, Gurluşyk we binagärlik ministrligine Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň baş meýilnamasyny bir aý möhletde işläp düzmek tabşyryldy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň häkimligi bilelikde degişli binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleri boýunça bäsleşigi geçirmäge borçly edildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz merkeze täze gelip gowşan sport ulagyny synagdan geçirdi. Täzeçil tehnologiýalar we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen sport ulagynyň tizlik we oňaýlylyk babatda birnäçe artykmaçlyklary bar.

Türkmen türgenleriniň 2023-nji ýylyň 6 — 15-nji iýuly aralygynda “Ýüpek ýoly — 2023” atly Kazan — Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisine gatnaşmagy meýilleşdirýändiklerini bellemek gerek. Hormatly Arkadagymyz merkeziň ygtyýaryna gelip gowşan täze sport ulagynyň ähli görkezijilerine ýokary baha berdi we türkmen türgenlerine öňde boljak jogapkärli hem-de abraýly halkara ýaryşlarda täze üstünlikleri arzuw etdi.

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rodrigo Enrike Arkos Kastrodan ynanç hatyny kabul etdi.

Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan we milli ykdysadyýetimiziň innowasion kuwwatynyň artdyrylmagyna, onuň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, halkyň maddy hal-ýagdaýynyň, durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryna aýratyn üns çekildi. Şeýle hem diplomat amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler bilen baglylykda, türkmen parlamentiniň gurluşy we köptaraplaýyn işi bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirildi.

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alnyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi.

Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işjeň dowam edýär. Onuň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna, wekilçilikli ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärler, olaryň ynanylan wekilleri saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirýärler.

Türkmenistanyň çakylygy boýunça gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary şu günler saýlaw möwsümine syn etmäge girişdi. Toparyň düzüminde Arkalaşyga agza ýurtlarynyň wekilleri — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA agza döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnaklarynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar.

Toparyň ýaýradan maglumatynda saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi tassyklanylýar.

11-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy.

Saparyň dowamynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, täze şäheriň ekologik abadançylygyny gorap saklamak we ony bagy-bossanlyga öwürmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen birlikde, Gahryman Arkadagymyz söwda we hyzmatlar edaralarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek, işe innowasion usullary ornaşdyrmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça wezipelere Arkadag şäheriniň alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektoryna täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmek tabşyryldy.

Şeýle hem şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy, Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine baryp gördi. Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň, hususan-da, awtomobil ýollarynyň, şäheriň awtomenziliniň hem-de demir ýol menziliniň şekil taslamalary bilen tanyşdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bu ýerde geçiren iş maslahatynyň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi.

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy özgertmeleri amala aşyrmak we halk häkimiýeti ýörelgelerini berkarar etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň, adamlar baradaky aladanyň bolsa döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Ginisleyin
Durmuş ulgamyny ösdürmek — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry
2023-03-08 05:22:42

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň iki aýynda halk hojalygynyň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýy seljerip, maliýe-ykdysadyýet toplumynda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmek babatda görkezmeleri berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini yzygiderli esasda seljermegi we berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şunda ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdini üpjün etmäge aýratyn üns çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisde iki aýyň jemleriniň Garaşsyz döwletimiziň sazlaşykly ösýändigini görkezýändigini, şunda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterim derejesinde saklanýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan netijeleri saklap galmak bilen çäklenmän, eýsem, olary artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şoňa görä-de, ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny, beýleki kabul edilen maksatnamalarydyr meýilnamalary durmuşa geçirmegiň üstünde netijeli işlemek, amala aşyrylýan ähli taslamalaryň we toplumlaýyn özgertmeleriň yzygiderli durmuşa geçirilişini üns merkezinde saklamak möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz durmuşa geçirilýän özgertmeler maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň amala aşyrylmagy bilen bir hatarda, olaryň durmuş ugurly bolmagyna ünsi çekýär. Halkymyzyň abadançylygynyň, amatly ýaşaýşynyň yzygiderli ösdürilmeginiň üpjün edilmegi häzirki döwürde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň möhüm bölegidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, durmuş ulgamy Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr. Ýurdumyzyň bar bolan ägirt uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek ykdysady we durmuş ugurlarynyň durnukly ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Milli ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmak, onuň tapgyrlaýyn esasda bazar gatnaşyklaryna geçirilmegini üpjün etmek, sanlylaşdyrmak we ýokary tehnologiýaly binýady berkitmek, senagat pudagyna ägirt uly maýa goýum serişdelerini gönükdirmek halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen utgaşyklylykda alnyp barylýar. Şu maksada ýetmek üçin Türkmenistanda ägirt uly köpugurly işler amala aşyrylýar. Şol işler anyk netijesini hem berýär. Häzir dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ýurdumyz sazlaşykly ösüşini dowam etdirýär. Geçen iki aýyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň görkezijileri ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň aýdyň netijesidir. Bu bolsa kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge, bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak we jemagat hojalygy ulgamlaryna gönükdirilýän maýa goýumlary yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň düzümini toplumlaýyn kämilleşdirmäge, raýatlarymyzy ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmäge gönükdirilen täzeçil şähergurluşyk konsepsiýasy döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biridir. Paýtagtymyzda hem-de tutuş ýurdumyzda bar bolan ýaşaýyş jaý gaznasyny döwrebaplaşdyrmak bilen bir hatarda, dürli belentlikdäki, şol sanda ähli amatlyklary özünde jemleýän kottej görnüşli jaýlar guruldy we olaryň gurluşygy dowam etdirilýär. Bu bolsa raýatlaryň ýokary hil talaplaryna bolşy ýaly, ýaşaýjylaryň şahsy isleglerine laýyk gelýän jaýlary saýlamaga bolan şertleriň has-da artmagyna mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow golaýda ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny we Türkmenistanyň şu ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyny tassyklady. Olarda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda”, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda”, şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wajyp wezipeler öz beýanyny tapdy.

Ykdysadyýet ulgamyndaky döwlet syýasaty we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan düýpli özgertmeler ulgamy ylmy çemeleşmelere, hojalygy sowatly dolandyrmak we meýilnamalaşdyrmak ýörelgelerine esaslanýar. Kabul edilen özgertmeler maksatnamalarynyň, şol sanda Oba milli maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, şäherleriň we obalaryň abadanlaşdyrylmagy, her ýylda köp sanly täze binalaryň, hususan-da, ýaşaýyş jaýlarynyň açylyp ulanmaga berilmegi durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatyň oňyn netijesidir.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň ukyp-başarnyklaryny doly açyp görkezmegi, häzirki zaman ylmyna we saýlap alan hünärine ýetmegi, ýaşlaryň dünýägaraýşynyň giňelmegi, ylym hem-de döredijilik bilen meşgullanmagy üçin amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýaşlara bilim-terbiýe bermek ynsanyň ahlak ýörelgeleriniň iň gowy ugurlary bolup durýar. Hut şonuň üçin hem Türkmenistanda bilim ulgamyny hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmaga, okuw-usulyýet ugruny kämilleşdirmäge, ugurdaş düzümi, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ylmy-usulyýet we hukuk binýadyny döretmäge gönükdirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeleriň çäklerinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça anyk işler yzygiderli amala aşyrylýar.

Umumy orta bilimi kämilleşdirmek bilen bir hatarda, ony hil taýdan täze derejä çykarmaga möhüm ähmiýet berilýär. Halk hojalygynyň dürli pudaklary üçin hünär taýdan taýýarlykly işgärleriň ýetişdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu meseleler döwletimiziň ýörite we haýsydyr bir ugur boýunça bar bolan talaplaryny nazara almak esasynda çözülýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde birnäçe täze ugurlar açyldy we bu ugurdaky işler yzygiderli dowam etdirilýär.

Mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň häzirki zaman enjamlary, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi berilýän bilimiň döwrüň talabyna laýyk gelmegine kömek edýär. Bilim ulgamynyň interaktiw usulda ösdürilmegi ýaşlaryň intellektual kuwwatynyň ösmegine ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ösüp gelýän ýaş nesilleriň watansöýüjilik, zähmetsöýerlik, milletiň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklary esasynda terbiýelenilmegine hem-de jemgyýetimiziň durmuşyna işjeň gatnaşmagyna möhüm ähmiýet berýär.

