Kassa amallaryny alyp barmagynyň tertibi

  • Pul biletleri we şaýylar kabul edilende kärhananyň kassirleri pul biletleriniň we şaýylaryň tölege ukyplylygyny kesgitlemek üçin Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän talaplary gollanmaga borçlydyrlar.
  • Ähli gelip gowuşýan we berilýän nagt pullar kassa kitabynda hasaba alynýar.