close-icon
Terminallar
photo
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklarynyň gerimini giňeltmek boýunça köp sanly işleri yzygiderli durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan söwda we hyzmat ediş nokatlarynda 8 müňden gowrak döwrebap terminal enjamlary gurnalyp, 483 müňe golaý «Altyn asyr» bank kartlary dolanşyga goýberildi.
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklaryny amatly we ygtybarly, gysga wagtda we bökdençsiz amala aşyryp bolýandygyny habar berýär we bagtyýar zamanamyzyň mähriban raýatlaryny Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän bankyň şahamçalarynda töleg terminaly arkaly nagt däl görnüşinde töleg geçirmäge çagyrýar.
Töleg terminallar arkaly nagt däl görnüşinde dürli görnüşli tölegleriň amatlyklaryşulardan ybarat. Ýagny:
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynda we onuň ähli şahamçalarynda şu aşakdaky görnüşli tölegleri bank kartlaryny ulanyp, töleg terminallary arkaly geçirip bilersiňiz:
Hormatly "Halkbank" DTB-nyň müşderileri, terminallary barlagdan geçirmegiň tertibi barada maglumaty aşaky düwmä basyp alyp bilersiňiz.
Hormatly "Halkbank" DTB-nyň müşderileri, terminallaryň ulanylyşy barada maglumatyny aşaky düwmä basyp alyp bilersiňiz.