Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda Täze ýyl arçalarynyň yşyklary nur saçdy

15.12.2018

2018-nji ýylyň 15-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda asylly däbe öwrülen belent başly Täze ýyl arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky giň meýdançada oturdylan iň belent arçada geçirildi. Bu ýerde Täze ýyly garşylamak dabaralary ýaýbaňlandyryldy.

Paýtagtymyzyň Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriniň birinde ýerleşen bu meýdança, hakykatdan-da, ertekilerdäki ýaly täsin görnüşi emele getirdi. Belent başly Täze ýyl arçasynyň ýanyna müňlerçe körpeler we beýlekiler ýygnandylar. Bu ýerde baýramçylyga mahsus ýagdaý emele geldi. Hut şu künjekde körpeler üçin ajaýyp başdan geçirmeleri we täze açyşlary bolan dabara guralýar. Bu ýerde Aýazbabanyň we Garpamygyň jadyly taýajyklary arkaly körpeleriň ajaýyp arzuwlary, islegleri amala aşýar. Bu ýerde guralýan köpöwüşginli aýdym-sazly, sahnalaşdyrylan dabaralar çagalar baglarynda, mekdeplerde, teatrlarda we medeniýet merkezlerinde dowam edýär. Ajaýyp çykyşlar körpelere ägirt uly şatlyk we ýatdan çykmajak täsirler eçilýär.

“Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanynda guralan baýramçylyk dabaralarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň esasynda ýaýbaňlandyryldy. Mälim bolşy ýaly, bu kitabyň ady tamamlanyp barýan 2018-nji ýylyň baş şygaryna öwrüldi.

Birnäçe asyr mundan ozal gadymy söwda kerwenleriniň ýoly ýurdumyzyň çäginden geçip, Gündogaryň we Günbataryň ýurtlaryny baglanyşdyrypdyr. Bu ýol häzirki döwürde halkara parahatçylyk we abadançylyk eçilip, döwrebap derejede dikeldilýär. Bu ýörelge bu gün dabaralandyrylýan baýramçylyk çärelerinde çeperçilik taýdan beýan edildi. Ol körpe nesillere ýurdumyzyň şöhratly taryhy, halk dessanlarynyň we rowaýatlaryň gahrymanlary barada gürrüň berdi.

Meýdançada iki tarapynda milli binagärlik ýörelgeleri esasynda bina edilen diňiň şekili janlandyrylyp, onuň üstünde “2019” belgileri dürli öwüşgin bilen ýalpyldady. Birnäçe yşyklandyryjylaryň kömegi arkaly türkmen halk ertekileriniň gahrymanlarynyň we Täze ýylyň nyşanlary ajaýyp sazlaşygy emele getirdi.

Örän bezegli we milli tagamlary bolan altyn öwüşginli ak öýler çar tarapa uzaýan ugurlary alamatlandyrdy. Olar özleriniň älemgoşar öwüşginli yşyklary bilen ajaýyp ýurda syýahata çagyrdy. Düýe kerweni baýramçylyk mynasybetli süýji tagamlardan, çagalar üçin niýetlenen sowgatlardan ýüküni tutupdyr.

Şeýle hem bu ýerde ajaýyp Akpamyk we onuň birek-birege gowşan bagtyýar görnüşdäki doganlary bardy. Olaryň ýanynda gyzlar topary halk saz gurallarynda çykyş edip, ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdiler. Şeýle hem häzirki zaman ertekileriniň we multfilmleriniň gahrymanlary çagalara şatlyk paýlady.

Ak öwüşginli hem-de ýaşyl arçajyklar baýramçylygyň esasy bezegine öwrülip, ýatdan çykmajak täsirleri döretdi. Meýdançanyň merkezinde bolsa müňlerçe oýnawaçdan we yşyklandyryjydan bezegi ýeten belent başly Täze ýyl arçasy seleňläp göründi. Ol “2019” belgili sekizburçly ýyldyz bilen birlikde beýikligi 38 metr bolan arçadyr. Dürli yşyklandyryjylar dürli şekilleri we milli haly göllerini janlandyryp, arçanyň ägirt uly teleekrana çalymdaşlygyny üpjün etdi.

