Gahrymanlar

Goýumyň ady

"Gahrymanlar" goýumy

Goýumyň möçberi we görnüşi

Nagt görnüşinde 200 manatdan az bolmadyk möçberde

Saklanyş möhleti

1 ýyl

Ýyllyk göterim derejesi

10 göterim

Göterimleri hasaplamagyň tertibi

şertlerde kesgitlenen  göterim derejesinden – goýum 3 aýdan  1 ýyla çenli saklanylanda; 
“Talap edilýänçä”  goýumynyň göterim derejesinden-goýum 3 aýdan az saklananda we goýumyň  saklanylmaly möhleti dolandan soňra.

Göterimleri tölenilşi

Göterimler hasap açylan güni bada-bat tölenilýär