Ruhubelent

Goýumyň ady

Ruhubelent

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 20 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

2 ýyl

Göşmaça goýumlar

2 ýyl saklanyş möhletinden birinji ýyl geçenden soň nagt pul görnüşinde kabul edilýär 

Ýyllyk göterim derejesi

8 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

 

Göterimleri tölenişi

Hasap açylandan soň goýumçynyň islegine görä 3 aý geçenden soň aýma-aý töleniýär