Edara görnüşli taraplar üçin bank hyzmatlarynyň nyrhnamasy

 

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-niň eýeçiligiň ähli görnüşine degişli bolan edara görnüşli taraplar we edara görnüşli tarapy döretmezden hereket edýän telekeçiler üçin bank  hyzmatlarynyň

NYRHNAMASY

HYZMATLARYŇ GÖRNÜŞLERI

ÝYGYMLAR

Milli manatda amala aşyrylanda

Daşary ýurt walýutasynda amala aşyrylanda

1. HASAPLAŞYK  AMALLARY:

1.1

Hasaplaşyk we gündelik hasaplaryny açmak we degişli resminamalary resmileşdirmek

20,00 manat

20,00 manat

1.2

Hereket edýän hasaplary alyp barmak we gündelik göçürmeleri bermek

tölegsiz

tölegsiz

1.3

Hasaplar boýunça gaýtadan göçürmeleri bermek

10,00 manat

6,00  USD

1.4

Hasaplar boýunça ýazmaça güwänamalary bermek şol sanda:

 

 

1.4.1

Hasaplaşyk  hasaplardan

5,00 manat

11,00  USD

1.4.2

Türkmenistanyň rezidenti we rezidenti bolmadyk edara görnüşindäki taraplaryň Döwlet haryt we çig mal biržasyndaky ylalaşyk boýunça depozitlerden (23903)

20,00 manat

 

1.5

Geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek,üýtgetmek we taýýarlap bermek

50,00 manat

20,00  USD

1.6

Döwlet edaralarynyň import şertnamalary boýunça resmileşdirilýän we berilýän netijenama üçin

 

55,00  USD

2. GOÝUM  AMALLARY:

2.1

Goýum hasabyny açmak we degişli resminamalary resmileşdirmek

tölegsiz

tölegsiz

2.2

Goýum hasaplaryny alyp barmak

tölegsiz

tölegsiz

2.3

Goýum hasabynyň göçürmesinin bermek

tölegsiz

tölegsiz

2.4

Goýum hasaplary boýunça güwänamalary bermek

3,00 manat

tölegsiz

2.5

Goýum hasabyny ýapmak

tölegsiz

tölegsiz

3. KASSA  AMALLARY:

3.1

Bank tarapyndan nagt pul serişdeleriň berilmegi şol sanda:

 

 

3.1.1

Döwlete degişli edara-kärhanalar üçin  

möçberinden 1%

 

3.1.2

Kärdeşler arkalaşyklary we jemgyýetçilik guramalary üçin

möçberinden 1%

 

3.1.3

Döwlete degişli däl kärhanalar üçin

möçberinden 1%

 

3.1.4

Telekeçiler üçin:

 

 

 

 • Nagt pul girdeji amallaryň çäklerinde (ýylyň dowamynda)

tölegsiz

 

 

 • Alnan nagt pul serişdeleriň möçberinden, şol sanda (bir iş günüň dowamynda telekeçä hasaplaşyk hasabyndan çek arkaly nagt pul serişdesini diňe bir gezek almaga rugsat berilýär): 

 

 

 

 • 57 000 manada çenli (57 000 manat hem degişli)

möçberinden 2 % 

 

 

 • 57 001 manat we ondan ýokary

möçberinden 3 % 

 

3.1.5

Daşary ýurt kompaniýalary üçin

möçberinden 1% 

 

3.2

Şaýlary satmak (altyn, kümüş, şanly)

TMB-y tarapyndan bellenilen nyrhlar boýunça

 

3.3

Köne (ýyrtyk, ulanyşa ýaramsyz) pullary täzesine çalyşmak

tölegsiz

möçberinden 5%

3.4

Pullary ownaltmak ýa-da ireltmek

tölegsiz

möçberinden 2%

3.5

Walýuta hasabyndan nagt almak (iş sapary we şoňa deňeşdirilen çykdajylar)

 

möçberinden 1%

3.6

Daşary ýurt walýutasynyň asyl nusgasyny barlamak

 

möçberinden 0,1%

3.7

Beýleki banklaryň dolanyşyk kassalaryny nagt daşary ýurt walýutasy bilen berkitmek

 

möçberinden 0,1%

4. PUL SERIŞDELERINI GEÇIRMEK AMALLARY:

4.1

Türkmenistanyň çäginden daşary ýurtlara gidýän tölegler boýunça töleg tabşyrygyny ýazyp, dolduryp bermek

 

5  USD

4.2

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-niň ulgamynyň içinde pul serişdelerini geçirmek

tölegsiz

tölegsiz

4.3

Pul serişdelerini geçirmek şol sanda:

 

 

4.3.1

Býujet töleglerini

tölegsiz

tölegsiz

4.3.2

Türkmenistanyň çäklerindäki banklara şol sanda:

 

 

 

 • 1000 manada çenli (her töleg üçin aýratynlykda)

1,00 manat,

0,1% min 5 USD,

max 250 USD

 

 • 1000,01 manat we ondan ýokary töleg uçin (her töleg üçin aýratynlykda)

möçberinden 0,1%

   4.4

Türkmenistanyň çäginden daşary ýurtlara gidýän tölegler:

 

 OUR/SHA

BEN

 

 • 1000 USD çenli

 

38 USD

22 USD

 

 • 1000,01-5000 USD çenli

 

77 USD

55 USD

 

 • 5000,01-300 000 USD çenli

 

0,25%,

min 80 USD

0,23%,

min 75 USD

 

 • 300 000,01 USD ýokary

 

0,2%

min    700 USD,

max 1200 USD

0,18%

min  600 USD,

max 950 USD

4.5

Bankyň müşderisi bolmadyk taraplaryň nagt pul serişdelerini kabul edip, olary hasaplaşyk hasaplaryna geçirip bermek

tölegsiz

 

4.6

Kommunal we beýleki tölegleri degişli döwlet edaralarynyň hasaplaryna geçirmek

şertnama esasynda

 

4.7

Bankyň müşderileriniň, işgärleriň zähmet haklaryny we oňa deňeşdirilen töleglerini (bankyň öz işgärine degişli däl) hem-de oba hojalyk önümlerini öndürijiler bilen hasaplaşyk geçirmek üçin tölegleri bank kartyna ýa-da goýum hasabyna geçirmek şol sanda:

 

 

4.7.1

Döwlete degişli edara kärhanalar üçin

möçberinden 1%

 

4.7.2

Döwlete dahylsyz edara kärhanalar üçin

möçberinden 1%

 

4.7.3

Kärdeşler arkalaşyklary we jemgiýetçilik guramalary üçin

möçberinden 1%

 

4.7.4

Telekeçiler üçin

möçberinden 1%

 

4.7.5

Daşary ýurt firmalary, olaryň şahamçalary we wekilýetleri üçin

möçberinden 1%

 

5. HALKARA TÖLEGLER BOÝUNÇA AMALLAR

5.1

Gidýän tölegler şol sanda:

 

 

5.1.1

Tölegler boýunça maglumat soramak

 

44,00 USD

5.1.2

Tölegiň şertlerini üýtgetmek

 

55,00 USD

5.1.3

Tölegi ýatyrmak

 

60,00 USD

5.2

Gelýän tölegler şol sanda:

 

 

5.2.1

Tölegler boýunça maglumat soramak

 

44,00 USD

5.2.2

Möhleti 6 aý bolan tölegler boýunça maglumat soramak

 

88,00 USD

6. TÖLEGLERI YZARLAMAK

6.1

Bankyň içinde

 

tölegsiz

6.2

Türkmenistanyň beýleki banklarynda

 

11,00 USD

6.3

Beýleki daşary ýurt banklarynda

 

33,00 USD

6.4

Möhleti 3 aýdan we ýokary geçen tölegleriň daşary ýurt banklarynda

 

143,00 USD

7. INKASSO AMALLARY:

7.1

Inkasso sorag ugratmak

möçberinden 2%

 

7.2

Arassa inkasso

möçberinden 2%

 

7.3

Dokumentar inkasso

möçberinden 2%

 

7.4

Talap tabşyrygyny ýatyrmak

tölegsiz

 

7.5

Inkassonyň şertlerini üýtgetmek

tölegsiz

132,00 USD

7.6

Inkasso resminamalary bermek ýa-da ibermek

tölegsiz

0,2%

min 60 USD

7.7

Tölenilmedik resminamalary gaýtarmak

tölegsiz

132,00 USD

8. RESMILEŞDIRILEN  AKKREDITIWLER

8.1

Import akkreditiwleri şol sanda:

 

 

8.1.1

Akkreditiwi açmak

 

möçberinden

 her aý üçin 0,1 %   

min 120,00 USD

max 5000,00 USD

8.1.2

Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek

 

120,00 USD

8.1.3

Resminamalary kabul etmek,barlamak we tölemek

 

resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,2%

min 120 USD

max 3000,00 USD

8.1.4

Gabat gelmeýän resminamalary bermek

 

220,00 USD

8.1.5

Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

 

120,00 USD

8.1.6

Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak

 

120,00 USD

8.1.7

Akkreditiwiň möçberini köpeltmek

 

köpeldilen möçberinden 0,1%,

min 120,00 USD

max 3000,00 USD

8.1.8

Akkreditiwiň ulanylman möhletiniň geçirilmegi

 

120,00 USD

8.1.9

Tölegiň möhletini uzaltmak ýa-da aksept

 

tölegiň möçberinden her aý üçin 0,1%,

min 120 USD

max 3000 USD

8.2

Eksport akkreditiwleri şol sanda:

 

 

8.2.1

Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek

 

120,00 USD

8.2.2

Akkreditiwi bildiriş etmek

 

möçberinden 0,2 %,

min 120 USD

max 500,00 USD

8.2.3

Akkreditiwi tassyklamak

 

akkreditiwiň möçberinden   her aý üçin  0,2%,

min 150,00 USD

max 3000,00 USD

8.2.4

Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek

 

resminamalaryň bukjasynyň möçberinden 0,2%,  min 120,00 USD

8.2.5

Gabat gelmeýän resminamalary bermek

 

220,00 USD

8.2.6

Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

 

120,00 USD

8.2.7

Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwi ýatyrmak

 

120,00 USD

8.2.8

Akkreditiwiň ulanylman möhletiniň geçirilmegi

 

120,00 USD

 8.2.9

Tölegiň möhletini uzaltmak ýa-da aksept

 

tölegiň möçberinden her aý üçin 0,1%,

min 120,00 USD

8.2.10

Akkreditiwi başga alyjynyň haýryna geçirmek

 

akkreditiwiň möçberinden her aý üçin  0,2 %,

min 120,00 USD

9. KARZ AMALLARY

9.1

Karz resminamalaryny resmileşdirmek şol sanda:

 

 

9.1.1

Döwlete degişli edara-kärhanalar üçin

möçberinden 0,5%

möçberinden 1%,

min 110,00 USD

9.1.2

Döwlete degişli däl edara-kärhanalar üçin:

 

möçberinden 1%,

min 110,00 USD

 

 • 300 000 manada çenli

möçberinden 1%

 

 

 

 • 300 001 manatdan ýokary

möçberinden 0,5%

 

 

9.1.3

Telekeçiler üçin:

 

möçberinden 1%,

min 100,00 USD

 

 • 300 000 manada çenli

möçberinden 1%

 

 

 

 • 300 001 manatdan ýokary

möçberinden 0,5%

 

9.1.4

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakyndaky” 12446 belgili kararyna laýyklykda, Kiçi we orta telekeçilire ýeňillikli karzlary resmileşdirmek:

 

möçberinden 0,5%,

min 50,00 USD

 

 • 300 000 manada çenli

möçberinden 0,5 %

 

 

 • 300 001 manatdan ýokary

möçberinden 0,25 %

 

9.1.5.

