Talaplar we
resminamalar


Karz alyjy
  1. Karz almak üçin arza;
  2. Pasport nusgasy;
  3. Ýazga alnandygyny anyklamak üçin maşgalanyň düzümi we olaryň ýaşaýan ýeri hakynda güwänama (Forma N3);
  4. Iş ýerinden zähmet haky barada güwä haty (haçandan bäri, aýlygy, wezipesi);
  5. Zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy;
  6. Karz alyjynyň aýlyk kartynyň maglumaty we 10 günüň dowamynda karzy tölenmedik ýagdaýynda aýlyk kartyndan karzy tutyp almaga razylyk dil haty;
  7. Girewiň suraty;
  8. Satyljak halynyň töleginiň 50 (elli) göteriminiň tölegini hususy serişdesiniň hasabyna tölänligi baradaky tassyklaýjy resminama (bankdaky goýum hasabyndan göçürme ýa-da tölegiň kwitansiýasy);
  9. Satyljak halyny girewne resmileşdirmek üçin döwlet bankyna razylyk haty;
  10. Karz tölegini geçirmek üçin “Türkmenhaly” marketing merkeziniň hasaplaşyk hasabynyň üsti bilen beýan edilen hasap sypatnamasy ýa-da şertnamasy;