close-icon
Hasaplaşyk-kassa amallary
Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.
photo
Ýuridiki taraplar üçin hasaplaşyk-kassa amallary
Korporatiw müşderilere hojalyk-täjirçilik işlerini ýöretmek we pul serişdelerini toplamak üçin Türkmenistanyň “Halkbank“ PTB-ynda aşakdaky görnüşdäki bank hyzmatlaryny hödürleýär:
cash-icon
Hasaplaşyk hasaplaryny açmak
cash-icon
Müşderiniň ýüztutmasy esasynda töleg tabşyryklaryny resmileşdirip bermek
cash-icon
Geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek
cash-icon
Hasaplaryň beýleki görnüşlerini açyp bermek
cash-icon
Akkreditiwleri açmak
cash-icon
Özara hasaplaşyklary ýerine ýetirmek üçin amallary geçirmek
cash-icon
Hasaplaşyk hasaplary boýunça göçürmeleri bermek
cash-icon
Nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak
Bank hasabyny açmak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:
  • 1. Döwlet häkimýetiniň hojalyk birliginiň wezipeleri bolan guramasyna
  • 2. Döwlet kärhanasyna
  • 3. Jemgyýetçilik guramasynyň kärhanasyna
  • 4. Hususy kärhana
  • 5. Kooperatiw kärhana
  • 6. Hojalyk jemgyýetine
  • 7. Paýdarlar jemgyýetine
  • 8. Toparlaýyn kärendedäki kärendeçilere
  • 9. Ýekebara kärendedäki kärendeçilere
  • 10. Ýer eýelerine