Türkmenistanyň «HalkBank» DTB-na Hoş Geldiňiz

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda birnäçe uly möçberli il-ýurt bähbitli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi, muňa mysal edip manadyň daşary ýurt puluna bolan gatnaşykda ýeke-täk hümmetiniň bellenilmegini, milli pul birliginiň denominasiýasynyň geçirilmegini, banklaryň kanunçylyk hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini belläp geçmek bolar.

Galkynyşlar zamanasynda özüniň durnukly ösüşi bilen ýokary abraýa mynasyp bolan banklaryň biri hem, Türkmenistanyň "HalkBank" döwlet täjirçilik bankydyr.

"HalkBank" – bu ilatyň dürli toparlaryndaky Beýik Watançylyk Urşunyň weteranlaryndan başlap, Galkynyş zamanamyzyň geljegi bolan ýaş nesilleri üçin goýum hyzmatlary ugrunda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

"HalkBank" – bu Döwlet meýilnamalaryna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi goldamak bilen, täze bank önümlerini ornaşdyrmak arkaly telekeçilik işini karzlaşdyrýan karz guramasydyr.

 

 

Karz hasaplaýjy
Karzyň ady:
Möhleti:
Jemi pul:
Ortaça aýlyk tölegiňiz:
 

Goýum hasaplaýjy
Göterim:
Möhleti:
Jemi pul:
Siziň aýlyk girdejiňiz:

Bagtyýar Zamanamyzyň Hormatly işewürleri!

          Türkmenistanyň  “Halkbank”  döwlet  täjirçilik banky, “Türkmenistanyň telekeçileri – ýurduň altyn gaznasy” diýip belleýän Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek,       daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi gurnamak we berkitmek ugrunda alnyp barylýan döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen,önümçilik karzlaryny we ugurlaryny Edara görnüşli taraplaryň, şeýle-de edara görnüşli tarapy döretmeýän Hususy telekeçileriň dykgatyna ýetirýär:

  • Gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirýän ýyladyşhanalary gurmak;
  • Guşçulygy, maldarçylygy, balykçylyk hojalygyny ösdürmek;
  • Senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek.

Zerur bolan resminamalaryň sanawy:

  • Karz alyjynyň işjeňligini tassyklaýan resminamalar;
  • Durnukly girdeji çeşmesiniň bardygyny tassyklaýan resminamalar;
  • Işewürlik meýilnamasy;

Beýleki zerur resminamalaryň sanawyny banka ýüz tutmak arkaly anyklap bilersiňiz.

Müşderileriň kabul edilýän sagatlary: Her hepdäniň duşenbe-anna günleri sagat 900-dan 1800-a çenli (1300-dan 1400-a çenli arakesme).

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-49-71, 44-49-84.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky elmydama Siziň hyzmatyňyzda!

 

Internet-bank, Mobil-bank hyzmatlarymyzdan peýdalanýan müşderilerimiz, SMS arkaly kart hasaplarynyňyzy dolandyryp bilýärsiňiz!

BAL 9934%XXXX (XXXX – kartyňyzyň soňky belgileri) +0701 belgä SMS goýberip, balansyňyzy görüp bilersiňiz! BLOCK 9934%XXXX +0701 belgä SMS goýberip, kartyňyzy blokirläp bilersiňiz! Kartyňyzy blokdan açmak üçin Internet bankdan we Mobil bankdan peýdalanmaly ýa-da banka ýüz tutmaly.

Hormatly müşderilerimiz, Internet banking, Mobil banking arkaly we bankomatda kartdan karta pul geçirip bilýärsiňiz!

 

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky – halkyň hyzmatynda!

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklarynyň gerimini giňeltmek boýunça köp sanly işleri yzygiderli durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky tarapyndan söwda we hyzmat ediş nokatlarynda 6,3 müňden gowrak döwrebap terminal enjamlary gurnalyp, 187 müňe golaý bank kartlary dolanşyga goýberildi.

Bu enjamlaryň 2 müňe golaýy ykjam terminallar bolup, taksi ulaglarynda, ýangyç-guýujy beketlerinde, söwda we medeni dynç-alyş merkezlerinde hem-de bazarlarda gurnaldy.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklaryny amatly we ygtybarly, gysga wagtda we bökdençsiz amala aşyryp bolýandygyny habar berýär we bagtyýar zamanamyzyň mähriban raýatlaryny Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän bankyň şahamçalarynda töleg terminaly arkaly nagt däl görnüşinde töleg geçirmäge çagyrýar.

Töleg terminallar arkaly nagt däl görnüşinde dürli görnüşli tölegleriň amatlyklary şulardan ybarat. Ýagny:

-islendik bank tarapyndan dolanşyga goýberilen “Altyn Asyr”, “Milli kart”, “Visa” we “Mastercard” bank kartlary bilen biziň bankymyzda çäklendirilmedik möçberde töleg geçirip bilersiňiz;

- söwda we hyzmat ediş nokatlarynda, ýangyç-guýujy beketlerinde, awia petekleriň satylýan ýerlerinde, poçta bölümlerinde, dermanhanalarda we beýleki nokatlarda bank kartlary bilen ýygymsyz töleg geçirip bilersiňiz;

- ähli nagt däl görnüşli tölegleriňiz barada maglumat Siziň ykjam telefonyňyza SMS-habary arkaly gelip gowuşar, şeýle-de “Internet-bank” ýa-da “Mobil-bank” hyzmaty bilen Siz islendik wagt öz tölegleriňiz barada maglumaty görüp bilersiňiz;

- bankomatlar arkaly nagt görnüşinde alnan puluňyzy ýitirmek howpy bar bolsa, nagt däl, ýagny bank kart hasabynda duran pul serişdeleriňiz elmydama ygtybarly goraglydyr.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynda we onuň ähli şahamçalarynda şu aşakdaky görnüşli tölegleri bank kartlaryny ulanyp, töleg terminallary arkaly geçirip bilersiňiz:

-Türkmenistanyň pasportyny almak üçin töleg,

- pasportyň ýitirilen ýagdaýynda ony çalyşmak üçin töleg,

- ýaşaýan ýerine ýazga girmek üçin töleg,

- ýaşaýan salgysynyň üýtgän ýagdaýynda tölenilýän töleg;

- ýaşaýyş otaglary üçin tölegler;

- saglygy goraýyş ätiýaçlandyrma üçin tölegler;

- Aşgabat şäherinde gatnaýan awtobuslarda peýdalanylýan ýol kartlaryny doldurmak;

-kommunal tölegleri, ýagny elektrik togy, suw, zir-zibilleri ýygnamak hyzmatlary üçin tölegler;

- awtoulag serişdelerini bellige almak,

- awtoulag serişdeleriň tehniki pasportyny bermek,

- awtoulag serişdelerini tehniki gözegçilikden geçirmek,

- awtoulag belgilerini bermek,

- sürüjilik şahadatnamasyny almak,

- sürüjilik synagyna gatnaşmak üçin tölegler we beýlekiler.

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz44-48-37, 44-49-27.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky üçin

esasy gymmatlyk – müşderileridir!