Talaplar we
resminamalar

Talaplar
 1. Karz alyjy we zamunçylar Türkmenistanyň raýaty bolmalydyr;
 2. Ýaş maşgalalar 30 ýaşdan geçmedik bolmalydyr;
 3. Ýaş maşgalalar ilkinji nikasy bolmalydyr.
Gerekli resminamalar

Karz alyjy
 1. Pasport nusgasy;
 2. Ýazga alnandygyny anyklamak üçin maşgalanyň düzümi we olaryň ýaşaýan ýeri hakynda güwänama (Forma 3);
 3. Girdejisi hakynda güwanama (ähli tutumlar tutulandan soňra galan sap girdejisi görkezilen). Hususy telekeçi bolan şahsy adamyň girdejileri üçin salgyt boýunça beýannama;
 4. Zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy;
 5. Nika baglaşylandygy hakyndaky şahadatnamasynyň nusgasy;
 6. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölüminde öň nikada durmaýanlygy hakynda delilhat (adamsy we aýaly ikisinede gerek);
 7. Ýan ýoldaşynyň pasport nusgasy;
2 sany zamunçy gerek
 1. Pasport nusgasy;
 2. Iş ýerinden zähmet haky barada güwahat (haçndan bäri, aýlygy, wezipesi);
 3. Zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy;
 4. Zamuçylaryň we karz alyjynyň aýlyk kartynyň maglumatlary.
Ýüze çykýan soraglar boýunça şu telefon belgilere ýüzlenip bilersiňiz:
44-49-69, 44-49-75, 44-49-83, 44-49-77, 44-49-71