Karzlary nagt däl görnüşde hasaplara geçirmek

tölegsiz

tölegsiz

9.2

Karzyň möhletini uzaltmak şol sanda:

 

 

9.2.1

Döwlete degişli edara-kärhanalar üçin

möçberinden 0,5%

möçberinden 0,5%

9.2.2

Döwlete degişli däl edara-kärhanalar üçin

möçberinden 2%

möçberinden 1%

9.2.3

Telekeçiler üçin

möçberinden 2%

möçberinden 1%

9.3

Işewürlik meýilnamany işläp düzmäge kömek bermek

100,00 manat

karzyň möçberinden 1%

9.4

Karz hasabynyň göçürmesini bermek

tölegsiz

2 USD (1 sahypa üçin)

9.5

Girewne alnan emlägi saklamak

tölegsiz

tölegsiz

9.6

Karz we girew şertnamalaryň şertlerini üýtgetmek

100,00 manat

35,00 USD

9.7

Faktoring amallaryny resmileşdirmek üçin

möçberinden 1%

 

9.8

Faktoring amallarynyň möhletini uzaltmak

möçberinden 2%

 

10. PUL DOLANŞYGY BOÝUNÇA AMALLAR:

10.1

Kassa ýüz tutmasynyň blankasyny bermek (bank hyzmatlary üçin)

2,00 manat

 

10. 2

Kassa galyndysynyň möçberini (limitini) hasaplap we kesgitläp bermek

10,00 manat

 

11. KEPILNAMALAR:

11.1

Kepilnamalary bermek we tassyklamak

kepilnamanyň möçberinden 2%

kepilnamanyň möçberinden 0,2%, 

min 220,00 USD

max 5000,00 USD

11.2

Kepilnamalaryň şertleriniň üýtgedilmegi (jeminden başga)

kepilnamanyň möçberinden 0,5%

 

11.3

Kepilnamalaryň möçberini köpeltmek we möhletini uzaltmak

kepilnamanyň möçberinden 1%

 

11.4

Kepilnamany hereket edýän döwründe dolandyrmak

 

her aý üçin 0,1%,

min 220,00 USD

11.5

Kepilnamany öňünden bildiriş etmek

 

120,00 USD

11.6

Kepilnamany bildiriş etmek we gowşurmak

 

220,00 USD

11.7

Alnan kepilnamanyň şertleriniň üýtgemegi barada bildiriş etmek

 

132,00 USD

11.8

Kepilnamanyň ullanylmaga ýaramlylygyny anyklamak

 

220,00 USD

11.9

Berlen kepilnama boýunça talapnamany tölemek

 

tölegiň

möçberinden 0,3%,

min 150,00 USD

max 3000,00 USD

11.10

Berlen kepilnamanyň şertlerini üýtgetmek

 

242 USD

11.11

Kepilnamanyň taslamalaryna seretmek

 

132 USD

12. DAŞARY ÝURT WALÝUTASY BOÝUNÇA GEÇIRILÝÄN AMALLARY

12.1

Daşary ýurt puluny milli manada satyn almak we satmak boýunça arzalary ýazyp doduryp bermek

 

3 USD

12.2

TBWB-da daşary ýurt puluny milli manada satmak

 

TBWB-nyň hümmeti

+0,25%

12.3

TBWB-da daşary ýurt puluny milli manada satyn almak

 

TBWB-nyň hümmeti

+0,1% +0,3%

12.4

Bankyň öz walýuta ýagdaýynyň hasabyna bir daşary ýurt puluny beýleki daşary ýurt puluna çalyşmak

 

 

möçberinden 2%,

 

12.5

Bankyň öz hasabyna daşary ýurt puluny milli manada satmak

 