Şeýle hem döwletimizde çagalaryň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösüşine, mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýäniň döwrebaplaşdyrylmagyna uly üns berilýär. 2020 — 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen, çaganyň irki ösüşi boýunça Milli strategiýada hem-de çaganyň irki ösüşi we onuň mekdebe taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak babatda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasynda degişli wezipeler kesgitlenildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda täze çagalar baglarynyň onlarçasy ulanmaga berildi. Häzirki wagtda iň körpe raýatlaryň bilim-terbiýeçilik işlerinde döwrebap multimedia tehnologiýalary işjeň ulanylýar.

Ýurdumyzda ylym ulgamynyň ösüşine hem hil taýdan täze itergi berildi. Bu ulgama döwlet tarapyndan berilýän goldaw yzygiderli artdyrylýar. Bu bolsa geljegi uly ylmy barlaglary, synag işlerini we tehnologik işläp taýýarlamalary alyp barmakda möhümdir. Alymlaryň hünärini, işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, ylmy barlaglaryň gerimini giňeltmek hem-de netijelerini önümçilige ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertler döredilýär. Ylmy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, olaryň işine täzeçil usullar ornaşdyrylýar. Şol sanda internetiň we elektron kitaphanalaryň üsti bilen dünýäniň maglumat binýadyna bolan elýeterlilik üpjün edilýär.

Dünýäniň iri ylym-bilim merkezleri, halkara guramalar we gaznalar bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlyk has-da işjeňleşdirildi, täze mazmun bilen baýlaşdyryldy. Bu ugurda amala aşyrylýan işler milletiň aň-bilim kuwwatynyň doly durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir. Bu bolsa Watanymyzy ösüşiň täze derejelerine çykarmakda möhüm şert bolup durýar.

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek we ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanylýar. “Il saglygy — ýurt baýlygy” diýen paýhasly jümle Türkmenistanyň döwlet syýasatynda giň möçberli we maksatnamalaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagynda öz beýanyny tapýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan hem-de Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän “Saglyk” Döwlet maksatnamasy saglygy goraýyş ulgamyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap hassahanalar, dürli lukmançylyk, sagaldyş-dynç alyş ugurly edaralar guruldy we olaryň gurluşygy dowam etdirilýär. Bu düzümleriň hemmesi öňdebaryjy enjamlar we täzeçil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylýar. Şunda ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna, pudaklaýyn ylmyň höweslendirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň netijesinde, Türkmenistanyň ähli ilatyna ýokary derejeli we halkara ölçeglere laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryny almaga mümkinçilik döredildi.

Ýurdumyzda enäni we çagany goramagyň netijeli ulgamy döredildi. Ýokary tehnologiýaly lukmançylyk ulgamy işjeň ösdürilýär. Dünýäniň öňdebaryjy hassahanalary we ylmy-barlag merkezleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Ýerli çig mallardan ýokary hilli dermanlyk serişdeleri, ýörite maksatly beýleki önümler öndürilýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine, ilatyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna uly ähmiýet berilýär.

Döwletimiz sport-sagaldyş düzüminiň ösdürilmegine, halkara ölçeglere gabat gelýän ugurdaş desgalaryň gurluşygyna ägirt uly maýa serişdelerini gönükdirýär. Şeýle hem döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen sport desgalary, meýdançalar we ýüzüş howuzlary mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we çagalar baglarynda terbiýelenilýän çagalaryň hyzmatyndadyr. Häzirki wagtda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hem-de sport hereketi giň gerime we uzak möhletleýin umumymilli häsiýete eýe boldy. Ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hil taýdan täze itergi berildi. Munuň özi Türkmenistanyň Konstitusiýasynda jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy hökmünde kesgitlenen adamlaryň saglygy, abadançylygy hakyndaky aladanyň aýdyň subutnamasydyr.

Milli medeniýetimizi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynyň esasy ugurlarynyň hataryndadyr. Milletiň özboluşly medeni-taryhy mirasyna hem-de gadymy ruhy gymmatlyklaryna esaslanýan täze taryhy döwrüň meýilleri hem-de wezipeleri bu ugurda bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Ynsanperwer ulgamdaky netijeli gatnaşyklar ösdürilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda möhüm orny eýeleýär.

Aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň hem-de hususy başlangyçlara goldaw bermegiň, beýleki oňyn çäreleriň hasabyna ilatyň girdejileriniň artmagy döwlet Baştutanymyzyň durmuş ulgamyny nazarlaýan strategiýasynyň oňyn netije berýändiginiň subutnamasydyr. Türkmenistanda telekeçiligi we onuň önümçilik ulgamyny ösdürmek üçin amatly şertler döredildi. Häzirki zaman bazar mehanizmlerini giňden ornaşdyrmagyň hasabyna milli ykdysadyýetimizde hususyýetçiligiň paýyny artdyrmak döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipeleriniň hataryndadyr.

Kiçi we orta telekeçiligiň hem-de onuň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýerine ýetirýän işleriniň höweslendirilmegi täze iş orunlarynyň döredilmegini maksat edinýär. Bu bolsa ilatyň iş bilen üpjün edilmegi, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagy ýaly wajyp wezipeleriň oňyn çözülmegine ýardam berýär.

Mahlasy, ýurdumyzy ösüşiň täze derejelerine çykarmak maksady bilen durmuşa geçirilýän ähli işler döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan syýasatynyň durmuş ugrunyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletimiz bu ugra mundan beýläk-de ägirt uly serişdeleri gönükdirer. Şeýlelikde, Watanymyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi üçin ygtybarly binýat döredilýär.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-03-06 06:31:16

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde tekizlemek, geriş çekmek işlerini agrotehniki möhletlerde geçirmek boýunça degişli işler guramaçylykly alnyp barylýar.

Şu ýylyň gowaça ekişini bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek maksady bilen, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary möwsüme doly taýýar edildi. Welaýatyň ekin meýdanlarynda sogan ekmek işleri tamamlandy, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň ekişi agrotehniki talaplara laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň, bu ugurdaky alnyp barylýan guramaçylyk işleriniň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaý meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär.

Gowaça ekişinde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary ekiş möwsümine doly taýýar edildi. Ýazlyk ýeralmanyň ekişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär, sogan ekilen ýerlerde ideg işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini aýtdy we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmeginiň gözegçilikde saklanylmagyny tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, ýazlyk ekinleriniň ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak üçin tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär.

Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallary möwsüme doly taýýar edildi. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralmanyň, soganyň ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilýär, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmekdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamagyň, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda bugdaýa ösüş suwuny tutmak, goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar.

Öňümizdäki ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary doly gözden geçirildi. Häzirki wagtda welaýatda ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň geljekki bereketli we bol hasylyň girewidigini belledi hem-de welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmagyň möhümdigini aýdyp, häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bugdaý meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyny belläp, häkime degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, hususan-da, tekizleýiş işleri dowam edýär, ýazky oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalaryň we gurallaryň gözden geçirilişi tamamlandy.

Mundan başga-da, häkim welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişiniň dowam edýändigi barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak işleriniň depginini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişini guramaçylykly geçirmegiň zerurdygyny belläp, häkime degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda 2023-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda Kararyny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Ýurdumyzda gowaça hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, şu günler welaýatlarda gowaça ekiljek ýerlerde sürüm işleri tamamlanyp, tekizleýiş işleri dowam edýär. Häzirki wagtda sürüm we tekizleýiş işleri geçirilen meýdanlarda geriş hem-de çil çekmek işleri alnyp barylýar. Pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek maksady bilen, pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk çigitleri taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýazlyk ýeralmanyň hem-de soganyň ekişi gyzgalaňly dowam edýär. Bu ekinleriň ekişini bellenilen möhletlerde tamamlamak boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär.

Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzda suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny talabalaýyk geçirmek, bu ugurda suwaryş suwunyň üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygy üçin örän jogapkärli möwsümiň ýetip gelýändigine ünsi çekdi hem-de bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamak, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsüminde saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzüm nahallarynyň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaý meýdanlarynda geçirilýän ideg işlerini, ýazlyk ekinleriň ekişini gözegçilikde saklamak babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny dowam edip, welaýatlaryň häkimleriniň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda gurulmagy göz öňünde tutulýan ýaşaýyş jaýlarynyň, hassahanalaryň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, mekdebe çenli çagalar edaralarynyň, umumybilim edaralarynyň, medeniýet öýleriniň, suw geçirijileriň, suw arassalaýjy desgalaryň, dik guýularyň, lagym geçirijileriň, lagym arassalaýjy desgalaryň, awtomobil ýollarynyň, gaz geçirijileriň, aragatnaşyk ulgamynyň, elektrik geçirijileriň gurluşyk işleriniň ýagdaýy baradaky hasabatlaryny diňledi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatyň çäklerinde gurulmagy we durky täzelenilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy häkimden talap etdi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulýan hem-de durky täzelenilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Milli maksatnamanyň maksadynyň ýurdumyzyň obalarynyň we kiçi şäherleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmakdan, durmuş taýdan ösüşini üpjün etmekden we inženerçilik-üpjünçilik ulgamyny özgertmekden ybaratdygyny belledi we oňa laýyklykda welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň talabalaýyk, ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalaryň we inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2023-03-03 08:14:15

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi, döwlet durmuşynyň beýleki käbir möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Ol 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň we sebitleriň durnukly ösüşi hem-de ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy üpjün edilýär. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň artmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu görkeziji 6,2 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6 göterim artdy.

Şu ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim artdy. Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp alnyp barylýan daşary ykdysady syýasatyň netijesinde daşary söwda dolanyşygynyň möçberi eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 3,4 göterim ýokarlandy.

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 115,7 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy 97,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,7 göterim ýokarlandy. Döwlet kärhanalarynda zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,1 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde durmuş maksatly desgalaryň we binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere we beýleki degişli ýolbaşçylara dünýädäki ýagdaýlary gözegçilikde saklap, alnyp barylýan işleri has-da güýçlendirmegi tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, müdirlikleriň önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini yzygiderli seljermek hem-de bu işi berk gözegçilikde saklamak barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, benzin, suwuklandyrylan gazy öndürmek, “mawy ýangyjy” eksport etmek ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada aýdyldy.

“Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasynyň 101,2 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi. Wise-premýer dizel ýangyjyny öndürmek boýunça meýilnamanyň 100,8 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 105 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň bolsa 110,7 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Hasabat döwründe tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň, kärhanalaryň taslama kuwwatynda işledilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz amatly bahalardan import enjamlaryny, ätiýaçlyk şaýlaryny, himikatlary we sarp ediş serişdelerini bökdençsiz getirmek üçin olary öndürijiler bilen göni hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalaryny hem-de daşyndan maýa goýumlary çekmek boýunça zerur çäreleri görmek, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gurluşyk we senagat toplumynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Ýanwar-fewral aýlarynda gurluşyk we senagat toplumy tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 111,4 göterim amal edildi. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 109,8 göterime deň boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça ýanwar-fewral aýlarynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 120,1 göterim boldy. Şu ýylyň iki aýynyň netijeleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 114,4 göterim berjaý etdi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 106,3 göterime, ony eksport etmegiň ösüş depgini 101,6 göterime barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny 102 göterim berjaý etdi. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 112,9 göterim amal edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 118,8 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu ýyl kabul edilen maýa goýum Maksatnamasynda dürli desgalary gurup ulanmaga bermek boýunça örän köp çäreleriň göz öňünde tutulandygyny we bu işleri çaltlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz gaýragoýulmasyz wezipeleriň birnäçesini kesgitläp, gurluşyk we senagat toplumynyň kärhanalarynyň bökdençsiz işledilmegini gazanmagyň, himiýa kärhanalarynyň kuwwatyny doly ulanmagyň möhümdigini nygtady. Täze elektrik stansiýalaryny gurmak arkaly energetika pudagynyň kuwwatyny, elektrik energiýasynyň eksport edilýän möçberini artdyrmak wajypdyr. Sebitara we içerki awtomobil ýollaryny gurmak hem-de olaryň bar bolanlarynyň durkuny täzelemek işlerini güýçlendirmek möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň şu ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda, binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynyň, telekeçilik ulgamynyň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106,6 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini bolsa 105,6 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 108,3 göterime, nah matalaryňky 114,1 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 101,2 göterime, gön önümleriniň önümçiligi bolsa 119,2 göterime deň boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 105,8 göterim berjaý edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar-fewral aýlarynda birža söwdalarynyň 49-sy geçirilip, 5 müň 50 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 130 göterime deň boldy, 1 sergi we 5 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň iki aýynda oba hojalyk we azyk harytlarynyň önümçiliginiň ösüş depgini 139,5 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş depgini bolsa 105,3 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda azyk önümleri hem-de halkyň sarp edýän harytlary bilen üpjünçiligi durnukly ýagdaýda saklamagyň, şu möwsümde gök önümleriň, beýleki azyk harytlarynyň nyrhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere azyk harytlary bilen yzygiderli üpjünçiligi gazanmak üçin zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Dokma senagatynyň uly mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Ýurdumyzda beýleki döwletlere iberilýän önümleriň mukdaryny hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri çaltlandyrmak wajypdyr. Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek üçin çäreleri görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň iki aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirildi. Okuw kitaplary we gollanmalar neşir edildi, sanly ulgamy ösdürmek boýunça çäreler görüldi. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary halkara ders we internet bäsleşiklerinde altyn, kümüş, bürünç medallary gazandylar. Hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy döredildi, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliklerine Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebini hem-de Saçly Dursunowa adyndaky Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebini bellenen tertipde döretmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde professor-mugallymlaryň, sanly ulgam arkaly dünýäniň 23 ýurdundan wekilleriň gatnaşmagynda “Durnukly ösüş maksatlary: ýaşlar syýasaty we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni-ylmy çäreler geçirilýär hem-de şahyryň goşgular ýygyndysy türkmen we daşary ýurt dillerinde neşire taýýarlanylýar. Gol çekilen ylalaşyklara laýyklykda, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dabaraly ýagdaýda açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow raýatlaryň saglygyny goramaga, ýiti ýokanç we ýokanç däl, dowamly hem-de möwsümleýin keselleriň öňüni almaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, şunuň bilen baglylykda, meýilleşdirmek boýunça çäreleri yzygiderli geçirip durmaly. Lukmançylyk gurallarynyň we derman serişdeleriniň elýeterliligini üpjün etmek möhümdir.

Okuwçylary, talyplary we beýleki ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesine çekmek hem-de olaryň bilim derejesini ýokarlandyrmak üçin dürli sport, bilim we döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 122 göterime deň boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 105,2 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini bolsa 106,3 göterime barabar boldy. Ýanwar-fewral aýlarynda “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 103,7, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 128,5, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 289,6, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 108,4, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 111 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň arasynda “Türkmenistanda pudagara elektron maglumat alşygy ulgamynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakynda” Taslama resminamasyna gol çekildi. Şeýle hem ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-aragatnaşyk toplumyna degişli önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň dowam edýändigi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýolagçy we ýük gatnawlaryny ösdürip, üstaşyr hem-de halkara ýükleriň daşalýan möçberini artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Pudaga sanly ulgamy giňden ornaşdyrmagy dowam etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Döwlet Baştutanymyz «Balkan» gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynyň işi barada aýdyp, häzirki zaman gämileriniň gurluşygyny ýola goýmak üçin netijeli işleri alyp barmagyň zerurdygyny nygtady we agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýanwar-fewral aýlarynda dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-nesihat we aýdym-sazly medeni çäreler geçirildi. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli çäreler guraldy, döredijilik bäsleşikleri yglan edildi.

Ýurdumyzyň birnäçe muzeýlerinde “wirtual muzeý” taslamasy işe girizildi. Türkmen hünärmenleri daşary ýurtlaryň birnäçesinde iş saparlarynda boldular. Hormatly Prezidentimiziň Bahreýn Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň dowamynda Manama şäherinde Miras bilen baglanyşykly senetçilik we däp-dessurlar babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de 2023 — 2027-nji ýyllar aralygynda Medeniýet babatda hyzmatdaşlygy ýerine ýetirmegiň Maksatnamasyna gol çekildi.

