Talaplar we
resminamalar

Talaplar
 1. Karz alyjy we zamunçylar Türkmenistanyň raýaty bolmalydyrlar;
 2. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellige alynan ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdepleri bolmalydyr.
Gerekli resminamalar

Karz alyjy
 1. Karz alyjynyň pasporty (asyl nusgasy);
 2. Ýaşaýan ýerinden güwähat (Forma -N3);
 3. Hünär okuw (orta hünär we ýokary) mekdebinden bilim alýandygy ýa-da bilim almaga hukuk gazanandygy barada tassyklaýan resminama;
 4. Mekdep bilen şertnama ýa-da hasap-sypatnama we ýarymýyllyk ýa-da ýyllyk okuw töleginiň hasap-sypatnamasy;
 5. Girdeji çeşmesi maşgala agzalarynyň girdeji çeşmesini görkezip biler;
 6. Girdeji çeşmesiniň pasporty (asyl nusgasy);
 7. Girdeji çeşmesiniň iş ýerinden güwähat (haçandan bäri, aýlygy, wezipesi);
 8. Girdeji çeşmesiniň zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy.
1 sany zamunçy gerek
 1. Zamunçy pasportlary (asyl nusgasy);
 2. Iş ýerinden güwähat (haçandan bäri, eline alýan aýlygy, wezipesi,);
 3. Zähmet depderçeleriniň tassyklanan nusgasy;
 4. Zamunçy we karz alyjynyň aýlyk kartynyň maglumatlary;
 5. Bankyň talap etmegi boýunça beýleki zerur bolan resminamalar.
Ýüze çykýan soraglar boýunça şu telefon belgilere ýüzlenip bilersiňiz:
44-49-69, 44-49-75, 44-49-83, 44-49-77, 44-49-71