Türkmenistanyň «HalkBank» DTB-na Hoş Geldiňiz

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda birnäçe uly möçberli il-ýurt bähbitli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi, muňa mysal edip manadyň daşary ýurt puluna bolan gatnaşykda ýeke-täk hümmetiniň bellenilmegini, milli pul birliginiň denominasiýasynyň geçirilmegini, banklaryň kanunçylyk hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini belläp geçmek bolar.

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe özüniň durnukly ösüşi bilen ýokary abraýa mynasyp bolan banklaryň biri hem, Türkmenistanyň "HalkBank" döwlet täjirçilik bankydyr.

"HalkBank" – bu ilatyň dürli toparlaryndaky Beýik Watançylyk Urşunyň weteranlaryndan başlap, Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwrüniň geljegi bolan ýaş nesilleri üçin goýum hyzmatlary ugrunda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

"HalkBank" – bu Döwlet meýilnamalaryna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi goldamak bilen, täze bank önümlerini ornaşdyrmak arkaly telekeçilik işini karzlaşdyrýan karz guramasydyr.

 

 

Karz hasaplaýjy
Karzyň ady:
Möhleti:
Jemi pul:
Ortaça aýlyk tölegiňiz:
 

Goýum hasaplaýjy
Göterim:
Möhleti:
Jemi pul:
Siziň aýlyk girdejiňiz:

 

Internet-bank, Mobil-bank hyzmatlarymyzdan peýdalanýan müşderilerimiz, SMS arkaly kart hasaplarynyňyzy dolandyryp bilýärsiňiz!

BAL 9934%XXXX (XXXX – kartyňyzyň soňky belgileri) +0701 belgä SMS goýberip, balansyňyzy görüp bilersiňiz! BLOCK 9934%XXXX +0701 belgä SMS goýberip, kartyňyzy blokirläp bilersiňiz! Kartyňyzy blokdan açmak üçin Internet bankdan we Mobil bankdan peýdalanmaly ýa-da banka ýüz tutmaly.

 

Hormatly müşderilerimiz, Internet banking, Mobil banking arkaly we bankomatda kartdan karta pul geçirip bilýärsiňiz!

 

Bagtyýar Zamanamyzyň Hormatly işewürleri!

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, “Türkmenistanyň telekeçileri – ýurduň altyn gaznasy” diýip belleýän Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi gurnamak we berkitmek ugrunda alnyp barylýan döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen,

önümçilik karzlaryny we ugurlaryny Edara görnüşli taraplaryň, şeýle-de edara görnüşli tarapy döretmeýän Hususy telekeçileriň dykgatyna ýetirýär:

- Gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirýän ýyladyşhanalary gurmak;

- Guşçulygy, maldarçylygy, balykçylyk hojalygyny ösdürmek;

- Senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek.

Zerur bolan resminamalaryň sanawy:

- Karz alyjynyň işjeňligini tassyklaýan resminamalar;

- Durnukly girdeji çeşmesiniň bardygyny tassyklaýan resminamalar;

- Işewürlik meýilnamasy;

Beýleki zerur resminamalaryň sanawyny banka ýüz tutmak arkaly anyklap bilersiňiz.

Müşderileriň kabul edilýän sagatlary:

- Her hepdäniň duşenbe-anna günleri sagat 900-dan 1800-a çenli (1300-dan 1400-a çenli arakesme).

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-49-71, 44-49-84.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky elmydama Siziň hyzmatyňyzda!