Şeýle hem wise-premýer Aşgabatda geçirilen, sungatyň dürli ugurlarynda türkmen we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň tejribe alyşmagyna, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edýän halkara çäreleriň birnäçesi barada durup geçdi. Ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri hem-de amala aşyrylýan özgertmeler baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda, internet saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet maksatnamalaryndan we sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, taýýarlanylýan teleradio gepleşikleriniň hilini ýokarlandyrmak, milli taryhy-medeni mirasymyzyň desgalaryny gorap saklamak üçin zerur işleri yzygiderli geçirip durmagyň wajypdygyny nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýaz we tomus möwsümleriniň başlanmagy bilen, medeniýet edaralary, teatrlar, Döwlet sirki tarapyndan medeni-köpçülik çärelerini, konsertleri, teatrlaşdyrylan sahnalary yzygiderli guramagyň, çagalar üçin goýulýan sahna eserleriniň hem-de çykyşlaryň sanyny artdyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Teleradio gepleşikleri arkaly bu eserleri giňden wagyz etmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygy pudagynda özgertmeleriň geçirilişi we ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe oba hojalyk toplumynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgini 103,8 göterime deň boldy. Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,2 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101 göterime barabar boldy. Maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 138,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe bugdaý ununy öndürmegiň ösüş depgini 106,3 göterime, süýt we süýt önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 113,8 göterime deň boldy. Şeýle hem oba hojalyk ekinlerini haşal otlardan we zyýankeşlerden goramak üçin amala aşyrylýan işler barada aýdyldy.

Ýurdumyzyň ekin meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini netijeli hem-de rejeli ulanmak maksady bilen, degişli gidrotehniki işler ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýer kadastryny döretmek we ýurdumyzda suw üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi we bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň iki aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek, ikitaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalaryň hem-de düzümleriň çäklerinde köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli geçirildi.

Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki saparlara hem-de gepleşiklere aýratyn ähmiýet berilýär. Ýylyň başyndan bäri hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasyna, Bahreýn Patyşalygyna we Azerbaýjan Respublikasyna döwlet, resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri hem geçirdi.

Şu ýyl meýilleşdirilen halkara çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem fewral aýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine sapary amala aşyrandygy bellenildi.

Parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ýanwar aýynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky parlament wekiliýetiniň Aşgabatda saparda bolandygy bellenildi.

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 89-sy geçirildi. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda daşary ýurt döwletleri we halkara guramalar bilen bilelikde resmi gepleşikleriň hem-de duşuşyklaryň 175-si guraldy. Ýanwar-fewral aýlarynda ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýadynyň üsti 71 sany resminama bilen ýetirildi. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek babatda bilelikdäki hökümetara toparlaryň mejlislerini, işewürlik maslahatlaryny guramak boýunça işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, golaýda bolup geçen möhüm ähmiýetli waka — BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly Kararnamany biragyzdan kabul edendigine ünsi çekdi. Munuň özi Bitarap döwletimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň netijelidigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu şanly waka bilen mähriban halkymyzy we mejlise gatnaşyjylary, şeýle hem sebit merkeziniň ähli dostlukly işgärlerini ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli maksatnamalar we taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy, Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň 3-si we Mejlisiň kararlarynyň 6-sy kabul edildi. Häzirki wagtda hereket edýän kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Mejlis BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalar bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk edýär. Ýylyň başyndan bäri Mejlisiň deputatlary halkara çäreleriň, okuw maslahatlarynyň 14-sine gatnaşdylar, dünýä döwletleriniň parlament wekilleri hem-de ýurdumyzdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň wekilleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri bilen bagly duşuşyklaryň 13-si geçirildi.

Mejlisde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen parlament wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Onda iki ýurduň halklarynyň bähbidine parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Geçen döwürde daşary ýurtlara gulluk iş saparlarynyň 6-sy guraldy.

Merkezi saýlaw topary bilen bilelikde Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Dalaşgärleri hödürlemek açyklyk we aýanlyk esasynda geçirilip, olar bellenilen möhletlerde bellige alyndy. Saýlawlary demokratik esaslarda geçirmek maksady bilen, dalaşgärler üçin deň şertler we mümkinçilikler döredildi. Saýlaw toparlary, dalaşgärler, synçylar, habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin gollanmalar taýýarlanyldy we okuw maslahatlary geçirildi.

Mejlisiň deputatlary täze kanunçylyk namalarynyň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň many-mazmunyny hem-de ähmiýetini düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar.

Soňra Mejlisiň Başlygy hormatly Prezidentimiziň garamagyna ýurdumyz boýunça döwrebap öýleri sowgat bermäge hödürlenilýän sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen zenanlar, şeýle-de “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolýan eneler baradaky maglumatlary hödürledi.

Bellenilişi ýaly, täze öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasyny Aşgabat şäherinde 7-nji martda, welaýatlarda bolsa 8-nji martda, köp çagaly eneleriň 285-sine Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň nyşanlaryny gowşurmak çäresini 7-nji martda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirmek meýilleşdirilýär. Şol gün olaryň ählisi Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriljek baýramçylyk konsertine çagyrylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekip, hormatly adyň nyşanlaryny, şeýle hem köp çagaly maşgalalara täze öýleriň açarlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagyň zerurdygyny belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen iki aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň depginli ösüşini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim derejede saklanyp galýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan netijeleri saklap galmak bilen çäklenmän, eýsem, olary artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şoňa görä-de, ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny, beýleki kabul edilen maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmegiň üstünde netijeli işlemek, amala aşyrylýan ähli taslamalaryň, toplumlaýyn özgertmeleriň yzygiderli durmuşa geçirilişini üns merkezinde saklamak möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geljek çarşenbe güni ajaýyp baýramyň — Halkara zenanlar güni bolan 8-nji mart baýramynyň dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiljekdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz eziz enelerimizi, mähriban gelin-gyzlarymyzy bu baýram bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2023-02-24 05:20:50

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Mejlisiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Bahreýn Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň üstünlikli geçmegi hem-de bu dostlukly ýurduň ýokary döwlet sylagy — Şeýh Isa bin Salman Al Halifa adyndaky birinji derejeli ordeniň gowşurylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere hem-de halkara tejribä laýyklykda, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan berlen tekliplere seljerme geçirilip, “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Kanunyň taslamasyny taýýarlamak, şeýle hem döwrüň täze talaplaryndan ugur alyp, hereket edýän kanunlary kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Mejlisde daşary ýurtlaryň birnäçesiniň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi. BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hökmünde işini tamamlan Natalýa German bilen duşuşyk geçirildi, şeýle-de onuň gatnaşmagynda ýurdumyzyň dürli pudaklarynda işleýän zenan ýolbaşçylar bilen maslahat guraldy. Sebit merkezi bilen geçirilýän bilelikdäki işiň netijeleri hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu günler Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak çäresi tamamlanyp barýar. Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň hünärmenleriniň, Mejlisiň deputatlarynyň, syýasy partiýalaryň, häkimlikleriň wekilleriniň gatnaşmagynda okuw maslahatlary guraldy. Saýlawlaryň demokratik esaslarda geçirilişine gözegçilik etmek üçin ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan milli synçylar hödürlenildi.

Mejlisiň deputatlary ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň, gazanylan ýokary ösüş depginleriniň, taryhy wakalaryň ähmiýetini, hereket edýän kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny düşündirmek we wagyz etmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşýarlar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararynyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şol Karara laýyklykda, Halkara zenanlar güni mynasybetli her ýyl ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli Buýrugyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda gadymdan gelýän milli däplere eýerip, türkmen zenanlaryna, ajaýyp görüm-görelde bolýan mähriban enelerimize uly sarpa goýulýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde zenanlarymyzyň maddy we ruhy gymmatlyklaryň, medeni mirasyň artdyrylmagyna, dost-doganlyga çagyrýan belent ynsanperwerlik ýörelgelerini dowam etdirmäge mynasyp goşant goşýandyklary, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine ýardam edýändikleri nygtaldy. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we Buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew energiýa serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, nebit önümlerini ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, olaryň sarp edilişine gözegçilik etmek boýunça degişli çäreler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Nebit önümleriniň peýdalanylyşyna gözegçilik gullugynyň meseleleri hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biridigini belledi. Bu pudagyň esasy wezipesi ýurdumyzyň baý tebigy uglewodorod serişdelerini rejeli ulanmakdan hem-de energiýa serişdelerine artýan islegleri kanagatlandyrmakdan ybaratdyr. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, resminamanyň düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri hem-de ýazky ekişe görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu ýyl Türkmenistan boýunça sebitleriň toprak-howa şertlerine laýyklykda hem-de ylmy esasda ekin dolanyşygyny alyp barmak maksady bilen, jemi 1 million 414 müň 980 gektar meýdanda oba hojalyk ekinleri ýerleşdiriler. 106 müň gektar meýdanda gök-bakja ekinleri ekiler.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna welaýatlar boýunça 2023-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda dürli oba hojalyk önümleriniň, şol sanda gök-bakja önümleriniň, miweleriň öndürilýän möçberini mundan beýläk-de artdyrmagyň wajypdygyny belledi. Munuň özi ilatyň ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümlere bolan isleglerini doly kanagatlandyrmaga ýardam etmelidir. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we degişli tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer daşky gurşawyň goralmagyny hem-de ýurdumyzyň ekologik abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet strategiýasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzda 2023-nji ýylda bag ekmek hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Resminama laýyklykda, şu ýylda ýurdumyzda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 3 million düýp nahalyny ekmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, tebigata aýawly garamagyň, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin saklap galmagyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Aşgabat şäheriniň şähergurluşyk-binagärlik keşbini has-da gözelleşdirmek, paýtagtymyzy ýaşamak, işlemek we dynç almak üçin oňaýly şähere öwürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Baş baýdak meýdançasynyň durkuny täzelemek, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak we onuň çägini giňeltmek işleri ýerine ýetiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, okgunly ösýän Türkmenistanyň aýdyň nyşany hökmünde ýurdumyzyň baş şäheriniň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi hem-de wise-premýere ak mermerli paýtagtymyzyň keşbini mundan beýläk-de özgertmek, onuň gaýtalanmajak binagärlik gözelligini döretmek boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, paýtagtymyzyň günbatar künjeginde gurulmagy meýilleşdirilýän döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň şekil taslamalarynyň işlenip taýýarlanandygy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, paýtagtymyzy ösdürmegiň, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, onuň düzümini kämilleşdirmegiň amala aşyrylýan şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtap, şäherlileriň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary we göwnejaý dynç almaklary üçin amatly şertleri döretmegiň wajypdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky bilelikdäki kärhanalary döwrebaplaşdyrmak hem-de olaryň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň aýdyň görkezijisi bolup durýan dokma pudagyny hem-de kärhanalary dolandyrmak ulgamyny bildirilýän talaplara laýyklykda döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belläp, wise-premýere bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem wise-premýer hasabatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň amala aşyrýan işleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi hem-de wise-premýere bu ugurdaky işleriň alnyp barlyşyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň mart aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berdi.