Onuň töwereginde aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň müňlerçesi ýygnanyşyp, sabyrsyzlyk bilen ajaýyp çykyşlara garaşdylar. Folklor we tans toparlary, teatr we sirk artistleri baýramçylyk lybaslarynda, halk ertekileriniň söýgüli gahrymanlarynyň lybaslarynda çykyş etdiler.

Uzakdaky gar basan dag jülgelerinden bu ýerde guralýan baýramçylyga Aýazbaba bilen Garpamyk howlugyp geldi. Olaryň ýanlarynda halk ertekileriniň gahrymanlary Mämmetjan, akylly Ahmet, Hudaýberdi batyr dagy bar. Olar Aýazbaba dagy bilen duşuşmak üçin köp sanly päsgelçilikleri, başdan geçirmeleri yzda goýdular. Tamamlanyp barýan ýylyň dowamynda ýurdumyzda bolup geçen özgertmeler bilen ýakyndan tanyşmak üçin Aýazbaba öz ýoldaşlary bilen meşhur künjeklere tarap gezelenje ugrady we birwagtlar Türkmenistanyň çäklerinden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän taryhy ýadygärliklere baryp gördi.

Ýolugra 2018-nji ýylyň şanly wakalary barada Aýazbaba gürrüň berdiler. Tamamlanýan ýylda “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň giň möçberli sport ýaryşlary, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçdi. Täze ulag gatnawlary Beýik Ýüpek ýoluny dikeldýär. Şu döwürde Türkmenistana daşary ýurtly myhmanlaryň we syýahatçylaryň müňlerçesi geldi. Olar ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerine, parahatçylyk söýüjilik we abadançylyk ýörelgelerine, baýramlaryna we toýlaryna uly gyzyklanma bildirýärler.

Bularyň ýoly ilki bilen Lebap welaýatynyň çägi boýunça geçdi. Hususan-da, gadymy Horasanyň iri şäherleriniň biri bolan we Ýüpek ýolunyň söwda çatrygynda ýerleşen Amul galasy ösen ylmy bilen şöhrat gazanypdyr. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokarda agzalan kitabynda ýazyşy ýaly, bu şäher Merkezi Aziýanyň gündogar künjeginde ýerleşen halklaryň arasynda ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösmegini şertlendiripdir. Galanyň eteginde guralan bazar bu ýere gelýänleri milli tagamlar bilen garşylapdyrlar.

Soňra olar häzirki Türkmenabat şäherine gelip, şu ýyl Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň ýanynda oturdylan “Ýüpek ýoly” atly kaşaň binanyň ýanyna geldiler. Welaýat häkimliginiň binasynyň öňündäki esasy meýdançada myhmanlary baş arçanyň ýanynda guralan dabara gatnaşyjylar uly şatlyk bilen garşyladylar.

Soňra baýramçylyk kerweni Mary şäherine gelip, welaýat kitaphanasynyň obserwatoriýasyna baryp gördüler. Bu ýerde ägirt uly teleskoplar arkaly häzirki zaman ýyldyzy öwrenijiler uzakdaky asman giňişliginiň gizlin syrlaryna çuňňur aralaşdylar.

Soňra Aýazbaba we onuň ýoldaşlary uçýan halyda Ahal welaýatynyň çägine geldiler. Bu ýerde hormatly myhmanlary welaýatyň döredijilik toparlary joşgunly çykyşlary, sahnalaşdyrylan oýunlary bilen garşyladylar. Körpeler ajaýyp arçanyň daşyndan aýlanyp, şatlykly aýdymlary ýerine ýetirdiler we joşgunly goşgulary okadylar. Şeýlelikde, çagalar Aýazbabanyň sowgatlaryna mynasyp boldular.

