Bank hasaby hakynda düzgünnama

1.1. Şu Düzgünnama Saparmyrat Türkmenbaşynyň Türkmenistanyň Raýat bitewi Kanunyna, «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda», «Täjirçilik banklary we bank işi hakynda», «Buhgalterlik hasaba alnyşy hakynda» Türkmenistanyň kanunlaryna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna (mundan beýläk – kanunçylyk) laýyklykda işlenip düzüldi hem-de bank hasabyny açmagyň, gaýtadan resmileşdirmegiň we ýapmagyň tertibini düzgünleşdirýär. 

1.2. Şu Düzgünnamada ulanmak üçin şu düşünjeler girizilýär:

2.1. Bank hasaplary aşakdaky görnüşlere bölünýär:

- hasaplaşyk hasaby (kömekçi hasaby);
- manatdaky gündelik hasap;
- daşary ýurt pulundaky gündelik hasap;
- býujet hasaby;
- depozit (goýum) hasaby; 
- ýörite hasap; 
- wagtlaýyn hasap;
- manatdaky aragatnaşyk hasaby (kömekçi hasaby);
- daşary ýurt pulundaky aragatnaşyk hasaby (kömekçi hasaby). 

3.1. Bank hasabyny açmak üçin zerur bolan resmi namalar

3.1.1. Bank hasabyny açmak üçin şu resmi namalar zerur bolup durýar:

4.1. Müşderiniň üýtgedip guralmagy (goşulmagy, birleşmegi, bölünmegi, aýrylmagy, täzeden esaslandyrylmagy) bilen baglylykda, bank hasaby gaýtadan resmileşdirilende hasabyň açylmagyndaky ýaly resmi namalar tabşyrylýar.

4.2. Müşderiniň üýtgedip guralmagyna getirmezden, onuň adynyň üýtgedilen, şeýle hem tabynlygy üýtgän ýagdaýynda, onuň degişli resmi namalary tabşyrmagyna çenli, banka müşderiniň üýtgetmeler hakynda habar berilýän arzasy tabşyrylýar.