close-icon
Habarlar
photo
Türkmenistanyň Prezidenti Tunis Respublikasynyň Prezidentini gutlady
11.29.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Tunis Respublikasynyň Prezidenti Kais Saide we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Tunis Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga, özara ynanyşmaga esaslanýar” diýip, döwlet Baştutanymyz öz hatynda belledi we Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtap, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Kais Saide tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Tunis Respublikasynyň halkyna bolsa öňegidişlik we gülläp ösüş arzuw etdi.

https://tdh.gov.tm/tk/post/33786/turkmenistanyn-prezidenti-tunis-respublikasynyn-prezidentini-gutlady