Terminaly almak üçin resminamalaryň sanawy

Hususy telekeçiler üçin:

 • Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýüz tutma haty;
 • Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;
 • Pasportyň nusgasy;
 • Hususy telekiçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy;
 • Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
 • Patentiň nusgasy;
 • Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä).

Ýuridiki şahslar üçin:

 • Terminaly gurnamak barada resmi hat;
 • Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;
 • Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň kepillendirilen nusgasy;
 • Ýuridiki şahslaryň Tertipnamasynyň ýa-da Düzgünnamasynyň kepillendirilen nusgasy;
 • Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Şahadatnamasynyň kepillendirilen nusgasy;
 • Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä).