Hasaplaşyk - kassa amallary

Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-y şahsy taraplara hasaplaşyk–kassa hyzmatlarynyň aşakdaky görnüşlerini hödürleýär:

  • Goýum hasaplaryny açmak we ýöretmek;
  • Hasaplaryň eýelerine ýa-da olaryň kanuny mirasdüşerlerine hasaplaryň göçümesini bermek;
  • Goýumçylaryň goýum hasaplaryna pul serişdelerini geçirmek;
  • Müşderileriň karzlar boýunça bergisini geçirmek;
  • Pul birliklerini çalyşmak;
  • Kommunal we beýleki tölegleri kabul etmek;
  • Türkmenistanyň kanunlaryna garşy gelmeýän beýleki amallar