Mart aýynyň dowamynda ýurdumyzyň täze taryhy döwürde gazanýan üstünliklerini, 2023-nji ýylyň şygaryny wagyz etmek maksady bilen, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny, sergileri, aýdym-sazly dabaralary, sport çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Şu ýylyň 1 — 8-nji marty aralygynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli baýramçylyk çäreleri we dabaralar geçiriler. 17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň binasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli sergi we maslahat, 20-nji martda bolsa “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 21-22-nji martda Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Nowruz ýaýlasynda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli medeniýeti, türkmen halkynyň baý ruhy mirasyny wagyz etmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ýaz paslynyň ilkinji aýynda guraljak baýramçylyklara we beýleki çärelere taýýarlyk görmek meselesine degip geçip, olary ýokary guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça halkara bäsleşigi geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň esasy strategik güýji hökmünde zehinli ýaşlar ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşýarlar.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly mynasybetli ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça “Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar” atly halkara bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Bilim ministrligi hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan resmi internet saýtlarda we diplomatik ýollar arkaly nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa hem-de genetika ugurlary boýunça halkara bäsleşik yglan ediler. Bäsleşigi iki tapgyrda geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geçiriljek halkara bäsleşigiň ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylym-bilim dünýäsine mundan beýläk-de işjeň aralaşmagyny üpjün etjekdigini belledi hem-de onuň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda, tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda kesgitlenen wezipelerden ugur alnyp, şu ýylyň 15-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça II halkara açyk internet olimpiadasyny, 27-nji mart — 1-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda nazary mehanika dersi boýunça II açyk halkara internet olimpiadasyny, 12-13-nji aprelde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasyny geçirmek teklip edilýär. Meýilleşdirilýän halkara internet olimpiadalaryna ýurdumyzyň talyplary bilen bir hatarda, Ýewraziýa döwletlerinden, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlaryndan, şeýle hem dünýäniň beýleki sebitlerinden onlarça döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, talyplaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga, ylym-bilim ulgamynda baý tejribe toplamaga, zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýän bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz ýaş türkmenistanlylaryň bilime ymtylmasyny yzygiderli höweslendirmegiň, olaryň ýokary hilli we döwrebap bilim almaklary üçin ähli şertleri döretmegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bellenen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2023-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary we innowasion tehnologiýalary çekmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu möhüm ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Häzirki wagtda Diýarymyzda döwrebap ýokary tehnologiýaly ykdysadyýeti döretmek maksady bilen, dünýäniň tehnologik taýdan ösen döwletleri, abraýly halkara guramalar we iri kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe teklipler, şol sanda ýokarda agzalan Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak, degişli kanunçylygy kämilleşdirmek, ýokary tehnologik merkezleri döretmek babatda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek, bu ugurda bilim almak ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Mundan başga-da, ýurdumyzda täze bilimleriň, ylmy barlaglaryň, önümçiligiň we tehnologiýalar işewürliginiň bitewüligini özünde jemleýän Halkara innowasion toplumy we ýokary tehnologiýalar boýunça işewürler mekdebini döretmek, şeýle-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hem-de ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde paýtagtymyzda tehnologiýalar hepdeligini geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýokary tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Öňdebaryjy gazanylanlaryň, dünýäniň iň gowy tejribesini ornaşdyrmagyň hasabyna tehnologik özgerişlikleri amala aşyrmak ösüşiň, innowasion ykdysadyýeti döretmegiň, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň, durmuş ulgamyny kämilleşdirmegiň wajyp şertidir. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy we daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda halkara guramalar, ugurdaş işewürlik düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, täze, ykdysady taýdan has amatly bolan ugurlar boýunça halkara howa gatnawlaryny açmak, ýük daşalýan ugurlary giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag hyzmatlaryny ösdürmekde raýat awiasiýasynyň möhüm orny eýeleýändigini nygtady. Döwrebap ulag geçelgelerini döretmek, howa menzillerini netijeli ulanmak raýat awiasiýasynyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen işler barada habar berildi. Hususan-da, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny “ýaşyl” portlaryň hataryna goşmak, oňa “EсoPort” şahadatnamasyny almak babatda görülýän çäreler barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň deňiz ulagy ulgamynyň halkara gatnaşyklary ösdürmäge, Hazar deňziniň ekologik deňagramlylygyny üpjün etmäge we tebigaty goramak babatdaky ähli wezipeleri çözmäge işjeň gatnaşýandygyny belledi hem-de agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işi dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-02-20 08:43:00

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere seredildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim şu günler welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly geçirilýär, gowaça ekiljek ýerlerde tekizlemek we geriş çekmek işleri dowam edýär, pagtaçy daýhanlary ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek ugrunda zerur işler alnyp barylýar.

Ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň taýýarlanylyşy tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär, ýeralmanyň we soganyň ekişine girişilip, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak boýunça degişli işler guramaçylykly geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gowaçanyň, gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine çenli taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylmagynyň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnama laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky, binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary möwsüme taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişi dowam edýär, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerleri ekişe taýýarlanylýar, welaýatyň pagta öndürijilerini ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi we bugdaý ekilen ýerlerde ideg işleriniň öz wagtynda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek ýerleri ýazky möwsüme taýýarlamak işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny pugta berjaý etmek arkaly geçirilmegi we pagtaçy kärendeçileriň ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň ekin meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri geçirilýär, gowaça ekiljek ýerleri sürmek we tekizlemek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, pagtaçy kärendeçileri ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek, ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny gözden geçirmek, ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky, binalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz häkime häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerinde sürmek we tekizlemek, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi, pagta öndürijileriň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl berýän gowaça tohumy bilen üpjün edilmegi babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz häkime ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg hem-de gowaça ekiljek ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleri ýerine ýetirilýär. Pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär.

Ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlamak boýunça degişli işler guramaçylykly dowam edýär, ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişine başlanyp, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň bol hasylyň girewidigini belledi hem-de welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmagyň möhümdigini aýdyp, häkime bu işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görmegiň zerurdygyny belledi we häkime degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi, bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, hususan-da, sürüm, tekizleýiş işleri geçirilýär, ýazky oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalaryň gözden geçirilişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär, pagtaçy kärendeçileri ekiş möwsümine çenli ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Häkim welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişine girişilendigi barada hem habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişine ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny belläp, häkime degişli görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatlaryň ak ekin meýdanlarynda bugdaýa ideg etmek işleri alnyp barylýar, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, welaýatlarda gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak işleri, hususan-da, sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär. Pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek maksady bilen, pagta arassalaýjy kärhanalarda degişli işler alnyp barylýar. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň tejribeli hünärmenleri, alymlary, ýurdumyzyň welaýatlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna ýardam hem-de maslahatlary bermek üçin yzygiderli iş saparlarynda bolýarlar.

