Türkmenistanyň «HalkBank» DTB-na Hoş Geldiňiz

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda birnäçe uly möçberli il-ýurt bähbitli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi, muňa mysal edip manadyň daşary ýurt puluna bolan gatnaşykda ýeke-täk hümmetiniň bellenilmegini, milli pul birliginiň denominasiýasynyň geçirilmegini, banklaryň kanunçylyk hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini belläp geçmek bolar.

Galkynyşlar zamanasynda özüniň durnukly ösüşi bilen ýokary abraýa mynasyp bolan banklaryň biri hem, Türkmenistanyň "HalkBank" döwlet täjirçilik bankydyr.

"HalkBank" – bu ilatyň dürli toparlaryndaky Beýik Watançylyk Urşunyň weteranlaryndan başlap, Galkynyş zamanamyzyň geljegi bolan ýaş nesilleri üçin goýum hyzmatlary ugrunda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

"HalkBank" – bu Döwlet meýilnamalaryna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi goldamak bilen, täze bank önümlerini ornaşdyrmak arkaly telekeçilik işini karzlaşdyrýan karz guramasydyr.

 

 

Karz hasaplaýjy
Karzyň ady:
Möhleti:
Jemi pul:
Ortaça aýlyk tölegiňiz:
 

Goýum hasaplaýjy
Göterim:
Möhleti:
Jemi pul:
Siziň aýlyk girdejiňiz:

 

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň
Hormatly raýatlary!

Türkmenistanyň „Halkbank“ döwlet täjirçilik banky, Sizi ýetip gelýän Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy bilen gutlap, ýokary hilli, dünýä ülňülerine laýyk gelýän bank kart hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga çagyrýar.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň “Altyn asyr” bank kartlary, söwda merkezlerinde harytlar satyn alanyňyzda, durmuş hyzmatlary, ykjam we öý telefonlaryna tölegleri geçirmekde, uçarlara petek satyn almakda, sarp ediş maksatly we ipoteka karzlarynyň esasy bergisi we göterim tölegleri, ýangyç guýujy beketlerinde hasaplaşyk geçireniňizde Siziň wagtyňyzy tygşytlaýan ynamdar hyzmatdaşyňyzdyr.

Awtoulag serişdelerini dolandyrýan raýatlarymyz üçin bolsa, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň administratiw jerimelerini, ýerinde bank kartlaryny ulanmak arkaly polisiýa işgäriniň töleg terminalynyň üsti bilen, tiz, amatly we nobatsyz geçirmek mümkinçiliginiň hem döredilendigini habar berýäris.

Hödürlenýän “SMS” habardar etmek hyzmaty Siziň pul serişdeleriňiziň goraglygyny üpjün edip, bank kart hasabyňyzyň hereketi barada maglumaty hakyky wagtda almaklyga ýardam eder.

Şeýle hem, Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, dolanşyga goýberen “Altyn asyr” bank kartlarynyň eýelerine, bank kart hasabyndaky serişdeleriň galyndysyna ýyllyk 5 göterim derejesinde göterim girdejisi tölenilýändigini dykgatyňyza ýetirýär.

 

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-y – halkyň bankydyr, Biziň bilen hyzmatdaşlyk

Siziň üçin bähbitlidir!

 

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz:  44-48-46 , 44-49-27