Baýramçylyk ýörişine gatnaşyjylar hoşniýetli arzuwlar bilen otluda ýurdumyzyň demirgazyk sebitine ugradylar.

Olar welaýatyň taryhy ýadygärlikleriniň jemlenen ýerine — “Köneürgenç” döwlet taryhy-medeni goraghanasyna geldiler. Mälim bolşy ýaly, bu ýer ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Bu şäherde taryhda şöhrat gazanan Gündogaryň beýik akyldarlary Al-Biruny, Al-Horezmi, Abu Ali Ibn Sina dagy döredijilik bilen meşgullanypdyrlar. Gadymy binagärleriň, ussalaryň, bezeg işlerini alyp barýan senetkärleriň sungaty bu ýerde gurlan binalarda äşgär duýulýar. Ady rowaýata öwrülen şeýh Nejmeddin Kubranyň, Törebeg hanymyň biziň günlerimize çenli saklanan aramgähleri binagärlik babatda haýran galdyrýar. Il içinde bular barada rowaýatlar aýdylýar. Bu ýerde Aýazbaba we onuň ýoldaşlary dessançy bagşylaryň çykyşlaryna tomaşa etdiler.

Soňra uçýan haly olary Hazar deňziniň ýakasyndaky giňişlikde ýerleşýän Balkan welaýatyna tarap alyp gitdi. Olar “Bagtyýarlyk” gämisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna geldiler. Bu toplumyň gurlup ulanmaga berilmegi tamamlanyp barýan ýylyň ähmiýetli wakalarynyň birine öwrüldi. Portuň meýdançasynda oturdylan belent başly arçanyň töwereginde şatlykly aýdym-sazlar, joşgunly tanslar ýaýbaňlandyryldy. Körpe tansçylar, artistler dürli lybaslary geýnip, şatlykly pursatlary sowgat etdiler. Aýazbaba portuň işgärlerine täze ýylda uly üstünlikler, bu ýerden uzak aralyga ýüzüşe gidýän gämilere bolsa şowly ýüzüşi arzuw etdi.

Täze ýyl ýörişine gatnaşyjylar jadyly taýajygyň kömegi arkaly Aşgabada gelip düşdüler. Iki gatly awtobuslar kerweniniň ugratmagynda baýramçylyk äheňinde bezelen araba dabara geçýän ýerine tarap ugraýar. Awtobuslarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinden paýtagtymyzda geçirilýän baýramçylyga gatnaşmak üçin gelen çagalar bar. Olaryň ýoly paýtagtymyzyň esasy ýollary bilen dowam etdi.

Ýyl-ýyldan özgerýän paýtagtymyzda özboluşly binagärlik aýratynlygy tebigy gözellik bilen utgaşýar. Suw çüwdürimleri we dürli güller, seýilgähleriň, gök zolaklaryň keşbi ak mermerli kaşaň binalar bilen sazlaşyp, baýramçylyk lybasyna bürenip, gaýtalanmajak gözelligi döredýär. Agşam çaglarynda köp sanly arçalaryň bezegleri, dürli şekilleriň özboluşlylygy älemgoşar öwüşgini bilen şäher şaýollaryna we meýdançalaryna özboluşly gözellik çaýýar.

Paýtagtymyzyň köp sanly adamlary, aýdym we tans, folklor toparlarynyň artistleri baýramçylyga gelýän myhmanlary uly şowhun bilen mübärekleýärler. Çagalar döredijilik toparlarynyň artistleriniň çykyşlary bolsa ajaýyp döredijilik sowgadyna öwrüldi.

