Awtokarz

Karzyň ady

Awtokarz

Kesgitlenen maksady

Ýörite ulag serişdesini ýa-da awtoulagy almak üçin

Gaýtarmaly möhleti

Täze awtoulag 3 ýyla çenli, ulanylan awtoulag 2 ýyla çenli

Karzyň möçberi

Täze awtoulagyň doly bahasyndan 70% göterim,  ulanylan awtoulagyň doly bahasyndan 50% göterim satyjynyň hasabyna geçirmek bilen

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar (ýa-da zamunçynyň zähmet hakyndan hasap alynýar)

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 12% göterim

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

Ýöriteleşdirlen tehnikany ýa-da awtoulagy girewine goýmak

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri