close-icon
Bank news and articles
photo
“Halkbank” PTB karzlary almak üçin onlaýn-ýüzlenme hyzmatyny hödürleýär
14.12.2020

Biziň bankymyz öz müşderilerine täze hyzmaty – karzlary almak üçin onlaýn- ýüzlenme mümkinçilgini hödürleýär.

Mundan beýläk karzlar barada maglumaty almak we bank işgäri bilen duşuşmak, karz bilen bagly meseleleri maslahatlaşmak üçin banka barmak zerurlygy aradan aýrylýar. Indi müşderi öýünden ýa-da iş ýerinden çykman, özi üçin amatly bolan karzyň görnüşini bankyň resmi web-saýtyndan saýlap alyp bilýär.

Ýüzlemäni bankyň resmi web-saýtynyň «Onlaýn-ýüzlenmeler» bölümi arkaly iberip bolýar. Bankymyz «Ýaş maşgalalar üçin», «Sarp ediş karzy», «Talyplaryň okuw tölegi üçin», «Haly satyn almak maksatlaryna» we «Kiçi göwrümli karzlary» almaga mümkinçilik berýär. Karzyň her görnüşi üçin karz alyja talaplar, zerur resminamalaryň sanawy we karzyň möçberi barada jikme-jik maglumatlar bilen tanyşyp bolýar. Siziň iberen ýüzlenmäňize gysga möhletde serediler, soňra bankyň işgäri Siz bilen karz şertnamasyny baglaşmak üçin banka gelmeli wagtyny telefon arkaly habar berer.