Garaşsyzlygyň miwesi

Goýumyň ady

 "Garaşsyzlygyň miwesi" goýumy

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 200 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

2 ýyl

Göterim derejesi

Ilkinji saklanan 3 aý üçin ýyllyk 20 göterim derejesinden, soňky saklanan döwür üçin ýyllyk 5 göterim derejesinden hasaplanylýar

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

Goýuma girdeji göterimleri ýönekeý görnüşde hasaplama esasynda aýma-aý amala aşyrylýar;

Goýum möhletinden öň  ýapylanda, ýa-da 2 ýyldan ýokary saklanan döwür üçin „Talap edilýänçä“ goýumyň göterim derejesinden tölenilýär.

Göterimleri tölenilşi

Göterimler aýma-aý tölenilýär