Öňümizdäki oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalary we gurallary abatlap, olary doly taýýar edip goýmak boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişine girişilip, bu işleri bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça işler dowam etdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzyň welaýatlarynda ekilmegi meýilleşdirilýän gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriň ekiljek ýerlerini möwsüme taýýarlamak boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär.

Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzda suw üpjünçiligini gowulandyrmak üçin degişli işleriň geçirilýändigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki ähmiýetli ornuna ünsi çekdi hem-de häzirki wagtda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň, hususan-da, ak ekin meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlaryň, ekilmegi meýilleşdirilýän gök-bakja we beýleki ekinleriň ekiljek ýerleriniň möwsüme doly taýýar edilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini üpjün etmek babatda degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimlerine suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak, ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça geçirilýän işleri, hususan-da, derýalaryň we suwaryş akabalarynyň suw geçirijiligini ýokarlandyrmak, olaryň hanalaryny göneltmek, çuňlaşdyrmak, kenarlaryny berkitmek boýunça alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi
2023-02-15 05:10:34

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi. 

Myhman döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şunda Russiýa Federasiýasynyň iri energetika kompaniýasynyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny mübärekläp, onuň ýurdumyza şu gezekki saparynyň ýangyç-energetika toplumyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna we umuman, köpugurly türkmen-rus gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmegine ýardam berjekdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen strategik hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtap, öz gezeginde Russiýanyň Prezidentine salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Duşuşygyň dowamynda kökleri taryhyň jümmüşine uzap gidýän türkmen-rus gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk häsiýetine eýedigi bellenildi. Ýokary derejede geçirilýän yzygiderli duşuşyklaryňdyr gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklar dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy depginli ösdürmek üçin berk binýat bolup durýar.

Häzirki wagtda, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde döwletara hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn orun degişlidir. Bu ugurda uly mümkinçilikler bar we baý tejribe toplanyldy. Şunda “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistanyň ozaldan gelýän hyzmatdaşydygy bellenildi. Köpýyllyk bilelikdäki işiň dowamynda hyzmatdaşlygyň ynanyşmaga we özara bähbitleri nazara almaga esaslanan netijeli görnüşi kemala getirildi.

Tebigy baýlyklaryň ägirt uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzyň ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmegi maksat edinýändigi nygtaldy. Şunda nebitgaz pudagynyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak, gazyp alýan we gaýtadan işleýän pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, energiýa serişdeleriniň eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmak, şeýle hem bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak ileri tutulýan ugurlardyr.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň bar bolan kuwwatyny doly derejede durmuşa geçirmegiň çemeleşmeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Alekseý Miller energetika ulgamynda uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan hem-de anyk netijelere gönükdirilen türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdiler.

Ginisleyin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
2023-02-13 05:17:00

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere seredildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda we Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, şu ýyl gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri dowam edýär, pagtaçy kärendeçileri ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallar gözden geçirilýär, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerleri taýýarlanylýar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini sürmek we tekizlemek, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak işleriniň depgininiň ýokarlandyrylmagy, bugdaýa ideg etmegiň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky we binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň oba hojalyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde tekizleýiş işleri dowam edýär, ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak tehnikalary möwsüme doly taýýar etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, welaýatyň pagtaçy kärendeçilerini ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasynda we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, häkim Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň 2022-nji ýylyň jemleri boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, Türkmenistan boýunça ýeňiji etrap diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak dabara barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi we bugdaýa ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gowaça ekiljek ýerlerde tekizleýiş işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi, pagta öndürijileriň ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün edilmegi, ýazky ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini möwsüme taýýarlamagyň depginleriniň güýçlendirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşyny gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Şeýle-de döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň 2022-nji ýylyň jemleri boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, Türkmenistan boýunça ýeňiji etrap diýlip yglan edilmegi mynasybetli etrabyň ähli ýaşaýjylaryny ýene-de bir gezek gutlady hem-de şu mynasybetli geçiriljek dabaraly çäräniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Hususan-da, welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda sürüm we tekizleýiş işleri guramaçylykly dowam edýär, pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary we gurallary gözden geçirilýär, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridigini belledi we şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekiljek ýerleri sürmek we tekizlemek, pagtaçy daýhanlary ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl berýän gowaça tohumy bilen üpjün etmek, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Bulardan başga-da, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleri ýerine ýetirilýär. Pagtaçy kärendeçileri ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär.

Öňümizdäki oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalary we gurallary abatlamak, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler guramaçylykly alnyp barylýar. Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň talabalaýyk geçirilmeginiň bol we bereketli hasylyň binýadydygyny belledi hem-de gowaça ekiljek ýerleri möwsüme çenli doly taýýar etmek, pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek, ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny möwsüme çenli taýýarlamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle-de döwlet Baştutanymyz bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görmegiň, bu işleriň depginlerini güýçlendirmegiň möhümdigini belledi we şunuň bilen baglylykda, häkime degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryna laýyklykda, welaýatda meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, hususan-da, sürüm we tekizleýiş işleri dowam edýär, ýazky oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalar we gurallar gözden geçirilýär, pagtaçy kärendeçileri ekiş möwsümine çenli ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek boýunça ähli zerur işler alnyp barylýar. Şeýle hem häkim welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine ykjam taýýarlyk görülýändigi barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm, tekizleýiş işleriniň depginini güýçlendirmek, ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak tehnikalary we gurallary taýýarlamak, pagta öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmegiň depginlerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, häkime degişli görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we bu işleri gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda gowaçanyň ýokary hasylyny öndürmek maksady bilen, welaýatlarda gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak işleri, hususan-da, sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär. Şeýle-de pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek üçin pagta arassalaýjy kärhanalarda degişli işler alnyp barylýar.

Öňümizdäki oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalary we gurallary abatlap, olary doly taýýar edip goýmak, şu ýylda ýurdumyzyň welaýatlarynda ekilmegi meýilleşdirilýän ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda dowam etdirilýär, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär.

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzda suw üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen degişli işleriň geçirilýändigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekdäki möhüm ornuna ünsi çekdi hem-de şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek meýdanlaryň hem-de ekilmegi meýilleşdirilýän ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerleriniň möwsüme doly taýýar edilmegini, daýhanlaryň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl berýän gowaça we gök-bakja ekinleriniň tohumlary bilen üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini talabalaýyk guramak babatda degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimlerine ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegini, ilatly ýerleriň elektrik energiýasy, suw we tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ginisleyin
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary
2023-02-12 06:19:54

11-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeş bolup, Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyň ozaldan gelýän ygtybarly hyzmatdaşydygyny nygtap, bu resmi saparyň iki ýurduň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Diplomat hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, BAE-niň hem Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini belledi we şu gezekki saparyň, onuň çäklerinde geçiriljek duşuşyklaryň üstünliklere beslenmegini arzuw etdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli ýurtlary, şol sanda arap dünýäsiniň döwletleri bilen özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegi maksat edinýär. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Arap Emirlikleri bilen hyzmatdaşlygyň däp bolan dostlukly, netijeli häsiýete eýedigini bellemek gerek. Soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylyp, iki ýurduň halklarynyň bähbidine hil taýdan täze derejä çykaryldy.

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda abraýly sebit, halkara guramalaryň çäklerinde yzygiderli ösdürilýär. Munuň şeýle bolmagyna türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyna mahsus ynanyşykly, özara hormat goýmaga esaslanýan ýokary derejedäki dialog ýardam berýär. Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine şu gezekki sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhynda ýene-de bir möhüm sahypany açar.

Birnäçe sagatdan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň uçary BAE-niň paýtagty Abu-Dabi şäheriniň Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde gondy. Uçaryň ýanynda, haly düşelen ýodajygyň iki tarapynda belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi. Asylly däbe görä, hormatly Arkadagymyza gül desseleri gowşuryldy.

Howa menzilinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy Birleşen Arap Emirlikleriniň adalat ministri Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz adalat ministri bilen söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen özara bähbitli we netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini nygtady we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmakdaky tagallalaryny aýratyn belledi.

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda BAE-niň geljegi uly bolan ygtybarly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde görülýändigini aýdyp, şu gezekki resmi saparyň barşynda geçiriljek duşuşyklaryň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklara degişli meseleleriň giň toplumynyň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny nygtady. Munuň özi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän has ýokary derejä çykarylmagyna kuwwatly itergi berer.

Saparyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherinde ýerleşýän “Şeýh Zaýed” metjidine baryp gördi. Bu metjit dünýäniň iň uly alty metjidiniň biri hasaplanýar.

Bu ýerde hajy Arkadagymyzy metjidiň dolandyryş merkeziniň baş müdiri Ýusef Al Obaidli garşylady. Merhum Prezident Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň metjitdäki aramgähinde Türkmenistanyň müftüsi aýat-töwir okady.

Soňra bu ýerde hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söz sözledi. Hajy Arkadagymyz dostlukly ýurda şu gezekki saparynyň çäklerinde Birleşen Arap Emirlikleriniň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň adyny göterýän metjide gelendiklerini we onuň dünýäniň iň uly metjitleriniň biridigini belledi.

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, metjit “Allanyň öýi” hasaplanýar. Şonuň ýaly-da, ýagşy adamlary hatyralamak, öten-geçenleriň sarpasyny tutmak biziň halklarymyzyň asylly däbidir. Elbetde, adam ömrüniň uzynlygy ýaşalan ýaşlar bilen, onuň many-mazmuny bolsa bitirilen işler bilen ölçenilýär. Beýik işleri bitirenler hakydada hemişelik galýar.

Hajy Arkadagymyz öz ýatlamalaryny paýlaşyp, Birleşen Arap Emirlikleriniň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan bilen bir saçagyň başynda oturmak miýesser edendigini, ony hemişe ýagşylykda ýatlaýandygyny hem-de dostlukly ýurda parasatly baştutanlyk eden Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýan bilen hem uzak ýyllaryň dowamynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny saklandygyny belledi.

Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň ýurdumyza eden ýagşylyklary, haýyr işleri hiç wagt unudylmaz. Ýagty ýadygärligi häzirki we geljek nesilleriň kalbynda ebedilik galar diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Hajy Arkadagymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň tagallalary esasynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň has-da ösdürilýändigine tüýs ýürekden guwanýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hakyda — milletiň baýlygy. Ol nesilleri birleşdirýär. Biz geçmişi hormatlap, geljege ýol açýarys. Pederlerimizi hormatlap, nesillere görelde bolýarys. Munuň özi türkmen we arap halklarynyň asylly ýörelgesidir.

Hajy Arkadagymyz hormatly doganlarymyzyň hatyrasyny tutup, namaz okamagyň, olaryň ruhuna ýagşy doga-dilegler etmegiň hem parz, hem mertebedigini aýdyp, olaryň ýatan ýerleriniň ýagty, jaýlarynyň jennet, ruhlarynyň şat bolmagyny dileg etdi. Hormatly Arkadagymyz: “Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda dostlukly gatnaşyklar mundan beýläk-de berkesin-pugtalansyn! Doganlyk halklarymyza mundan beýläk hem gülläp ösüş, abadançylyk, parahatçylyk ýar bolsun!” diýip, ýagşy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz metjidiň aýratynlyklary bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, metjitde ýazylan dünýäniň iň uly elde dokalan halysy we onda oturdylan äpet lýustralar barada giňişleýin gürrüň berildi.

2007-nji ýylda açylan “Şeýh Zaýed” metjidine, haýsy dine uýýandygyna garamazdan, hemmelere baryp görmek rugsat berilýär. Metjidiň binagärlik aýratynlygy we eýeleýän ägirt uly meýdany görenleri haýran galdyrýar. Onuň dört burçunda dört sany minara bar. Esasy binanyň daşky hatary gümmezler bilen örtülendir. Metjit bir wagtyň özünde jemi 40 müň adamy kabul edip bilýär. Metjidiň içki howlusyna dürli reňkli mermer daşy düşelipdir. Ýeri gelende bellesek, metjidi dünýäniň iň uly elde dokalan halysy bezeýär. Ol ýüň we nah ýüplüklerden dokalypdyr. Bu ajaýyp eseri döretmek üçin ussat halyçylar zähmet çekipdir. Haly metjidiň umumy bezegi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirip, onuň gözelligini has-da artdyrýar. Şeýle hem yslam binagärliginiň aýratynlyklaryny özünde jemleýän ajaýyp lýustralaryň 7-si “Şeýh Zaýed” metjidini bezeýär.

Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň paýtagtymyzdaky metjidiň, Döwletliler köşgüniň gurulmagynda hem-de oňa haýyr-sahawat goldawynyň berilmeginde, ýurdumyzda saglygy goraýyş desgalarynyň bina edilmeginde aýratyn uly tagallasynyň bardygyny bellemek ýerlikli bolar.

Ýeri gelende, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna ýurdumyzda howandarlyga mätäçlik çekýän çagalara goldaw-hemaýat berilýändigini hem nygtamak gerek. Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerinden güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk Türkiýe Respublikasyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy.

Metjit bilen tanyşlygyň dowamynda hajy Arkadagymyz “Şeýh Zaýed” metjidine mukaddes Gurhany we namazlygy sowgat berdi. Munuň özi iki dostlukly ýurduň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň maksat edilýändiginiň aýdyň nyşanydyr.

Metjidiň ýolbaşçylary sowgat üçin hoşallyklaryny beýan edip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa dünýäniň täsin metjitleriniň şekilleri we maglumatlary ýerleşdirilen ajaýyp kitaby sowgat berdiler. Bu kitapda “Şeýh Zaýed” metjidine hem uly orun berlipdir.

Hajy Arkadagymyz sowgat berlen bu kitaby Ahal welaýatynyň şu ýylyň ýanwar aýynda düýbi tutulan baş metjidinde goýmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belläp, ony Türkmenistanyň müftüsine gowşurdy.

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Al Şatiýe” köşgüne bardy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşyk geçirdi.

BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, Gahryman Arkadagymyzyň şu gezekki saparyna we onuň çäklerindäki duşuşyklara ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda uly ähmiýet berilýändigini belledi. Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirliklerinde Türkmenistanyň Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli daşary syýasaty hem-de halkara giňişlikde öňe sürýän parahatçylyk döredijilikli oňyn başlangyçlary dolulygyna goldanylýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BAE-niň Prezidentine Birleşen Arap Emirliklerine gelmek baradaky çakylygy, mähirli kabul edendigi we myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyz BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana aýalynyň ejesiniň aradan çykandygy zerarly gynanç bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasynda energetika, ulag we kommunikasiýalar, ýol üpjünçilik ulgamlary, senagat kooperasiýasy, oba hojalygy, gämigurluşyk, ýokary tehnologiýalar ýaly ugurlarda, şeýle hem möhüm taslamalary durmuşa geçirmekde BAE-niň maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigi bellenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary bu hyzmatdaşlygyň has-da giňeldilmegine uly mümkinçilikleri açdy.

Ýangyç-energetika toplumy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Medeni-ynsanperwer ulgam hem iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegidir.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Arkadagymyz Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýany özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan hoşlaşanlarynda, birek-birege we iki ýurduň dostlukly halklaryna hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen hem duşuşygy boldy.

Gahryman Arkadagymyz bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edip, duşuşmaga we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilige şatdygyny aýtdy, şeýle-de pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirip, soňky ýyllarda ýurtlarymyzyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ep-esli işjeňleşdirilýändigini, iki ýurduň Hökümetleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, işewür toparlarynyň ugry boýunça özara saparlaryň yzygiderli esasda amala aşyrylýandygyny belledi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşmaça itergi berdi.

Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan BAE-niň Türkmenistan bilen özara bähbitli, netijeli hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini belläp, şu gezekki saparyň we onuň çäklerindäki duşuşyklaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän özgermeler ýolunda Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerine Birleşen Arap Emirliklerinde tüýs ýürekden guwanylýandygy bellenildi.

