close-icon
photo
“Халкбанк терминал”
Акционерный коммерческий банк Туркменистана “Халкбанк” предоставляет новую услугу “Халкбанк терминал” для торгово-сервисных точек
Giňişleýin
photo
“Халкбанк терминал”
Акционерный коммерческий банк Туркменистана “Халкбанк” предоставляет новую услугу “Халкбанк терминал” для торгово-сервисных точек
Giňişleýin
Karzlar
Goýumlar
12 %
Göterim
0.00 TMT
Siziň ortaça aýlyk tölegiňiz

* 1 ýylda 365 gün we ortaça 1 aýda 30 gün hasaby bilen

4 %
Göterim
0.00 TMT
Siziň ortaça aýlyk tölegiňiz
photo
Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!
Bank kartlary
Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz
Giňişleýin
Habarlar
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
10.08.2022
Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
08.08.2022
Giňişleýin
«Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergä we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahata gatnaşyjylara
05.08.2022
Giňişleýin
Bank täzelikleri we makalalar
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň karz syýasaty kämillik ýolunda
10.09.2021
Giňişleýin
Ygtybarlylyk we howpsuzlyk ― esasy şertler
03.09.2021
Giňişleýin
“Goýum bank karty” – döwrebap mümkinçilikleriň toplumy
27.09.2021
Giňişleýin
photo
"Mobil-banking" hyzmaty
Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy ykjam telefonyňyz arkaly dolandyryň.
icon
E-commerce
Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Giňişleýin
icon
E-pos almak üçin resminamalaryň sanawy
icon
icon
Terminal
Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Giňişleýin
icon
Terminal almak üçin resminamalaryň sanawy
icon
icon
Terminal gözle
Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...
Giňişleýin
icon
Sertifikasiýa geçen terminallaryň sanawy
icon
photo
"Altyn Asyr" töleg ulgamy
"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça
Gözükdiriji
Walýuta kursy
Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 3.5709 3.5977