TMB-nyň kross-hümmetini hasaba almak bilen bankyň içerki kesgitlenen hümmeti boýunça

 

12.6

Bankyň öz hasabyna  milli manada daşary ýurt puluny satyn almak

 

13. GAÝRY HYZMATLAR

13.1

Nagt pul tabşyrylanda bildirişi resmileşdirmek

 her biri 0,60 manat

 

13.2

Çek kitapçalaryny bermek şol sanda:

 

 

13.2.1

25 sahypaly üçin

6,20 manat

 

13.2.2

50 sahypaly üçin

12,20 manat

 

13.3

Gollaryň nusgasy (1 toplum)

4,40 manat

 

13.4

Gollaryň nusgasyny doldurmak (1 toplum)

4,40 manat

 

13.5

Hasaplaşyk resminamalarynyň blankalaryny ýazyp doldurmak

2,60 manat

 

13.6

Dürli mazmunly güwänamalary bermek (muňa 2.4 bendi hem-de karz alyjynyň karzy üzeninden soňra berilýän güwanama degişli däldir)

her biri 8,80 manat

 

13.7

Resminamalaryň we hasaplar boýunça göçürmeleriň nusgalaryny bermek

her sahypa üçin 4,40 manat

 

13.8

Hasaplaşyk resminamalarynyň we bildiriş blankalarynyň dublikatlaryny bermek

her biri 1,80 manat

 

14BANK KARTY BILEN BAGLY AMALLARYŇ  HYZMATLARY:

Hyzmatlaryň görnüşleri

Nyrhy 

14.1

Kart eýeleriniň kart hasaplaryna geçirilen pul serişdeleri üçin “Altyn Asyr” kartly töleg ulgamynyň gatnaşyjy bankynyň töleýän sylag haky (býujet edara-kärhanalaryň zähmet haky we oňa deňeşdirilen töleglerden başgalara)

 

möçberinden 0,3 % (baş bankara ylalaşyk baglaşylandan soň)

14.2

Bank karty arkaly amala aşyrylan kommunal we beýleki tölegleri degişli edara-kärhanalaryň hasabyna geçirmek

şertnama esasynda

14.3

Nagt pul almagyň çägini üýtgetmek

1 manat (her kart üçin)

14.4

Gatnaşyjy bankyň çap eden kartyny amallar merkezinde hasaba almak

0,50 manat (her kart üçin)

14.5

Bank kartyny çykarmak/gaýtadan çykarmak boýunça personalizasiýa hyzmaty

1,50 manat (her kart üçin)

14.6

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-dan satyn alynjak bank karty üçin

12,00 manat (her kart üçin)

14.7

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-dan satyn alynjak PIN-bukjasy üçin

1,50 manat (her PIN-bukja üçin)

14.8

PIN-bukjany çykarmak/gaýtadan çykarmak boýunça personalizasiýa hyzmaty

0,50 manat (her PIN-bukja üçin)

14.9

Kart eýeleri şol bir gatnaşyjy bankyň çäginde iş ýerini üýtgeden ýagdaýynda täze hasaby köne karta baglamak

2 manat (her kart üçin)

14.10

Gatnaşyjy bank üçin merçanty amallar merkezinde hasaba almak (merçant – pereferiýa enjamynyň ýerleşýän nokady)

50,00 manat

14.11

Gatnaşyjy bankyň bankomadyny amallar merkezine birikdirmek

50,00 manat

14.12

Gatnaşyjy bankyň terminallaryny amallar merkezine birikdirmek

50,00 manat

14.13

Gatnaşyjy bankyň infokioskyny amallar merkezine birikdirmek

50,00 manat

14.14

Gatnaşyjy bankyň terminalyna täze/täzeden programma girizmek

50,00 manat

14.15

Hususy telekeçiniň hasaplaşyk hasabyndan pul serişdeleri plastik kart hasaba geçirilen möçberinden

1,5 % (gelip düşen serişdeden tutulyp biliner)