Habarlar

Türkmenistan we Azerbaýjan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategiki häsiýete eýedigini beýan etdiler

08.08.2017

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça pikir alşarlar

07.08.2017

8-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewiň çagyrmagy boýunça amala aşyrýan resmi sapary başlanýar.

“Aşgabat 2017” Oýunlaryň çäklerinde hyzmatlar, söwda we jemgyýetçilik iýmiti ulgamlarynyň wezipeleri kesgitlendi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, käbir pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

29.07.2017

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýa oýunlaryna 50 günüň galmagy mynasybetli guralan köpçülikleýin çärelere gatnaşdy. Bu taryhy senäniň şanyna geçirilen köpçülikleýin welosiped ýörişi bilen başlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak geldi

26.07.2017

Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda gysga wagtlaýyn dynç almak üçin Balkan welaýatyna ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Pages