Gyrat - Nagt pul geçirimleri

Durmuşyň ösüş depginleri wagt gymmatlygynyň ýokarlanmagyna getirýär, bu bolsa öz gezeginde müşderileriň dürli görnüşli hasaplaşyklara we töleglere isleglerini ösdürýär, netijede kämil nagt pul geçirme zerurlygy ýüze çykýar. Görkezilen amaly bank müşderileri üçin hasap açyp ýa-da açman amala aşyryp bilýär. Goýum hasabyny ulanmazdan şahsy taraplaryň serişdelerini geçirmeklik iki sany görnüşli bank önümini göz öňünde tutýar: tiz pul geçirimleri "Gyrat" we möhletli pul geçirmeleri.

Pul geçirmesiniň iň az möçberi - 20 manat