close-icon
Bank news and articles
photo
Bankymyz täze kiçi göwrümli karzlary hödürleýär
02.06.2020

Bagtyýar zamanamyzyň hormatly raýatlary!

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmeklige ýardam bermek maksady bilen, Size kiçi göwrümli karzlary hödürleýär!

Ýurdumyzy dürli görnüşli, ekologiki taýdan arassa, elýeter bahaly azyk önümleri bilen üpjün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi gurnamak we berkitmek ugrunda alnyp barylýan döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, oba hojalyk önümlerini öndürýän ekerançylara, maldarlara bankymyz ýeňillikli we amatly şertli kiçi göwrümli karzlary hödürleýär.

Karzyň möçberi - 30 000 (otuz müň) manada çenli;

Karzyň göterimi - ýyllyk 10 %;

Karzyň möhleti – 3 ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli;

Karzyň üpjünçiligi –tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy ýa-da girew emlägi.

Zerur bolan resminamalaryň sanawy:

- Mellegine (kömekçi hojalygyna, bölünip berlen ýer bölegine) degişli resminamalar;

- Karz alyjynyň durnukly girdeji çeşmesiniň bardygyny tassyklaýan resminamalar;

- Girew emlägine degişli resminamalar;

- Bank tarapyndan talap edilýän beýleki zerur resminamalar.


Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-49-71, 44-49-84.

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky elmydama Siziň hyzmatyňyzda!