Hemaýat

Goýumyň ady

Hemaýat

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 50 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

10 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

- goýuma girdeji göterimleri ýönekeý görnüşde hasaplama esasynda amala aşyrylýar; 
- „Talap edilýänçä”  goýumynyň göterim derejesinden - goýum 1 ýyldan öň ýa-da soň ýapylan ýagadaýynda

Göterimleri tölenişi

Nagt pul görnüşinde goýumçynyň islegine görä göterimler aýma-aý tölenilýär ýa-da hasap ýapylanda