Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 22.01.2021
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew möhüm resminama gol çekilmegini mübäreklediler 21.01.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi 20.01.2021

Bank täzelikleri we makalalar

“Halkbank” PTB karzlary almak üçin onlaýn-ýüzlenme hyzmatyny hödürleýär14.12.2020
Bitaraplyk ― dünýä dolan tutumlaryň gözbaşy07.12.2020
Halk Maslahaty — taryhy özgertmeleriň başlangyjy23.10.2020
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 4,2530 4,2850