Talaplar we
resminamalar


Karz alyjy
 1. Arza (karzyň maksady, möçberi, möhleti, göterim derejesi we üpjünçiliginiň görnüşi hem de maksadalaýyk önümçiligi barada gysgaça maglumat görnüşinde görkezilmeli);
 2. pasportynyň nusgasy;
 3. işleýän ýerinden häzirki wagtda eýeleýän wezipesi, aýlyk zähmet haky barada güwähat;
 4. zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy;
 5. ýaşaýan ýerinden maşgala ýagdaýy barada güwähat (Forma № 3);
 6. raýata bölünip berlen mellege (kömekçi hojalygyndaky, ýaýladaky ýer böleginde) ähli degişli resminamalar;
 7. Karz boýunça töleg geçirmek bilen baglanyşykly degişli resminamalar (hasap-faktura, şertnama);
 8. Girew emlägine degişli resminamalar;
 9. Girew goýujynyň pasportynyň nusgasy we razylyk haty;
Zamunçydan
 1. zamunçynyň beriljek karzyň näçe möçberine zamun bolup çykyş etjekdigi baradaky kanuna laýykda Razylyk haty;
 2. pasportynyň nusgasy;
 3. zähmet depderçesiniň tassyklanan nusgasy;
 4. işleýän ýerinden häzirki wagtda eýeleýän wezipesi, aýlyk zähmet haky barada güwähat;

Eger-de karz alyjy telekeçilik bilen meşgullanýan bolsa, onda karzlaşdyrmaklyk üçin şu aşakdaky resminamalar talap edip alynmalydyr:

Karz alyjy
 1. Arza (karzyň maksady, möçberi, möhleti, göterim derejesi we üpjünçiliginiň görnüşi görkezilmeli);
 2. pasportynyň nusgasy;
 3. hususy telekeçi tarapyndan bellenilen patent töleginiň tölenendigine şaýatlyk edýän Patent;
 4. hususy telekeçiniň Bellige alyş şahadatnamasy;
 5. şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda Şahadatnama;
 6. salgyt salmagyň ýönekeýleşdirilen ulgamy degişli bolan hususy telekeçilerden–şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy barada beýannama;
 7. ýaşaýan ýerinden maşgala ýagdaýy barada güwähat (Forma № 3);
 8. Girew emlägine degişli resminamalar;
 9. Girew goýujynyň pasportynyň nusgasy we razylyk haty;
Zamunçydan
 1. zamunçynyň beriljek karzyň näçe möçberine zamun bolup çykyş etjekdigi baradaky kanuna laýykda Razylyk haty;
 2. pasportynyň nusgasy;
 3. hususy telekeçi tarapyndan bellenilen patent töleginiň tölenendigine şaýatlyk edýän Patent;
 4. hususy telekeçiniň Bellige alyş şahadatnamasy;
 5. şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda Şahadatnama;
 6. Salgyt salmagyň ýönekeýleşdirilen ulgamy degişli bolan hususy telekeçilerden, şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy barada beýannama;