Aýazbaba we onuň ýoldaşlary Arçabil şaýoluna gelip, ajaýyp ahalteke bedewlerine tirkelen araba mündiler. Olar ak gar ýaly owadan arabada “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky baýramçylyk lybasyna beslenen meýdança gelip, ýol ugrunda ajaýyp binalar toplumlaryny synlap lezzet aldylar.

Şeýlelik bilen baýramçylygyň esasy myhmanlary bagtyýar çagalaryň şatlyk-şowhuna beslenen aýdymlary bilen dürli öwüşginli meýdança gelip, ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda saklandylar. Aýazbabany we Garpamygy Gündogar senenamasy boýunça müçe ýyllaryny alamatlandyrýan jandarlary şekillendirýän lybasdaky çagalar uly şatlyk bilen gutladylar. 2018-nji ýylyň we täze 2019-njy ýylyň nyşanlary özleriniň ajaýyp goşgularyny gyşyň gahrymanlaryna bagyşladylar.

Soňra belent başly ajaýyp arçanyň ýanynda paýtagtymyzyň teatr toparlarynyň, çagalar we ýetginjekler köşgüniň artistleriniň, sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň, şeýle hem Täze ýyla döredijilik sowgatlaryny taýýarlan belli estrada aýdymçylarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralaryna giň orun berildi. Olaryň hatarynda “Şatlyk”, “Akpamyk”, “Galkynyş”, “Gyzyl güljagaz”, “Joşgun” çagalar tans toparlary, Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň we Gurjak teatrynyň artistleri, Döwlet sirkiniň şadyýan masgarabazlary, oýunçylary, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň sirk toparynyň artistleri bar.

Ähli ýerde gülki sesleri, şatlyk-şagalaň, oýun-dabara höküm sürýär. Türkmen halk ertekileriniň söýgüli gahrymanlarynyň gatnaşmagynda joşgunly tanslar ýaýbaňlandyrylýar. Bu pursatlar diňe bir çagalar üçin däl, eýsem, bu ýerde guralan dabara gatnaşýanlar üçin hem täsirli boldy. Aýazbabadan sowgatlary kabul etmek çagalar üçin has-da şatlykly pursatlary emele getirdi.

Aýazbaba we Garpamyk ýurdumyzyň ähli körpeleriniň we baýramçylyk dabaralaryna gatnaşýanlaryň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, Türkmenistanyň tutuş halkyna täze — 2019-njy ýyl mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny aýtdy hem-de hemmelere bagt, jan saglyk, mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan ägirt uly işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi. Olar çagalar hakynda edilýän ýadawsyz tagalla, ýurdumyzda körpe nesilleriň sazlaşykly ösüşine gönükdirilen mümkinçilikler üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.

Bu ýere ýygnanan çagalaryň islegi we Aýazbabanyň jadyly taýagynyň täsiri boýunça ajaýyp arçanyň yşyklarynyň ýakylmagy Täze ýyl baýramçylygynyň esasy pursatlaryny emele getirdi. Şadyýan çagalar we dabara gatnaşyjylar arçanyň daşyndan uly şowhun bilen aýlandylar. Baş arçanyň yşyklary bolsa göwün göteriji şekilleri döretdi.

Şu pursatda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň merkezi meýdançalarynda oturdylan Täze ýyl arçalarynyň yşyklarynyň ýakylandygyny, şeýlelikde, bu pursatlaryň ýatda galyjy wakalara beslenendigini bellemeli. Şu gün hemme ýerde goşgular okalyp, aýdymlar aýdylyp, bagtyýar çagalaryň şatlykly dabaralary boldy.

Ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda başlanan dabara çagalar toparlarynyň, meşhur estrada aýdymçylarynyň gatnaşmagynda uly konsert bilen utgaşdy. Onda ýaňlanan joşgunly aýdymlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda gülläp ösýän Garaşsyz Watanymyza we elbetde, öz geljegimiz baradaky ýakymly arzuwlarymyzy baglanyşdyrýan, hemmeler tarapyndan söýülýän Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlandy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi