Täze ýyl sowgady

Goýumyň ady

Täze ýyl sowgady

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

8 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

 

Göterimleri tölenişi

Hasap açylan gününde nagt pul serişdesi görnüşinde tölenilýär