E-pos almak üçin resminamalaryň sanawy

Hususy telekeçiler üçin:

 • E-POS gurnamak barada arza
 • Pasportyň nusgasy
 • Patentiň nusgasy
 • Hususy telekiçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy
 • Dükany kärendä bermek barada şertnamanyň nusgasy
 • Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri (hasaplaşyk hasabynyň belgisi, şahsy salgyt belgisi, bankyň anyklaýyş belgisi)

Ýuridiki tarap bolan kärhanany üçin:

 • E-POS gurnamak barada resmi hat
 • Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäre berlen ynanç haty
 • Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäriň pasportynyň nusgasy
 • Edarany döwlet tarapyndan bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy*
 • Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň nusgasy*
 • Kärhananyň Tertipnamasynyň nusgasy*
 • Esaslandyryjy şertnamanyň nusgasy*
 • Dükany kärendä bermek barada şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy baradaky şahadatnamanyň edaranyň möhüri bilen tassyklanan nusgasy
 • Kärhananyň dolandyryjysyny saýlamak barada esaslandyryjylaryň Umumy ýygnagynyň ýazgysynyň nusgasy
 • Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri (hasaplaşyk hasabynyň belgisi, şahsy salgyt belgisi, bankyň anyklaýyş belgisi)

Ýuridiki tarap bolan döwlet kärhanany üçin:

 • E-POS gurnamak barada resmi hat
 • Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäre berlen ynanç haty
 • Maddy jogapkärçiligi çekýän işgäriň pasportynyň nusgasy
 • Edarany döwlet tarapyndan bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy*
 • Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň nusgasy*
 • Kärhananyň Tertipnamasynyň nusgasy*
 • Dükany kärendä bermek barada şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy baradaky şahadatnamanyň edaranyň möhüri bilen tassyklanan nusgasy
 • Hyzmat edýän bankynyň rekwizitleri (hasaplaşyk hasabynyň belgisi, şahsy salgyt belgisi, bankyň anyklaýyş belgisi)

*Resminamalaryň kanuna laýyklykda tassyklanan nusgalary