Karzy nähili
alyp bolýar?

Karzy nähili alyp bolýar?

Ýüzlenme
Bankyň çözgüdi
Resminamalaryň toplumy
Karzy bermek
1Onlaýn-ýüzlenme

Ýüzlenmäni dolduryň. Bu siziň 5 minudyňyzy alar. Siz karzy öz ýaşaýan ýeriňiziň salgysy boýunça alyp bilersiňiz

2Deslapky tassyklama

Bank siziň resminamalaryňyzy gözden geçirip, siz bilen telefon arkaly habarlaşar.

3Resminamalar

Bank siz bilen habarlaşandan soňra, bank üçin resminamalaryň asyl nusgalaryny taýýarlaň.

4Şertnama baglaşmak

Bellenilen güni öz resminamalaryňyz bilen banka gelip, şertnama baglaşyp bilersiňiz.

5Karzy bermek

Şertnama baglaşylandan soňra, bank karzyň pul möçberini siziň hasabyňyza geçirer ýa-da siz bankyň kassasyndan nagt görnüşinde alyp bilersiňiz. (*Bellik: bankyň hyzmaty 10 manat we GBüS 15%)