close-icon
Hasaplaşyk-kassa amallary
Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.
photo
Hususy telekeçiler üçin hasaplaşyk-kassa amallary
Edara görnüşli tarapy döretmeýän hususy telekeçilere üçin hojalyk-täjirçilik işlerini ýöretmek we pul serişdelerini toplamak üçin Türkmenistanyň “Halkbank“ PTB-ynda aşakdaky görnüşdäki bank hyzmatlary hödürlenilýär:
cash-icon
Hasaplaşyk hasaplaryny açmak
cash-icon
Nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak
cash-icon
Telekeçi kartlaryny doldurmak
cash-icon
Hasaplaryň beýleki görnüşlerini açmak
cash-icon
Hasaplaşyk hasaplary boýunça göçürmeleri bermek
cash-icon
Özara hasaplaşyklary ýerine ýetirmek üçin amallary geçirmek
cash-icon
Müşderiniň ýüztutmasy esasynda töleg tabşyryklaryny resmileşdirip bermek
cash-icon
Akkreditiwleri açmak
cash-icon
Geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek
Edara görnüşli tarapy döretmeýän hususy telekeçä üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy
  • 1. Pasport
  • 2. Hasap açmak üçin arza
  • 3. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
  • 4. Rugsatnamanyň (patentiň) nusgasy
  • 5. Ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy (ýerden peýdalanmak bilen bagly iş amala aşyrylanda)
  • 6. Кartoçka
  • 7. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalary talap edip biler