close-icon
Döwrebap hyzmaty Internet-Banking
photo
Mähriban raýatlar!
Dürli tölegleri geçireniňizde wagt tygşytlasyňyz gelýärmi? Belki, öýde oturan ýeriňizde bank karty arkaly töleg geçirmegi isleýänsiňiz? Eger şeýle bolsa, Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň «Internet-banking» hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu hyzmat hepdäniň ähli gününde, günüň hem islendik wagtynda elýeterlidir.
«Internet-banking» hyzmatynyň nähili mümkinçilikleri bar?
Bu hyzmatdan nähili peýdalanmaly?
Goşmaça maglumat üçin (+99312) 44-49-27, 44-48-37 telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz.
«Halkbank»
Bankyň esasy gymmatlygy müşderilerdir!