Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy 28.09.2020
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar 27.09.2020
Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 27.09.2020

Bank täzelikleri we makalalar

«Halkbank terminal» ― nagt däl tölegdäki täze mümkinçilik17.09.2020
Bank ulgamynda innowasiýalar: uzak aralykdan tölegleri geçirmek23.08.2020
“Cash back – döwrebap bank hyzmaty”10.07.2020
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 3,9898 4,0198