close-icon
Karzlar
Goýumlar
12 %
Göterim
0.00 TMT
Siziň ortaça aýlyk tölegiňiz

* 1 ýylda 365 gün we ortaça 1 aýda 30 gün hasaby bilen

4 %
Göterim
0.00 TMT
Siziň ortaça aýlyk tölegiňiz
photo
Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!
Bank kartlary
Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz
Giňişleýin
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
17.07.2024
Giňişleýin
Adam baradaky alada — Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugry
14.07.2024
Giňişleýin
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
08.07.2024
Giňişleýin
photo
"Sanly-kart"
programma üpjünçiligi
photo
"Sanly-karz"
programma üpjünçiligi
Bank täzelikleri we makalalar
«Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky «Onlaýn-ýüzlenme» hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar
07.11.2023
Giňişleýin
Финансовая отчетность и отчет независимых аудиторов
12.10.2023
Giňişleýin
Parahatçylygyň we dostlugyň ýoly bilen
09.10.2023
Giňişleýin
photo
"Mobil-banking" hyzmaty
Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy ykjam telefonyňyz arkaly dolandyryň.
icon
E-commerce
Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Giňişleýin
icon
E-pos almak üçin resminamalaryň sanawy
icon
icon
Terminal
Töleg terminallar arkaly nagt däl görnüşinde dürli görnüşli tölegleriň amatlyklary şulardan ybarat...
Giňişleýin
icon
Terminal almak üçin resminamalaryň sanawy
icon
icon
Terminal gözle
Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...
Giňişleýin
icon
Sertifikasiýa geçen terminallaryň sanawy
icon
photo
"Altyn Asyr" töleg ulgamy
"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça
Gözükdiriji
Walýuta kursy
Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 3.7217 3.7497