Raýatlaryň sarp ediş maksatlaryna berilýän karzlar

Karzyň ady

Raýatlaryň sarp ediş maksatlaryna berilýän karzlar

Kesgitlenen maksady

Ilatyň gaýry isleglerini kanagatlandyrmak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl ýa-da 2 ýyla çenli

Karzyň möçberi

Nagt we nagt däl pul serişdesi görnüşinde 20 000 manada çenli

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 16% göterim

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

·         6000 manada çenli - 2 sany zamunçynyň bolmagy bilen;

·         6000 manatdan 20 000 manada çenli - emlägiňi girewne goýmak

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri