Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi 10.05.2021
Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy 09.05.2021
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik 06.05.2021

Bank täzelikleri we makalalar

Döwrebap özgertmeler ― halkyň bähbidine06.02.2021
Gazna bazarynda dellalçylyk hyzmaty06.02.2021
«Halkbank» ― döwrebap özgertmeleriň miwesi01.02.2021
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 4,1134 4,1443