Goýum Bank Karty

Bagtyýar zamanamyzyň mähriban raýatlary!

 

    Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, ýyllyk 6,8 göterim derejeli “Goýum bank kartyny” hödürleýär. Siz goýum kartynyň üsti bilen aşakdaky amallary ýerine ýetirip bilersiňiz:

  • Çäklendirilmedik möçberinde “Goýum bank kartyna” nagt pul serişdesini goýmaga;
  • Islendik wagt ýurduň çäginde ornaşdyrylan bankomatlardan nagt pul serişdesini almaga;
  • Nagt däl hasaplaşyklaryň üsti bilen söwda we hyzmat ediş nokatlarynda hasaplaşyklary geçirmäge;
  • Goýum bank kartynyň aýdaky galyndysyny we hasaplanylan göterimini “Internet-banking” we “Mobil-banking” hyzmatlaryň üsti bilen barlamaklyk hem-de karzlaryň, şol sanda ipoteka karzlarynyň esasy bergisini we göterimini, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewideniýe,  şäher telefon ulgamyň hyzmatlaryny tölemäge;
  • Goýlan nagt pul serişdesiniň ählisini islendik wagtda yzyna almaga.

 

 

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz: 44-48-37, 44-49-27.

“Halkbank”- halkyň hyzmatynda!