Habarlar

Konstitusion toparyň ýanyndaky Iş toparynyň maslahaty

15.04.2020

Şu gün Mejlisde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredilen Iş toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

Düzümine milli parlamentiň deputatlary, ministrlikleriň we dolandyryş edaralaryň, hukuk goraýjy edaralaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri, alymlar, şeýle hem Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň bilermenleri girýän Iş topary «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň ähli halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda ara alnyp maslahatlaşylan taslamasy boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmegi dowam etdiler.

Maslahatda ýurdumyzyň kanunçykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen bagly meseleler esasy işleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň hereket edýän Kanunlaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek, milli parlamenti döwrebaplaşdyrmak hem-de Halk Maslahatyna täze hukuk derejesini bermek baradaky başlangyçlary halkymyz tarapyndan ruhubelentlik bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna giriziljek üýtgetmeler we goşmaçalar demokratiýa, ynsanperwerlik we adalatlylyk ýörelgelerine esaslanan raýat jemgyýetiniň institutlaryny berkitmegiň, milli kanunçylygy kämilleşdirmegiň, ony döwrüň talaplaryna, halkara ölçeglere hem-de hukuk kadalaryna laýyk getirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolar.

Maslahatyň barşynda ylym we bilim edaralarynyň wekilleriniň habarlary diňlenildi. Olar öz çykyşlarynda döwlet gurluşynyň we döwleti dolandyrmagyň milli tejribesini beýan etdiler, şeýle hem halkara tejribeden bolan konstitusion özgertmeleriň anyk mysallaryny getirdiler. Hususan-da, Esasy Kanuna girizilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň türkmen halkynyň köp asyrlyk demokratik ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmagy Konstitusion toparyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.

Ýygnananlar Kanunyň kabul edilmeginiň türkmen halky üçin taryhy waka öwrüljekdigi barada bir pikire geldiler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu işiň üstünlikli dowam etdirilmegi Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin ygtybarly kepillikleri döretmäge mümkinçilik berer.

Maslahata gatnaşyjylar Iş toparynyň işleri bilen bagly bolan, şol sanda ilat arasynda wagyz-nesihat hem-de düşündiriş işlerini geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny kesgitlediler.

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article22097&cat23