Mikrokarz

Karzyň ady

Telekeçileri we şahsy taraplary mikrokarzlaşdyrmak

Kesgitlenen maksady

Çykdaýjylary maliýeleşdirmek üçin:

·         Inwentar, kiçi enjamlary almak üçin;

·         Tohum, iri we ownuk mallary, guşlar, ot-iýim, weterinar serişdeleri, ösümlikler üçin himiki serişdeler,  hem-de hususy ekerançylygy kämilleşdirmek we gowlandyrmak üçin mineral dökün;

·         Çig maly gaýtadan işläp bejermek üçin;

·         Gerekli enjamlary we ýarymfabrikatlary almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt we nagt däl pul serişdeleri görnüşinde 2000 manat

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 12% göterim

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri