Türkmenistanyň «HalkBank» DTB-na Hoş Geldiňiz

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda birnäçe uly möçberli il-ýurt bähbitli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi, muňa mysal edip manadyň daşary ýurt puluna bolan gatnaşykda ýeke-täk hümmetiniň bellenilmegini, milli pul birliginiň denominasiýasynyň geçirilmegini, banklaryň kanunçylyk hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini belläp geçmek bolar.

Galkynyşlar zamanasynda özüniň durnukly ösüşi bilen ýokary abraýa mynasyp bolan banklaryň biri hem, Türkmenistanyň "HalkBank" döwlet täjirçilik bankydyr.

"HalkBank" – bu ilatyň dürli toparlaryndaky Beýik Watançylyk Urşunyň weteranlaryndan başlap, Galkynyş zamanamyzyň geljegi bolan ýaş nesilleri üçin goýum hyzmatlary ugrunda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

"HalkBank" – bu Döwlet meýilnamalaryna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi goldamak bilen, täze bank önümlerini ornaşdyrmak arkaly telekeçilik işini karzlaşdyrýan karz guramasydyr.

 

 

Karz hasaplaýjy
Karzyň ady:
Möhleti:
Jemi pul:
Ortaça aýlyk tölegiňiz:
 

Goýum hasaplaýjy
Göterim:
Möhleti:
Jemi pul:
Siziň aýlyk girdejiňiz:

 

Internet-bank, Mobil-bank hyzmatlarymyzdan peýdalanýan müşderilerimiz, SMS arkaly kart hasaplarynyňyzy dolandyryp bilýärsiňiz!

BAL 9934%XXXX (XXXX – kartyňyzyň soňky belgileri) +0701 belgä SMS goýberip, balansyňyzy görüp bilersiňiz! BLOCK 9934%XXXX +0701 belgä SMS goýberip, kartyňyzy blokirläp bilersiňiz! Kartyňyzy blokdan açmak üçin Internet bankdan we Mobil bankdan peýdalanmaly ýa-da banka ýüz tutmaly.

 

Hormatly müşderilerimiz, Internet banking, Mobil banking arkaly we bankomatda kartdan karta pul geçirip bilýärsiňiz!