Hormatly Arkadagymyz Türkmenistanda Birleşen Arap Emirliklerine geljegi uly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde garalýandygyny belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak üçin iki ýurduň hem ähli zerur şertlere we mümkinçiliklere eýedigini nygtady. Bellenilişi ýaly, ýurtlarymyz syýasy-diplomatik ulgamda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we beýleki düzümleriň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunda halkara we sebit gün tertibiniň esasy meselelerini çözmekde ýurtlarymyzyň çemeleşmeleri ýakyn ýa-da gabat gelýändir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň öňe sürýän oňyn halkara başlangyçlaryny Birleşen Arap Emirlikleriniň goldaýandygyna ýokary baha berilýändigi nygtaldy. Öz gezeginde, Türkmenistan hem BAE tarapyndan öňe sürülýän teklipleri üýtgewsiz goldaýar.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, şol sanda ýangyç-energetika, nebiti gaýtadan işleýän senagat, maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň ýangyç-energetika pudagynda BAE-niň kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy düýpli giňeltmäge taýýardygyny nygtap, ýurdumyzyň bu pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi, eksport ugurly ýokary hilli önümleri öndürýän täze kuwwatlyklary işe girizmegi maksat edinýän şertlerinde munuň uly ähmiýete eýedigini belledi. Ulag-logistika ulgamy hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda döredilen döwrebap düzümler, şol sanda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, täze awtomobil ýollary, howa menzilleri bu ugurdaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Arkadagymyz Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany maşgalasy bilen islendik amatly wagtda Türkmenistana gelmäge çagyrdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan hoşlaşanlarynda, iki ýurduň halklarynyň bähbidine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

***

Şu gün ir bilen Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sapar mahaly kabulhanasy ýerleşýän “Emirates Palaсe” myhmanhanasyndan çykyp, Pars aýlagynyň kenarynda gezelenç etdi, irki maşklary ýerine ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyz maşklary ýerine ýetirýän mahalynda sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanmagyň netijesi bolan ajaýyp beden taýýarlygyny görkezdi.

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini wagyz etmek, ýokary netijeli sport bilen meşgullanmak üçin ähli zerur şertleri üpjün etmek Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän asylly ýörelgeleriň biri bolup durýar.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow irki gezelenç mahalynda öz egindeşleri bilen bilelikde bu künjegiň tebigy ajaýyplyklaryny synlady. Gahryman Arkadagymyz Hazar deňziniň kenarynda halkara derejeli häzirki zaman şypahana toplumynyň döredilendigi barada aýdyp, dünýä derejeli syýahatçylygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady. Şunda Awazanyň tebigy aýratynlyklary, onuň ekologik ýagdaýy nazara alnyp, milli binagärligiň täzeçil usullary ulanylmalydyr. Bu bolsa täze gurulýan syýahatçylyk, dynç alyş we sport desgalarynyň häzirki zaman talaplaryna doly laýyk gelmegini üpjün eder.

Ajaýyp kenaryň ugry bilen gezelenç edip barşyna, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ekilýän bag nahallarynyň, döredilýän gök zolaklaryň we beýleki ugurdaş desgalaryň özboluşly gözelligine ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu ýerde bolşy ýaly, Hazar deňziniň kenarynda gurulýan desgalaryň, döredilýän tokaý zolaklarynyň we beýleki ugurdaş düzümleriň hem bezeg aýratynlyklaryna, olaryň bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Çünki ýerine ýetirilýän her bir işe döredijilikli, dünýä ylmynyň ösen tejribesi esasynda çemeleşilse, onuň ynsan ruhuny belende götermegine oňyn täsiri bolýar. Bagy-bossanlyk, özboluşly gök zolaklar we dürli güller adamlaryň ruhuny göterip, olary döredijilik üstünliklerine, zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

Hormatly Arkadagymyz gezelenjiň dowamynda aýlagyň çäginde duran gämileri synlady. Bu ýerde dürli görnüşli gämileriň köp sanlysy bolup, olaryň eýeleri kenarda dynç alýanlara we deňizde gezelenç edýänlere degişli hyzmatlary hödürleýärler.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hem dünýäniň ösen tejribesinden ugur alyp, dürli görnüşli gämileriň sanyny artdyrmagyň, şunlukda, deňizde gezelenç etmek, deňiz giňişliklerine aralaşmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň ýola goýulmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň deňziň kenarynda dynç alýanlaryň sanynyň artmagynda bolşy ýaly, olar üçin doly derejeli dynç alşy guramagy hem şertlendirjekdigini bellemeli. Bu ugurda degişli hyzmatlaryň ýola goýulmagy bolsa ýurdumyzda syýahatçylygyň ösen derejesiniň rowaçlanmagyna giň ýol açar.

Soňra Gahryman Arkadagymyz we egindeşleri welosipedli gezelenç edip, ýol ugruna bu ýerdäki ajaýyplyklary synladylar.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportuň ekologik taýdan arassa görnüşi hasaplanýan welosiped sportunyň muşdaklarynyň sanynyň günsaýyn artýandygyny bellemek ýakymly. Dürli ýaşdaky raýatlar welosiped sürmegi, welosiped sporty bilen meşgullanmagy durmuş kadasyna öwürdi. Bu bolsa köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek ugrunda döwlet syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Sport, saglyk we ekologiýa — biri-birinden aýrylmaz düşünjeler. Ekologik ýagdaý ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň we pudaklaýyn maksatnamalaryň, adamlaryň durmuşy üçin oňaýly şertleri üpjün etmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň möhüm bölegidir.

Hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde häzirki zaman sport toplumlarynyň, stadionlaryň we meýdançalaryň gurlandygyny bellemeli. Hazaryň kenarynda ýerleşýän “Awaza” köpugurly sport toplumy hem gönüden-göni hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça bina edildi.

Birleşen Arap Emirliklerinde hem köpçülikleýin bedenterbiýäniň, sportuň, syýahatçylygyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmegi bu ugurda iki ýurduň ynsan saglygynyň goragyna we daşky gurşawyň abadançylygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň meňzeşdiginiň nobatdaky beýanydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri welosipedli gezelenji tamamlap, kenaryň çäklerinde ýerleşýän sport desgalaryny synlady we bu ýerdäki tennis meýdançasyna baryp gördi.

Häzirki döwürde deňziň kenarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, türgenleşikleri geçirmek we köpçülikleýin bedenterbiýe çärelerini guramak işleri yzygiderli häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňziň kenarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli zerur şertleriň bardygy nygtaldy. Dürli sport enjamlaryny we beýleki serişdeleri ulanmak arkaly çagalary sporta çekmek häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biridir. Şoňa görä-de, bu ulgamda dünýäniň ösen ýurtlary bilen tejribe alyşmak möhümdir.

Birleşen Arap Emirliklerinde çöl ýerlerinde, aýlagyň kenarynda düýeli gezelençleriň guralmagyna aýratyn üns berilýär. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde düýeli gezelençleri guraýan düzümiň hünärmenleri bilen gürrüňdeş boldy. Bellenilişi ýaly, arap dünýäsinde bedewleriň, düýeleriň köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilmegine, olaryň dürli ugurlar boýunça taýýarlanylmagyna zerur üns berilýär. Bu ýere gelýän syýahatçylar düýeli gezelençlere aýratyn gyzyklanma bildirýärler. Düýeleriň ýanynda surata düşüp, ýatda galyjy pursatlary ýadygärlik hökmünde saklaýarlar.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda hem düýedarçylygyň ösdürilmegine zerur üns berilýändigini, “Düýe maly — dünýe maly” diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzyň asyrlaryň dowamynda düýelere aýratyn gadyr goýýandygyny belledi. Bu babatda aýdanyňda, Türkmenistanda we BAE-de düýedarçylyk boýunça alnyp barylýan işlerde umumylygyň bardygyny bellemeli. Araplar düýäni “Çöl gämisi” diýip atlandyrýan bolsalar, türkmenler bu hikmetli maly “Sähra gämisi” diýip atlandyrypdyrlar. Munuň özi iki ýurduň arasynda bu ugur boýunça tejribe alyşmak hem-de hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny görkezýär.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary R.Meredow hem-de A.Begliýew bilen aýlagyň kenarynda çaý başynda söhbet etdi. Bu ýerde tebigy we bag-seýilgäh gözelligi babatda öňdebaryjy gazanylanlar hem-de iň oňat dünýä tejribesi ulanylýar. Hormatly Arkadagymyz bu barada aýtmak bilen, Birleşen Arap Emirlikleriniň syýahatçylygy ösdürmek boýunça toplan tejribesini öwrenmegiň ähmiýetli boljakdygyny belledi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda syýahatçylyk-şypahana ugry boýunça täzeçil tehnologiýalaryň, dünýäniň ösen tejribesiniň işjeň ulanylmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder.

Hazaryň kenarynda syýahatçylygyň dürli görnüşlerini ösdürmek, sport ulgamyny işjeňleşdirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Munuň özi Türkmenistanyň syýahatçylyk babatda ösen ýurtlaryň hatarynda öz ornuny pugtalandy