close-icon
Новости
photo
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
07.25.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Milli Liderimiz goňşy döwletiň Baştutanyny doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa berk jan saglyk, abadançylyk hem-de jogapkärli wezipesinde özbek halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýandygyny we dünýä giňişliginde öz abraýyny pugtalandyrýandygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz özbek Liderini we Özbegistanyň halkyny geçen mukaddes Gurban baýramy bilen gutlady. Iki döwleti baglanyşdyrýan taryhy-medeni umumylyklar dostluk gatnaşyklaryny, birek-birege goldaw bermek ýörelgelerini we tutuş musulman ymmatynyň arasyndaky jebisligi pugtalandyrmak üçin pugta binýat bolup durýar.

Prezident Şawkat Mirziýoýew gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, häzirki döwürde özara gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça täze ösüşe eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi.

Taraplar döwletara gatnaşyklaryň ýeten derejesine ýokary baha berip, gadymdan gelýän dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk arkaly ösdürilýän we doganlyk halklaryň bähbidine laýyk gelýän strategik hyzmatdaşlyga özara ygrarlydyklaryny beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanyp, sebitiň ýurtlary, şol sanda halkara guramalaryň çäklerinde ýola goýulýan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ähmiýet berýändigini we sebitleýin hem-de sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly oňyn başlangyçlary goldaýandygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz kärdeşini 16-njy iýulda Daşkent şäherinde guralan “Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler” atly ýokary derejedäki halkara maslahatyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Milli Liderimiz forumyň işine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşandygyny hem-de onuň jemleriniň Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasynda giň hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagy üçin berk binýada öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar okgunly ösdürilýän we häzirki döwrüň, sebitiň hem-de dünýäniň ýagdaýyny nazara almak bilen, birek-birege ynanyşmak, hormat goýmak ýörelgelerinde ýola goýulýan türkmen-özbek gatnaşyklarynyň wajyp ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle hem sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz özbek kärdeşini şu ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, duşuşygyň çäklerinde gyzyklanma bildirilýän hem-de özara bähbitlere we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň talaplaryna gabat gelýän sebitara we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmak üçin oňyn mümkinçilikler dörediler.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda iki ýurduň Liderleri Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine, asyrlaryň dowamynda iki döwletiň halklaryny baglanyşdyrýan däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ruhunda giňeldiljekdigine ynam bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewi doglan güni bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlap, oňa berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işlerinde mundan beýläk-de üstünlikler, Özbegistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.