Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

12.04.2019

Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene

12.02.2019

Türkmenistanyň Prezidenti: Kanunçylygyň döwrebaplaşdyrylmagy adalatlylyk, deňlik we ynsanperwerlik kadalaryna daýanmalydyr

07.02.2019

Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

11.01.2019

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

08.01.2019

Milli ykdysadyýetimiz ösüş ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň eziz Watanymyzyň raýatlaryny bagtyýar, eşretli, abadan durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan tutanýerli zähmeti, bimöçber aladalary her bir ädimde duýulýar. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamy gün saýyn özgerip, uly sepgitlere ýetýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň bank ulgamynda uly özgerdişler durmuşa geçirilip, oňyn netijeler gazanylyp gelinýär.

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

21.12.2018

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Mizan” işewürlik merkezinde ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli guralan dabara gatnaşdy.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda Täze ýyl arçalarynyň yşyklary nur saçdy

15.12.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

12.12.2018

2018-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistan Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaraly çäreler geçirilip, olaryň esasysy türkmen paýtagtynda boldy. Bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi.

Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

02.12.2018

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde milli Liderimiz ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy hem-de adaty endigine eýerip, döredijilik bilen meşgul boldy.

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar