Halk bank Turkmenistan

Rowaçlyk – bu öňde goýlan maksatlara üstünlikli ýetmeklikdir. Rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz ýurdumyzyň mähriban raýatlaryny “Türkmenistan - rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynda hoş gördük!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy 12.12.2019
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi 09.12.2019
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden 06.12.2019

Bank täzelikleri we makalalar

“TALYP TÖLEGI” – TALYPLARYŇ IŇ ÝAKYN ÝARDAMÇYSY06.12.2019
TÜRKMEN-ÖZBEK GATNAŞYKLARYNYŇ TÄZE SAHYPASY05.12.2019
ÄHLI ÝOLLAR RIME UZAÝAR20.11.2019
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 3,8480 3,8770