Hormatly “Altyn Asyr ” bank kartlarynyň saklaýjylary!

        Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, Siziň pul serişdeleriňiziň ygtybarlygyny we goraglylygyny üpjün etmek maksady bilen, şu aşakdaky düzgünleri hökmany berjaý etmekligi Size ýatladýar:

        Şu düzgünleriň doly berjaý edilmegi kart hasabyndaky pul serişdeleriniň goraglylygyny üpjün eder.

        Bank kartyňyz bilen bagly soraglar ýüze çykan ýagdaýynda, hyzmat edýän bankyňyza ýüz tutmak maslahat berilýär.

        Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 154 jaý.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-48-37, 44-49-27.